Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

polishing

  • Loading branch information...
commit face92faf81013c1c34204558751da5e3a26aa27 1 parent 85f7d3e
koenr authored
Showing with 2 additions and 8 deletions.
  1. +2 −8 lang/nl/help/glossary/displayformat.html
View
10 lang/nl/help/glossary/displayformat.html
@@ -21,12 +21,6 @@
</dl>
</blockquote>
+
<hr>
-<p>Moodle Beheerders kunnen als volgt nieuwe opmaakprofielen maken:
-<ol>
-<li> Kijk in mod/glossary/formats ... je ziet een genummerd bestand voor elk bestaand opmaakprofiel.
-<li> Kopieer één er van en geef het volgend nummer N (let op: 0 en 1 zijn gereserveerd).
-<li> Bewerk dit bestand om je eigen opmaak te maken (wat PHP-kennis is vereist).
-<li> Voeg ten slotte een nieuw item toe in elk taalpakket dat je gebruikt, noem het <b>displayformatN</b>,
- en geef het een korte maar betekenisvolle naam.
-</ol>
+Moodlebeheerders kunnen nieuwe opmaak maken door het volgen van de instructies in <b>mod/glossary/formats/README.txt</b>.
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.