Permalink
Browse files

Thai Language update for Moodle 1.3.2

  • Loading branch information...
minkowski
minkowski committed Jul 11, 2004
1 parent cf40339 commit fb17c11024f24a8c6009db651d6bf2b6ccdf2e1b
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
$string['allowresubmit'] = '͹حҵãËéÊ觡ÒúéÒ¹«éÓÍÕ¡¤ÃÑé§';
@@ -19,9 +19,9 @@
$string['duedateno'] = 'äÁèÁÕ¡Ó˹´Êè§';
$string['early'] = '$a ¡è͹¡Ó˹´';
$string['existingfiledeleted'] = 'ä¿ÅìµèÍ仹Õé¶Ù¡ÅºàÃÕºÃéÍÂáÅéÇ : $a';
-$string['failedupdatefeedback'] = 'äÁèÊÒÁÒöÊè§ feedback ¢Í§§Ò¹ä» $a';
-$string['feedback'] = 'feedback ';
-$string['feedbackupdated'] = 'Êè§ feedback ä» $a ¤¹';
+$string['failedupdatefeedback'] = 'äÁèÊÒÁÒöÊ觤ÇÒÁàËç¹·ÕèÁÕµèͧҹä»Âѧ $a';
+$string['feedback'] = '¤ÇÒÁàËç¹·ÕèÁÕµèͧҹ';
+$string['feedbackupdated'] = 'Ê觤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·ÕèÁÕµèÍ§Ò¹ä» $a ¤¹';
$string['late'] = '$a ªéÒ¡ÇèÒ¡Ó˹´';
$string['maximumgrade'] = '¤Ðá¹¹àµçÁ';
$string['maximumsize'] = '¢¹Ò´ÊÙ§ÊØ´';
@@ -31,8 +31,8 @@
$string['notgradedyet'] = 'ÂѧäÁèä´éãËé¤Ðá¹¹';
$string['notsubmittedyet'] = 'ÂѧäÁèä´éÊ觡ÒúéÒ¹';
$string['overwritewarning'] = '¤Óàµ×͹: ¶éÒÊè§ä¿ÅìÍÕ¡¤ÃÑé§ Ãкº¨Ð·Ó¡Òúѹ·Ö¡ä¿Åì¹Õé ·Ñºä¿Åìà´ÔÁ·ÕèÁÕÍÂÙè';
-$string['saveallfeedback'] = 'ºÑ¹·Ö¡ feedback ·Ñé§ËÁ´';
-$string['submissionfeedback'] = 'feedback ¢Í§§Ò¹·ÕèÊè§';
+$string['saveallfeedback'] = 'ºÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁàËç¹·Ñé§ËÁ´';
+$string['submissionfeedback'] = '¤ÇÒÁàËç¹·ÕèÁÕµèͧ͢§Ò¹·ÕèÊè§';
$string['submissions'] = '¡ÒúéÒ¹·ÕèÊè§';
$string['submitassignment'] = 'Ê觡ÒúéÒ¹';
$string['submitted'] = '·Ó¡ÒÃÊè§àÃÕºÃéÍÂáÅéÇ';
View
@@ -1,46 +1,52 @@
<?PHP // $Id$
- // attendance.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // attendance.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+$string['Addmultirolls'] = 'à¾ÔèÁºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹ËÅÒÂÇѹ';
$string['absentlong'] = '¢Ò´àÃÕ¹';
$string['absentshort'] = '¢Ò´';
-$string['addingmultiple'] = '¡ÓÅѧà¾ÔèÁºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹ËÅÒÂÍѹ';
-$string['addmultiple'] = 'à¾ÔèÁºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹';
+$string['addingmultiple'] = '¡ÓÅѧà¾ÔèÁºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹';
