Skip to content
Browse files

Added dynsection.html

  • Loading branch information...
1 parent 4f01feb commit f6a6be45883f77b4e139a16579e928e7af615c1c vthung committed Jun 17, 2005
Showing with 6 additions and 0 deletions.
  1. +6 −0 lang/vi_utf8/help/attendance/dynsection.html
View
6 lang/vi_utf8/help/attendance/dynsection.html
@@ -0,0 +1,6 @@
+<p align="center"><b>Xác định khu vực ghi mức độ chuyên cần dựa trên ngày đã chọn.</b></p>
+
+<p>Tự động chuyển chỉ số này đến khu vực liên quan đến ngày của nó. Nếu bạn chọn khả năng này, chỉ số chuyên cần sẽ tự chuyển vào tuần thích hợp sau khi bạn lưu lại mọi sự thay đổi.</p>
+
+<p>Tùy chọn này chỉ áp dụng cho những cua học được thiết lập theo định dạng theo tuần.</p>
+

0 comments on commit f6a6be4

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.