Skip to content
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20081222)

  • Loading branch information...
1 parent 89d5a70 commit f818027ce27ac4cfed8229f70b4e6680d9b20995 moodler committed Dec 21, 2008
Showing with 79 additions and 77 deletions.
  1. +78 −77 install/lang/sr_cr_utf8/installer.php
  2. +1 −0 install/lang/sr_lt_utf8/installer.php
View
155 install/lang/sr_cr_utf8/installer.php
@@ -9,25 +9,25 @@
/// File generated by cvs://contrib/lang2installer/installer_builder
/// using strings defined in stringnames.txt (same dir)
-$string['aborting'] = 'Одустајање од инсталације';
+$string['aborting'] = 'Одустајање од инсталације'; // ORPHANED
$string['admindirerror'] = 'Специфицирани администраторски директоријум је нетачан';
$string['admindirname'] = 'Администраторски директоријум';
$string['admindirsetting'] = 'Понеки веб сервери користе /admin као специјални URL за приступ разним подешавањима или нечем другом. Нажалост то је у конфликту са стандардном Moodle локацијом за администраторске странице. Можете решити проблем преименовањем администраторског директоријума у Вашој инсталацији, и навођењем тог новог назива овде. На пример: <br /> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />
Ово подешавање ће преправити администраторске линкове у Moodle систему.';
$string['admindirsettinghead'] = 'Подешавање администраторског директоријума';
$string['admindirsettingsub'] = 'Понеки веб сервери користе /admin као специјални URL за приступ разним подешавањима или нечем другом. Нажалост то је у конфликту са стандардном Moodle локацијом за администраторске странице. Можете решити проблем преименовањем администраторског директоријума у Вашој инсталацији, и навођењем тог новог назива овде. На пример: <br /> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />
Ово подешавање ће преправити администраторске линкове у Moodle систему.';
-$string['adminemail'] = 'Адреса е-поште :';
-$string['adminfirstname'] = 'Име :';
-$string['admininfo'] = 'Подаци о администратору';
-$string['adminlastname'] = 'Презиме :';
-$string['adminpassword'] = 'Лозинка :';
-$string['adminusername'] = 'Корисничко име :';
-$string['askcontinue'] = 'Настави (да/не) :';
-$string['availabledbtypes'] = 'Доступне базе података';
-$string['availablelangs'] = 'Списак доступних језика';
+$string['adminemail'] = 'Адреса е-поште :'; // ORPHANED
+$string['adminfirstname'] = 'Име :'; // ORPHANED
+$string['admininfo'] = 'Подаци о администратору'; // ORPHANED
+$string['adminlastname'] = 'Презиме :'; // ORPHANED
+$string['adminpassword'] = 'Лозинка :'; // ORPHANED
+$string['adminusername'] = 'Корисничко име :'; // ORPHANED
+$string['askcontinue'] = 'Настави (да/не) :'; // ORPHANED
+$string['availabledbtypes'] = 'Доступне базе података'; // ORPHANED
+$string['availablelangs'] = 'Списак доступних језика'; // ORPHANED
$string['bypassed'] = 'Избегнуто';
-$string['cannotconnecttodb'] = 'Није могуће успоставити везу са базом података';
+$string['cannotconnecttodb'] = 'Није могуће успоставити везу са базом података'; // ORPHANED
$string['cannotcreatelangdir'] = 'Није могуће креирање директоријума језика';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Није могуће креирање привременог директоријума.';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Није могуће преузимање компоненти.';
@@ -38,7 +38,7 @@
$string['cannotunzipfile'] = 'Није могуће распакивање датотеке.';
$string['caution'] = 'Опрез';
$string['check'] = 'Провери';
-$string['checkingphpsettings'] = 'Провера PHP подешавања';
+$string['checkingphpsettings'] = 'Провера PHP подешавања'; // ORPHANED
