Permalink
Browse files

misspell corrected

  • Loading branch information...
1 parent 2a4253b commit f68846e3ec021cfbf0f3edb7708a5efb8bffcac8 koenr committed Dec 17, 2003
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 lang/nl/help/workshop/elements.html
@@ -1,6 +1,6 @@
<P ALIGN=CENTER><B>Evaluatieonderdelen</B></P>
-<P>Om het evalueren gemakkelijker te maken, zou elke Workshop Opdrach een redelijk aantal
+<P>Om het evalueren gemakkelijker te maken, zou elke Workshop Opdracht een redelijk aantal
&quot;Evaluatieonderdelen&quot; moeten hebben. Elk onderdeel zou een deel van de opdracht moeten behandelen.
Een opdracht zal tussen de 5 en de 15 onderdelen voor commentaar en cijfers bevatten. Het werkelijke
aantal hangt af van de grootte en complexiteit van de opdracht. Een opdracht met slechts één evaluatieonderdeel

0 comments on commit f68846e

Please sign in to comment.