Skip to content
Browse files

polishing login->inloggen

  • Loading branch information...
1 parent 3ff3dee commit f784ab851784b0e105683f1d6252c99d702f5c8a koenr committed Sep 7, 2004
Showing with 3 additions and 3 deletions.
  1. +1 −1 lang/nl/docs/features.html
  2. +2 −2 lang/nl/docs/releaseold.html
View
2 lang/nl/docs/features.html
@@ -59,7 +59,7 @@ <h3 >Sitebeheer</h3>
<li>Een leraar kan volledige controle hebben over alle instellingen van een vak, zelfs het beperken van rechten van de andere leraars in dat vak.</li>
<li>Keuze van de opmaak van een vak, zoals weken, onderwerpen- of een discussiegerichte sociale opmaak.</li>
<li>Hele reeks flexibele vakactiviteiten - Forums, Logboeken, Testen, Bronnen, Onderzoeken, Opdrachten, Chats, Workshops, ...</li>
- <li>Recente wijzigingen aan het vak sinds de laatste login kunnen op de homepage van het vak getoond worden - helpt een gemeenschapsgevoel te geven</li>
+ <li>Recente wijzigingen aan het vak sinds de laatste log in kunnen op de startpagina van het vak getoond worden - helpt een gemeenschapsgevoel te geven</li>
<li>op de meeste plaatsen waar tekst ingevoerd moet worden (bronnen, forumberichten, logboek enz) kun je werken met een ingebouwde WYSIWYG HTML-editor</li>
<li>Alle cijfers voor forums, logboeken, testen en opdrachten kunnen op één pagina bekeken worden (en gedownload als rekenbladbestand)</li>
<li>Volledige logging- en volgsysteem voor elke gebruiker en elke activiteit, met grafieken en datails over elke module (laatste toegang, aantal keer bekeken) en een uitgebreid "verhaal" over de betrokkenheid van elke leerling samen met de forumbijdragen, logboeken enz op één pagina verzameld.</li>
View
4 lang/nl/docs/releaseold.html
@@ -308,7 +308,7 @@
<li>Verbeteringen aan het template voor nieuwe modules.</li>
<li>Modules zouden nu de minimale versie van Moodle moeten specificeren waarmee zij congruent zijn. </li>
<li>Scripts kunnen naar print_header() specificeren of de pagina pure XML is. </li>
-<li>Elke module kan gebruikers voorkeuren opslaan en terughalen die tussen logins blijven bestaan. </li>
+<li>Elke module kan gebruikers voorkeuren opslaan en terughalen die tussen log in's blijven bestaan. </li>
</ul>
</dd>
<dt>Chats </dt><dd>
@@ -319,7 +319,7 @@
</dd>
<dt>Forums </dt><dd>
<ul>
-<li>Voorkeuren voor de forum weergave worden onthouden tussen logins. </li>
+<li>Voorkeuren voor de forum weergave worden onthouden tussen log in's. </li>
<li>"Toon discussiestart" link in alle bijdragen voor snellere navigatie door forums. </li>
<li>Anchor tags kunnen naar indivuele bijdragen refereren in alle weergaven.</li>
<li>Verbeteringen aan de cron taak wanneer deze handmatig wordt uitgevoerd, zowel als logging en mail fouten. </li>

0 comments on commit f784ab8

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.