Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20100718)

  • Loading branch information...
1 parent c35d76a commit f665b0bb4afaf7e4193c4cb46f0204c610fa6c6e @moodler moodler committed Jul 18, 2010
Showing with 4 additions and 4 deletions.
  1. +2 −2 install/lang/sr_cr_utf8/installer.php
  2. +2 −2 install/lang/sr_lt_utf8/installer.php
@@ -39,7 +39,7 @@
$string['ctyperecommended'] = 'Инсталирање опционе PHP екстензије ctype се строго препоручује да би се унапредило функционисање сајта, поготово ако Ваш сајт подржава не-латиничне језике.';
$string['ctyperequired'] = 'PHP екстензије ctype је сада обавезна за Moodle, да би се унапредило функционисање сајта и да би се нудила вишејезична компатибилност.';
$string['curlrecommended'] = 'Инсталирање опционе Curl библиотеке је врло препоручљиво, јер је она неопходна за успешно коришћење функција за умрежавање.';
-$string['curlrequired'] = 'PHP екстензију cURL сада је обавезна за Moodle да би се комуницирало са Moodle репозиторијумима';
+$string['curlrequired'] = 'PHP екстензију cURL сада је обавезна за Moodle да би се комуницирало са Moodle репозиторијумима'; // ORPHANED
$string['customcheck'] = 'Друге провере';
$string['database'] = 'База података';
$string['databasecreationsettingshead'] = 'Сада је потребно конфигурисати подешавања базе података у којој ће се чувати највећи део Moodle података. Та база података ће бити креирана аутоматски приликом инсталације, са подешавањима специфицираним испод.';
@@ -272,6 +272,6 @@
$string['wrongzipfilename'] = 'Погрешан назив архиве.';
$string['wwwroot'] = 'Веб адреса';
$string['wwwrooterror'] = 'Наведена \'веб адреса\' се чини невалидном - ова Moodle инсталација изгледа није на њој. Вредност наведена испод је ресетована.';
-$string['xmlrpcrecommended'] = 'Инсталирање опционог xmlrpc проширења је корисно за функционалност Moodle умрежавање.';
+$string['xmlrpcrecommended'] = 'Инсталирање опционог xmlrpc проширења је корисно за функционалност Moodle умрежавање.'; // ORPHANED
$string['ziprequired'] = 'PHP екстензија Zip сада је обавезна за Moodle, бинарне info-ZIP датотеке и библиотека PclZip више се не користе.';
?>
@@ -39,7 +39,7 @@
$string['ctyperecommended'] = 'Instaliranje opcione PHP ekstenzije ctype se strogo preporučuje da bi se unapredilo funkcionisanje sajta, pogotovo ako Vaš sajt podržava ne-latinične jezike.';
$string['ctyperequired'] = 'PHP ekstenzije ctype je sada obavezna za Moodle, da bi se unapredilo funkcionisanje sajta i da bi se nudila višejezična kompatibilnost.';
$string['curlrecommended'] = 'Instaliranje opcione Curl biblioteke je vrlo preporučljivo, jer je ona neophodna za uspešno korišćenje funkcija za umrežavanje.';
-$string['curlrequired'] = 'PHP ekstenziju cURL sada je obavezna za Moodle da bi se komuniciralo sa Moodle repozitorijumima';
+$string['curlrequired'] = 'PHP ekstenziju cURL sada je obavezna za Moodle da bi se komuniciralo sa Moodle repozitorijumima'; // ORPHANED
$string['customcheck'] = 'Druge provere';
$string['database'] = 'Baza podataka';
$string['databasecreationsettingshead'] = 'Sada je potrebno konfigurisati podešavanja baze podataka u kojoj će se čuvati najveći deo Moodle podataka. Ta baza podataka će biti kreirana automatski prilikom instalacije, sa podešavanjima specificiranim ispod.';
@@ -272,6 +272,6 @@
$string['wrongzipfilename'] = 'Pogrešan naziv arhive.';
$string['wwwroot'] = 'Web adresa';
$string['wwwrooterror'] = 'Navedena \'Web adresa\' se čini nevalidnom - ova Moodle instalacija izgleda nije na njoj. Vrednost navedena ispod je resetovana.';
-$string['xmlrpcrecommended'] = 'Instaliranje opcionog xmlrpc proširenja je korisno za funkcionalnost Moodle umrežavanje.';
+$string['xmlrpcrecommended'] = 'Instaliranje opcionog xmlrpc proširenja je korisno za funkcionalnost Moodle umrežavanje.'; // ORPHANED
$string['ziprequired'] = 'PHP ekstenzija Zip sada je obavezna za Moodle, binarne info-ZIP datoteke i biblioteka PclZip više se ne koriste.';
?>

0 comments on commit f665b0b

Please sign in to comment.