$string['chooselanguage'] = 'Изабери језик';
$string['chooselanguagehead'] = 'Изаберите језик';
$string['chooselanguagesub'] = 'Молимо изаберите језик који ће се користити само током инсталације. Касније ћете моћи да изаберете језичка подешавања на нивоу сајта и корисника.';
@@ -47,20 +47,20 @@
$string['compatibilitysettingshead'] = 'Провера Ваших PHP подешавања...';
$string['compatibilitysettingssub'] = 'Ваш сервер би требао проћи све ове тестове да би Moodle на њему успешно функционисао';
$string['componentisuptodate'] = 'Компонента је доступна у својој најновијој верзији.';
-$string['configfilecreated'] = 'Конфигурациона дадотека је успешно креирана';
-$string['configfiledoesnotexist'] = 'Конфигурациона дадотека не постоји!!!';
+$string['configfilecreated'] = 'Конфигурациона дадотека је успешно креирана'; // ORPHANED
+$string['configfiledoesnotexist'] = 'Конфигурациона дадотека не постоји!!!'; // ORPHANED
$string['configfilenotwritten'] = 'Инсталациони скрипт није био у могућности да аутоматски креира датотеку config.php која би садржавала Ваша одабрана подешавања, веројатно због тога што нема права на писање (мењање садржаја) у Вашем Moodle директоријуму. Ако то желите, можете ручно копирати код у датотеку config.php у основном директоријуму Ваше Moodle инсталације.';
$string['configfilewritten'] = 'config.php је успешно креиран';
$string['configurationcomplete'] = 'Конфигурација је завршена';
$string['configurationcompletehead'] = 'Конфигурација је завршена';
$string['configurationcompletesub'] = 'Moodle је покушао да сачува Вашу конфигурацију у датотеци смештеној у коренском директоријуму Moodle инсталације.';
-$string['configurationfileexist'] = 'Конфигурациона датотека већ постоји';
+$string['configurationfileexist'] = 'Конфигурациона датотека већ постоји'; // ORPHANED
$string['continue'] = 'Наставак';
-$string['creatingconfigfile'] = 'Креирање конфигурационе датотеке';
+$string['creatingconfigfile'] = 'Креирање конфигурационе датотеке'; // ORPHANED
$string['ctyperecommended'] = 'Инсталирање опционе PHP екстензије ctype се строго препоручује да би се унапредило функционисање сајта, поготово ако Ваш сајт подржава не-латиничне језике.';
$string['ctyperequired'] = 'PHP екстензије ctype је сада обавезна за Moodle, да би се унапредило функционисање сајта и да би се нудила вишејезична компатибилност.';
$string['curlrecommended'] = 'Инсталирање опционе Curl библиотеке је врло препоручљиво, јер је она неопходна за успешно коришћење функција за умрежавање.';
-$string['curlrequired'] = 'PHP екстензију cURL сада је обавезна за Moodle да би се комуницирало са Moodle репозиторијумима';
+$string['curlrequired'] = 'PHP екстензију cURL сада је обавезна за Moodle да би се комуницирало са Moodle репозиторијумима'; // ORPHANED
$string['customcheck'] = 'Друге провере';
$string['database'] = 'База података';
$string['databasecreationsettings'] = 'Сада је потребно конфигурисати подешавања базе података у којој ће се чувати највећи део Moodle података. Та база података ће бити креирана аутоматски приликом инсталације, са подешавањима специфицираним испод. <br />
@@ -78,9 +78,9 @@
<b>Корисник:</b> постављено на \"root\" приликом инсталације<br />
<b>Лозинка:</b> Ваша лозинка за базу података<br />
<b>Префикс табела:</b> опциони префикс који ће се користити у називима свих табела';
-$string['databasehost'] = 'Сервер базе података :';
-$string['databasename'] = 'Има базе података :';
-$string['databasepass'] = 'Лозинка за приступ бази података :';
+$string['databasehost'] = 'Сервер базе података :'; // ORPHANED
