Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

misspell corrected

  • Loading branch information...
commit f68846e3ec021cfbf0f3edb7708a5efb8bffcac8 1 parent 2a4253b
koenr authored
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1  lang/nl/help/workshop/elements.html
View
2  lang/nl/help/workshop/elements.html
@@ -1,6 +1,6 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Evaluatieonderdelen</B></P>
-<P>Om het evalueren gemakkelijker te maken, zou elke Workshop Opdrach een redelijk aantal
+<P>Om het evalueren gemakkelijker te maken, zou elke Workshop Opdracht een redelijk aantal
&quot;Evaluatieonderdelen&quot; moeten hebben. Elk onderdeel zou een deel van de opdracht moeten behandelen.
Een opdracht zal tussen de 5 en de 15 onderdelen voor commentaar en cijfers bevatten. Het werkelijke
aantal hangt af van de grootte en complexiteit van de opdracht. Een opdracht met slechts één evaluatieonderdeel
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.