+$string['addmultiple'] = '¤ÅÔ¡·Õè¹ÕèËÒ¡µéͧ¡ÒÃàªç¤ª×èÍËÅÒÂÇѹ';
$string['allmodulename'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹·Ñé§ËÁ´';
$string['auto'] = 'Íѵâ¹ÁѵÔ';
$string['autoattend'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹Íѵâ¹ÁѵÔâ´Â´Ù¨Ò¡ºÑ¹·Ö¡¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹';
$string['autoattendmulti'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹·Ñé§ËÁ´Íѵâ¹ÁѵÔâ´Â´Ù¨Ò¡ºÑ¹·Ö¡¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹';
$string['autoattendshort'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹Íѵâ¹ÁѵÔ';
-$string['choosedays'] = 'Çѹ·Õèà¢éÒàÃÕ¹';
-$string['dayofroll'] = 'Çѹ·Õè¨Ðàªç¤ª×èÍ';
+$string['choosedays'] = 'Çѹ·ÕèÁÕ¡ÒÃàªç¤ª×èÍ';
+$string['dayofroll'] = 'Çѹ·Õè·Õèµéͧ¡ÒÃàªç¤ª×èÍ';
$string['defaultautoattend'] = 'àÅ×Í¡µÑ駤èҺѹ·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹¨Ò¡ºÑ¹·Ö¡¡Ô¨¡ÃÃÁ';
$string['defaultdynamicsection'] = 'àÅ×Í¡à¾×èÍãËéÂéÒºѹ·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹ãËé¶Ù¡ÊÑ»´ÒËì';
-$string['defaultgrade'] = 'àÅ×Í¡à¾×è͵Ñ駤èÒãËéà¡Ã´¨Ò¡¡ÒÃàÇÅÒà¢éÒàÃÕ¹';
-$string['defaulthoursinclass'] = 'ÃкØàÇÅÒ·ÕèãËéãªé㹡Òúѹ·Ö¡àÇÅÒà¢éÒàÃÕ¹';
+$string['defaultgrade'] = 'àÅ×Í¡à¾×è͵Ñ駤èÒãËé¤Ðá¹¹¨Ò¡¡ÒÃàÇÅÒà¢éÒàÃÕ¹';
+$string['defaulthoursinclass'] = '¨Ó¹Ç¹ªÑèÇâÁ§·Õèµéͧà¢éÒàÃÕ¹';
$string['defaultmaxgrade'] = '¤Ðá¹¹ÊÙ§ÊØ´ÊÓËÃѺ¹¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹·Ø¡¤ÃÑé§';
$string['defaultstudentstatus'] = 'ʶҹСÒÃà¢éÒàÃÕ¹¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹㹺ѹ·Ö¡àÇÅÒàÃÕ¹';
$string['downloadexcelfull'] = '´ÒǹìâËÅ´ Excel ·Ñé§ËÁ´';
$string['downloadexceltotals'] = '´ÒǹìâËÅ´ä¿Åì Excel ÊÃØ»¼Å';
$string['downloadtextfull'] = '´ÒǹìâËÅ´ÃÒ§ҹàµçÁẺ text';
$string['downloadtexttotals'] = '´ÒǹìâËÅ´ÃÒ§ҹÊÃػẺ text';
-$string['dynamicsection'] = 'ÊÑ»´ÒËìÊÃØ»¨Ó¹Ç¹Çѹ·Õèà¢éÒàÃÕ¹â´Â¨ÐÊÃØ»ã¹Çѹ·ÕèÃкØäÇé¹Õé';
+$string['dynamicsection'] = 'àÅ×è͹âÁ´Ùźѹ·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹¹Õéä»ÂѧÊÑ»´ÒËì·ÕèµÃ§¡ÑºÇѹ·ÕèÃкآéÒ§µé¹ (ÊÓËÃѺâ¤Ã§ÊÃéÒ§ÃÒÂÊÑ»´ÒËì)';
$string['dynamicsectionmulti'] = 'áÊ´§ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹Íѵâ¹ÁѵÔ';
$string['dynsectionshort'] = 'ÂéÒÂÁÒÊèǹ¹Õé';
$string['endbeforestart'] = 'äÁèÊÒÁÒöÃкØÇѹÊØ´·éÒ¡è͹ÇѹàÃÔèÁàÃÕ¹äÁèä´é';
