Permalink
Browse files

revised and rephrased for 1.09

  • Loading branch information...
1 parent 16ba735 commit f933b27c329bb38e7158534a7af997b458d61927 minkowski committed May 26, 2003
Showing with 212 additions and 69 deletions.
  1. +11 −4 lang/th/assignment.php
  2. +13 −2 lang/th/auth.php
  3. +11 −5 lang/th/forum.php
  4. +12 −1 lang/th/journal.php
  5. +134 −38 lang/th/moodle.php
  6. +11 −9 lang/th/quiz.php
  7. +3 −2 lang/th/resource.php
  8. +17 −8 lang/th/survey.php
View
15 lang/th/assignment.php
@@ -1,9 +1,16 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.0.8 (2003010601)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.0.9 Beta 1 (2003051600)
$string['allowresubmit'] = "͹حҵãËéÊ觡ÒúéÒ¹«éÓÍÕ¡¤ÃÑé§";
$string['assignmentdetails'] = "à¹×éÍËҢͧ¡ÒúéÒ¹";
+$string['assignmentmail'] = "\$a->teacher ä´é·Ó¡ÒõÃǨ§Ò¹ '\$a->assignment' ¢Í§¤Ø³áÅéÇ
+
+¤Ø³ÊÒÁÒö´Ù¼Å¡ÒõÃǨä´é·Õè:
+
+\$a->url";
+$string['assignmentmailhtml'] = "\$a->teacher ä´é·Ó¡ÒõÃǨ§Ò¹ '<i>\$a->assignment</i>'<br /><br />
+¤Ø³ÊÒÁÒö´Ù¼Å¡ÒõÃǨä´é: <a href=\\\"\$a->url\\\"> â´Â¤ÅÔé¡·Õè¹Õè </a>.";
$string['assignmentname'] = "ËÑÇ¢éÍ¡ÒúéÒ¹ ";
$string['assignmenttype'] = "»ÃÐàÀ·";
$string['description'] = "ÃÒÂÅÐàÍÕ´";
@@ -30,9 +37,9 @@
$string['uploadbadname'] = "ä¿Åì¹Õé ÁÕª×èÍ·ÕèãªéµÑÇÍÑ¡Éà äÁè¶Ù¡µéͧ äÁèÊÒÁÒö·Ó¡Òà ÍѾâËÅ´ä´é ¡ÃسÒà»ÅÕ蹪×èÍä¿Åì";
$string['uploadedfiles'] = "ä¿Åì·ÕèÍѾâËÅ´áÅéÇ";
$string['uploaderror'] = "à¡Ô´¢é͢Ѵ¢éͧã¹ÃÐËÇèÒ§¡Òúѹ·Ö¡ä¿Åìŧº¹à«ÔÃì¿àÇÍÃì";
-$string['uploadfailnoupdate'] = "ÍѾâËÅ´ä¿àÃÕºÃéͤèÐ áµèäÁèÊÒÁÒöÍѾഷ §Ò¹·ÕèÊè§Å§ã¹á¿éÁ§Ò¹¢Í§¤Ø³";
-$string['uploadfiletoobig'] = "¢ÍÍÀѤèÐ ä¿ÅìÁÕ¢¹Ò´ãË­èà¡Ô¹ä»( ä¿Åì¤ÇÃÁÕ¢¹Ò´¹éÍ¡ÇèÒ \$a bytes)";
-$string['uploadnofilefound'] = "ËÒä¿ÅìäÁ辺¤èÐ ¡ÃسҵÃǨÊͺÇèÒ·Ó¡ÒÃàÅ×Í¡ä¿Åì ¡è͹ÍѾâËÅ´ËÃ×ÍäÁè";
+$string['uploadfailnoupdate'] = "ÍѾâËÅ´ä¿àÃÕºÃéÍ áµèäÁèÊÒÁÒöÍѾഷ §Ò¹·ÕèÊè§Å§ã¹á¿éÁ§Ò¹¢Í§¤Ø³";
+$string['uploadfiletoobig'] = "¢ÍÍÀÑ ä¿ÅìÁÕ¢¹Ò´ãË­èà¡Ô¹ä»( ä¿Åì¤ÇÃÁÕ¢¹Ò´¹éÍ¡ÇèÒ \$a bytes)";
+$string['uploadnofilefound'] = "ËÒä¿ÅìäÁ辺 ¡ÃسҵÃǨÊͺÇèÒ·Ó¡ÒÃàÅ×Í¡ä¿Åì ¡è͹ÍѾâËÅ´ËÃ×ÍäÁè";
$string['uploadnotregistered'] = "'\$a' ÍѾâËÅ´àÃÕºÃéÍ áµèÇèÒ§Ò¹·ÕèÊ觹ÕéÂѧäÁèä´éÃѺ¡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹ ";
$string['uploadsuccess'] = "ÍѾâËÅ´ä¿Åì '\$a' ÊÓàÃç¨";
$string['viewfeedback'] = "´Ù¤Ðá¹¹¢Í§§Ò¹·ÕèÊè§áÅÐ feedback ¨Ò¡¼ÙéÊ͹";
View
15 lang/th/auth.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.0.8 (2003010601)
+ // auth.php - created with Moodle 1.0.9 Beta 1 (2003051600)
$string['auth_dbdescription'] = "ÇÔ¸Õ¹Õéà»ç¹¡ÒÃãªé°Ò¹¢éÍÁÙŹ͡㹡ÒõÃǨÊͺ ÇèÒ ª×èÍáÅÐÃËÑʼèÒ¹ ¹Ñ鹶١µéͧËÃ×ÍäÁè ¶éÒËÒ¡ account ´Ñ§¡ÅèÒÇà»ç¹ ¢éÍÁÙÅãËÁè ¢éÍÁÙŨж١Êè§ä»ÂѧÊèǹµèÒ§æ ã¹ Moodle";
@@ -24,13 +24,21 @@
$string['auth_ldap_bind_dn'] = "¶éÒËÒ¡µéͧ¡ÒÃãªé bind-user à¾×èͤé¹ËéÒ¼ÙéãªéÍ×è¹ä´é ÊÒÁÒö ÃкشѧµèÍ仹Õé 'cn=ldapuser,ou=public,o=org'";
$string['auth_ldap_bind_pw'] = "ÃËÑÊÊÓËÃѺ bind-user.";
$string['auth_ldap_contexts'] = "ÃÒ¡Ò÷ÕèÁÕÃÒª×èͧ͢¼Ùéãªéã¹¹Ñé¹ ÊÒÁÒö á¡ ËÑÇ¢éÍàÃ×èͧ â´Âãªé â¤é´ àªè¹ 'ou=users,o=org; ou=others,o=org'";
+$string['auth_ldap_create_context'] = "à»Ô´ãËé¼ÙéãªéÊÒÁÒöÊÃéÒ§¢éͤÇÒÁµÍºÃѺ·Ò§ÍÕàÁÅì´éǵ¹àͧä´é
+¤Ø³äÁè¨Óà»ç¹µéͧãÊè¢éͤÇÒÁ¹Õé·Õè ldap_context-variable, Moodle ¨Ð¤é¹ËÒãËéÍѵâ¹ÁѵÔ
+";
+$string['auth_ldap_creators'] = "ÃÒ¡ÒáÅØèÁ¼Ùéãªé·Õè͹حҵãËéÊÒÁÒöÊÃéÒ§ËÅÑ¡ÊÙµÃãËÁèä´é ÊÒÁÒöãÊèä´éËÅÒ¡ÅØèÁ â´Âãªéà¤Ã×èͧËÁÒ ';'
+´Ñ§µÑÇÍÂèÒ§ 'cn=teachers,ou=staff,o=myorg'";
$string['auth_ldap_host_url'] = "ÃÐºØ LDAP host àªè¹ 'ldap://ldap.myorg.com/' ËÃ×Í 'ldaps://ldap.myorg.com/' ";
+$string['auth_ldap_memberattribute'] = "¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§ÊÁÒªÔ¡ãËÁè¢Í§¡ÅØèÁ »¡µÔãªé 'member'";
$string['auth_ldap_search_sub'] = "ãÊè¤èÒ &lt;&gt; 0 ¶éÒËÒ¡µéͧ¡Òà ¤é¹ËÒ¼Ùéãªé¼èÒ¹ËÑÇ¢éÍÂèÍ ";
$string['auth_ldap_update_userinfo'] = "ÍѾഷ¢éÍÁÙÅÊÁÒªÔ¡ (ª×èÍ,¹ÒÁÊ¡ØÅ,·ÕèÍÂÙè..) ¨Ò¡ LDAP ¶Ö§ Moodle. ´Ùà¾ÔèÁàµÔÁ·Õè /auth/ldap/attr_mappings.php ";
$string['auth_ldap_user_attribute'] = "attribute ·Õèãªé㹡Òäé¹ËÒª×èͼÙéãªé ÊèǹãË­è¨Ðãªé 'cn'.";
$string['auth_ldapdescription'] = "ÇÔ¸Õ¡ÒÃ͹ØÁѵԡÒÃãªé§Ò¹¼èÒ¹ external LDAP server ¶éÒËÒ¡ ª×èÍ áÅÐ ÃËÑÊ·ÕèãÊèÁÒ¹Ñ鹶١µéͧ Moodle ¨Ð·Ó¡ÒÃÊÃéÒ§ ÃÒª×èÍÊÁÒªÔ¡ãËÁèã¹°Ò¹¢éÍÁÙÅ âÁ´ÙŴѧ¡ÅèÒÇ ÊÒÁÒö ÍèÒ¹ attribute ¢Í§ÊÁÒªÔ¡¨Ò¡ LDAP áÅÐ ãÊè¤èÒ·Õèµéͧ¡ÒÃã¹ moodle Åèǧ˹éÒ ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹ àÇÅÒÅçÍ¡ÍÔ¹ ¡ç¨ÐÁÕ¡ÒÃàªç¤ á¤èª×èÍáÅÐÃËÑʼèÒ¹à·èÒ¹Ñé¹ ";
$string['auth_ldapextrafields'] = "ªèͧ¹Õé¨ÐàµÔÁËÃ×ÍäÁè¡çä´é ¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡ãªé ¤èÒ·ÕèÃкº µÑé§äÇé¡è͹ ¨Ò¡ <b>LDAP fileds</b><p> ¶éÒËÒ¡ »ÅèÍÂÇèÒ§ äÁèàµÔÁ ¨ÐäÁèÁÕ¡Òô֧¢éÍÁÙŨҡ LDAP Ãкº¨ÐàÅ×Í¡ãªé ¤èÒ default ã¹ moodle <p> áÅÐ ·Ñé§Êͧ¡Ã³Õ ¼ÙéãªéÊÒÁÒö·Õè¨Ðá¡é䢤èÒµèÒ§æ ä´é ÀÒÂËÅѧ¨Ò¡ ÅçÍ¡ÍÔ¹";
$string['auth_ldaptitle'] = "ãªé LDAP server";
+$string['auth_manualdescription'] = "ÇÔ¸Õ¡ÒùÕé¨ÐäÁè͹حҵãËé¼ÙéãªéÊÒÁÒöÊÃéÒ§ºÑ­ªÕ¼Ùéãªé´éǵ¹àͧä´é ¹Ñ蹤×Í ¼Ùé´ÙáŨÐà»ç¹¤¹Å§·ÐàºÕ¹ÊÁÒªÔ¡ãËé";
+$string['auth_manualtitle'] = "¼Ùé´ÙáÅÃкºà·èÒ¹Ñé¹";
$string['auth_nntpdescription'] = "ÇÔ¸Õ¹Õéàªç¤ ª×èÍ áÅÐÃËÑʼèÒ¹ÇèÒ¶Ù¡µéͧËÃ×ÍäÁè â´Âãªé NNTP server ";
$string['auth_nntphost'] = "NNTP server ãªé àÅ¢ IP äÁèãªè DNS ";
$string['auth_nntpport'] = "Server port (119 à»ç¹ÊèǹãË­è)";
@@ -42,14 +50,17 @@
$string['auth_pop3port'] = "Server port (110 â´Â·ÑèÇä»)";
$string['auth_pop3title'] = "ãªé POP3 server";
$string['auth_pop3type'] = "»ÃÐàÀ·¢Í§à«ÔÃì¿àÇÍÃì ¶éÒà«ÔÃì¿àÇÍÃì ãªé certificate security ãËéàÅ×Í¡ pop3cert.";
