Permalink
Browse files

SCORM: correccions i ajudes

  • Loading branch information...
1 parent faaa253 commit f7da122288147455074a048315effca8daae41f3 carlesbellver committed Dec 23, 2005
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p><b>Continuació automàtica</b></p>
+
+<p>Si trieu l'opció de continuació automàtica, quan el SCO cridi el mètode de "comunicació pròxima", automàticament es llançarà el següent SCO disponible.</p>
+
+<p>Si no utilitzeu aquesta opció, els usuaris hauran de fer servir el botó "Continua" per seguir.</p>
@@ -0,0 +1,7 @@
+<p><b>Habilita mode exploració</b><p>
+
+<p>Si trieu aquesta opció (està seleccionada per defecte), la pàgina de visualització d'una activitat SCORM/AICC mostrarà el botó Explora.</p>
+
+<p>Llavors l'estudiant pot triar si fa una visualització prèvia de l'activitat (mode exploració) o hi entra en el mode normal de revisió.</p>
+
+<p>Quan es completa un SCO en el mode de visualització prèvia (exploració), resta marcat amb la icona <img src="<?php echo $CFG->wwwroot.'/mod/scorm/pix/browsed.gif' ?>" alt="<?php print_string('browsed','scorm') ?>" title="<?php print_string('browsed','scorm') ?>" />explorat.</p>
@@ -0,0 +1,9 @@
+<p><b>Mètodes de qualificació</b></p>
+
+<p>Els resultats d'una activitat SCORM/AICC que es mostren en les pàgines de qualificacions es poden es poden avaluar de diferents maneres:</p>
+ <ul>
+ <li><b>Situació dels SCO</b><br />Aquest mode mostra el nombre de SCO que s'han passat/completat dins l'activitat. El valor màxim és el nombre de SCO.</li>
+ <li><b>Qualificació més alta</b><br />La pàgina de qualificacions mostrarà la puntuació més alta obtinguda per cada usuari en tots els SCO que hagi completat.</li>
+ <li><b>Qualificació mitjana</b><br />Si trieu aquest mode, Moodle calcularà la mitjana de totes les puntuacions.</li>
+ <li><b>Suma de qualificacions</b><br />En aquest mode se sumen totes totes les puntuacions.</li>
+</p>
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p><b>Qualificació màxima</b></p>
+
+<p>Si trieu un dels tres últims mètodes de qualificació (Més Alta, Mitjana o Suma) aquest paràmetre defineix la qualificació màxima que es visualitzarà en la pàgina de qualificacions.</p>
+
+<p>Podeu triar un valor entre 1 i 100, igual en totes les altres qualificacions màximes de Moodle.</p>
@@ -0,0 +1,16 @@
+<p><b>Paquets</b></p>
+
+<p>El paquet és un fitxer amb extensió <b>zip</b> (o pif) que conté fitxers vàlids de definició de cursos AICC o SCORM.</p>
+
+<p>Un paquet <b>SCORM</b> ha de contenir en l'arrel del zip un fitxer anomenat <b>imsmanifest.xml</b>, el qual defineix l'estructura del curs SCORM, la ubicació dels recursos i moltes altres coses.</p>
+
+<p>Un paquet <b>AICC</b> consta de diversos fitxers (de 4 a 7) amb extensions predefinides. Ací teniu el significat d'aquestes extensions:</p>
+ <ul>
+ <li>CRS - Course Description (obligatori)</li>
+ <li>AU - Assignable Unit (obligatori)</li>
+ <li>DES - Descriptor (obligatori)</li>
+ <li>CST - Course Structure (obligatori)</li>
+ <li>ORE - Objective Relationship (opcional)</li>
+ <li>PRE - Prerequisites (opcional)</li>
+ <li>CMP - Completition Requirements (opcional)</li>
+ </ul>
View
@@ -3,22 +3,22 @@
$string['advanced'] = 'Avançat';
-$string['asset'] = 'Propietat';
+$string['asset'] = 'Recurs';
$string['attr_error'] = 'Valor incorrecte de l\'atribut ($a->attr) en l\'etiqueta $a->tag';
$string['autocontinue'] = 'Continuació automàtica';
$string['badmanifest'] = 'El manifest té errors: vg. el registre d\'errors';
-$string['browse'] = 'Vis. prèvia';
+$string['browse'] = 'Explora';
$string['browsed'] = 'Explorat';
-$string['browsemode'] = 'Mode d\'exploració';