+$string['databasename'] = 'Има базе података :'; // ORPHANED
+$string['databasepass'] = 'Лозинка за приступ бази података :'; // ORPHANED
$string['databasesettings'] = 'Сада је потребно конфигурисати базу података у којој ће се чувати већи део Moodle података. Та база података мора већ бити креирана, као и корисничко име и лозинка за приступ истој.<br/>
<br /> <br />
<b>Тип:</b> mysql или postgres7<br />
@@ -89,7 +89,7 @@
<b>Корисник:</b> корисничко име за приступ бази података<br />
<b>Лозинка:</b> лозинка за приступ бази података<br />
<b>Префикс табела:</b>опциони префикс који ће се користити у називима свих табела';
-$string['databasesettingsformoodle'] = 'Подешавања базе података за Moodle';
+$string['databasesettingsformoodle'] = 'Подешавања базе података за Moodle'; // ORPHANED
$string['databasesettingshead'] = 'Сада је потребно конфигурисати базу података у којој ће се чувати већи део Moodle података. Та база података мора већ бити креирана, као и корисничко име и лозинка за приступ истој.';
$string['databasesettingssub'] = '<b>Тип:</b> mysql или postgres7<br />
<b>Сервер:</b> нпр. localhost или db.isp.com<br />
@@ -145,12 +145,13 @@
<b>Корисник:</b> корисничко име Ваше базе података (опционо)<br />
<b>Лозинка:</b> лозинка за приступ Вашој бази података (опционо)<br />
<b>Префикс имена табела:</b> опциони префикс који се користи код имена табела <br />
-Име датотеке базе података биће одређено према корисничком имену, имену базе података и према лозинки коју сте унели изнад.';
+Име датотеке базе података биће одређено према корисничком имену, имену базе података и према лозинки коју сте унели изнад.'; // ORPHANED
$string['databasesettingswillbecreated'] = '<b>Напомена:</b> Програм ѕа инсталацију ће аутоматски покушати да креира базу података уколико она не постоји.';
-$string['databasetype'] = 'Врста базе података :';
-$string['databaseuser'] = 'Корисничко име за приступ бази података :';
+$string['databasetype'] = 'Врста базе података :'; // ORPHANED
+$string['databaseuser'] = 'Корисничко име за приступ бази података :'; // ORPHANED
$string['dataroot'] = 'Директоријум података';
$string['datarooterror'] = '\'Директоријум података\' који сте навели не може бити пронађен или креиран. Унесите тачну путању или направите тај директоријум ручно.';
+$string['datarootpublicerror'] = '\'Директоријум за податке\' који сте подесили је директно доступан са веба, морате користити други директоријум.';
$string['dbconnectionerror'] = 'Немогуће је успоставити везу са базом података коју сте навели. Молимо проверите подешавања базе података.';
$string['dbcreationerror'] = 'Грешка при креирању базе података. Није било могуће креирати базу наведеног имена уз задата подешавања';
$string['dbhost'] = 'Сервер';
@@ -188,16 +189,16 @@
Морате одредити место на ком ће Moodle чувати постављене датотеке. Корисник web сервера (обично \'нико\' или \'apache\') би морао имати могућност да чита податке из тог директоријума, али и да их у њега уписује, али они не би требали бити доступни директно преко web-a.';
$string['dirroot'] = 'Moodle директоријум';
$string['dirrooterror'] = 'Подешавање \'Moodle директоријума\' је чини се нетачно - не може се тамо наћи Moodle инсталацијa. Нижа вредност ће бити поново доведена на почетни положај.';
-$string['disagreelicense'] = 'Надоградња се не може наставти због неслагања са GPL лиценцом!';
+$string['disagreelicense'] = 'Надоградња се не може наставти због неслагања са GPL лиценцом!'; // ORPHANED
$string['download'] = 'Преузети';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Није успела провера преузете датотеке.';