+$string['auth_user_create'] = "͹حҵãËé¼ÙéãªéÊÃéÒ§ä´é";
+$string['auth_user_creation'] = "͹حҵãËé¼Ùéãªé·ÑèÇä»ÊÒÁÒöÊÃéÒ§ºÑ­ªÕ¼ÙéãªéáÅеͺÂ×¹Âѹä´é ¶éÒ͹حҵ â»Ã´ÍÂèÒÅ×Áä»»ÃѺá¡éÃкº moodule-specific µÑÇàÅ×Í¡ user creation ´éÇÂ";
+$string['auth_usernameexists'] = "ÁÕ¼Ùéãªéª×è͹Õéã¹ÃкºáÅéÇ ¡ÃسÒàÅ×Í¡ª×èÍãËÁè";
$string['authenticationoptions'] = "ÇÔ¸Õ¡ÒÃ͹ØÁѵԡÒÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡";
$string['authinstructions'] = "¤Ø³ÊÒÁÒöãËé¢éÍÁÙšѺ¼Ùéãªé áÅÐá¹Ð¹ÓÇÔ¸Õ¡ÒÃãªé ¼èÒ¹Êèǹ¹Õé ·ÓãËé¼Ùéãªé·ÃÒºÇèÒ username áÅÐ ÃËÑʼèÒ¹ ¢Í§µÑÇàͧ¤×ÍÍÐäà ¢éͤÇÒÁ·Õè¤Ø³ÃкØã¹Êèǹ¹Õé¨Ð»ÃÒ¡® 㹠˹éÒ login ¶éÒËÒ¡¤Ø³»ÅèÍÂÇèÒ§äÇé ¨ÐäÁèÁÕÇÔ¸Õ¡ÒÃãªé»ÃÒ¡®";
$string['changepassword'] = "à»ÅÕè¹ÃËÑÊ URL";
$string['changepasswordhelp'] = "¤Ø³ÊÒÁÒöÃкØÅÔ§¤ì ·Õè¼ÙéãªéÊÒÁÒö¨Ðà»ÅÕè¹ ËÃ×Í ËÒ ª×èÍ áÅÐ ÃËÑʼèÒ¹ä´é àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃÅ×Á ÅÔ§¤ì´Ñ§¡ÅèÒǨйӼÙéãªéä»Âѧ˹éÒ ÅçÍ¡ÍÔ¹ áÅÐ˹éÒ¢éÍÁÙÅÊèǹµÑÇ áµèËÒ¡äÁèàµÔÁÍÐäà »ØèÁ´Ñ§¡ÅèÒǨÐäÁè»ÃÒ¡®";
$string['chooseauthmethod'] = "àÅ×Í¡ÇÔ¸Õ¡ÒÃ͹ØÁѵÔ";
$string['guestloginbutton'] = "»ØèÁ login ÊÓËÃѺºØ¤¤Å·ÑèÇä»";
$string['instructions'] = "ÇÔ¸Õãªé";
-$string['md5'] = "MD5 encryption ";
+$string['md5'] = "à¢éÒÃËÑÊẺ MD5 ";
$string['plaintext'] = "µÑÇ˹ѧÊ×͸ÃÃÁ´Ò";
$string['showguestlogin'] = "¤Ø³ÊÒÁÒö«è͹ËÃ×ÍáÊ´§»ØèÁ Login ÊÓËÃѺºØ¤¤Å·ÑèÇä»ã¹Ë¹éÒ ÅçÍ¡ÍÔ¹ä´é ";
View
16 lang/th/forum.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.0.8 (2003010604)
+ // forum.php - created with Moodle 1.0.9 Beta 1 (2003051600)
$string['addanewdiscussion'] = "µÑ駡ÃзÙé";
@@ -11,21 +11,22 @@
$string['attachment'] = "Attachment";
$string['bynameondate'] = "â´Â \$a->name - \$a->date";
$string['couldnotadd'] = "äÁèÊÒÁÒö à¾ÔèÁâ¾Êµì¢Í§¤Ø³ä´é ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´";
-$string['couldnotdeleteratings'] = "¢ÍÍÀѤèÐ äÁèÊÒÁÒöźä´é à¾ÃÒÐ ÇèÒÁÕ¤¹ãËé¤Ðá¹¹ àÃÕºÃéÍÂáÅéÇ ";
-$string['couldnotdeletereplies'] = "¢ÍÍÀѤèÐ äÁèÊÒÁÒöźä´é à¾ÃÒÐÁÕ¤¹µÍºàÃÕºÃéÍÂáÅéÇ";
+$string['couldnotdeleteratings'] = "¢ÍÍÀÑ äÁèÊÒÁÒöźä´é à¾ÃÒÐ ÇèÒÁÕ¤¹ãËé¤Ðá¹¹ àÃÕºÃéÍÂáÅéÇ ";
+$string['couldnotdeletereplies'] = "¢ÍÍÀÑ äÁèÊÒÁÒöźä´é à¾ÃÒÐÁÕ¤¹µÍºàÃÕºÃéÍÂáÅéÇ";
$string['couldnotupdate'] = "äÁèÊÒÁÒö ÍѾഷâ¾Êµì¢Í§¤Ø³ä´é ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´";
$string['delete'] = "ź";
$string['deleteddiscussion'] = "¡ÃзÙé¹Õé¶Ù¡Åºä»áÅéÇ";
$string['deletedpost'] = "â¾Êµì¶Ù¡Åºä»áÅéÇ";
-$string['deletesure'] = "á¹è㨹ФÐÇèÒµéͧ¡ÒÃź â¾Êµì¹Õé";
+$string['deletesure'] = "á¹è㨹ÐÇèÒµéͧ¡ÒÃź â¾Êµì¹Õé";
$string['discussion'] = "¡ÃзÙé";
+$string['discussionmoved'] = "¡ÃзÙé¹Õéä´éÂéÒÂä»·Õè '\$a'";
$string['discussions'] = "¡ÃзÙé·Ñé§ËÁ´ ";
$string['discussionsstartedby'] = "¡ÃзÙéàÃÔèÁ â´Â \$a";
$string['discussthistopic'] = "ËÑÇ¢éÍ¡ÃзÙé";
$string['eachuserforum'] = "˹Ö觤¹Ë¹Ö觡ÃзÙé";
$string['edit'] = "á¡éä¢";
$string['editing'] = "¡ÓÅѧá¡éä¢";
-$string['emptymessage'] = "â¾Êµì¢Í§¤Ø³ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´¤èÐ ÅͧµÃǨÊͺÍÕ¡¤ÃÑé§ÇèÒ ä¿Åì·ÕèÊè§äÁèãË­èà¡Ô¹ä» áÅÐ à¢Õ¹¢éͤÇÒÁáÅéÇ ÂѧäÁèä´éºÑ¹·Ö¡â¾Êµì¹Õéŧ°Ò¹¢éÍÁÙÅ";
+$string['emptymessage'] = "â¾Êµì¢Í§¤Ø³ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´ ÅͧµÃǨÊͺÍÕ¡¤ÃÑé§ÇèÒ ä¿Åì·ÕèÊè§äÁèãË­èà¡Ô¹ä» áÅÐ à¢Õ¹¢éͤÇÒÁáÅéÇ ÂѧäÁèä´éºÑ¹·Ö¡â¾Êµì¹Õéŧ°Ò¹¢éÍÁÙÅ";
$string['everyonecanchoose'] = "¼ÙéãªéÊÒÁÒöàÅ×Í¡·Õè¨Ðà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¢Í§¡Ãдҹ¹Õé";
$string['everyoneissubscribed'] = "·Ø¡¤¹à»ç¹ÊÁÒªÔ¡¢Í§¡Ãдҹ¹Õé";
$string['forcesubscribe'] = "·Ø¡¤¹µéͧÊÁѤÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¡Ãдҹ¹Õé";
@@ -52,6 +53,7 @@
$string['modulename'] = "¡ÃдҹàÊǹÒ";
$string['modulenameplural'] = "¡ÃдҹàÊǹҷÑé§ËÁ´";
$string['more'] = "à¾ÔèÁàµÔÁ";
+$string['movethisdiscussionto'] = "ÂéÒ¡ÃзÙé¹Õéä»·Õè...";
$string['namenews'] = "¡Ãдҹ¢èÒÇ";
$string['namesocial'] = "¡Ãдҹ¡ÅØèÁʹ·¹Ò";
$string['nameteacher'] = "¡Ãдҹ¤ÃÙÍÒ¨ÒÃÂì";
@@ -76,6 +78,7 @@
$string['postrating1'] = "áÊ´§¶Ö§¡ÒÃÃÙéẺá¡Êèǹ";
$string['postrating2'] = "¡éÓ¡Öè§ÁÕ·Ñé§ÃÙéẺá¡ÊèǹáÅÐàª×èÍÁâ§";
$string['postrating3'] = "áÊ´§¶Ö§¡ÒÃÃÙéẺàª×èÍÁâ§";
+$string['posts'] = "â¾Êµì";
$string['postupdated'] = "â¾Êµì¢Í§¤Ø³ä´éÃѺ¡ÒÃÍѾഷáÅéÇ";
$string['processingpost'] = "¡ÓÅѧ´Óà¹Ô¹¡ÒÃâ¾Êµì \$a";
$string['rate'] = "ãËé¤Ðá¹¹";
@@ -99,7 +102,10 @@
$string['subscribed'] = "à»ç¹ÊÁÒªÔ¡àÃÕºÃéÍÂ";
$string['subscribers'] = "ÊÁÒªÔ¡";
$string['subscribersto'] = "ÊÁÒªÔ¡¢Í§ '\$a'";
+$string['subscription'] = "¡ÒÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡";
+$string['subscriptions'] = "¡ÒÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡";
$string['unsubscribe'] = "µéͧ¡ÒÃÍÍ¡¨Ò¡¡ÒÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¡Ãдҹ";
+$string['unsubscribed'] = "äÁèä´éà»ç¹ÊÁÒªÔ¡";
$string['youratedthis'] = "¤Ø³ãËé¤Ðá¹¹";
$string['yournewtopic'] = "¡ÃзÙéãËÁè";
$string['yourreply'] = "¤ÓµÍº";
View
13 lang/th/journal.php
@@ -1,13 +1,24 @@
<?PHP // $Id$
- // journal.php - created with Moodle 1.0.8 (2003010601)
+ // journal.php - created with Moodle 1.0.9 Beta 1 (2003051600)
$string['alwaysopen'] = "ÍèÒ¹ä´éµÅÍ´";
$string['blankentry'] = "¢éÍÁÙÅÇèÒ§";
$string['daysavailable'] = "Çѹ·ÕèàÃÔèÁãËéà¢éÒÍèÒ¹";
$string['editingended'] = "ÃÐÂÐàÇÅÒ㹡ÒÃá¡éä¢ËÁ´áÅéÇ";
$string['editingends'] = "ÃÐÂÐàÇÅÒá¡éä¢ËÁ´ã¹ ";
+$string['entries'] = "ÇÒÃÊÒÃãËÁè";
$string['feedbackupdated'] = "ÍѾഷ feedback ÊÓËÃѺ \$a ÇÒÃÊÒ÷Õèà¢éÒÁÒáÅéÇ ";
