Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

spelling error vilkor substituted with villkor

  • Loading branch information...
commit f5ff25a4824385448a21a93986c0254f66f7e220 1 parent 47149b4
set_lo authored
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 lang/sv/quiz.php
View
4 lang/sv/quiz.php
@@ -65,7 +65,7 @@
$string['noanswers'] = "Inga svar valdes!";
$string['noattempts'] = "Inga försök har gjorts med denna övning";
$string['nomoreattempts'] = "Inga fler försök tillåtna";
-$string['noquestions'] = "Inga frågor har ännu lagts till"; // tillagts
+$string['noquestions'] = "Inga frågor har ännu lagts till";
$string['publish'] = "Publicera";
$string['question'] = "Fråga";
$string['questioninuse'] = "Frågan '\$a' används för närvarande:";
@@ -77,7 +77,7 @@
$string['quizopen'] = "Öppna övningen";
$string['quiznotavailable'] = "Övningen kommer inte vara tillgänglig förrän: \$a";
$string['random'] = "Slumpmässig mängd";
-$string['readytosend'] = "Du är på väg att skicka hela din övning för betygsättning. Är du säker på att du vil fortsätta?";
+$string['readytosend'] = "Du är på väg att skicka hela din övning för betygsättning. Är du säker på att du vill fortsätta?";
$string['regrade'] = "Sätt om betygen för alla försök"; // Sätt om betygen för all försök?
$string['regradecomplete'] = "För alla försök har nya betyg satts";
$string['regradecount'] = "\$a->changed av \$a->attempt betyg ändrades";
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.