+$string['browsemode'] = 'Mode exploració';
$string['chooseapacket'] = 'Tria un paquet SCORM';
$string['completed'] = 'Completat';
$string['coursepacket'] = 'Paquet de curs';
$string['coursestruct'] = 'Estructura del curs';
-$string['datadir'] = 'S\'ha produït un error en el sistema de fitxers: no s\'ha pogut crear el directori de dades del curs';
+$string['datadir'] = 'S\'ha produït un error del sistema de fitxers: no s\'ha pogut crear el directori de dades del curs';
$string['details'] = 'Detalls de seguiment del SCO';
$string['display'] = 'Visualitza';
$string['domxml'] = 'Biblioteca externa DOMXML';
-$string['enablebrowse'] = 'Habilita mode vis. prèvia';
+$string['enablebrowse'] = 'Habilita mode exploració';
$string['entercourse'] = 'Entra al curs SCORM';
$string['errorlogs'] = 'Registre d\'errors';
$string['exit'] = 'Surt del curs SCORM';
@@ -33,7 +33,7 @@
$string['grademethod'] = 'Mètode de qualificació';
$string['gradescoes'] = 'Situació dels Sco';
$string['gradesum'] = 'Suma de qualificacions';
-$string['guestsno'] = 'Els visitants no poden veure cursos SCORM';
+$string['guestsno'] = 'Els visitants no poden visualitzar cursos SCORM';
$string['height'] = 'Alçada';
$string['incomplete'] = 'Incomplet';
$string['lastaccess'] = 'Darrer accés';
@@ -53,30 +53,30 @@
$string['notattempted'] = 'No intentat';
$string['organization'] = 'Organització';
$string['organizations'] = 'Organitzacions';
-$string['packagedir'] = 'Error del sistema de fitxers: no es pot crear el directori del paquet';
-$string['packagefile'] = 'No s\'ha especificat un fitxer de paquet';
+$string['packagedir'] = 'S\'ha produït un error del sistema de fitxers: no es pot crear el directori del paquet';
+$string['packagefile'] = 'No s\'ha especificat el fitxer del paquet';
$string['passed'] = 'S\'ha passat';
$string['php5'] = 'PHP 5 (biblioteca nativa DOMXML)';
-$string['popup'] = 'Obre Objectes d\'Aprenentatge en una altra finestra';
+$string['popup'] = 'Obre els objectes d\'aprenentatge en una altra finestra';
$string['position_error'] = 'L\'etiqueta $a->tag no pot ser filla de $a->parent';
$string['prev'] = 'Anterior';
$string['regular'] = 'Manifest normal';
$string['report'] = 'Informe';
$string['review'] = 'Revisa';
$string['scoes'] = 'SCO';
-$string['score'] = 'Puntuació bruta';
+$string['score'] = 'Puntuació';
$string['scormcourse'] = 'Curs SCORM';
-$string['stagesize'] = 'Mida del marc/finestres';
-$string['syntax'] = 'Error de sintaxi';
+$string['stagesize'] = 'Mida del marc o finestra';
+$string['syntax'] = 'S\'ha produït un error de sintaxi';
$string['tag_error'] = 'Etiqueta desconeguda ($a->tag) amb aquest contingut: $a->value';
$string['too_many_attributes'] = 'L\'etiqueta $a->tag té massa atributs';
$string['too_many_children'] = 'L\'etiqueta $a->tag té massa fills';
$string['totaltime'] = 'Temps';
$string['trackingloose'] = 'ATENCIÓ: les dades de seguiment d\'aquest paquet SCORM es perdran.';
-$string['validateascorm'] = 'Valida un paquet scorm';
+$string['validateascorm'] = 'Valida un paquet';
$string['validation'] = 'Resultat de la validació';
$string['validationtype'] = 'Aquesta preferència defineix la biblioteca DOMXML utilitzada per validar el manifest SCORM. Si no sabeu, deixeu l\'opció seleccionada per defecte.';
-$string['versionwarning'] = 'La versió del manifest és anterior a la 1.3, advertiment a l\'etiqueta $a->tag';
+$string['versionwarning'] = 'La versió del manifest és anterior a la 1.3, avís en l\'etiqueta $a->tag';
$string['viewallreports'] = 'Visualitza informes de $a intents';
$string['width'] = 'Amplada';

0 comments on commit f7da122

Please sign in to comment.