$string['downloadlanguagebutton'] = 'Преузми \"$a\" језички пакет';
$string['downloadlanguagehead'] = 'Преузми језички пакет';
$string['downloadlanguagenotneeded'] = 'Можете наставити процес инсталације коришћењем подразумеваног језичког пакета, \"$a\".';
-$string['downloadlanguagepack'] = 'Да ли желите да сада преузмете језички пакет (да/не) :';
+$string['downloadlanguagepack'] = 'Да ли желите да сада преузмете језички пакет (да/не) :'; // ORPHANED
$string['downloadlanguagesub'] = 'Сада имате могућност преузимања жељеног језичког пакета и наставка инсталационог процеса на том језику.<br /><br />Ако нисте у могућности да преузмете језички пакет, инсталациони процес ће се наставити на енглеском језику. (Када се инсталација заврши, имаћете могућност да преузмете и инсталирате додатне језичке пакете.)';
-$string['downloadsuccess'] = 'Језички пакет је успешно преузет';
-$string['doyouagree'] = 'Да ли се слажете? (да/не)';
+$string['downloadsuccess'] = 'Језички пакет је успешно преузет'; // ORPHANED
+$string['doyouagree'] = 'Да ли се слажете? (да/не)'; // ORPHANED
$string['environmenterrortodo'] = 'Морате решити све проблеме окружења (грешке) наведене изнад пре наставка инсталације ове Moodle верзије!';
$string['environmenthead'] = 'Проверавање Вашег окружења...';
$string['environmentrecommendcustomcheck'] = 'уколико овај тест не прође, постоји могућност појављивања потенцијалног проблема.';
@@ -209,7 +210,7 @@
$string['environmentsub'] = 'Проверава се да ли разне компоненте Вашег система задовољавају системске захтеве';
$string['environmentxmlerror'] = 'Грешка у читању података окружења ($a->error_code)';
$string['error'] = 'Грешка';
-$string['errorsinenvironment'] = 'Грешке у окружењу';
+$string['errorsinenvironment'] = 'Грешке у окружењу'; // ORPHANED
$string['fail'] = 'Није прошло';
$string['fileuploads'] = 'Постављање датотека';
$string['fileuploadserror'] = 'Ова опција би требала бити укључена';
@@ -241,29 +242,29 @@
$string['help'] = 'Помоћ';
$string['iconvrecommended'] = 'Инсталирање опционе ICONV библиотеке је врло препоручљиво у циљу унапређивања перформанси сајта, поготово ако Ваш сајт подржава језике који не користе латинично писмо.';
$string['info'] = 'Информација';
-$string['inputdatadirectory'] = 'Директоријум податка';
-$string['inputwebadress'] = 'Веб адреса :';
-$string['inputwebdirectory'] = 'Директоријум Moodlea';
+$string['inputdatadirectory'] = 'Директоријум податка'; // ORPHANED
+$string['inputwebadress'] = 'Веб адреса :'; // ORPHANED
+$string['inputwebdirectory'] = 'Директоријум Moodlea'; // ORPHANED
$string['installation'] = 'Инсталација';
-$string['installationiscomplete'] = 'Инсталација је завршена';
+$string['installationiscomplete'] = 'Инсталација је завршена'; // ORPHANED
$string['invalidargumenthelp'] = 'Грешка: Неисправни аргумент(и)
Употреба: $php cliupgrade.php OPTIONS
-Искористи опцију --help за додатну помоћ';
-$string['invalidemail'] = 'Неисправна адреса е-поште';
-$string['invalidhost'] = 'Неисправан хост';
-$string['invalidint'] = 'Грешка: вредност није цео број';
-$string['invalidintrange'] = 'Грешка: вредност је изван исправног опсега';
+Искористи опцију --help за додатну помоћ'; // ORPHANED
+$string['invalidemail'] = 'Неисправна адреса е-поште'; // ORPHANED
+$string['invalidhost'] = 'Неисправан хост'; // ORPHANED
+$string['invalidint'] = 'Грешка: вредност није цео број'; // ORPHANED
+$string['invalidintrange'] = 'Грешка: вредност је изван исправног опсега'; // ORPHANED
$string['invalidmd5'] = 'Неисправна md5 датотека';