+$string['journalmail'] = "\$a->teacher ä´é·Ó¡ÒõÃǨ§Ò¹ÇÒÃÊÒà '\$a->journal' ¢Í§¤Ø³áÅéÇ
+
+¤Ø³ÊÒÁÒö´Ù¼Å¡ÒõÃǨä´é·Õè:
+
+\$a->url";
+$string['journalmailhtml'] = "\$a->teacher ä´é·Ó¡ÒõÃǨ§Ò¹ÇÒÃÊÒÃ
+'<i>\$a->journal</i>' ¢Í§¤Ø³áÅéÇ <br /><br />
+
+¤Ø³ÊÒÁÒö´Ù¼Å¡ÒõÃǨä´é·Õè:
+<a href=\\\"\$a->url\\\">¼Å¡ÒõÃǨ</a>.";
$string['journalname'] = "ª×èÍÇÒÃÊÒÃ";
$string['journalquestion'] = "¤Ó¶ÒÁ¨Ò¡ÇÒÃÊÒÃ";
$string['journalrating1'] = "äÁè¹èÒ¾Íã¨";
View
172 lang/th/moodle.php
@@ -1,10 +1,12 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.0.8 (2003010604)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.0.9 Beta 1 (2003051600)
$string['action'] = "ÊÔ觷Õèµéͧ¡Ò÷Ó";
$string['activities'] = "¡Ô¨¡ÃÃÁ·Ñé§ËÁ´";
$string['activity'] = "¡Ô¨¡ÃÃÁ";
+$string['activityiscurrentlyhidden'] = "¢ÍÍÀÑÂ! ¡Ô¨¡ÃÃÁ¹ÕéÂѧäÁèà»Ô´ãËéºÃÔ¡ÒÃ";
+$string['activitymodule'] = "âÁ´ØÅ¡Ô¨¡ÃÃÁ";
$string['activityreport'] = "ÃÒ§ҹ¼Å¡Ô¨¡ÃÃÁ";
$string['add'] = "à¾ÔèÁ";
$string['addadmin'] = "à¾ÔèÁ¼Ùé´ÙáÅÃкº";
@@ -18,6 +20,7 @@
$string['addteacher'] = "à¾ÔèÁÍÒ¨ÒÃÂì";
$string['admin'] = "¼Ùé´ÙáÅÃкº";
$string['administration'] = "¡ÒèѴ¡ÒÃÃкº";
+$string['administrator'] = "¼Ùé´ÙáÅÃкº";
$string['again'] = "ÍÕ¡¤ÃÑé§";
$string['all'] = "·Ñé§ËÁ´";
$string['alldays'] = "µÅÍ´";
@@ -36,6 +39,10 @@
$string['assignteachers'] = "ÍÒ¨ÒÃÂì¼ÙéÃѺ¼Ô´ªÍº";
$string['authentication'] = "¡ÒÃ͹ØÁѵÔ";
$string['availablecourses'] = "¤ÍÃìÊ·ÕèÁÕÍÂÙè";
+$string['backup'] = "ÊÓÃͧ¢éÍÁÙÅ";
+$string['backupdetails'] = "ÃÒ¡ÒÃÊÓÃͧ¢éÍÁÙÅ";
+$string['backupdir'] = "¢éÍÁÙÅÊÓÃͧ";
+$string['backupnameformat'] = "%%»Õ%%à´×͹%%Çѹ-%%ªÑèÇâÁ§%%¹Ò·Õ";
$string['cancel'] = "¡àÅÔ¡";
$string['categories'] = "»ÃÐàÀ·¢Í§¤ÍÃìÊ";
$string['category'] = "»ÃÐàÀ·";
@@ -63,12 +70,19 @@
$string['configgdversion'] = "àÇÍÃìªÑ蹢ͧ GD ·ÕèµÔ´µÑé§ÍÂÙè ·ÕèàÅ×Í¡ÍÂÙè¹Õéà»ç¹¡ÒÃàÅ×Í¡Íѵâ¹ÁÑµÔ ¡ÃسÒÍÂèÒà»ÅÕè¹á»Å§ËÒ¡äÁèá¹èã¨";
$string['confightmleditor'] = "àÅ×Í¡·Õè¨ÐãËéÁÕ¡ÒÃá¡éä¢ â´Âãªé â¤é· HTML ËÃ×ÍäÁè ¶Ö§áÁéàÅ×Í¡·Õè¨Ðãªé â¤é·´Ñ§¡ÅèÒǨзӧҹä´é¡Ñº IE 5.5 ¢Öé¹ä»";
$string['configintro'] = "¤Ø³ÊÒÁÒöÃкصÑÇàÅ¢¢Í§µÑÇá»ÃµèÒ§æ à¾×èÍãËé Moodle ·Ó§Ò¹º¹à«ÔÃì¿àÇÍÃì¢Í§¤Ø³â´ÂäÁèÁջѭËÒ â´Â·ÑèÇä»áÅéÇ ¤èÒ default ¢Í§ â»Ãá¡ÃÁ ¡çÊÒÁÒö·Ó§Ò¹ä´éâ´ÂäÁèÁÕ»í­ËÒ ¤Ø³ÊÒÁÒö¡ÅѺÁÒá¡éä¢Ë¹éÒ¹ÕéÀÒÂËÅѧä´é";
+$string['configintroadmin'] = "ã¹Ë¹éÒ¹Õé¤Ø³¤ÇáÓ˹´ºÑ­ªÕ¼Ùé´ÙáÅÃкº·ÕèÁÕÊÔ·¸Ô㹡ÒèѴ¡ÒÃä«´ì¹ÕéàµçÁ·Õè ·Ñ駹Õé¤Ø³ÊÒÁÒöà¾ÔèÁàµÔÁ¼Ùé´ÙáÅÃÒÂÍ×è¹ä´éã¹ÀÒÂËÅѧ";
+$string['configintrosite'] = "ã¹Ë¹éÒ¹Õé¤Ø³ÊÒÁÒö¡Ó˹´Ë¹éÒµÒáÅЪ×èͧ͢àǻ䫴ìä´é ·Ñ駷Õè¤Ø³ÊÒÁÒöà»ÅÕè¹á»Å§ã¹ÀÒÂËÅѧä´é";
$string['configlang'] = "àÅ×Í¡ÀÒÉÒËÅÑ¡ÊÓËÃѺàÇçºä«µì ¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡à»ÅÕè¹à»ç¹ÀÒÉÒÍ×è¹ä´éã¹ÀÒÂËÅѧ";
$string['configlangdir'] = "ÀÒÉÒÊèǹãË­èáÅéÇ ¨Ð¾ÔÁ¾ì¨Ò¡«éÒÂ仢ÇÒ áµèºÒ§ª¹Ô´ àªè¹ ÍÒÃÒºÔ¡ ÎÔºÃÙ ¨Ð¾ÔÁ¾ì¨Ò¡¢ÇÒ仫éÒÂ";
+$string['configlanglist'] = "»ÅèÍÂÇèÒ§äÇé ¶éҤسµéͧ¡ÒÃãËé¼ÙéãªéàÅ×Í¡ÀÒÉÒ·Ñé§ËÁ´·Õè¤Ø³µÔ´µÑé§ ÍÂèÒ§äáçµÒÁ¤Ø³ÊÒÁÒöãËéàÅ×Í¡ä´é੾ÒкҧÀÒÉÒä´é
+´Ñ§µÑÇÍÂèÒ§: th,en,de";
+$string['configlangmenu'] = "àÅ×Í¡·Õè¨ÐáÊ´§áÅÐäÁèáÊ´§µÑÇà»ÅÕè¹ÀÒÉÒ ";
$string['configlocale'] = "àÅ×Í¡ locale àªè¹ÅѡɳР¢Í§á»é¹¾ÔÁ¾ì µÑÇÍÑ¡Éà ÀÒÉÒ Çѹ·Õè ¤Ø³µéͧÁÕ Locale ¹ÕéµÔ´µÑé§ã¹à¤Ã×èͧ¢Í§¤Ø³ ¶éÒËÒ¡äÁè·ÃÒºÇèÒ¨ÐàÅ×Í¡ÍÐäÃãËé»ÅèÍÂÇèÒ§";
+$string['configloglifetime'] = "¡Ó˹´ªèǧàÇÅÒà¡çº»ÃÐÇѵԡÒÃãªé§Ò¹Ãкº ¡Ó˹´ãËé¹Ò¹à·èÒ·Õè¤Ø³µéͧ¡Òà áµè·Ñ駹Õé¡ç¨Ð·ÓãËéÁÕ¡ÒÃãªé·ÃѾÂÒ¡ÃÃкºÁÒ¡¢Öé¹µÒÁä»´éÇÂ";
$string['configlongtimenosee'] = "¶éҹѡàÃÕ¹äÁèä´éÅçÍ¡ÍÔ¹à»ç¹àÇÅÒ¹Ò¹ Ãкº¨Ð·Ó¡ÒõѴª×è͹ѡàÃÕ¹ÍÍ¡¨Ò¡¤ÍÃìÊ·ÕèàÃÕ¹â´ÂÍѵâ¹ÁÑµÔ ";
$string['configmaxeditingtime'] = "ã¹Êèǹ¹Õéà»ç¹¡ÒÃÃÐºØ àÇÅÒ·ÕèãËé¼Ùéãªé á¡éä¢éâ¾Êµì¢Í§µ¹ º¹¡Ãдҹ ÇÒÃÊÒà feedback ÊèǹãË­èáÅéÇ »ÃÐÁÒ³ÊÒÁÊÔº¹Ò·Õ ¡ÓÅѧ¾Í´Õ";
$string['configproxyhost'] = "¶éÒ <B>server</B> ¨Óà»ç¹µéͧãªé PROXY 㹡ÒÃà¢éÒÍÔ¹àµÍÃìà¹ç· ãËéÃÐºØ proxy host áÅÐ port ã¹Êèǹ¹Õé";
+$string['configsecureforms'] = "¡ÒáÓ˹´ÃдѺ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ㹡ÒÃÃѺ¢éÍÁÙŨҡ¼Ùéãªé ·Ñ駹ÕéÍÒ¨¡èÍãËé¼ÙéãªéºÒ§¤¹·ÕèµÔ´µÑé§Ãкºä¿ÇìÇÍÅäÁèÊÒÁÒöãªé§Ò¹ä´é";
$string['configsessiontimeout'] = "¶éÒËÒ¡¼ÙéãªéãªéÅçÍ¡ÍÔ¹à»ç¹àÇÅÒ¹Ò¹â´Â·ÕèäÁèä´éà»Ô´´Ù˹éÒ ã´æ àÅ Ãкº¨Ð·Ó¡ÒÃÅçÍ¡àÍÒ·ìãËéÍѵâ¹ÁÑµÔ ÀÒÂã¹àÇÅÒ·Õè¤Ø³ÃкعÕé";
$string['configslasharguments'] = "ä¿Åì àªè¹ ÀÒ¾ ÍѾâËÅ´ ¨Ð¶Ù¡Ê觼èҹʤÃÔ»µì â´Âãªéè 'slash arguments' (µÑÇàÅ×Í¡·ÕèÊͧ) ÇÔ¸Õ¹Õé·ÓãËé §èÒµèÍ¡ÒÃà¡çºä¿ÅìäÇéã¹Ãкº¤ÇÒÁ¨ÓªÑèǤÃÒǺ¹àÇ纺ÃÒÇà«ÍÃì ËÃ×Í ¾ÃçÍ¡«Õèà«ÔÃì¿àÇÍÃì áµè¡ÃйÑé¹ ÊÓËÃѺ php à«ÃÔ¿ìàÇÍÃì ºÒ§»ÃÐàÀ· äÁèÊÒÁÒö¨ÐãªéÇÔ¸Õ¹Õéä´é ¨Ö§·ÓãËéà¡Ô´»Ñ­ËÒ㹡ÒôÙä¿Åì·ÕèÍѾâËÅ´¢Öé¹ä» ËÃ×Í ¡ÒôÙÀÒ¾ ãËéá¡é »Ñ­ËÒâ´Â¡ÒÃàÅ×Í¡µÑÇá»Ã¹Õéà»ç¹ µÑÇàÅ×Í¡·Õè˹Öè§";
$string['configsmtphosts'] = "ãÊèª×èÍàµçÁ¢Í§ SMTP à«ÔÃì¿àÇÍÃì ·Õèâ»Ãá¡ÃÁ Moodle ¨ÐãªéÊÓËÃѺÊè§àÁÅì (àªè¹ mail.a.acom ËÃ×Í mail.b.com; mail.c.com) ¶éÒËÒ¡¤Ø³·Ôé§ÇèÒ§äÇé moodle ¨ÐàÅ×Í¡ãªé ¤èÒ·ÕèµÑé§äÇéáÅéÇ ã¹¡ÒÃÊè§àÁÅì";
@@ -82,6 +96,8 @@
$string['copyrightnotice'] = "ÅÔ¢ÊÔ·¸Ôì";
$string['country'] = "»ÃÐà·È";
$string['course'] = "¤ÍÃìÊ";
+$string['coursebackup'] = "ÊÓÃͧ¢éÍÁÙŢͧ¤ÍÃìÊ";
+$string['coursefiles'] = "á¿éÁ¢éÍÁÙŢͧ¤ÍÃìÊ";
$string['courseformats'] = "ÃٻẺ¢Í§¤ÍÃìÊ";
$string['courses'] = "¤ÍÃìÊ·Ñé§ËÁ´";
$string['courseupdates'] = "¤ÍÃìÊÍѾഷ";
@@ -90,7 +106,9 @@
$string['createziparchive'] = "ÊÃéÒ§ zip archive";
$string['currentlanguage'] = "ÀÒÉһѨ¨ØºÑ¹";
$string['currentlocaltime'] = "àÇÅһѨ¨ØºÑ¹";
-$string['databasechecking'] = "ÍѾà¡Ã¾°Ò¹¢éÍÁÙÅ ¨Ò¡ àÇÍÃìªÑè¹\$a->oldversion to \$a->newversion...";
+$string['currentrelease'] = "¢éÍÁÙÅàÇÍÃìªÑ蹻Ѩ¨ØºÑ¹";
+$string['currentversion'] = "àÇÍÃìªÑ蹻Ѩ¨ØºÑ¹";
