Permalink
Browse files

Updates from Teemu Sumi. Thanks again!

  • Loading branch information...
1 parent 353d033 commit f64fb7b192e6f85ea1ff52a2102d66631fb41599 paca70 committed May 20, 2003
Showing with 9 additions and 9 deletions.
  1. +9 −9 lang/fi/quiz.php
View
@@ -36,7 +36,7 @@
$string['correctanswers'] = "Oikeat vastaukset";
$string['createmultiple'] = "Luo useita kysymyksiä";
$string['createnewquestion'] = "Luo uusi kysymys";
-$string['custom'] = "Muokautettu muoto";
+$string['custom'] = "Mukautettu muoto";
$string['daysavailable'] = "Päivää esillä";
$string['default'] = "Oletus";
$string['defaultgrade'] = "Oletus arviointi kysymyksille";
@@ -45,9 +45,9 @@
$string['editcategories'] = "Muokkaa kategorioita";
$string['editingmatch'] = "Muokataan yhteensopivat kysymykset";
$string['editingmultichoice'] = "Muokataan monivalintaa";
-$string['editingquestion'] = "Muokkataan kysymystä";
-$string['editingquiz'] = "Muokkataan tenttiä";
-$string['editingrandom'] = "Muokataan satunaistettua kysymystä";
+$string['editingquestion'] = "Muokataan kysymystä";
+$string['editingquiz'] = "Muokataan tenttiä";
+$string['editingrandom'] = "Muokataan satunnaistettua kysymystä";
$string['editingrandomsamatch'] = "Muokataan satunnaistettua 'yhteensopivat lyhyttehtävät'-kysymystä";
$string['editingshortanswer'] = "Muokataan lyhyttehtävää";
$string['editingtruefalse'] = "Muokataan tosi/epätosi tehtävää";
@@ -57,9 +57,9 @@
$string['filloutoneanswer'] = "Sinun pitää täyttää vähintään yksi vastaus. Tyhjiä vastuksia ei käytetä.";
$string['filloutthreequestions'] = "Sinun pitää täyttää vähintään kolme kysymystä. Tyhjiä kysymyksiä ei käytetä.";
$string['fillouttwochoices'] = "Sinun pitää valita vähintään kaksi vaihtoehtoa. Tyhjiä vaihtoehtoja ei käytetä.";
-$string['fractionsaddwrong'] = "Valitsemasi arviointi ei ole 100%% asti<br>, vaan \$a%%.<br>
+$string['fractionsaddwrong'] = "Valitsemasi arviointi ei ole 100%% asti<br>, vaan \$a%%.<br>
Haluatko palata ja korjata tämän kysymyksen?";
-$string['fractionsnomax'] = "Yhden vastuksista pitäisi olla %%100, <br> jotta käyttäjän on mahdollista saada täysi arviointi<br> tästä kysymyksestä.
+$string['fractionsnomax'] = "Yhden vastauksista pitäisi olla %%100, <br> jotta käyttäjän on mahdollista saada täysi arviointi<br> tästä kysymyksestä.
Haluatko palata ja korjata tämän kysymyksen?";
$string['gradeaverage'] = "Keskimääräinen arviointi";
$string['gradehighest'] = "Ylin arviointi";
@@ -72,15 +72,15 @@
$string['marks'] = "Pistettä";
$string['match'] = "Yhteensopivat vastaukset";
$string['matchanswer'] = "Yhteensopiva vastaus";
-$string['missingname'] = "Puutuva kysymyksen nimi";
-$string['missingquestiontext'] = "Puutuva kysymyksen teksti";
+$string['missingname'] = "Puuttuva kysymyksen nimi";
+$string['missingquestiontext'] = "Puuttuva kysymyksen teksti";
$string['missingword'] = "Puuttuva sana muoto";
$string['modulename'] = "Tentti";
$string['modulenameplural'] = "Tentit";
$string['multichoice'] = "Monivalinta";
$string['noanswers'] = "Vastausta ei ole valittu!";
$string['noattempts'] = "Kukaan ei ole yrittänyt tätä tenttiä.";
-$string['nomoreattempts'] = "Enempää erityksiä ei sallita";
+$string['nomoreattempts'] = "Enempää yrityksiä ei sallita";
$string['noquestions'] = "Kysymyksiä ei ole vielä lisätty.";
$string['noreview'] = "Et voi tarkastella tätä tenttiä";
$string['noreviewuntil'] = "Et voi tarkastella tätä tenttiä ennen \$a";

0 comments on commit f64fb7b

Please sign in to comment.