Skip to content
Browse files

typo

  • Loading branch information...
1 parent 6a6f25a commit fab930e0efe6ef73f151530dac6cc13c191738b5 koenr committed Nov 22, 2004
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 lang/nl/moodle.php
View
4 lang/nl/moodle.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004111700)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112200)
$string['action'] = 'Actie';
@@ -614,7 +614,7 @@
Elk vak kan ook een eenmalige \"Vaksleutel\" hebben die je pas later nodig hebt. Hier zijn de stappen die je moet volgen:
<ol>
<li>Vul het formulier <a href=\"$a\">Nieuwe account</a> in.</li>
-<li>Er wordt meteen een e-mail verstuurd naar je e-mailadres.<li>
+<li>Er wordt meteen een e-mail verstuurd naar je e-mailadres.</li>
<li>Lees de e-mail en klik op de link die erin staat.</li>
<li>Je account wordt bevestigd en je bent dan ingelogd.</li>
<li>Kies nu het vak dat je wilt volgen.</li>

0 comments on commit fab930e

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.