Skip to content
Browse files

Thai Language update for Moodle 1.3.2

  • Loading branch information...
1 parent cf40339 commit fb17c11024f24a8c6009db651d6bf2b6ccdf2e1b minkowski committed
View
12 lang/th/assignment.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
$string['allowresubmit'] = '͹حҵãËéÊ觡ÒúéÒ¹«éÓÍÕ¡¤ÃÑé§';
@@ -19,9 +19,9 @@
$string['duedateno'] = 'äÁèÁÕ¡Ó˹´Êè§';
$string['early'] = '$a ¡è͹¡Ó˹´';
$string['existingfiledeleted'] = 'ä¿ÅìµèÍ仹Õé¶Ù¡ÅºàÃÕºÃéÍÂáÅéÇ : $a';
-$string['failedupdatefeedback'] = 'äÁèÊÒÁÒöÊè§ feedback ¢Í§§Ò¹ä» $a';
-$string['feedback'] = 'feedback ';
-$string['feedbackupdated'] = 'Êè§ feedback ä» $a ¤¹';
+$string['failedupdatefeedback'] = 'äÁèÊÒÁÒöÊ觤ÇÒÁàËç¹·ÕèÁÕµèͧҹä»Âѧ $a';
+$string['feedback'] = '¤ÇÒÁàËç¹·ÕèÁÕµèͧҹ';
+$string['feedbackupdated'] = 'Ê觤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·ÕèÁÕµèÍ§Ò¹ä» $a ¤¹';
$string['late'] = '$a ªéÒ¡ÇèÒ¡Ó˹´';
$string['maximumgrade'] = '¤Ðá¹¹àµçÁ';
$string['maximumsize'] = '¢¹Ò´ÊÙ§ÊØ´';
@@ -31,8 +31,8 @@
$string['notgradedyet'] = 'ÂѧäÁèä´éãËé¤Ðá¹¹';
$string['notsubmittedyet'] = 'ÂѧäÁèä´éÊ觡ÒúéÒ¹';
$string['overwritewarning'] = '¤Óàµ×͹: ¶éÒÊè§ä¿ÅìÍÕ¡¤ÃÑé§ Ãкº¨Ð·Ó¡Òúѹ·Ö¡ä¿Åì¹Õé ·Ñºä¿Åìà´ÔÁ·ÕèÁÕÍÂÙè';
-$string['saveallfeedback'] = 'ºÑ¹·Ö¡ feedback ·Ñé§ËÁ´';
-$string['submissionfeedback'] = 'feedback ¢Í§§Ò¹·ÕèÊè§';
+$string['saveallfeedback'] = 'ºÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁàËç¹·Ñé§ËÁ´';
+$string['submissionfeedback'] = '¤ÇÒÁàËç¹·ÕèÁÕµèͧ͢§Ò¹·ÕèÊè§';
$string['submissions'] = '¡ÒúéÒ¹·ÕèÊè§';
$string['submitassignment'] = 'Ê觡ÒúéÒ¹';
$string['submitted'] = '·Ó¡ÒÃÊè§àÃÕºÃéÍÂáÅéÇ';
View
32 lang/th/attendance.php
@@ -1,46 +1,52 @@
<?PHP // $Id$
- // attendance.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // attendance.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+$string['Addmultirolls'] = 'à¾ÔèÁºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹ËÅÒÂÇѹ';
$string['absentlong'] = '¢Ò´àÃÕ¹';
$string['absentshort'] = '¢Ò´';
-$string['addingmultiple'] = '¡ÓÅѧà¾ÔèÁºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹ËÅÒÂÍѹ';