$string['endmulti'] = 'Çѹ·Õè¨ÐÁÕ¡ÒÃàªç¤ª×èͤÃÑé§ÊØ´·éÒÂ';
+$string['firstname'] = 'ª×èÍ';
$string['for'] = 'à¾×èÍ';
$string['friday'] = 'ÈØ¡Ãì';
$string['gradeshort'] = 'ãËé¤Ðá¹¹';
-$string['gradevalue'] = 'ãËé¤Ðá¹¹¨Ò¡ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹';
-$string['gradevaluemulti'] = 'ãËé¤Ðá¹¹¨Ò¡ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹';
+$string['gradevalue'] = 'ãËé¤Ðá¹¹¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹';
+$string['gradevaluemulti'] = 'ãËé¤Ðá¹¹¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹';
+$string['hours'] = 'ªÑèÇâÁ§';
$string['hoursinclass'] = '¨Ó¹Ç¹ªÑèÇâÁ§·ÕèàÃÕ¹';
$string['hoursineachclass'] = '¨Ó¹Ç¹ªÑèÇâÁ§ÊÓËÃѺáµèÅФҺàÃÕ¹';
$string['hoursinfullreport'] = '¨Ó¹Ç¹ªÑèÇâÁ§ÊÙ§ÊØ´·Õè¨ÐáÊ´§ã¹Ë¹Öè§Ë¹éÒÃÒ§ҹ';
+$string['idnumber'] = 'àÅ¢»ÃШӵÑÇ';
+$string['lastname'] = '¹ÒÁÊ¡ØÅ';
$string['maxgradeshort'] = '¤Ðá¹¹ÊÙ§ÊØ´';
-$string['maxgradevalue'] = '¤Ðá¹¹ÊÙ§ÊØ´ÊÓËÃѺ¹Ñ¡àÃÕ¹à¢éÒàÃÕ¹·Ø¡¤ÃÑé§';
+$string['maxgradevalue'] = '¤Ðá¹¹àµçÁËÒ¡à¢éÒàÃÕ¹¤Ãº·Ø¡¤ÃÑé§';
$string['modulename'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹';
$string['modulenameplural'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹';
$string['monday'] = '¨Ñ¹·Ãì';
+$string['no'] = 'äÁè';
$string['norolls'] = 'äÁèÁպѹ·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹ÊÓËÃѺÃÒÂÇÔªÒ¹Õé';
$string['notes'] = '¢éÍ¡àÇé¹';
$string['notesfor'] = '¢éÍ¡àÇé¹ÊÓËÃѺ';
@@ -59,14 +65,16 @@
$string['tardyshort'] = 'ÊÒÂ';
$string['teacheredit'] = 'àªç¤ª×è͹ѡàÃÕ¹';
$string['thursday'] = '¾ÄËÑÊ';
+$string['total'] = 'ÃÇÁ';
$string['tuesday'] = 'Íѧ¤ÒÃ';
$string['viewall'] = '´ÙºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹·Ñé§ËÁ´';
$string['viewmulti'] = '´ÙÃÒ§ҹẺËÅÒÂ˹éÒ';
$string['viewone'] = '´ÙÃÒ§ҹ·Ø¡Ë¹éÒ';
$string['viewsection'] = '´ÙºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹·Ñé§ËÁ´¨Ò¡Êèǹ¹Õé';
$string['viewtable'] = '´ÙÃÒ§ҹ·Ñé§ËÁ´ã¹Ë¹Ö觵ÒÃÒ§';
-$string['viewweek'] = '´ÙÃÒ§ҹ¡ÒÃàªç¤ª×èÍà»ç¹ÃÒÂÊÑ»´ÒËì';
+$string['viewweek'] = '´ÙºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹¨Ò¡»¯Ô·Ô¹ÃÒÂÊÑ»´ÒËì';
$string['wednesday'] = '¾Ø¸';
$string['weekmodulename'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹·Ñé§ËÁ´ã¹ÊÑ»´ÒËì·Õè¼èÒ¹ÁÒ';
+$string['yes'] = 'ãªè';