+$string['databasechecking'] = "¡ÒûÃѺ»Ãا°Ò¹¢éÍÁÙÅ ¨Ò¡ àÇÍÃìªÑè¹ \$a->oldversion à»ç¹ \$a->newversion...";
$string['databasesetup'] = "µÔ´µÑ駰ҹ¢éÍÁÙÅ";
$string['databasesuccess'] = "°Ò¹¢éÍÁÙÅä´éÃѺ¡ÒÃÍѾà¡Ã´áÅéÇ";
$string['databaseupgrades'] = "¡ÓÅѧÍѾà¡Ã´°Ò¹¢éÍÁÙÅ";
@@ -108,7 +126,7 @@
$string['deletecheckfull'] = "á¹èã¨Ð¹Ð¤Ð ÇèÒµéͧ¡ÒÃź \$a ?";
$string['deletecompletely'] = "ź·Ñé§ËÁ´";
$string['deletecourse'] = "ź¤ÍÃìÊ";
-$string['deletecoursecheck'] = "á¹è㨹ФÐÇèÒµéͧ¡ÒÃź¤ÍÃìÊ áÅÐ ¢éÍÁÙÅ·Ñé§ËÁ´ 㹤ÍÃìÊ ¹Õé?";
+$string['deletecoursecheck'] = "á¹è㨹ÐÇèÒµéͧ¡ÒÃź¤ÍÃìÊ áÅÐ ¢éÍÁÙÅ·Ñé§ËÁ´ 㹤ÍÃìÊ ¹Õé?";
$string['deleted'] = "źáÅéÇ";
$string['deletedactivity'] = "ź \$a áÅéÇ";
$string['deletedcourse'] = "\$a ź·Ñé§ËÁ´áÅéÇ";
@@ -132,35 +150,64 @@
$string['edituser'] = "á¡éä¢ accounts ¢Í§ÊÁÒªÔ¡";
$string['email'] = "ÍÕàÁÅì";
$string['emailconfirm'] = "Â×¹Âѹ account ¢Í§¤Ø³ ";
-$string['emailconfirmation'] = "ÊÇÑÊ´Õ¤èÐ \$a->firstname,
+$string['emailconfirmation'] = "ÊÇÑÊ´Õ \$a->firstname,
account ãËÁè¢Í§¤Ø³ä´éÃѺ¡ÒõԴµÑ駷Õè '\$a->sitename'
-¡ÃسÒãªé ÍÕàÁÅì¢Í§¤Ø³Â×¹Âѹ account ¹Õéâ´Â¡Òà ¤ÅÔ¡·Õè ÅÔ§¤ì¢éÒ§ÅèÒ§¤èÐ
+¡ÃسÒãªé ÍÕàÁÅì¢Í§¤Ø³Â×¹Âѹ account ¹Õéâ´Â¡Òà ¤ÅÔ¡·Õè ÅÔ§¤ì¢éÒ§ÅèÒ§
\$a->link
ã¹â»Ãá¡ÃÁÃѺÊè§ÍÕàÁÅì·ÑèÇä» ¤Ø³¤ÇèÐàËç¹ ÅÔ§¤ì¢éÒ§º¹ »ÃÒ¡®à»ç¹ÊÕ¹éÓà§Ô¹ «Ö觤سÊÒÁÒö¤ÅÔ¡à¢éÒä»ä´é áµè㹡óշÕè ÁѹäÁè·Ó§Ò¹ ãËé ¤Ø³¡éÍ»»Õé ÅÔ§¤ì´Ñ§¡ÅèÒÇ áÅéÇ ¹Óä» ÇÒ§äÇé ã¹ web brower ¢Í§¤Ø³
¨Ò¡ ¼Ùé´ÙáÅ '\$a->sitename' ,
\$a->admin";
+$string['emailconfirmationsubject'] = "\$a: ¡ÒÃÂ×¹Âѹ¢éÍÁÙźѭªÕ¼Ùéãªé§Ò¹";
$string['emailconfirmsent'] = " <P>ÍÕàÁÅìÊè§ä»ãËé¤Ø³·Õè <B>\$a</B>
- <P>»ÃСͺ仴éÇÂÇÔ¸Õ¡Òà ŧ·ÐàºÕ¹¢Ñé¹ÊØ´·éÒ <P>¶éÒËÒ¡¤Ø³ÁջѭËÒ㹡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹ ¡ÃسҵԴµèÍ administrator";
+ <P>»ÃСͺ仴éÇÂÇÔ¸Õ¡Òà ŧ·ÐàºÕ¹¢Ñé¹ÊØ´·éÒ <P>¶éÒËÒ¡¤Ø³ÁջѭËÒ㹡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹ ¡ÃسҵԴµèͼÙé´ØáÅÃкº";
$string['emaildisplay'] = "áÊ´§ÍÕàÁÅì";
$string['emaildisplaycourse'] = "ÊÁҪԡ㹤ÍÃìÊà·èÒ¹Ñé¹·Õè¨ÐàËç¹ÍÕàÁÅì";
$string['emaildisplayno'] = "«è͹ÍÕàÁÅì";
$string['emaildisplayyes'] = "áÊ´§ÍÕàÁÅì";
$string['emailexists'] = "ÍÕàÁÅì¹ÕéÁÕ¡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹ä»áÅéÇ";
$string['emailformat'] = "ÅѡɳТͧÍÕàÁÅì";
$string['emailmustbereal'] = "ËÁÒÂà˵Ø: ÍÕàÁÅì¢Í§¤Ø³µéͧà»ç¹ÍÕàÁÅì¨ÃÔ§";
+$string['emailpasswordconfirmation'] = "ÊÇÑÊ´Õ \$a->firstname,
+
+ÂÔ¹´Õµé͹ÃѺà¢éÒÊÙèÃкº¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙéÍ͹äŹì:
+ '\$a->sitename'
+
+
+â»Ã´Â×¹Âѹ¡ÒÃà¢éÒãªé§Ò¹·Õè:
+
+\$a->link
+
+
+
+---------------
+â´Â·ÑèÇä»áÅéÇ ¤Ø³ÊÒÁÒö¤ÅÔé¡à¢éÒãªé§Ò¹¨Ò¡àÁÅì¹Õéä´éàÅÂ
+·Ñ駹Õé¶éÒà¡Ô´»Ñ­ËÒ ËÃ×ÍÁÕ¢éÍʧÊÑÂã´ æ ¡ÃسҵԴµèÍ
+¼Ùé´ÙáÅÃкº, \$a->admin";
+$string['emailpasswordconfirmationsubject'] = "Â×¹Âѹ¡ÒÃà»ÅÕè¹ÃËÑʼèÒ¹";
+$string['emailpasswordconfirmsent'] = "Ãкº¨ÐÊè§ÍÕàÁÅìÂ×¹Âѹ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ä»Âѧ·ÕèÍÂÙè¢Í§·èÒ¹·Õè
+<b>\$a</b>
+
+ËÒ¡¾º»Ñ­ËÒ㹡ÒÃãªé§Ò¹ã´ æ
+â»Ã´µÔ´µèÍ ¼Ùé´ÙáÅÃкº ";
+$string['emailpasswordsent'] = "¢Íº¤Ø³ÊÓËÃѺ¡ÒÃÂ×¹Âѹ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ÃËÑʼèÒ¹
+
+<p> ÍÕàÁÅì·ÕèºÃèØÃËÑʼèÒ¹ãËÁè¢Í§¤Ø³áÅÐÊè§ä»ãËé¤Ø³·Õè
+<b>\$a->email</b>
+
+<p> ÃËÑʼèÒ¹ãËÁè¢Í§¤Ø³à»ç¹¡ÒáÓ˹´¢Öé¹â´ÂÃкº ¤Ø³¤ÇÃà¢éÒä»·Ó¡ÒÃá¡éã¢ãËéÊÒÁÒö¨Óä´é§èÒ·Õè <a href=\$a->link>change your password</a>";
$string['enrolmentkey'] = "ÃËÑʼèÒ¹à¢éÒ¤ÍÃìÊ";
$string['enrolmentkeyfrom'] = "¤ÍÃìʹÕé µéͧ¡Òà 'ÃËÑʼèÒ¹' <BR>
¤Ø³¤ÇÃä´éÃѺÃËÑʼèÒ¹¨Ò¡ \$a";
$string['enrolmentkeyhint'] = "ÃËÑÊäÁè¶Ù¡µéͧ¡ÃسҵÃǨÊͺ<BR>
-(ãºé¤èÐ ¢Ö鹵鹴éÇ '\$a')";
+(ãºé ¢Ö鹵鹴éÇ '\$a')";
$string['entercourse'] = "¤ÅÔ¡·Õè¹Õèà¾×èÍà¢éÒÊÙ躷àÃÕ¹";
$string['enteremailaddress'] = "ãÊèÍÕàÁÅì¢Í§¤Ø³à¾×èÍ·Ó¡Òà reset ÃËÑÊ áÅÐÃкº¨ÐÊè§ÃËÑÊãËÁèãËé¤Ø³ ";
-$string['error'] = "ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´¤èÐ";
-$string['errortoomanylogins'] = "¢ÍÍÀѤèÐ ¤Ø³ÅçÍ¡ÍÔ¹à¡Ô¹¨Ó¹Ç¹¤ÃÑ駷ÕèÃкºµÑé§äÇé ¡ÃسһԴ browser áÅéÇà»Ô´ãËÁè";
+$string['error'] = "ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´";
+$string['errortoomanylogins'] = "¢ÍÍÀÑ ¤Ø³ÅçÍ¡ÍÔ¹à¡Ô¹¨Ó¹Ç¹¤ÃÑ駷ÕèÃкºµÑé§äÇé ¡ÃسһԴ browser áÅéÇà»Ô´ãËÁè";
$string['existingadmins'] = "¼Ùé´ÙáÅ·ÕèÁÕÍÂÙè";
$string['existingcreators'] = "¼ÙéÊÃéÒ§¤ÍÃìÊ·ÕèÁÕÍÂÙè";
$string['existingteachers'] = "ÍÒ¨ÒÃÂì ·ÕèÁÕÍÂÙè";
@@ -169,17 +216,19 @@
$string['files'] = "ä¿Åì";
$string['filloutallfields'] = "¡ÃسҡÃ͡Ẻ¿ÍÃìÁ¹Õé";
$string['firstname'] = "ª×èÍ";
-$string['firsttime'] = "¹Õèà»ç¹¤ÃÑé§áá·Õè¤Ø³à¢éÒÁÒÃÖà»ÅèÒ¤Ð";
+$string['firsttime'] = "¹Õèà»ç¹¤ÃÑé§áá·Õè¤Ø³à¢éÒÁÒÃÖà»ÅèÒ";
$string['followingoptional'] = "äÁè¨Óà»ç¹µéͧ¡ÃÍ¡";
$string['followingrequired'] = "¨Óà»ç¹µéͧ¡ÃÍ¡";
$string['forgotten'] = "Å×Á username ËÃ×Í password ?";
$string['format'] = "ÃٻẺ";
$string['formathtml'] = "ãªéâ¤é´ HTML ";
+$string['formatplain'] = "ÃٻẺ¢éͤÇÒÁ·ÑèÇä»";
$string['formatsocial'] = "Ẻ¡ÅØèÁʹ·¹Ò";
$string['formattext'] = "ÃٻẺÍѵâ¹ÁѵÔ";
$string['formattexttype'] = "ÃٻẺ";
$string['formattopics'] = "ẺËÑÇ¢éÍ";
$string['formatweeks'] = "ẺÃÒÂÊÑ»´ÒËì";
+$string['formatwiki'] = "ÃٻẺ Wiki";
$string['frontpagedescription'] = "ÃÒÂÅÐàÍÕ´˹éÒáá";
$string['frontpageformat'] = "ÅѡɳзÕèµéͧ¡ÒÃáÊ´§Ë¹éÒáá";
$string['fulllistofcourses'] = "¤ÍÃìÊ·Ñé§ËÁ´";
@@ -207,23 +256,26 @@
$string['grades'] = "¤Ðá¹¹·Ñé§ËÁ´";
$string['guestskey'] = "͹حҵãËéºØ¤¤Å·ÑèÇä»·ÕèÁÕÃËÑʼèÒ¹ ";
$string['guestsno'] = "äÁè͹حҵãËéºØ¤¤Å·ÑèÇä»à¢éÒÍèÒ¹";
-$string['guestsnotallowed'] = "¢ÍÍÀѤèкؤ¤Å·ÑèÇä»äÁèÊÒÁÒöà¢éÒÍèÒ¹ '\$a' ä´éµéͧÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡¤èÐ";
