Skip to content
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20061117)

  • Loading branch information...
1 parent 5402e5d commit f6f75237a9383bfaf612372c7b9a61c5f3581251 moodler committed Nov 17, 2006
Showing with 2 additions and 1 deletion.
  1. +1 −0 install/lang/nl_utf8/installer.php
  2. +1 −1 install/lang/tr_utf8/installer.php
View
1 install/lang/nl_utf8/installer.php
@@ -198,6 +198,7 @@
$string['status'] = 'Status';
$string['thischarset'] = 'UTF-8';
$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
+$string['unicoderecommended'] = 'Aanbevolen wordt om al je data als Unicode (UTF-8) te bewaren. Nieuwe installaties zouden moeten geïnstalleerd worden met Unicode als standaard tekenset voor de databank. Als je upgrade, moet je het UTF-8 migratieproces laten lopen (zie pagina Beheer).';
$string['user'] = 'Gebruiker';
$string['welcomep10'] = '$a->installername ($a->installerversion)';
$string['welcomep20'] = 'Je krijgt deze pagina te zien omdat je met succes het <strong>$a->packname $a->packversion</strong> packet op je computer gezet en gestart hebt. Proficiat!';
View
2 install/lang/tr_utf8/installer.php
@@ -221,7 +221,7 @@
$string['status'] = 'Durum';
$string['thischarset'] = 'UTF-8';
$string['thislanguage'] = 'Türkçe';
-$string['unicoderecommended'] = 'Bütün verilerinizi Unicode (UTF-8) olarak saklamanız tavsiye edilir. Yeni kurulumlar veritabanlarına varsayılan olarak Unicode karakter setinde işlem yapar. Güncelleme yapıyorsanız, UTF-8 Çevirim işlemini yapmanız gerekiyor (Yönetici sayfasına bakınız).';
+$string['unicoderecommended'] = 'Bütün verilerinizi Unicode (UTF-8) olarak saklamanız tavsiye edilir. Yeni kurulumların veritabanlarına varsayılan olarak Unicode karakter setinde işlem yapması önerilir. Güncelleme yapıyorsanız, UTF-8 Çevirim işlemini yapmanız gerekiyor (Yönetici sayfasına bakınız).';
$string['user'] = 'Kullanıcı';
$string['welcomep10'] = '$a->installername ($a->installerversion)';
$string['welcomep20'] = 'Bilgisayarınıza <strong>$a->packname $a->packversion</strong> paketini başarıyla kurdunuz. Tebrikler!';

0 comments on commit f6f7523

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.