Skip to content
Browse files

initial translation by Koen Roggemans

  • Loading branch information...
1 parent ef3b39b commit f7db7e0c1bc574062d31d3165705d9eb2644ef93 koenr committed
Showing with 6 additions and 0 deletions.
  1. +6 −0 lang/nl/help/wiki/wikiname.html
View
6 lang/nl/help/wiki/wikiname.html
@@ -0,0 +1,6 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Naam voor de startpagina van de wiki</B></P>
+<P>
+Hier kun je een naar kiezen voor de startpagina van je wiki. Deze naam zal verschijnen op de eerste pagina die je ziet als je de wiki start vanuit het vak. Als je de naam niet in 'camel case' (elk woord beginnend met een hoofdletter en zonder spaties - bijvoorbeeld 'WikiNaam'), dan zal hetgeen je ingeeft als naam in camel case omgezet worden.<br><br>
+Als je dit veld niet invuld, verschijnt er 'StartPagina' (standaardinstelling vanuit het Nederlandstalige pakket).
+</P>
+

0 comments on commit f7db7e0

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.