-$string['invalidpath'] = 'Неисправна путања';
-$string['invalidsetelement'] = 'Грешка: Задата вредност се не налази међу понуђеним опцијама';
-$string['invalidtextvalue'] = 'Неисправна текстална вредност';
-$string['invalidurl'] = 'Неисправна URL адреса';
-$string['invalidvalueforlanguage'] = 'Неисправна вредност за опцију --lang. Куцајте --help за помоћ';
-$string['invalidyesno'] = 'Гешка: вредност није исправан да/не адргумент';
+$string['invalidpath'] = 'Неисправна путања'; // ORPHANED
+$string['invalidsetelement'] = 'Грешка: Задата вредност се не налази међу понуђеним опцијама'; // ORPHANED
+$string['invalidtextvalue'] = 'Неисправна текстална вредност'; // ORPHANED
+$string['invalidurl'] = 'Неисправна URL адреса'; // ORPHANED
+$string['invalidvalueforlanguage'] = 'Неисправна вредност за опцију --lang. Куцајте --help за помоћ'; // ORPHANED
+$string['invalidyesno'] = 'Гешка: вредност није исправан да/не адргумент'; // ORPHANED
$string['langdownloaderror'] = 'Нажалост језик \"$a\" није инсталиран. Процес инсталације биће настављен на енглеском језику.';
$string['langdownloadok'] = 'Језик \"$a\" је успешно инсталиран. Инсталациони процес ће бити настављен на овом језику.';
$string['language'] = 'Језик';
-$string['locationanddirectories'] = 'Локације и директоријуми';
+$string['locationanddirectories'] = 'Локације и директоријуми'; // ORPHANED
$string['magicquotesruntime'] = 'Magic Quotes време извршавања';
$string['magicquotesruntimeerror'] = 'Ова опција би требала бити искључена';
$string['magicquotesruntimehelp'] = '<p>Magic Quotes време извршавања би требало искључити да Moodle прописно функционише.</p>
@@ -310,12 +311,12 @@
$string['password'] = 'Лозинка';
$string['pgsqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP није био прописно конфигурисан са PGSQL екстензијом тако да може комуницирати са PostgreSQLом. Молимо Вас да проверите своју php.ini датотеку или опет компајлирате PHP.';
$string['php50restricted'] = 'PHP 5.0.x има више познатих проблема, молимо унапредите PHP на верзије 5.1.x или инсталирајте верзију 4.3.x односно 4.4.x';
-$string['php52versionerror'] = 'Верзија PHP мора бити најмање 5.2.0.';
+$string['php52versionerror'] = 'Верзија PHP мора бити најмање 5.2.0.'; // ORPHANED
$string['php52versionhelp'] = '<p>Moodle захтева верзију PHP најмање 5.2.0.</p>
<p>Тренутно Вам ради верзија $a</p>
-<p>Морате унапредити верзију PHP или преселити сајт на сервер домаћин који има новију верзију PHP!</p>';
+<p>Морате унапредити верзију PHP или преселити сајт на сервер домаћин који има новију верзију PHP!</p>'; // ORPHANED
$string['phpversion'] = 'PHP верзија';
-$string['phpversionerror'] = 'PHP верзија мора бити бар 4.3.0 или 5.1.0 (5.0.x функционише уз бројне уочене проблеме)'; // ORPHANED
+$string['phpversionerror'] = 'PHP верзија мора бити бар 4.3.0 или 5.1.0 (5.0.x функционише уз бројне уочене проблеме)';
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle захтева најмање PHP верзију 4.3.0 или 5.1.0 (5.0.x функционише уз бројне уочене проблеме).</p>
<p>Тренутно имате верзију $a</p>
<p>Морате надоградити PHP или преместити Moodle инсталацију на web сервер са новијом верзијом PHP-a!</br>
@@ -324,7 +325,7 @@
$string['previous'] = 'Претходни';
$string['qtyperqpwillberemoved'] = 'Током надоградње, RQP типови питања биће уклоњени. Нећете користити овај тип питања, тако да не очекујте проблеме у вези с тим.';
$string['qtyperqpwillberemovedanyway'] = 'Током надоградње биће уклоњен RQP тип питања. Како имате нека RQP питања у својој бази, препоручује се да поново инсталирате додатак са http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&amp;rid=797 пре наставка надоградње да би она могла и даље несметано да се користе.';
