Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

typo

  • Loading branch information...
commit f8d450fcf8402f6b0e811172acc7d970a44237e6 1 parent 6549f52
koenr authored
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1  lang/nl/help/wiki.html
View
2  lang/nl/help/wiki.html
@@ -6,7 +6,7 @@
Het is een echt alternatief voor het bewaren van Word-bestanden als HTML om de bron on line te kunnen blijven bewerken.
</p>
-<p>Je begint met het invoeren van platte tekst. Er zijn een antal <em>speciale</em> tekens die je kan gebruiken
+<p>Je begint met het invoeren van platte tekst. Er zijn een aantal <em>speciale</em> tekens die je kan gebruiken
om opmaak toe te voegen.</p>
<h3>Opmaak van blokken</h3>
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.