-$string['addmultiple'] = 'à¾ÔèÁºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹';
+$string['addingmultiple'] = '¡ÓÅѧà¾ÔèÁºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹';
+$string['addmultiple'] = '¤ÅÔ¡·Õè¹ÕèËÒ¡µéͧ¡ÒÃàªç¤ª×èÍËÅÒÂÇѹ';
$string['allmodulename'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹·Ñé§ËÁ´';
$string['auto'] = 'Íѵâ¹ÁѵÔ';
$string['autoattend'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹Íѵâ¹ÁѵÔâ´Â´Ù¨Ò¡ºÑ¹·Ö¡¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹';
$string['autoattendmulti'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹·Ñé§ËÁ´Íѵâ¹ÁѵÔâ´Â´Ù¨Ò¡ºÑ¹·Ö¡¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹';
$string['autoattendshort'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹Íѵâ¹ÁѵÔ';
-$string['choosedays'] = 'Çѹ·Õèà¢éÒàÃÕ¹';
-$string['dayofroll'] = 'Çѹ·Õè¨Ðàªç¤ª×èÍ';
+$string['choosedays'] = 'Çѹ·ÕèÁÕ¡ÒÃàªç¤ª×èÍ';
+$string['dayofroll'] = 'Çѹ·Õè·Õèµéͧ¡ÒÃàªç¤ª×èÍ';
$string['defaultautoattend'] = 'àÅ×Í¡µÑ駤èҺѹ·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹¨Ò¡ºÑ¹·Ö¡¡Ô¨¡ÃÃÁ';
$string['defaultdynamicsection'] = 'àÅ×Í¡à¾×èÍãËéÂéÒºѹ·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹ãËé¶Ù¡ÊÑ»´ÒËì';
-$string['defaultgrade'] = 'àÅ×Í¡à¾×è͵Ñ駤èÒãËéà¡Ã´¨Ò¡¡ÒÃàÇÅÒà¢éÒàÃÕ¹';
-$string['defaulthoursinclass'] = 'ÃкØàÇÅÒ·ÕèãËéãªé㹡Òúѹ·Ö¡àÇÅÒà¢éÒàÃÕ¹';
+$string['defaultgrade'] = 'àÅ×Í¡à¾×è͵Ñ駤èÒãËé¤Ðá¹¹¨Ò¡¡ÒÃàÇÅÒà¢éÒàÃÕ¹';
+$string['defaulthoursinclass'] = '¨Ó¹Ç¹ªÑèÇâÁ§·Õèµéͧà¢éÒàÃÕ¹';
$string['defaultmaxgrade'] = '¤Ðá¹¹ÊÙ§ÊØ´ÊÓËÃѺ¹¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹·Ø¡¤ÃÑé§';
$string['defaultstudentstatus'] = 'ʶҹСÒÃà¢éÒàÃÕ¹¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹㹺ѹ·Ö¡àÇÅÒàÃÕ¹';
$string['downloadexcelfull'] = '´ÒǹìâËÅ´ Excel ·Ñé§ËÁ´';
$string['downloadexceltotals'] = '´ÒǹìâËÅ´ä¿Åì Excel ÊÃØ»¼Å';
$string['downloadtextfull'] = '´ÒǹìâËÅ´ÃÒ§ҹàµçÁẺ text';
$string['downloadtexttotals'] = '´ÒǹìâËÅ´ÃÒ§ҹÊÃػẺ text';
-$string['dynamicsection'] = 'ÊÑ»´ÒËìÊÃØ»¨Ó¹Ç¹Çѹ·Õèà¢éÒàÃÕ¹â´Â¨ÐÊÃØ»ã¹Çѹ·ÕèÃкØäÇé¹Õé';
