Skip to content
Browse files

New strings from Ethem Evlice (ethem AT evlice DOT com) XHTML compliant

  • Loading branch information...
1 parent b462342 commit fa4465f2bf43b583410aa13a53bd41e4c8c41139 ethem committed May 13, 2005
Showing with 12 additions and 0 deletions.
  1. +8 −0 lang/tr/block_search_forums.php
  2. +4 −0 lang/tr/enrol_authorize.php
View
8 lang/tr/block_search_forums.php
@@ -0,0 +1,8 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_search_forums.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005043000)
+
+
+$string['advancedsearch'] = 'Geliþmiþ arama';
+$string['blocktitle'] = 'Forumlarý Ara';
+
+?>
View
4 lang/tr/enrol_authorize.php
@@ -4,12 +4,16 @@
$string['anlogin'] = 'Authorize.net: Kullanıcı adı';
$string['anpassword'] = 'Authorize.net: Şifre (gerekli değil)';
+$string['anreferer'] = 'Gerekliyse geliş yeri URL\'sini belirtin. Bu, web isteğinde \"Referer: URL\" başlığını gönderir';
$string['antestmode'] = 'Authorize.net: İşlemleri test et';
$string['antrankey'] = 'Authorize.net: İşlem Anahtarı (Transaction Key)';
$string['ccexpire'] = 'Geçerlilik Tarihi';
+$string['ccinvalid'] = 'Geçersiz kart numarası';
$string['ccno'] = 'Kredi Kartı No';
+$string['cctype'] = 'Kredi Kartı Tipi';
$string['ccvv'] = 'CV2';
$string['ccvvhelp'] = 'Kartın arkasına bakınız (son 3 rakam)';
+$string['description'] = 'Authorize.net modülü Kredi Kartı sağlayıcılarıyla ücretli kurslar ayarlamınıza olanak verir. Bir kursun ücreti sıfır ise öğrencilere ödeme yapmaları için bir istekte bulunulmaz. Sitenin genelinde ayarlayacağınız varsayılan bir değer vardır ve her bir dersin ücretini tek tek ayarlayabilirsiniz. Kurs ücreti ayarlanırsa site genelindeki ücret yoksayılır.';
$string['enrolname'] = 'Authorize.net Kredi Kartı Sağlayıcısı';
$string['nameoncard'] = 'Kart üzerindeki isim';
$string['sendpaymentbutton'] = 'Ödemeyi Yap';

0 comments on commit fa4465f

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.