Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20090915)

  • Loading branch information...
1 parent 66bf105 commit f9116c797b15628e067eba377480bb4c0625d5fe moodlerobot committed Sep 15, 2009
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 install/lang/no_utf8/installer.php
@@ -9,8 +9,8 @@
/// File generated by cvs://contrib/lang2installer/installer_builder
/// using strings defined in stringnames.txt (same dir)
-$string['admindirerror'] = 'Admin mappen som er angitt er feil';
-$string['admindirname'] = 'Admin mappe';
+$string['admindirerror'] = 'Den angitte adminmappen er feil';
+$string['admindirname'] = 'Adminmappe';
$string['admindirsettinghead'] = 'Setter adminmappen';
$string['admindirsettingsub'] = 'Noen få webservere bruker /admin som en spesiell URL for å få tak i kontrollpanel eller lignende. Uheldigvis er dette i konflikt med standardplasseringen for Moodle\'s adminsider. Du kan ordne dette ved å gi adminkatalogen et nytt navn i installasjonen din, og skrive det nye navnet her. For eksempel <br /> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />
Dette vil ordne adminlenkene i Moodle.';

0 comments on commit f9116c7

Please sign in to comment.