+$string['guestsnotallowed'] = "¢ÍÍÀѺؤ¤Å·ÑèÇä»äÁèÊÒÁÒöà¢éÒÍèÒ¹ '\$a' ä´éµéͧÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡";
$string['guestsyes'] = "͹حҵãËéºØ¤¤Å·ÑèÇä»à¢éÒä´é";
$string['guestuser'] = "ºØ¤¤Å·ÑèÇä»";
$string['guestuserinfo'] = "¼Ùéãªéä´éÃѺÊÔ·¸Ô㹡ÒÃÍèÒ¹à·èÒ¹Ñé¹";
$string['help'] = "ªèÇÂàËÅ×Í";
+$string['helpemoticons'] = "ãªéÊÑ­Åѡɳì";
+$string['helpformatting'] = "à¡ÕèÂǡѺÃٻẺ¢éͤÇÒÁ";
$string['helphtml'] = "ÇÔ¸Õà¢Õ¹ html ";
$string['helppicture'] = "ÇÔ¸Õ ÍѾâËÅ´ÀÒ¾";
$string['helpquestions'] = "ÇÔ¸Õ¶ÒÁ¤Ó¶ÒÁ";
$string['helpreading'] = "µÑé§ã¨ÍèÒ¹";
$string['helprichtext'] = "à¡ÕèÂǡѺ Richtext HTML editor";
$string['helpsummaries'] = "à¡ÕèÂǡѺ º·¤Ñ´ÂèÍ·Ñé§ËÁ´¹Õé";
$string['helptext'] = "ÇÔ¸Õ¡ÒÃà¢Õ¹ text ";
+$string['helpwiki'] = "ÇÔ¸Õ¡ÒÃà¢Õ¹¢éͤÇÒÁẺ Wiki";
$string['helpwriting'] = "à¢Õ¹ÍÂèÒ§ÃÐÁÑ´ÃÐÇѧ";
$string['hide'] = "«è͹ ";
$string['hits'] = "¤ÃÑé§";
-$string['hitsoncourse'] = "Hits on \$a->coursename by \$a->username";
-$string['hitsoncoursetoday'] = "Today's hits on \$a->coursename by \$a->username ";
+$string['hitsoncourse'] = "à¢éÒãªé§Ò¹ \$a->coursename â´Â \$a->username";
+$string['hitsoncoursetoday'] = "Çѹ¹Õéà¢éÒãªé§Ò¹ \$a->coursename â´Â \$a->username ";
$string['home'] = "˹éÒËÅÑ¡";
$string['hour'] = "ªÑèÇâÁ§";
$string['hours'] = "ªÑèÇâÁ§";
@@ -236,13 +288,20 @@
$string['htmlformat'] = "Pretty HTML format";
$string['icqnumber'] = "ËÁÒÂàÅ¢ ICQ";
$string['idnumber'] = "àÅ¢»ÃШӵÑǹѡàÃÕ¹";
+$string['include'] = "»ÃСͺ´éÇÂ";
+$string['includeallusers'] = "ÃÇÁ¼Ùéãªé·Ñé§ËÁ´";
+$string['includecoursefiles'] = "ÃÇÁ¤ÍÃìÊä¿Åì";
+$string['includecourseusers'] = "ÃÇÁ¼Ùéãªé¤ÍÃìÊ";
+$string['includelogentries'] = "ÃÇÁ»ÃÐÇѵԡÒÃãªé§Ò¹";
+$string['includeneededusers'] = "ÃÇÁ¼Ùé·Õè¨Óà»ç¹";
+$string['includeuserfiles'] = "ÃÇÁä¿Åì¼Ùéãªé§Ò¹";
$string['invalidemail'] = "ÍÕàÁÅìäÁè¶Ù¡µéͧ";
$string['invalidlogin'] = "ÅçÍ¡ÍÔ¹äÁè¶Ù¡µéͧ¡ÃسҵÃǨÊͺ";
$string['jumpto'] = "ä»Âѧ...";
$string['langltr'] = "ÀÒÉÒ¨Ò¡«éÒÂ仢ÇÒ";
$string['langrtl'] = "ÀÒÉÒ¨Ò¡¢ÇÒ仫éÒÂ";
$string['language'] = "ÀÒÉÒ";
-$string['languagegood'] = "ÀÒÉÒãªéàÇÍÃìªÑè¹ÅèÒÊØ´áÅéǤèÐ";
+$string['languagegood'] = "ÀÒÉÒãªéàÇÍÃìªÑè¹ÅèÒÊØ´áÅéÇ";
$string['lastaccess'] = "à¢éÒÁÒ¤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂàÁ×èÍ";
$string['lastedited'] = "á¡é䢤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂ";
$string['lastmodified'] = "á¡é䢤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂ";
@@ -254,15 +313,15 @@
$string['listfiles'] = "ÃÒª×èͧ͢ä¿Åì·Ñé§ËÁ´ã¹ \$a";
$string['listofallpeople'] = "ÃÒª×èÍÊÁÒªÔ¡";
$string['livelogs'] = "logs àÃÔèÁ¨Ò¡ªÑèÇâÁ§·Õè¼èÒ¹ÁÒ";
-$string['locale'] = "th_TH";
+$string['locale'] = "th";
$string['location'] = "·ÕèµÑé§";
$string['loggedinas'] = "¤Ø³ login 㹪×èÍ \$a ";
$string['loggedinnot'] = "¤Ø³äÁèä´é login";
$string['login'] = "Login";
$string['loginas'] = "Login 㹪×è͹Õé";
$string['loginguest'] = "Login 㹰ҹкؤ¤Å·ÑèÇä»";
$string['loginsite'] = "Login à¢éÒàÇçº";
-$string['loginsteps'] = "ÊÇÑÊ´Õ¤èÐ <p> ¡ÃسÒÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡ãËÁè à¾×èÍ·Õè¤Ø³¨ÐÊÒÁÒö à¢éÒä»Âѧº·àÃÕ¹µèÒ§æä´é ã¹áµèÅФÍÃìʹÑé¹ ÍÒ¨¨Ðµéͧ¡Òà ÃËÑʼèÒ¹ «Ö觤سÂѧäÁè¨Óà»ç¹µéͧ仡ѧÇÅ ¨¹¡ÇèÒ ¨Ðä´éà»ç¹ÊÁÒªÔ¡áÅéÇ ¡ÃسҷӵÒÁ¢Ñ鹵͹µèÍ仹Õé¤èÐ
+$string['loginsteps'] = "ÊÇÑÊ´Õ <p> ¡ÃسÒÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡ãËÁè à¾×èÍ·Õè¤Ø³¨ÐÊÒÁÒö à¢éÒä»Âѧº·àÃÕ¹µèÒ§æä´é ã¹áµèÅФÍÃìʹÑé¹ ÍÒ¨¨Ðµéͧ¡Òà ÃËÑʼèÒ¹ «Ö觤سÂѧäÁè¨Óà»ç¹µéͧ仡ѧÇÅ ¨¹¡ÇèÒ ¨Ðä´éà»ç¹ÊÁÒªÔ¡áÅéÇ ¡ÃسҷӵÒÁ¢Ñ鹵͹µèÍ仹Õé
<OL size=2>
<LI>¡Ã͡Ẻ¿ÍÃìÁ<A HREF=\$a>ÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡ãËÁè</A>
@@ -271,15 +330,17 @@
<LI> àÅ×Í¡¤ÍÃìÊ·Õè¤Ø³µéͧ¡ÒÃà¢éÒä»àÃÕ¹
<LI>¶éÒËÒ¡¤Ø³¶Ù¡¶ÒÁãËéãÊè ÃËÑÊ㹡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹ ãËéãÊè ÃËÑÊ·ÕèÍÒ¨ÒÃÂì¢Í§¤Ø³ãËéäÇé
<LI> ¹Ñº¨Ò¡¹Õé¤Ø³ÊÒÁÒöà¢éÒÍèÒ¹áÅÐãªé¢éÍÁÙÅ㹤ÍÃìÊä´é â´Â ¤ÃÑ駵èÍä»à¾Õ§áµèãÊè username áÅÐ password à·èÒ¹Ñé¹ ¨Ò¡Ë¹éÒ¹Õé </OL>";
-$string['loginstepsnone'] = "ÊÇÑÊ´Õ¤èÐ<P>¡ÃسÒÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡ãËÁè à¾×èÍ·Õè¤Ø³¨ÐÊÒÁÒö à¢éÒä»Âѧº·àÃÕ¹µèÒ§æä´é <P>¶éÒËÒ¡ ÁÕ¤¹ àÅ×Í¡ Username ·Õè¤Ø³µéͧ¡ÒÃä»áÅéÇ¡ÃسÒàÅ×Í¡ ª×èÍãËÁè";
+$string['loginstepsnone'] = "ÊÇÑÊ´Õ<P>¡ÃسÒÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡ãËÁè à¾×èÍ·Õè¤Ø³¨ÐÊÒÁÒö à¢éÒä»Âѧº·àÃÕ¹µèÒ§æä´é <P>¶éÒËÒ¡ ÁÕ¤¹ àÅ×Í¡ Username ·Õè¤Ø³µéͧ¡ÒÃä»áÅéÇ¡ÃسÒàÅ×Í¡ ª×èÍãËÁè";
$string['loginto'] = "Login \$a";
-$string['loginusing'] = "Login ·Õè¹Õè¤èÐ ãªé username áÅÐ password ¢Í§¤Ø³";
+$string['loginusing'] = "Login ·Õè¹Õè ãªé username áÅÐ password ¢Í§¤Ø³";
$string['logout'] = "Logout";
$string['logs'] = "Logs";
$string['mainmenu'] = "˹éÒËÅÑ¡";
$string['makeafolder'] = "ÊÃéÒ§á¿éÁ";
$string['makeeditable'] = "ËÒ¡µéͧ¡ÒÃá¡éä¢ '\$a' ¼èÒ¹àÇçºä´é ¤Ç÷ӡÒà chmode ¢Í§ä¿Åìà»ç¹ 777 ¡è͹";
$string['managedatabase'] = "¨Ñ´¡Òðҹ¢éÍÁÙÅ";
+$string['managemodules'] = "¨Ñ´¡ÒÃâÁ´ØÅ";
+$string['markedthistopic'] = "ËÑÇ¢é͹Õéà»ç¹ËÑÇ¢éͻѨ¨ØºÑ¹";
$string['markthistopic'] = "àÅ×Í¡ËÑÇ¢é͹ÕéãËéà»ç¹ËÑÇ¢éͻѨ¨ØºÑ¹";
$string['maximumchars'] = "¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡·ÕèÊØ´ \$a µÑÇÍÑ¡ÉÃ";
$string['maximumgrade'] = "¤Ðá¹¹àµçÁ";
@@ -303,11 +364,14 @@
$string['missingsitedescription'] = "¢Ò´ÃÒÂÅÐàÍÕ´¢Í§àÇçº";
$string['missingsitename'] = "¢Ò´ª×èÍàÇçº";
$string['missingstrings'] = "µÃǨÊͺËÒ strings ·ÕèËÒÂä»";
-$string['missingstudent'] = "µéͧàÅ×Í¡¤èÐ";
+$string['missingstudent'] = "µéͧàÅ×Í¡";