+$string['dynamicsection'] = 'àÅ×è͹âÁ´Ùźѹ·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹¹Õéä»ÂѧÊÑ»´ÒËì·ÕèµÃ§¡ÑºÇѹ·ÕèÃкآéÒ§µé¹ (ÊÓËÃѺâ¤Ã§ÊÃéÒ§ÃÒÂÊÑ»´ÒËì)';
$string['dynamicsectionmulti'] = 'áÊ´§ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹Íѵâ¹ÁѵÔ';
$string['dynsectionshort'] = 'ÂéÒÂÁÒÊèǹ¹Õé';
$string['endbeforestart'] = 'äÁèÊÒÁÒöÃкØÇѹÊØ´·éÒ¡è͹ÇѹàÃÔèÁàÃÕ¹äÁèä´é';
$string['endmulti'] = 'Çѹ·Õè¨ÐÁÕ¡ÒÃàªç¤ª×èͤÃÑé§ÊØ´·éÒÂ';
+$string['firstname'] = 'ª×èÍ';
$string['for'] = 'à¾×èÍ';
$string['friday'] = 'ÈØ¡Ãì';
$string['gradeshort'] = 'ãËé¤Ðá¹¹';
-$string['gradevalue'] = 'ãËé¤Ðá¹¹¨Ò¡ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹';
-$string['gradevaluemulti'] = 'ãËé¤Ðá¹¹¨Ò¡ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹';
+$string['gradevalue'] = 'ãËé¤Ðá¹¹¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹';
+$string['gradevaluemulti'] = 'ãËé¤Ðá¹¹¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹';
+$string['hours'] = 'ªÑèÇâÁ§';
$string['hoursinclass'] = '¨Ó¹Ç¹ªÑèÇâÁ§·ÕèàÃÕ¹';
$string['hoursineachclass'] = '¨Ó¹Ç¹ªÑèÇâÁ§ÊÓËÃѺáµèÅФҺàÃÕ¹';
$string['hoursinfullreport'] = '¨Ó¹Ç¹ªÑèÇâÁ§ÊÙ§ÊØ´·Õè¨ÐáÊ´§ã¹Ë¹Öè§Ë¹éÒÃÒ§ҹ';
+$string['idnumber'] = 'àÅ¢»ÃШӵÑÇ';
+$string['lastname'] = '¹ÒÁÊ¡ØÅ';
$string['maxgradeshort'] = '¤Ðá¹¹ÊÙ§ÊØ´';
-$string['maxgradevalue'] = '¤Ðá¹¹ÊÙ§ÊØ´ÊÓËÃѺ¹Ñ¡àÃÕ¹à¢éÒàÃÕ¹·Ø¡¤ÃÑé§';
+$string['maxgradevalue'] = '¤Ðá¹¹àµçÁËÒ¡à¢éÒàÃÕ¹¤Ãº·Ø¡¤ÃÑé§';
$string['modulename'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹';
$string['modulenameplural'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹';
$string['monday'] = '¨Ñ¹·Ãì';
+$string['no'] = 'äÁè';
$string['norolls'] = 'äÁèÁպѹ·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹ÊÓËÃѺÃÒÂÇÔªÒ¹Õé';
$string['notes'] = '¢éÍ¡àÇé¹';
$string['notesfor'] = '¢éÍ¡àÇé¹ÊÓËÃѺ';
@@ -59,14 +65,16 @@
$string['tardyshort'] = 'ÊÒÂ';
$string['teacheredit'] = 'àªç¤ª×è͹ѡàÃÕ¹';
$string['thursday'] = '¾ÄËÑÊ';
+$string['total'] = 'ÃÇÁ';
$string['tuesday'] = 'Íѧ¤ÒÃ';