?>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // auth.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
$string['auth_dbdescription'] = 'ÇÔ¸Õ¹Õéà»ç¹¡ÒÃãªé°Ò¹¢éÍÁÙŹ͡㹡ÒõÃǨÊͺÇèÒª×èÍáÅÐÃËÑʼèÒ¹¹Ñ鹶١µéͧËÃ×ÍäÁè ¶éÒËÒ¡ account ´Ñ§¡ÅèÒÇà»ç¹ ¢éÍÁÙÅãËÁè ¢éÍÁÙŨж١Êè§ä»ÂѧÊèǹµèÒ§ æ ã¹ Moodle';
@@ -60,10 +60,10 @@
$string['changepassword'] = 'à»ÅÕè¹ÃËÑÊ URL';
$string['changepasswordhelp'] = '¤Ø³ÊÒÁÒöÃкØÅÔ§¡ì ·ÕèÊÁÒªÔ¡ÊÒÁÒö¨Ðà»ÅÕè¹ ËÃ×Í ËÒ ª×èÍ áÅÐ passwordä´é àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃÅ×Á ÅÔ§¡ì´Ñ§¡ÅèÒǨйÓÊÁÒªÔ¡ä»Âѧ˹éÒ ÅçÍ¡ÍÔ¹ áÅÐ˹éÒ¢éÍÁÙÅÊèǹµÑÇ áµèËÒ¡äÁèàµÔÁÍÐäà »ØèÁ´Ñ§¡ÅèÒǨÐäÁè»ÃÒ¡®';
$string['chooseauthmethod'] = 'àÅ×Í¡ÇÔ¸Õ¡ÒÃ͹ØÁѵÔ';
-$string['guestÅçÍ¡ÍÔ¹button'] = '»ØèÁ ÅçÍ¡ÍÔ¹ ÊÓËÃѺºØ¤¤Å·ÑèÇä»';
+$string['guestloginbutton'] = '»ØèÁÅçÍ¡ÍԹ㹰ҹкؤ¤Å·ÑèÇä»';
$string['instructions'] = 'ÇÔ¸Õãªé';
$string['md5'] = 'à¢éÒÃËÑÊẺ MD5 ';
$string['plaintext'] = 'µÑÇ˹ѧÊ×͸ÃÃÁ´Ò(Plain Text)';
-$string['showguestÅçÍ¡ÍÔ¹'] = '¤Ø³ÊÒÁÒö«è͹ËÃ×ÍáÊ´§»ØèÁ ÅçÍ¡ÍÔ¹ ÊÓËÃѺºØ¤¤Å·ÑèÇä»ã¹Ë¹éÒÅçÍ¡ÍÔ¹ä´é ';
+$string['showguestlogin'] = '¤Ø³ÊÒÁÒö«è͹ËÃ×ÍáÊ´§»ØèÁÅçÍ¡ÍԹ㹰ҹкؤ¤Å·ÑèÇä»ã¹Ë¹éÒÅçÍ¡ÍÔ¹à¢éÒÊÙèÃкº';
?>
@@ -0,0 +1,10 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_course_list.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+
+
+$string['allcourses'] = '邪藉掾澱从坐友猖膵詣|丗敗�';
+$string['blockname'] = '智打圷匏刮�全';
+$string['configadminview'] = '却薈よ卅愾鼠Ъ揄陥疆弛査';
+$string['owncourses'] = '邪藉掾澱从材枚項�厥智打圷劬友宜猴';
+
+?>
@@ -1,7 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // block_course_summary.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // block_course_summary.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
$string['blockname'] = 'à¹×éÍËÒÂèͧ͢ÃÒÂÇÔªÒ';
+$string['siteinfo'] = '¢éÍÁÙÅàÇçºä«µì';
?>
View
@@ -1,18 +1,15 @@
<?PHP // $Id$
- // calendar.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // calendar.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
-$string['april'] = 'àÁÉÒ¹';
-$string['august'] = 'ÊÔ§ËÒ¤Á';
$string['calendar'] = '»¯Ô·Ô¹';
$string['calendarheading'] = '$a »¯Ô·Ô¹';
$string['clickhide'] = '¤ÅÔ¡à¾×èÍ«è͹';
$string['clickshow'] = '¤ÅÔ¡à¾×èÍáÊ´§';
-$string['confirmeventdelete'] = '¤Ø³á¹èã¨Ã֤зÕè¨Ðź¡Ô¨¡ÃÃÁ¹Õé';