$string['missingsummary'] = "¢Ò´º·¤Ñ´ÂèÍ";
-$string['missingteacher'] = "µéͧàÅ×Í¡¤èÐ";
+$string['missingteacher'] = "µéͧàÅ×Í¡";
+$string['missingurl'] = "URL ¼Ô´¾ÅÒ´";
$string['missingusername'] = "¢Ò´ username";
$string['modified'] = "á¡éä¢áÅéÇ";
+$string['moduledeleteconfirm'] = "¤Ø³¡ÓÅѧ¨ÐźâÁ´ØÅ '\$a' ·Ñé§ËÁ´ «Öè§à»ç¹¡ÒÃź¢éÍÁÙÅ¡Ô¨¡ÃÃÁ áÅТéÍÁÙÅÍÍ¡¨Ò¡°Ò¹¢éÍÁÙÅ´éÇ Â×¹Âѹ·ÓµèÍä»?";
+$string['moduledeletefiles'] = "¢éÍÁÙÅ·Ñé§ËÁ´áÅСԨ¡ÃÃÁ·Õèà¡ÕèÂÇ¢éͧ¡Ñº '\$a->module' ä´é¶Ù¡ÅºÍÍ¡¨Ò¡°Ò¹¢éÍÁÙÅàÃÕºÃéÍÂáÅéÇ ¤Ø³¤ÇÃä»Åºä´àÃç¡·ÍÃÕè: \$a->directory ã¹à«ÔÃì¿àÇÍÃì´éÇÂ";
$string['modulesetup'] = "µÔ´µÑ駵ÒÃÒ§ module ";
$string['modulesuccess'] = "µÒÃÒ§ \$a ä´éÃѺ¡ÒõԴµÑé§áÅéÇ";
$string['mostrecently'] = "ÅèÒÊØ´";
@@ -321,13 +385,15 @@
$string['namesocial'] = "Êèǹ";
$string['nametopics'] = "ËÑÇ¢éÍ";
$string['nameweeks'] = "ÊÑ»´ÒËì";
+$string['needed'] = "µéͧ¡ÒÃ";
$string['never'] = "äÁèà¤Â";
+$string['neverdeletelogs'] = "äÁèà¤Âźä¿Åì»ÃÐÇѵԡÒÃãªé§Ò¹";
$string['new'] = "ãËÁè";
$string['newaccount'] = "account ãËÁè";
$string['newpassword'] = "password ãËÁè";
-$string['newpasswordtext'] = "ÊÇÑÊ´Õ¤èÐ \$a->firstname,
+$string['newpasswordtext'] = "ÊÇÑÊ´Õ \$a->firstname,
-ÃËÑʢͧ¤Ø³ ·Õè '\$a->sitename' ¶Ù¡Êè§ä»àÃÕºÃéÍÂáÅéǤèÐ
+ÃËÑʢͧ¤Ø³ ·Õè '\$a->sitename' ¶Ù¡Êè§ä»àÃÕºÃéÍÂáÅéÇ
áÅФسä´éÃѺÃËÑʪÑèǤÃÒǴѧµèÍ仹Õé
ÊÓËÃѺ¡Òà Login ¤ÃÑ駵èÍä»ãËéãªé:
@@ -350,7 +416,7 @@
$string['newusers'] = "ÊÁÒªÔ¡ãËÁè·Ñé§ËÁ´";
$string['no'] = "äÁè";
$string['nocoursesyet'] = "ÂѧäÁèÁÕ¤ÍÃìÊã¹»ÃÐàÀ·¹Õé";
-$string['noexistingadmins'] = "ÂѧäÁèÁÕ¼Ùé´ÙáÅÃкº ¤Ø³äÁè¤Ç÷Õè¨ÐàËç¹¢éͤÇÒÁ¹Õé¤èÐ ÊӤѭÁÒ¡ ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´áÅéǤèÐ";
+$string['noexistingadmins'] = "ÂѧäÁèÁÕ¼Ùé´ÙáÅÃкº ¤Ø³äÁè¤Ç÷Õè¨ÐàËç¹¢éͤÇÒÁ¹Õé ÊӤѭÁÒ¡ ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´áÅéÇ";
$string['noexistingcreators'] = "ÂѧäÁèÁÕ¼ÙéÊÃéÒ§¤ÍÃìÊ";
$string['noexistingteachers'] = "ÂѧäÁèÁÕÍÒ¨ÒÃÂì";
$string['nofilesyet'] = "ÂѧäÁèÁÕä¿ÅìÍѾâËÅ´ÊÓËÃѺ¤ÍÃìʹÕé";
@@ -363,11 +429,12 @@
$string['normal'] = "»¡µÔ";
$string['nostudentsyet'] = "ÂѧäÁèÁչѡàÃÕ¹㹤ÍÃìʹÕé";
$string['nosuchemail'] = "ÍÕàÁÅìäÁè¶Ù¡µéͧ";
+$string['notavailable'] = "äÁ辺";
$string['noteachersyet'] = "ÂѧäÁèÁÕÍÒ¨ÒÃÂì㹤ÍÃìʹÕé";
$string['notenrolled'] = "\$a äÁèä´éÊÁѤÃ㹤ÍÃìʹÕé";
$string['nothingnew'] = "äÁèÁÕÍÐäÃãËÁè¹ÑºµÑé§áµè¤Ø³ÅçÍ¡ÍÔ¹¤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂ";
$string['nousersmatching'] = "ËÒ¼Ùéãªé·ÕèµÃ§¡Ñº '\$a' äÁ辺";
-$string['nousersyet'] = "ÂѧäÁèÁÕÊÁÒªÔ¡¤èÐ";
+$string['nousersyet'] = "ÂѧäÁèÁÕÊÁÒªÔ¡";
$string['now'] = "µÍ¹¹Õé";
$string['numberweeks'] = "¨Ó¹Ç¹ (ÊÑ»´ÒËì/ËÑÇ¢éÍ)";
$string['numdays'] = "\$a Çѹ";
@@ -379,35 +446,55 @@
$string['numyears'] = "\$a »Õ";
$string['ok'] = "µ¡Å§";
$string['opentoguests'] = "ãËéºØ¤¤Å·ÑèÇä»à¢éÒªÁ";
-$string['optional'] = "optional";
+$string['optional'] = "ÍÍ»ªÑè¹";
$string['order'] = "µÒÁÅӴѺ";
$string['outline'] = "â¤Ã§ÊÃéÒ§";
$string['participants'] = "¹Ñ¡àÃÕ¹áÅмÙéʹã¨";
$string['password'] = "ÃËÑÊ";
-$string['passwordchanged'] = "ÃËÑÊà»ÅÕè¹áÅéǤèÐ";
+$string['passwordchanged'] = "ÃËÑÊà»ÅÕè¹áÅéÇ";
+$string['passwordconfirmchange'] = "Â×¹Âѹ¡ÒÃà»ÅÕè¹ÃËÑʼèÒ¹";
$string['passwordrecovery'] = "ãªè ,ªèÇ log in ´éÇÂ";
-$string['passwordsdiffer'] = "ÃËÑÊäÁè¶Ù¡µéͧ¤èÐ";
+$string['passwordsdiffer'] = "ÃËÑÊäÁè¶Ù¡µéͧ";
$string['passwordsent'] = "Êè§ÃËÑÊàÃÕºÃéÍÂáÅéÇ";
$string['passwordsenttext'] = " <P>ÍÕàÁÅÊè§ä»ãËé¤Ø³áÅéÇ·Õè \$a->email. <P><B>¡ÃسÒàªç¤ÍÕàÁÅìà¾×èÍàªç¤ÃËÑÊãËÁè</B>
- <P>ËÒµéͧ¡ÒÃà»ÅÕè¹ÃËÑÊ <A HREF=\$a->link>ãËé¤ÅÔ¡·ÕèÅÔ§¤ì¹Õé¤èÐ<</A>.";
+ <P>ËÒµéͧ¡ÒÃà»ÅÕè¹ÃËÑÊ <A HREF=\$a->link>ãËé¤ÅÔ¡·ÕèÅÔ§¤ì¹Õé<</A>.";
$string['people'] = "ÊÁÒªÔ¡";
$string['personalprofile'] = "»ÃÐÇѵÔÊÁÒªÔ¡";
$string['phone'] = "â·ÃÈѾ·ì";
+$string['popupwindow'] = "à»Ô´ä¿Åìã¹Ë¹éÒµèÒ§ãËÁè";
$string['potentialadmins'] = "¤¹·ÕèÊÒÁÒöà»ç¹¼Ùé´ÙáÅÃкºä´é";
$string['potentialcreators'] = "¤¹·ÕèÊÒÁÒöà»ç¹¼ÙéÊÃéÒ§¤ÍÃìÊä´é";
$string['potentialteachers'] = "¤¹·ÕèÊÒÁÒöà»ç¹¤ÃÙä´é";
$string['preferredlanguage'] = "ÀÒÉÒ·Õèµéͧ¡ÒÃ";
-$string['preview'] = "Preview";
-$string['previeworchoose'] = "Preview ËÃ×Í àÅ×Í¡ theme";
+$string['preview'] = "¢Í´Ù¡è͹";
+$string['previeworchoose'] = "¢Í´Ù¡è͹ ËÃ×Í àÅ×Í¡ ÃٻẺ";
+$string['publicdirectory'] = "·Õèà¡çº¢éÍÁÙÅÊÒ¸ÒóÐ";
+$string['publicdirectory0'] = "â»Ã´ÍÂèÒáÊ´§ä«´ì¹Õé";
+$string['publicdirectory1'] = "áÊ´§á¤èª×èÍä«´ìà·èÒ¹Ñé¹";
+$string['publicdirectory2'] = "áÊ´§ª×èÍáÅÐÅÔ§¤ì¢Í§ä«´ì";
$string['question'] = "¤Ó¶ÒÁ";
$string['readme'] = "ÍèÒ¹·Õè¹Õè¡è͹";
$string['recentactivity'] = "¡Ô¨¡ÃÃÁÅèÒÊØ´";
+$string['registration'] = "¡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹ Moodle";
+$string['registrationemail'] = "áÊ´§ÍÕàÁÅì";
+$string['registrationinfo'] = "<p>This page allows you to register your Moodle site with moodle.org. Registration is free.
+The main benefit of registering is that you will be added to a low-volume mailing list
+for important notifications such as security alerts and new releases of Moodle.
+<p>By default, your information will be kept private, and will never be sold or passed on to anyone else. The only
+reason for collecting this information is for support purposes, and to help build up a statistical
+picture of the Moodle community as a whole.
+<p>If you choose, you can allow your site name, country and URL to be added to the public list of Moodle Sites.
