Permalink
Browse files

Fix for Estonian bug #5239

  • Loading branch information...
moodler
moodler committed Apr 18, 2006
1 parent b9f1a09 commit f7beddbab8fbe466ff51012a37e58fdce7c25d57
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 lang/et/moodle.php
View
@@ -632,7 +632,7 @@
$string['loginsite'] = 'Logi saidile';
$string['loginsteps'] = 'Tere! Et kursustele pääseda, võta minut aega,et tekitada omale konto sellele veebilehele. Igal eraldi kursusel võib samuti olla ühekordne \", osalejaks registreerimise võti key\", mida läheb vaja alles hiljem. Tee järgmised sammud:
<ol>
<li>Täida lüngad <a href="$a">Uue Konto</a> blanketil oma isikuandmetega.</li>
<li>Täida lüngad <a href=\"$a\">Uue Konto</a> blanketil oma isikuandmetega.</li>
<li>Sinu aadressile saadetakse kohe email.</li>
<li>Loe email läbi ja kliki selles sisalduvale lingile.</li>
<li>Sinu konto kinnitatakse ja sind logitakse sisse.</li>

0 comments on commit f7beddb

Please sign in to comment.