Permalink
Browse files

missing strings

  • Loading branch information...
1 parent b438779 commit f5dfc06ddf014394fa394efdaa02f83c1392dd39 koenr committed Oct 23, 2004
Showing with 9 additions and 4 deletions.
  1. +3 −1 lang/nl/admin.php
  2. +3 −3 lang/nl/block_course_summary.php
  3. +3 −0 lang/nl/moodle.php
View
@@ -1,8 +1,10 @@
<?PHP // $Id$
- // admin.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
+ // admin.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
+$string['blockmultiple'] = 'Meer';
$string['cachetext'] = 'Hoelang mag tekst in cache blijven';
+$string['change'] = 'wijzig';
$string['filteruploadedfiles'] = 'Gebruik de filters in geüploade bestanden';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
@@ -1,9 +1,9 @@
<?PHP // $Id$
- // block_course_summary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
+ // block_course_summary.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
-$string['blockname'] = 'Vaksamenvatting';
-$string['siteinfo'] = 'Site-informatie';
+$string['coursesummary'] = 'Vaksamenvatting';
+$string['pagedescription'] = 'Vak- / sitebeschrijving';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
View
@@ -116,6 +116,9 @@
$string['backupuserfileshelp'] = 'Selecteer als je gebruikersbestanden in de de backup';
$string['backupusershelp'] = 'Selecteer als je alle gebruikers op de server of alleen de gebruikers van het vak in de backup wil';
$string['backupversion'] = 'Versie backup';
+$string['blockconfiga'] = 'Een $a blok configureren';
+$string['blockconfigbad'] = 'Dit blok is niet juist geïmplementeerd en kan dus geen configuratie-interface tonen.Vak: ';
+$string['blockconfigin'] = 'Vak: een blok in $a configureren';
$string['blockdeleteconfirm'] = 'Je gaat het blok \'$a\' volledig verwijderen. Hiermee zal alles in de databank dat met dit blok geassocieerd is verwijderd worden. Ben je ZEKER dat je hiermee verder wil gaan?';
$string['blockdeletefiles'] = 'Alle gegevens die met het blok \'$a->block\' geassocieerd zijn, zijn verwijderd uit de databank. Om het verwijderen af te ronden (en om te verhinderen dat het blok zich opnieuw zou installeren), moet je de map $a->directory van je server verwijderen';
$string['blocks'] = 'Blokken';

0 comments on commit f5dfc06

Please sign in to comment.