+<p>All new registrations are verified manually before they are added to the list, but once you are added you can update your registration (and your entry on the public list) at any time by resubmitting this form.";
+$string['registrationno'] = "äÁèµéͧ¡ÒÃÃѺÍÕàÁÅì";
+$string['registrationsend'] = "Ê觢éÍÁÙÅ¡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹ä»Âѧ moodle.org";
+$string['registrationyes'] = "ãªè â»Ã´á¨é§¢éÍÁÙÅÊӤѭ´éÇÂ";
$string['removeadmin'] = "»Å´¼Ùé´ÙáÅÃкºÍÍ¡";
$string['removecreator'] = "»Å´¼ÙéÊÃéÒ§¤ÍÃìÊÍÍ¡";
$string['removeteacher'] = "»Å´ÍÒ¨ÒÃÂì ÍÍ¡";
$string['rename'] = "à»ÅÕ蹪×èÍ";
$string['requireskey'] = "¤ÍÃìʹÕéµéͧãªéÃËÑʼèÒ¹";
$string['resources'] = "à¹×éÍËÒ ";
+$string['restore'] = "¡Ùé¤×¹";
$string['returningtosite'] = "¡ÅѺÁÒ·ÕèàÇçºä«µì¹Õé?";
$string['revert'] = "Âé͹¡ÅѺ";
$string['role'] = "º·ºÒ·";
@@ -439,7 +526,7 @@
$string['showtheselogs'] = "áÊ´§ logs";
$string['site'] = "àÇçºä«µì";
$string['sitelogs'] = "àÇçºä«µì logs";
-$string['sitenews'] = "¢èÒǨҡ¤ÃÙÊØ·";
+$string['sitenews'] = "¢èÒÇáÅлÃСÒÈ";
$string['sites'] = "àÇçºä«µì";
$string['sitesettings'] = "¡ÒõÑ駤èҢͧàÇçºä«µì";
$string['size'] = "¢¹Ò´";
@@ -448,6 +535,7 @@
$string['someerrorswerefound'] = "¢éÍÁÙźҧÍÂèÒ§ËÒÂä» ´ÙÃÒÂÅÐàÍÕ´¢éÒ§ÅèÒ§";
$string['startdate'] = "ÇѹàÃÔèÁµé¹¤ÍÃìÊ";
$string['startsignup'] = "àÃÔèÁµé¹ ÊÁѤÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡ µÍ¹¹Õé";
+$string['state'] = "¨Ñ§ËÇÑ´";
$string['status'] = "ʶҹÐ";
$string['strftimedate'] = "%%d %%B %%Y";
$string['strftimedateshort'] = "%%d %%B";
@@ -458,7 +546,7 @@
$string['strftimerecentfull'] = "%%a, %%d %%b %%Y, %%I:%%M %%p";
$string['strftimetime'] = "%%I:%%M %%p";
$string['stringsnotset'] = "strings µèÍ仹ÕéÂѧäÁèÁÕ¡ÒõÑ駤èÒ ã¹ \$a";
-$string['studentnotallowed'] = "¢ÍÍÀѤèÐ áµè¤Ø³äÁèÊÒÁÒöà¢éÒä»Âѧ¤ÍÃìʹÕéä´é 㹰ҹР'\$a'";
+$string['studentnotallowed'] = "¢ÍÍÀÑ áµè¤Ø³äÁèÊÒÁÒöà¢éÒä»Âѧ¤ÍÃìʹÕéä´é 㹰ҹР'\$a'";
$string['success'] = "ÊÓàÃç¨";
$string['summary'] = "º·¤Ñ´ÂèÍ";
$string['summaryof'] = "º·¤Ñ´Âèͧ͢ \$a";
@@ -477,7 +565,9 @@
$string['todaylogs'] = "logs ¢Í§Çѹ¹Õé";
$string['toomanytoshow'] = "Áըӹǹ¼ÙéãªéÁÒ¡à¡Ô¹¡ÇèÒ·Õè¨ÐáÊ´§";
$string['topic'] = "ËÑÇ¢éÍ";
+$string['topichide'] = "«è͹ËÑÇ¢é͹Õé¨Ò¡ \$a";
$string['topicoutline'] = "â¤Ã§ÊÃéÒ§ËÑÇ¢éÍ";
+$string['topicshow'] = "áÊ´§ËÑÇ¢é͹Õéá¡è \$a";
$string['total'] = "ÃÇÁ";
$string['turneditingoff'] = "»Ô´¡ÒÃá¡éä¢ã¹Ë¹éÒ¹Õé";
$string['turneditingon'] = "àÃÔèÁ¡ÒÃá¡éä¢ã¹Ë¹éÒ¹Õé";
@@ -486,7 +576,7 @@
$string['unenrolme'] = "ÍÍ¡¨Ò¡¡ÒÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¢Í§ \$a";
$string['unenrolsure'] = "á¹è㨹ФÐÇèÒµéͧ¡ÒÃàÅÔ¡àÃÕ¹ \$a ¢Í§¤ÍÃìʹÕé";
$string['unpacking'] = "ÃËÑÊäÁè»ÅÍ´ÀÑ ¡ÃسÒà»ÅÕè¹à»ç¹ÍÂèÒ§Í×è¹";
-$string['unsafepassword'] = "ÃËÑʹÕéäÁè»ÅÍ´ÀѤèÐ ËÒÍѹãËÁè´Õ¡ÇèÒ";
+$string['unsafepassword'] = "ÃËÑʹÕéäÁè»ÅÍ´ÀÑ ËÒÍѹãËÁè´Õ¡ÇèÒ";
$string['unusedaccounts'] = "Accounts äÁèä´éãªé à¡Ô¹ \$a Çѹ ¶×ÍÇèÒËÁ´ÊÔé¹ÊÁÒªÔ¡ÀÒ¾";
$string['unzip'] = "Unzip";
$string['update'] = "ÍѾഷ";
@@ -500,24 +590,30 @@
$string['upload'] = "ÍѾâËÅ´";
$string['uploadafile'] = "ÍѾâËÅ´ä¿Åì";
$string['uploadedfileto'] = "ÍѾâËÅ´ä¿Åì \$a->file à¢éÒá¿éÁ \$a->directory áÅéÇ";
-$string['uploadnofilefound'] = "äÁ辺ä¿Åì´Ñ§¡ÅèÒǤèÐ á¹è㨹ФÐÇèÒàÅ×Í¡ä¿Åì·Õè¨ÐÍѾâËÅ´àÃÕºÃéÍÂáÅéÇ";
-$string['uploadproblem'] = "ÁջѭËÒ·ÕèäÁè·ÃÒºÊÒà˵ØÃÐËÇèÒ§¡ÒÃÍѾâËÅ´¤èÐ '\$a' (ä¿ÅìÍÒ¨¨ÐãË­èà¡Ô¹ä» ÅͧµÃǨÊͺ´Ù)";
+$string['uploadnofilefound'] = "äÁ辺ä¿Åì´Ñ§¡ÅèÒÇ á¹è㨹ÐÇèÒàÅ×Í¡ä¿Åì·Õè¨ÐÍѾâËÅ´àÃÕºÃéÍÂáÅéÇ";
+$string['uploadproblem'] = "ÁջѭËÒ·ÕèäÁè·ÃÒºÊÒà˵ØÃÐËÇèÒ§¡ÒÃÍѾâËÅ´ '\$a' (ä¿ÅìÍÒ¨¨ÐãË­èà¡Ô¹ä» ÅͧµÃǨÊͺ´Ù)";
$string['uploadthisfile'] = "ÍѾâËÅ´ä¿Åì¹Õé";
+$string['user'] = "¼Ùéãªé";
$string['userdeleted'] = "user account ¶Ù¡Åºä»áÅéÇ";
$string['userdescription'] = "ÃÒÂÅÐàÍÕ´";
+$string['userfiles'] = "ä¿Åì¼Ùéãªé";
$string['username'] = "username";
$string['usernameexists'] = "ª×è͹ÕéÁÕ¤¹ãªéáÅéǤèСÃسÒàÅ×Í¡ãËÁè";
$string['userprofilefor'] = "»ÃÐÇѵÔÊèǹµÑǢͧ \$a";
$string['users'] = "ÊÁÒªÔ¡";
$string['webpage'] = "àÇçºà¾¨";
$string['week'] = "ÊÑ»´ÒËì";
+$string['weekhide'] = "«è͹ÊÑ»´ÒËì¹Õé¨Ò¡ \$a";
$string['weeklyoutline'] = "â¤Ã§ÊÃéÒ§ÃÒÂÊÑ»´ÒËì";
+$string['weekshow'] = "áÊ´§ÊÑ»´ÒËì¹Õéá¡è \$a";
$string['welcometocourse'] = "ÂÔ¹´Õµé͹ÃѺÊÙè \$a";
$string['welcometocoursetext'] = "ÂÔ¹´Õµé͹ÃѺÊÙè \$a->coursename!
-ÊÔ觷Õè¤Ø³¤Ç÷Óà»ç¹ÊÔè§áá ¤×Í¡Òà á¡é䢻ÃÐÇѵÔÊèǹµÑǢͧ¤Ø³¤èÐ àÃÒ¨Ðä´éÃÙé¨Ñ¡¡Ñ¹ÁÒ¡¢Öé¹
+ÊÔ觷Õè¤Ø³¤Ç÷Óà»ç¹ÊÔè§áá ¤×Í¡Òà á¡é䢻ÃÐÇѵÔÊèǹµÑǢͧ¤Ø³ àÃÒ¨Ðä´éÃÙé¨Ñ¡¡Ñ¹ÁÒ¡¢Öé¹
\$a->profileurl";
$string['withchosenfiles'] = "â´Âä¿Åì·ÕèàÅ×Í¡";
+$string['withoutuserdata'] = "äÁèÃÇÁ¢éÍÁÙżÙéãªé";
+$string['withuserdata'] = "ÃÇÁ¢éÍÁÙżÙéãªé";
$string['wordforstudent'] = "¤ÓÊÓËÃѺàÃÕ¡¹Ñ¡àÃÕ¹";
$string['wordforstudenteg'] = "àªè¹ ¹Ñ¡àÃÕ¹ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ¼ÙéÃèÇÁ·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁ";
$string['wordforstudents'] = "¤ÓÊÓËÃѺàÃÕ¡¹Ñ¡àÃÕ¹";
@@ -526,10 +622,10 @@
$string['wordforteachereg'] = "àªè¹ ¤ÃÙ ÍÒ¨ÒÃÂì ¼ÙéÊ͹ ";
$string['wordforteachers'] = "¤ÓÊÓËÃѺàÃÕ¡¼ÙéÊ͹";
$string['wordforteacherseg'] = "àªè¹ ¤ÃÙ ÍÒ¨ÒÃÂì ¼ÙéÊ͹ ";
-$string['wrongpassword'] = "ÃËÑʼèÒ¹äÁè¶Ù¡µéͧ¤èÐ";
+$string['wrongpassword'] = "ÃËÑʼèÒ¹äÁè¶Ù¡µéͧ";
$string['yes'] = "ãªè";
$string['yourlastlogin'] = "ÅçÍ¡ÍÔ¹¤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂàÁ×èÍ";
$string['yourself'] = "µÑǤسàͧ";
-$string['yourteacher'] = " \$a";
+$string['yourteacher'] = " ¢Í§¤Ø³ \$a";
?>
View
20 lang/th/quiz.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.0.8 (2003010604)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.0.9 Beta 1 (2003051600)
$string['addquestions'] = "à¾ÔèÁ¤Ó¶ÒÁ";
@@ -21,6 +21,7 @@
$string['attemptsunlimited'] = "µÍºä´éäÁè¨Ó¡Ñ´¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§";
$string['backtoquiz'] = "¡ÅѺä»á¡éä¢áºº·´Êͺ";
$string['bestgrade'] = "¤Ðá¹¹´Õ·ÕèÊØ´";
+$string['blackboard'] = "¡Ãдҹ´Ó";
$string['caseno'] = "äÁèà»ç¹äà µÑǾÔÁ¾ìãË­èµÑǾÔÁ¾ìàÅç¡ä´é·Ñ駹Ñé¹";
$string['casesensitive'] = "´Ù´éÇÂÇèÒà»ç¹µÑǾÔÁ¾ìãË­è¾ÔÁ¾ìàÅç¡";
$string['caseyes'] = "ãªè µÑǾÔÁ¾ìãË­è¾ÔÁ¾ìàÅ硵éͧ¶Ù¡µéͧ";
@@ -56,17 +57,18 @@
$string['filloutoneanswer'] = "¤Ø³µéͧàµÔÁ¤ÓµÍºÍÂèÒ§¹éÍÂ˹Ö觤ӵͺ ªèͧÇèÒ§·ÕèÇèÒ§äÇé¨ÐäÁè¹ÓÁÒãªé";
$string['filloutthreequestions'] = "¤Ø³µéͧàµÔÁÍÂèÒ§¹éÍÂÊÒÁ¤Ó¶ÒÁ ¤Ó¶ÒÁ·ÕèÇèÒ§äÇé¨ÐäÁè¹ÓÁÒãªé";