-$string['releasenoteslink'] = 'За више информацији о овој верзији Moodlea, погледајте <em>Release Notes</em> на $a';
+$string['releasenoteslink'] = 'За више информацији о овој верзији Moodlea, погледајте <em>Release Notes</em> на $a'; // ORPHANED
$string['remotedownloaderror'] = 'Преузимање компоненте на Ваш сервер није успело. Проверите подешавања прокси серевера. PHP cURL екстензија се препоручује.<br /><br />Морате да преузмете <a href=\"$a->url\">$a->url</a> датотеку ручно, копирате је у директоријум \"$a->dest\" на свом сереверу тамо је распакујете.';
$string['remotedownloadnotallowed'] = 'Није дозвољено преузимање компоненти на Ваш сервер (опција allow_url_fopen је онемогућена).<br /><br />Морате ручно преузети датотеку <a href=\"$a->url\">$a->url</a>, копирати је у \"$a->dest\" на свом серверу и тамо је распаковати.';
$string['report'] = 'Извештај';
@@ -336,42 +337,42 @@
<p>Безбедни мод рада је обично једино дозвољен на параноичним јавним веб серверима, тако да можете просто наћи web сервер код неке друге куће за Ваш Moodle сајт.</p>
<p>Можете покушати наставити са инсталацијом ако желите, али очекујте неколико проблема касније.</p>';
-$string['selectlanguage'] = 'Избор језика за инсталацију';
+$string['selectlanguage'] = 'Избор језика за инсталацију'; // ORPHANED
$string['serverchecks'] = 'Провере сервера';
$string['sessionautostart'] = 'Аутоматски почетак сесије';
$string['sessionautostarterror'] = 'Ова опција би требала бити искључена';
$string['sessionautostarthelp'] = '<p>Moodle захтева подршку за сесије и неће фунционисати без ње.</p>
<p>Рад са сесијама се може омогућити у php.ini датотеци... потражите session.auto_start параметар.</p>';
-$string['sitefullname'] = 'Пун назив сајта :';
-$string['siteinfo'] = 'Детаљи о сајту';
-$string['sitenewsitems'] = 'Вести :';
-$string['siteshortname'] = 'Кратак назив сајта :';
-$string['sitesummary'] = 'Кратак преглед сајта :';
+$string['sitefullname'] = 'Пун назив сајта :'; // ORPHANED
+$string['siteinfo'] = 'Детаљи о сајту'; // ORPHANED
+$string['sitenewsitems'] = 'Вести :'; // ORPHANED
+$string['siteshortname'] = 'Кратак назив сајта :'; // ORPHANED
+$string['sitesummary'] = 'Кратак преглед сајта :'; // ORPHANED
$string['skipdbencodingtest'] = 'Прескочити тест кодног распореда базе података';
-$string['sqlite3_pdo'] = 'SQLite 3 (PDO) <b><strong class=\"errormsg\">Експериментално! (није за званично коришћење)</strong></b>';
-$string['sqliteextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP није правилно подешен са екстензијом SQLite. Молимо проверите Вашу датотеку php.ini или поново компајлирајте PHP.';
+$string['sqlite3_pdo'] = 'SQLite 3 (PDO) <b><strong class=\"errormsg\">Експериментално! (није за званично коришћење)</strong></b>'; // ORPHANED
+$string['sqliteextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP није правилно подешен са екстензијом SQLite. Молимо проверите Вашу датотеку php.ini или поново компајлирајте PHP.'; // ORPHANED
$string['status'] = 'Статус';
-$string['tableprefix'] = 'Префикс табеле :';
+$string['tableprefix'] = 'Префикс табеле :'; // ORPHANED
$string['thischarset'] = 'UTF-8';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = 'Српски';
$string['unicoderecommended'] = 'Препоручљиво је смештање ваших података у Уникод (UTF-8) стандард. Нове инсталације биће извршене над базама који као подразумеван карактер-сет имају подешен Уникод. Уколико вршите надоградњу, потребно је покренути UTF-8 процес миграције (погледати Админ страну).';
