Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

New strings from Ethem Evlice (ethem AT evlice DOT com) XHTML compliant

  • Loading branch information...
commit fa4465f2bf43b583410aa13a53bd41e4c8c41139 1 parent b462342
authored May 13, 2005
8  lang/tr/block_search_forums.php
... ...
@@ -0,0 +1,8 @@
  1
+<?PHP // $Id$ 
  2
+      // block_search_forums.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005043000)
  3
+
  4
+
  5
+$string['advancedsearch'] = 'Geliþmiþ arama';
  6
+$string['blocktitle'] = 'Forumlarý Ara';
  7
+
  8
+?>
4  lang/tr/enrol_authorize.php
@@ -4,12 +4,16 @@
4 4
 
5 5
 $string['anlogin'] = 'Authorize.net: Kullanıcı adı';
6 6
 $string['anpassword'] = 'Authorize.net: Şifre (gerekli değil)';
  7
+$string['anreferer'] = 'Gerekliyse geliş yeri URL\'sini belirtin. Bu, web isteğinde \"Referer: URL\" başlığını gönderir';
7 8
 $string['antestmode'] = 'Authorize.net: İşlemleri test et';
8 9
 $string['antrankey'] = 'Authorize.net: İşlem Anahtarı (Transaction Key)';
9 10
 $string['ccexpire'] = 'Geçerlilik Tarihi';
  11
+$string['ccinvalid'] = 'Geçersiz kart numarası';
10 12
 $string['ccno'] = 'Kredi Kartı No';
  13
+$string['cctype'] = 'Kredi Kartı Tipi';
11 14
 $string['ccvv'] = 'CV2';
12 15
 $string['ccvvhelp'] = 'Kartın arkasına bakınız (son 3 rakam)';
  16
+$string['description'] = 'Authorize.net modülü Kredi Kartı sağlayıcılarıyla ücretli kurslar ayarlamınıza olanak verir. Bir kursun ücreti sıfır ise öğrencilere ödeme yapmaları için bir istekte bulunulmaz. Sitenin genelinde ayarlayacağınız varsayılan bir değer vardır ve her bir dersin ücretini tek tek ayarlayabilirsiniz. Kurs ücreti ayarlanırsa site genelindeki ücret yoksayılır.';
13 17
 $string['enrolname'] = 'Authorize.net Kredi Kartı Sağlayıcısı';
14 18
 $string['nameoncard'] = 'Kart üzerindeki isim';
15 19
 $string['sendpaymentbutton'] = 'Ödemeyi Yap';

0 notes on commit fa4465f

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.