+$string['confirmeventdelete'] = '¤Ø³á¹èã¨ËÃ×Íà»ÅèҤзÕè¨Ðź¡Ô¨¡ÃÃÁ¹Õé';
$string['courseevents'] = 'µÒÃÒ§¡Ô¨¡ÃÃÁ';
$string['dayview'] = 'ÁØÁÁͧÃÒÂÇѹ';
$string['daywithnoevents'] = 'äÁèÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁÇѹ¹Õé';
-$string['december'] = '¸Ñ¹ÇÒ¤Á';
$string['default'] = '¤èÒ·ÕèµÑé§äÇé';
$string['deleteevent'] = 'ź¡Ô¨¡ÃÃÁ';
$string['detailedmonthview'] = 'áÊ´§ÃÒÂÅÐàÍÕ´¢Í§à´×͹';
@@ -43,26 +40,18 @@
$string['explain_maxevents'] = 'Ãкبӹǹ¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÕèÁÒ¡·ÕèÊØ´·Õèµéͧ¡ÒÃáÊ´§ ¶éÒËÒ¡ÃкبӹǹÁÒ¡à¡Ô¹ä»ÍÒ¨·ÓãËéàÊÕ¾×é¹·Õè˹éÒ¨Í';
$string['explain_startwday'] = 'àÅ×Í¡Çѹ·Õèµéͧ¡ÒÃãËéà»ç¹Çѹááã¹ÁØÁÁͧÃÒÂÊÑ»´ÒËì';
$string['explain_timeformat'] = '¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡·Õè¨ÐáÊ´§àÇÅÒà»ç¹áºº 12 ªÑèÇâÁ§ (am/pm) ËÃ×ÍẺ 24 ªÑèÇâÁ§¡çä´é ¶éҤسàÅ×Í¡ \"¤èÒ·ÕèµÑé§äÇé\" àÇÅҨж١áÊ´§µÒÁÀÒÉÒ·Õè¤Ø³ãªéº¹àÇçºä«µì';
-$string['february'] = '¡ØÁÀҾѹ¸ì';
$string['fri'] = 'È.';
$string['friday'] = 'ÈØ¡Ãì';
$string['globalevents'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÑèÇä»';
$string['gotocalendar'] = 'ä»·Õ軯ԷԹ';
$string['groupevents'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÅØèÁ';
$string['hidden'] = '¶Ù¡«è͹';
-$string['january'] = 'Á¡ÃÒ¤Á';
-$string['july'] = '¡Ã¡®Ò¤Á';
-$string['june'] = 'ÁԶعÒ¹';
$string['manyevents'] = '$a ¡Ô¨¡ÃÃÁ';
-$string['march'] = 'ÁÕ¹Ò¤Á';
-$string['may'] = '¾ÄÉÀÒ¤Á';
$string['mon'] = '¨.';
$string['monday'] = '¨Ñ¹·Ãì';
$string['monthlyview'] = '´ÙÃÒÂà´×͹';
$string['newevent'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁãËÁè';
$string['noupcomingevents'] = 'äÁèÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¡ÓÅѧ¨ÐàÃÔèÁ';
-$string['november'] = '¾ÄȨԡÒ¹';
-$string['october'] = 'µØÅÒ¤Á';
$string['oneevent'] = '1 ¡Ô¨¡ÃÃÁ';
$string['pref_lookahead'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¡ÓÅѧ¨ÐàÃÔèÁ ';
$string['pref_maxevents'] = '¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡·ÕèÊØ´¢Í§¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¡ÓÅѧ¨ÐàÃÔèÁ';
@@ -75,7 +64,6 @@
$string['repeatweeksr'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ';
$string['sat'] = 'Ê.';
$string['saturday'] = 'àÊÒÃì';
-$string['september'] = '¡Ñ¹ÂÒ¹';
$string['shown'] = '¶Ù¡áÊ´§';