$string['unicoderequired'] = 'Потребно је да све ваше податке смештате у Уникод формату (UTF-8).Нове инсталације морају бити примењене у базама података које имају основни карактерни сет намештен на Уникод. Уколико вршите надоградњу, потребно је покренути UTF-8 процес миграције (погледати Админ страну).';
-$string['upgradingactivitymodule'] = 'Надоградња модула Активност';
-$string['upgradingbackupdb'] = 'Надоградња резервне копије базе података';
-$string['upgradingblocksdb'] = 'Надоградња блокова базе податка';
-$string['upgradingblocksplugin'] = 'Надоградња додатка за блокове';
-$string['upgradingcompleted'] = 'Надоградња је завршено...';
-$string['upgradingcourseformatplugin'] = 'Надоградња додатка за формат курса';
-$string['upgradingenrolplugin'] = 'Надоградња додатка за упис';
-$string['upgradinggradeexportplugin'] = 'Надоградња додатка за извоз оцена';
-$string['upgradinggradeimportplugin'] = 'Надоградња додатка за увоз оцена';
-$string['upgradinggradereportplugin'] = 'Надоградња додатка за извештај о оценама';
-$string['upgradinglocaldb'] = 'Надоградља локалне базе података';
-$string['upgradingmessageoutputpluggin'] = 'Унапређење додатка Излаз Поруке';
-$string['upgradingqtypeplugin'] = 'Надоградња додатка за питања/типове';
-$string['upgradingrpcfunctions'] = 'Надоградња ROC функција';
+$string['upgradingactivitymodule'] = 'Надоградња модула Активност'; // ORPHANED
+$string['upgradingbackupdb'] = 'Надоградња резервне копије базе података'; // ORPHANED
+$string['upgradingblocksdb'] = 'Надоградња блокова базе податка'; // ORPHANED
+$string['upgradingblocksplugin'] = 'Надоградња додатка за блокове'; // ORPHANED
+$string['upgradingcompleted'] = 'Надоградња је завршено...'; // ORPHANED
+$string['upgradingcourseformatplugin'] = 'Надоградња додатка за формат курса'; // ORPHANED
+$string['upgradingenrolplugin'] = 'Надоградња додатка за упис'; // ORPHANED
+$string['upgradinggradeexportplugin'] = 'Надоградња додатка за извоз оцена'; // ORPHANED
+$string['upgradinggradeimportplugin'] = 'Надоградња додатка за увоз оцена'; // ORPHANED
+$string['upgradinggradereportplugin'] = 'Надоградња додатка за извештај о оценама'; // ORPHANED
+$string['upgradinglocaldb'] = 'Надоградља локалне базе података'; // ORPHANED
+$string['upgradingmessageoutputpluggin'] = 'Унапређење додатка Излаз Поруке'; // ORPHANED
+$string['upgradingqtypeplugin'] = 'Надоградња додатка за питања/типове'; // ORPHANED
+$string['upgradingrpcfunctions'] = 'Надоградња ROC функција'; // ORPHANED
$string['usagehelp'] = 'Synopsis:
$php cliupgrade.php OPTIONS
@@ -401,24 +402,24 @@
--help штампа ову помоћ
Начин коришћења:
-$php cliupgrade.php --lang=en --webaddr=http://www.example.com --moodledir=/var/www/html/moodle --datadir=/var/moodledata --dbtype=mysql --dbhost=localhost --dbname=moodle --dbuser=root --prefix=mdl --agreelicense=yes --confirmrelease=yes --sitefullname=\"Example Moodle Site\" --siteshortname=moodle --sitesummary=siteforme --adminfirstname=Admin --adminlastname=User --adminusername=admin --adminpassword=admin --adminemail=admin@example.com --verbose=1 --interactivelevel=2';
+$php cliupgrade.php --lang=en --webaddr=http://www.example.com --moodledir=/var/www/html/moodle --datadir=/var/moodledata --dbtype=mysql --dbhost=localhost --dbname=moodle --dbuser=root --prefix=mdl --agreelicense=yes --confirmrelease=yes --sitefullname=\"Example Moodle Site\" --siteshortname=moodle --sitesummary=siteforme --adminfirstname=Admin --adminlastname=User --adminusername=admin --adminpassword=admin --adminemail=admin@example.com --verbose=1 --interactivelevel=2'; // ORPHANED