$string['fillouttwochoices'] = "¤Ø³µéͧàµÔÁ¤ÓµÍºÍÂèÒ§¹éÍÂÊͧ¤ÓµÍº ªèͧÇèÒ§·ÕèÇèÒ§äÇé ¨ÐäÁè¹ÓÁÒãªé";
-$string['fractionsaddwrong'] = "¤Ðá¹¹·Õè¤Ø³àÅ×Í¡ ÃÇÁáÅéÇäÁèä´é 100 à»ÍÃìà«ç¹µì¤èÐ
+$string['fractionsaddwrong'] = "¤Ðá¹¹·Õè¤Ø³àÅ×Í¡ ÃÇÁáÅéÇäÁèä´é 100 à»ÍÃìà«ç¹µì
<BR>ÃÇÁáÅéÇä´é \$a%%
-<BR>µéͧ¡ÒáÅѺä»á¡éä¢ÃÖà»ÅèÒ¤Ð?";
+<BR>µéͧ¡ÒáÅѺä»á¡éä¢ÃÖà»ÅèÒ?";
$string['fractionsnomax'] = "˹Öè§ã¹¤ÓµÍº ¤Çà ÁÕ¤Ðá¹¹ 100%% à¾×èÍ
<BR>¤ÇÒÁà»ç¹ä»ä´é㹡ÒÃä´é¤Ðá¹¹àµçÁ ÊÓËÃѺ¤Ó¶ÒÁ¢é͹Õé
-<BR>µéͧ¡ÒáÅѺä»á¡éä¢ÃÖà»ÅèÒ¤Ð?";
+<BR>µéͧ¡ÒáÅѺä»á¡éä¢ÃÖà»ÅèÒ?";
$string['gradeaverage'] = "¤Ðá¹¹à©ÅÕèÂ";
$string['gradehighest'] = "¤Ðá¹¹ÊÙ§ÊØ´";
$string['grademethod'] = "ÇԸյѴà¡Ã´";
-$string['guestsno'] = "¢ÍÍÀѤèÐ guest äÁèÊÒÁÒö·ÓẺ·´Êͺä´é ";
+$string['grades'] = "ÃдѺ¼Å¡ÒÃàÃÕ¹";
+$string['guestsno'] = "¢ÍÍÀÑ guest äÁèÊÒÁÒö·ÓẺ·´Êͺä´é ";
$string['imagedisplay'] = "ÀÒ¾·Õèµéͧ¡ÒÃáÊ´§";
$string['importquestions'] = "¹Óà¢éÒ¤Ó¶ÒÁ¨Ò¡ä¿Åì";
$string['introduction'] = "¤Ó¹Ó";
@@ -103,9 +105,9 @@
$string['randomsamatchcreate'] = "ÊÃéÒ§¤Ó¶ÒÁẺ¨Ñº¤Ùè â´ÂÁդӵͺÍѵ¹ÑÂÊÑé¹æ";
$string['randomsamatchintro'] = "ÊÓËÃѺ¤Ó¶ÒÁáµèÅТéÍ ãËéàÅ×Í¡¤ÓµÍº¨Ò¡àÁ¹Ù";
$string['randomsamatchnumber'] = "¨Ó¹Ç¹¤Ó¶ÒÁ·Õèµéͧ¡ÒÃàÅ×Í¡";
-$string['readytosend'] = "¤Ø³¡ÓÅѧ¨ÐÊè§áºº·´Êͺ¤èÐ µéͧ¡ÒÃÊè§ÃÖà»ÅèÒ¤Ð";
+$string['readytosend'] = "¤Ø³¡ÓÅѧ¨ÐÊè§áºº·´Êͺ µéͧ¡ÒÃÊè§ÃÖà»ÅèÒ";
$string['regrade'] = "ãËé¤Ðá¹¹áµèÅФÃÑ駷Õè·ÓãËÁè";
-$string['regradecomplete'] = "ãËé¤ÐṹẺ·´ÊͺáµèÅФÃÑé§ãËÁèáÅéǤèÐ";
+$string['regradecomplete'] = "ãËé¤ÐṹẺ·´ÊͺáµèÅФÃÑé§ãËÁèáÅéÇ";
$string['regradecount'] = "¤Ðá¹¹ \$a->changed out of \$a->attempt ä´éÃѺ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§áÅéÇ";
$string['rename'] = "à»ÅÕ蹪×èÍ";
$string['report'] = "ÃÒ§ҹ";
@@ -119,8 +121,8 @@
$string['selectcategoryabove'] = "àÅ×Í¡»ÃÐàÀ·¢éÒ§º¹";
$string['shortanswer'] = "àµÔÁ¤Ó";
$string['show'] = "áÊ´§";
-$string['showcorrectanswer'] = "µéͧáÊ´§¤ÓµÍº ã¹ feedback ÃÖà»ÅèÒ¤Ð";
-$string['showfeedback'] = "µéͧ¡ÒÃãËéáÊ´§ feedback ËÅѧµÍº¤Ó¶ÒÁÃÖà»ÅèÒ¤Ð";
+$string['showcorrectanswer'] = "µéͧáÊ´§¤ÓµÍº ã¹ feedback ÃÖà»ÅèÒ";
+$string['showfeedback'] = "µéͧ¡ÒÃãËéáÊ´§ feedback ËÅѧµÍº¤Ó¶ÒÁÃÖà»ÅèÒ";
$string['shuffleanswers'] = "ÊÅѺ¤ÓµÍº";
$string['shufflequestions'] = "ÊÅѺ¤Ó¶ÒÁ";
$string['time'] = "àÇÅÒ";
View
5 lang/th/resource.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // resource.php - created with Moodle 1.0.7 (2002121000)
+ // resource.php - created with Moodle 1.0.9 Beta 1 (2003051600)
$string['addresource'] = "à¾ÔèÁáËÅ觢éÍÁÙÅ";
@@ -16,7 +16,7 @@
$string['note'] = "ËÁÒÂà˵Ø";
$string['notefile'] = "ËÒ¡µéͧ¡ÒÃÍѾâËÅ´ä¿Åì ÊÓËÃѺ¤ÍÃìʹÕé¡ÃسÒãªé
<A HREF=\$a >File Manager</A>.";
-$string['notypechosen'] = "¤Ø³µéͧàÅ×Í¡ ª¹Ô´ ¤èÐ ¡ÃسÒãªé»ØèÁ back à¾×èÍ¡ÅѺä»àÅ×Í¡";
+$string['notypechosen'] = "¤Ø³µéͧàÅ×Í¡ ª¹Ô´ ¡ÃسÒãªé»ØèÁ back à¾×èÍ¡ÅѺä»àÅ×Í¡";
$string['resourcetype'] = "ª¹Ô´¢Í§áËÅ觢éÍÁÙÅ";
$string['resourcetype1'] = "ÍéÒ§ÍÔ§";
$string['resourcetype2'] = "àÇçºà¾¨";
@@ -25,5 +25,6 @@
$string['resourcetype5'] = "àÇçºÅÔ§¤ì";
$string['resourcetype6'] = "º·¤ÇÒÁãªé â¤é´ html";
$string['resourcetype7'] = "â»Ãá¡ÃÁ";
+$string['resourcetype8'] = "ÃٻẺ Wiki";
?>
View
25 lang/th/survey.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // survey.php - created with Moodle 1.0.8 beta test (2003010400)
+ // survey.php - created with Moodle 1.0.9 Beta 1 (2003051600)
$string['actual'] = "客賎痴";
@@ -9,6 +9,7 @@
$string['allscales'] = "詣(燹 膏÷稚孫詣,";
$string['alreadysubmitted'] = "へ格茹畉妻喘濡衡蜆氏悼";
$string['analysisof'] = "敗爐智佶譬友 \$a";
+$string['answers'] = "び詰";
$string['attls1'] = "禮〈探儡編糠菻編茹荊莠揄詰叉雄倉膏藕 鑑肪徑篩 稻藉抃寤拷嗚膏 ⇒Б虱盖蛛醍 荊莠揄詰叉雄倉 篩蓊�磴逐紫垢控雄";
$string['attls10'] = "�犹膵預菻�壽Х寤�拝У冉犹膵‥勍狒怦裕虱�壜っ厥膜∫輿拇禊";
$string['attls10short'] = "拝У冉犹膵‥勍";
@@ -56,7 +57,14 @@
$string['attlsm2'] = "〈逐稚孫荊葯�萢曹則";
$string['attlsm3'] = "〈逐稚孫荊葹臓墓嚢";
$string['attlsmintro'] = "禮〈旦〇弛犂膵...";
-$string['attlsname'] = "ATTLS (20 item version)";
+$string['attlsname'] = "ATTLS (蜘莵 20 び巾)";
+$string['ciq1'] = "禮威腔邪蛟稚孫 へ蟹雄礫薈匚墓嚢稻昂寤便刈友ね柱聞實?";
+$string['ciq2'] = "禮威腔邪蛟稚孫 へ割争よ預箚蜒�б絞菁鴻帽荊菠愆⇒Г傭貶衡?";
+$string['ciq3'] = "〈叩弛罫禊⇒Ш悗づ禮|亟匚猜嚢匏寤へ馨最菻犹膵暫倨捉轟疆乖菁退謀徑へ割顔倉〃寤便?";
+$string['ciq4'] = "〈叩弛罫禊⇒Ш悗づ禮|亟匚猜嚢 荊茲愕昇蝿匏噬哩へ格兀聞疆倪�蛟�荊菠愆?";
+$string['ciq5'] = "猖仇〈坦趁慣寤へ鎧弛継冴┠寤便?";
+$string['ciqintro'] = "盪担詰困啅卅∫勍嶋勍顔蚤";
+$string['ciqname'] = "猖仇〈坦貲圈諜";
$string['clicktocontinue'] = "ヾ荊莵寤 狆怦遊啜萢";
$string['clicktocontinuecheck'] = "ヾ荊莵寤狆怦裕断 疆亰啜萢";
$string['colles1'] = "〈逐稚孫�犢藕暫俥雁昂寤聞礙犹膵〈段菁控冉";
@@ -115,7 +123,7 @@
び詰頃友決匚�奏墓嚢�蚤粧温卉抻畉頃友遍萢〈逐稚孫〈段郵様剛店豺實禮郵劼
-⇒困愕倉,萸";
+⇒困愕倉";
$string['collesaname'] = "COLLES (Actual)";
$string['collesapintro'] = "〈段喘濡衡藾姆愆暫佇Г赭衝萢�蚤稻蛟∫吼�菻遍萢〈段郵様剛店讎乖菁黛哩決匚狠嫗甲揄箚藉它蒋則禊
@@ -125,7 +133,7 @@
び詰頃友決匚�奏墓嚢�蚤粧温卉抻畉頃友遍萢〈逐稚孫〈段郵様剛店豺實禮郵劼
-⇒困愕倉,萸";
+⇒困愕倉";
$string['collesapname'] = "COLLES (Preferred and Actual)";
$string['collesm1'] = "で卅燹寤打∫友";
$string['collesm1short'] = "で卅燹寤打∫友";
@@ -135,8 +143,8 @@
$string['collesm3short'] = "《─鍛岨�変曽儿語";
$string['collesm4'] = "で卅�蚤猖砺宥辧邪虔郵";
$string['collesm4short'] = "で卅�蚤猖砺宥辧邪虔郵";
-$string['collesm5'] = "Peer Support";
-$string['collesm5short'] = "Peer Support";
+$string['collesm5'] = "邪薹寤燹寤打∫友荊菠膏妻購";
+$string['collesm5short'] = "邪蛟》菎尿虱";
$string['collesm6'] = "〈秩仕";
$string['collesm6short'] = "〈秩仕";
$string['collesmintro'] = "禮嵯狠嫗考郵篥轟衡";
@@ -148,14 +156,15 @@
び詰頃友決匚�奏墓嚢�蚤粧温卉抻畉頃友遍萢〈逐稚孫〈段郵様剛店豺實禮郵劼
-⇒困愕倉,萸";
+⇒困愕倉";
$string['collespname'] = "COLLES (Preferred)";
$string['done'] = "猜仲�悼";
$string['download'] = "諌嚢赳謀";
$string['downloadexcel'] = "諌嚢赳謀刈虱匝塔甲抻 客智 Excel";
$string['downloadinfo'] = "決匚片倉旦諌嚢赳謀刈虱匝鉄垪継薈冒寒辧畉妻雄巾噌實 狆怦諭卉敗爐智佶 禮遅拶友 Excel, SPSS 肪徑盪秩|鼠怦";
$string['downloadtext'] = "諌嚢赳謀刈虱匝塔甲抻⇒ 篆東 plain text";
$string['editingasurvey'] = "瓠蜆≡査篇断";
+$string['guestsnotallowed'] = "爰紹佇倉�÷決匚刮";
$string['helpsurveys'] = "で卅�蚤猖砺沃》菎如兀 畉妻喘濡要莵";
$string['howlong'] = "決匚礫蛟播匚匚犒菻簔禮〈歎噤査篇断";
$string['howlongoptions'] = "拷預’菻 1 航荊, 1-2 航荊, 2-3 航荊, 3-4 航荊, 4-5 航荊, 5-10 航荊, 倉 蝿 10 航荊";
@@ -180,7 +189,7 @@
$string['report'] = "智則匚〈段喘濡";
$string['savednotes'] = "∫輿拇⇒Х菻剛顔禽〆儿蛍>秤疆蘿";
$string['scaleagree5'] = "篩葯枚拘蘿騨第勍待茹, 篩葯枚拘蘿, 篩菫佞拝操枚, 猖膵顔蚤, 猖膵顔蚤預菻�壽";
-$string['scales'] = "Scales";
+$string['scales'] = "圃‥";
$string['scaletimes5'] = "燹徑恨倪争爐, 拷預倉, 災Г恥薈, 肴預, 燹徑叉斗巌播 ";
$string['seemoredetail'] = "ヾ荊莵寤 狆怦様菻甲丗登猴嫗";
$string['selectedquestions'] = "び巾膳寤禽÷砺諭� 膏÷稚孫継薈冒";

0 comments on commit f933b27

Please sign in to comment.