Permalink
Browse files

Added dynsection.html

  • Loading branch information...
vthung
vthung committed Jun 17, 2005
1 parent 4f01feb commit f6a6be45883f77b4e139a16579e928e7af615c1c
Showing with 6 additions and 0 deletions.
  1. +6 −0 lang/vi_utf8/help/attendance/dynsection.html
@@ -0,0 +1,6 @@
+<p align="center"><b>Xác định khu vực ghi mức độ chuyên cần dựa trên ngày đã chọn.</b></p>
+
+<p>Tự động chuyển chỉ số này đến khu vực liên quan đến ngày của nó. Nếu bạn chọn khả năng này, chỉ số chuyên cần sẽ tự chuyển vào tuần thích hợp sau khi bạn lưu lại mọi sự thay đổi.</p>
+
+<p>Tùy chọn này chỉ áp dụng cho những cua học được thiết lập theo định dạng theo tuần.</p>
+

0 comments on commit f6a6be4

Please sign in to comment.