$string['spanningevents'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢³Ð¹Õé';
$string['sun'] = 'ÍÒ.';
View
@@ -1,23 +1,32 @@
<?PHP // $Id$
- // choice.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // choice.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+$string['allowupdate'] = '͹حҵãËéâ¾ÅÅìÁÕ¡ÒÃÍѾഷ';
$string['answered'] = 'µÍºáÅéÇ';
$string['choice'] = 'µÑÇàÅ×Í¡·Õè $a';
+$string['choiceclose'] = '¨¹¡ÃзÑè§';
$string['choicename'] = 'ª×èͧ͢â¾ÅÅì';
+$string['choiceopen'] = 'à»Ô´';
$string['choicetext'] = '¢éͤÇÒÁ';
$string['modulename'] = 'â¾ÅÅì';
$string['modulenameplural'] = 'â¾ÅÅì';
$string['mustchooseone'] = '¤Ø³µéͧµÍº¤Ó¶ÒÁ¡è͹·Ó¡Òúѹ·Ö¡¤èÐ ¢³Ð¹ÕéÂѧäÁèä´éºÑ¹·Ö¡¤ÓµÍº';
$string['notanswered'] = 'ÂѧäÁèä´éµÍº';
+$string['notopenyet'] = '¢ÍÍÀѤèСԨ¡ÃÃÁ¹ÕéÂѧäÁèà»Ô´ãªé§Ò¹¨¹¡ÇèÒ $a';
+$string['privacy'] = 'áÊ´§¼ÅẺÅѺ';
$string['publish'] = 'ÊÒÁÒö´Ù¼ÅÅѾ¸ì¢Í§â¾ÅÅìä´é';
+$string['publishafteranswer'] = 'áÊ´§¼ÅÅѾ¸ìËÅѧ¨Ò¡·Õè¹Ñ¡àÃÕ¹àÅ×Í¡¤ÓµÍº';
+$string['publishafterclose'] = 'áÊ´§¼ÅÅѾ¸ìàÁ×èÍËÁ´àÇÅÒ·Óâ¾ÅÅìáÅéÇ';
+$string['publishalways'] = 'áÊ´§¼ÅÅѾ¸ìµÅÍ´àÇÅÒ';
$string['publishanonymous'] = 'ãËé´Ù¼ÅÅѾ¸ìâ´ÂäÁèÃкت×èͧ͢¼ÙéàÅ×Í¡';
$string['publishnames'] = 'ãËé´Ù¼Å·ÕèáÊ´§·Ñ駪×èÍáÅеÑÇàÅ×Í¡¢Í§¼ÙéàÅ×Í¡';
$string['publishnot'] = 'äÁèãËé´Ù¼ÅÅѾ¸ì';
$string['responses'] = 'µÍº¡ÅѺ';
$string['responsesto'] = 'µÍº¡ÅѺ $a';
$string['savemychoice'] = 'ºÑ¹·Ö¡¼Å¡ÒÃàÅ×Í¡';
$string['showunanswered'] = 'áÊ´§¤ÍÅÑÁ¹ìÊÓËÃѺ¼ÙéäÁèµÍº¤Ó¶ÒÁ';
+$string['timerestrict'] = 'äÁèãËé·Óâ¾ÅÅì㹪èǧàÇÅÒµèÍ仹Õé';
$string['viewallresponses'] = '´ÙàÊÕ§µÍºÃѺ·Ñé§ËÁ´ $a ¤¹';
?>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // editor.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
+ // editor.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
$string['about'] = 'à¡ÕèÂǡѺà¤Ã×èͧÁ×Íá¡éä¢';
@@ -47,6 +47,7 @@
$string['justifyright'] = '¨Ñ´ãËéÁÒ·Ò§¢ÇÒ';
$string['layout'] = 'ÃٻẺ';
$string['left'] = '«éÒÂ';
+$string['lefttoright'] = '¨Ò¡«éÒÂ仢ÇÒ';
$string['linkproperties'] = '¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§ÅÔ§¡ì';
$string['linktarget'] = '·ÕèËÁÒÂ';
$string['linktargetblank'] = '˹éÒµèÒ§ãËÁè';
@@ -57,6 +58,7 @@
$string['linktitle'] = 'ËÑÇ¢éÍ';
$string['linkurl'] = 'URL';
$string['middle'] = '¡ÅÒ§';
+$string['minimize'] = 'ÂèÍ¢¹Ò´ editor';