$string['user'] = 'Корисник';
-$string['versionerror'] = 'Корисник је одбачен због грешке у верзији';
+$string['versionerror'] = 'Корисник је одбачен због грешке у верзији'; // ORPHANED
$string['welcomep10'] = '$a->installername ($a->installerversion)';
$string['welcomep20'] = 'Приказана Вам је ова страница јер сте успешно инсталирали и покренули <strong>$a->packname $a->packversion</strong> пакет на Вашем рачунару. Честитамо!';
$string['welcomep30'] = 'Ово издање <strong>$a->installername</strong> укључује апликације за креирање окружења у ком ће <strong>Moodle</strong> успешно функционисати, конкретно:';
$string['welcomep40'] = 'Овај пакет обухвата и <strong>Moodle $a->moodlerelease ($a->moodleversion)</strong>.';
$string['welcomep50'] = 'Коришћење апликација из овог пакета је условљено њховим лиценцама. Комплетан <strong>$a->installername</strong> пакет је <a href=\"http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html\">отвореног кода</a> и дистрибуира се под <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\">GPL</a> лиценцом.';
$string['welcomep60'] = 'Наредне странице ће Вас провести кроз неколико једноставних корака током којих ћете конфигурисати <strong>Moodle</strong> на Вашем рачунару. Можете прихватити подразумевана подешавања или их, опционо, прилагодити сопственим потребама.';
$string['welcomep70'] = 'Кликните на дугме за наставак да бисте даље подешавали <strong>Moodle</strong>.';
-$string['welcometext'] = '---Добродошли у командну линију програма за инсталацију Мoodlea---';
-$string['writetoconfigfilefaild'] = 'Грешка: Записивање у конфигурациону датотеку није успело';
+$string['welcometext'] = '---Добродошли у командну линију програма за инсталацију Мoodlea---'; // ORPHANED
+$string['writetoconfigfilefaild'] = 'Грешка: Записивање у конфигурациону датотеку није успело'; // ORPHANED
$string['wrongdestpath'] = 'Погрешна одредишна путања.';
$string['wrongsourcebase'] = 'Погрешан изворни URL базе.';
$string['wrongzipfilename'] = 'Погрешан назив архиве.';
$string['wwwroot'] = 'Веб адреса';
$string['wwwrooterror'] = 'Наведена \'веб адреса\' се чини невалидном - ова Moodle инсталација изгледа није на њој. Вредност наведена испод је ресетована.';
$string['xmlrpcrecommended'] = 'Инсталирање опционог xmlrpc проширења је корисно за функционалност Moodle умрежавање.';
-$string['yourchoice'] = 'Ваш избор :';
+$string['yourchoice'] = 'Ваш избор :'; // ORPHANED
$string['ziprequired'] = 'PHP Екстензија Zip сада је обавезна за Moodle, бинарне датотеке info-ZIP и библиотека PclZip више се не користе.';
?>
View
1 install/lang/sr_lt_utf8/installer.php
@@ -151,6 +151,7 @@
$string['databaseuser'] = 'Korisničko ime za pristup bazi podataka :';
$string['dataroot'] = 'Direktorijum podataka';
$string['datarooterror'] = '\'Direktorijum podataka\' koji ste naveli ne može biti pronađen ili kreiran. Unesite tačnu putanju ili napravite taj direktorijum ručno.';
+$string['datarootpublicerror'] = '\'Direktorijum za podatke\' koji ste podesili je direktno dostupan sa Weba, morate koristiti drugi direktorijum.';
$string['dbconnectionerror'] = 'Nemoguće je uspostaviti vezu sa bazom podataka koju ste naveli. Molimo proverite podešavanja baze podataka.';
$string['dbcreationerror'] = 'Greška pri kreiranju baze podataka. Nije bilo moguće kreirati bazu navedenog imena uz zadata podešavanja';
$string['dbhost'] = 'Server';

0 comments on commit f818027

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.