$string['move'] = 'ÂéÒÂ';
$string['normal'] = '»¡µÔ';
$string['notimage'] = 'ä¿Åì·ÕèàÅ×Í¡äÁèãªèä¿ÅìÃÙ»ÀÒ¾ ¡ÃسÒàÅ×Í¡ÃÙ»ÀÒ¾';
@@ -0,0 +1,9 @@
+<?PHP // $Id$
+ // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+
+
+$string['enrolname'] = '淇澎 text';
+$string['filelockedmail'] = 'cronscript 淞枋伊颐杜轰颗烀衣柰柿要浴⑼Г爻浯� ($a) ∶爻业们ㄊ秃 Permission ⑼т颗爨咀柰氛杳泻� ㄐ室烈枚藕淇澎囱А盆仪浯殂工醚椐佃弯�';
+$string['filelockedmailsubject'] = '淇澎靡陋阻褪烈×闸橥荚淳乓搐栊';
+
+?>
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // enrol_internal.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+
+
+$string['enrolname'] = '¡ÒÃà¾ÔèÁÊÁÒªÔ¡ÀÒÂã¹';
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,8 @@
+<?PHP // $Id$
+ // enrol_paypal.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+
+
+$string['enrolname'] = 'Paypal';
+$string['sendpaymentbutton'] = 'Ê觤èÒŧ·ÐàºÕ¹¼èÒ¹ Paypal';
+
+?>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
+ // forum.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
$string['addanewdiscussion'] = 'µÑ駡ÃзÙé';
@@ -16,6 +16,7 @@
$string['configlongpost'] = 'â¾Êµìã´¡çµÒÁ·ÕèÂÒÇÁÒ¡¡ÇèÒ¹Õé¨Ð¶×ÍÇèÒÂÒÇ (¡àÇé¹ html)';
$string['configmanydiscussions'] = '¨Ó¹Ç¹¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õèµéͧ¡ÒÃáÊ´§ã¹Ë¹Öè§Ë¹éÒ';
$string['configmaxbytes'] = '¢¹Ò´ä¿ÅìÊÙ§ÊØ´·ÕèÊÒÁÒöṺŧº¹¡ÃзÙéä´é';
+$string['configreplytouser'] = '㹡óշÕè¿ÍÃÑèÁ·Ó¡ÒÃÊè§àÁÅÅìÍ͡仵éͧ¡ÒÃãËéÃкت×èͼÙéÊè§à»ç¹ÍÕàÁŢͧÊÁÒªÔ¡ËÃ×ÍäÁè ¶Ö§áÁéÊÁÒªÔ¡¨Ð·Ó¡Òëè͹ÍÕàÁŢͧµ¹àͧäÇé¡çµÒÁ';
$string['configshortpost'] = 'â¾Êµìã´¡çµÒÁ·ÕèÂÒǵèÓ¡ÇèÒ¹Õé¨Ð¶×ÍÇèÒÊÑé¹ (¡àÇé¹ html)';
$string['couldnotadd'] = 'äÁèÊÒÁÒö à¾ÔèÁâ¾Êµì¢Í§¤Ø³ä´é ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´';
$string['couldnotdeleteratings'] = '¢ÍÍÀÑÂäÁèÊÒÁÒöźä´é à¾ÃÒÐÇèÒÁÕ¤¹ãËé¤Ðá¹¹àÃÕºÃéÍÂáÅéÇ ';
@@ -102,6 +103,7 @@
$string['processingdigest'] = '»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃÊè§ÍÕàÁÅÊÓËÃѺ $a';
$string['processingpost'] = '¡ÓÅѧ´Óà¹Ô¹¡ÒÃâ¾Êµì $a';
$string['prune'] = 'á¡';
+$string['prunedpost'] = '¡ÃзÙéãËÁèÊÃéÒ§¢Ö鹨ҡâ¾Êµì´Ñ§¡ÅèÒÇ';
$string['pruneheading'] = 'á¡â¾Êµìâ´ÂÍѵâ¹ÁѵÔáÅéÇ·Ó¡ÒÃÂéÒÂä»Âѧ¡ÃзÙéãËÁè';
$string['rate'] = 'ãËé¤Ðá¹¹';
$string['rating'] = '¤Ðá¹¹';
Oops, something went wrong.

0 comments on commit fb17c11

Please sign in to comment.