$string['viewall'] = '´ÙºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹·Ñé§ËÁ´';
$string['viewmulti'] = '´ÙÃÒ§ҹẺËÅÒÂ˹éÒ';
$string['viewone'] = '´ÙÃÒ§ҹ·Ø¡Ë¹éÒ';
$string['viewsection'] = '´ÙºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹·Ñé§ËÁ´¨Ò¡Êèǹ¹Õé';
$string['viewtable'] = '´ÙÃÒ§ҹ·Ñé§ËÁ´ã¹Ë¹Ö觵ÒÃÒ§';
-$string['viewweek'] = '´ÙÃÒ§ҹ¡ÒÃàªç¤ª×èÍà»ç¹ÃÒÂÊÑ»´ÒËì';
+$string['viewweek'] = '´ÙºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹¨Ò¡»¯Ô·Ô¹ÃÒÂÊÑ»´ÒËì';
$string['wednesday'] = '¾Ø¸';
$string['weekmodulename'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹·Ñé§ËÁ´ã¹ÊÑ»´ÒËì·Õè¼èÒ¹ÁÒ';
+$string['yes'] = 'ãªè';
?>
View
6 lang/th/auth.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // auth.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
$string['auth_dbdescription'] = 'ÇÔ¸Õ¹Õéà»ç¹¡ÒÃãªé°Ò¹¢éÍÁÙŹ͡㹡ÒõÃǨÊͺÇèÒª×èÍáÅÐÃËÑʼèÒ¹¹Ñ鹶١µéͧËÃ×ÍäÁè ¶éÒËÒ¡ account ´Ñ§¡ÅèÒÇà»ç¹ ¢éÍÁÙÅãËÁè ¢éÍÁÙŨж١Êè§ä»ÂѧÊèǹµèÒ§ æ ã¹ Moodle';
@@ -60,10 +60,10 @@
$string['changepassword'] = 'à»ÅÕè¹ÃËÑÊ URL';
$string['changepasswordhelp'] = '¤Ø³ÊÒÁÒöÃкØÅÔ§¡ì ·ÕèÊÁÒªÔ¡ÊÒÁÒö¨Ðà»ÅÕè¹ ËÃ×Í ËÒ ª×èÍ áÅÐ passwordä´é àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃÅ×Á ÅÔ§¡ì´Ñ§¡ÅèÒǨйÓÊÁÒªÔ¡ä»Âѧ˹éÒ ÅçÍ¡ÍÔ¹ áÅÐ˹éÒ¢éÍÁÙÅÊèǹµÑÇ áµèËÒ¡äÁèàµÔÁÍÐäà »ØèÁ´Ñ§¡ÅèÒǨÐäÁè»ÃÒ¡®';
$string['chooseauthmethod'] = 'àÅ×Í¡ÇÔ¸Õ¡ÒÃ͹ØÁѵÔ';
-$string['guestÅçÍ¡ÍÔ¹button'] = '»ØèÁ ÅçÍ¡ÍÔ¹ ÊÓËÃѺºØ¤¤Å·ÑèÇä»';
+$string['guestloginbutton'] = '»ØèÁÅçÍ¡ÍԹ㹰ҹкؤ¤Å·ÑèÇä»';
$string['instructions'] = 'ÇÔ¸Õãªé';
$string['md5'] = 'à¢éÒÃËÑÊẺ MD5 ';
$string['plaintext'] = 'µÑÇ˹ѧÊ×͸ÃÃÁ´Ò(Plain Text)';
-$string['showguestÅçÍ¡ÍÔ¹'] = '¤Ø³ÊÒÁÒö«è͹ËÃ×ÍáÊ´§»ØèÁ ÅçÍ¡ÍÔ¹ ÊÓËÃѺºØ¤¤Å·ÑèÇä»ã¹Ë¹éÒÅçÍ¡ÍÔ¹ä´é ';
+$string['showguestlogin'] = '¤Ø³ÊÒÁÒö«è͹ËÃ×ÍáÊ´§»ØèÁÅçÍ¡ÍԹ㹰ҹкؤ¤Å·ÑèÇä»ã¹Ë¹éÒÅçÍ¡ÍÔ¹à¢éÒÊÙèÃкº';
?>
View
10 lang/th/block_course_list.php
@@ -0,0 +1,10 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_course_list.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+
+
+$string['allcourses'] = '邪藉掾澱从坐友猖膵詣|丗敗�';
+$string['blockname'] = '智打圷匏刮�全';
+$string['configadminview'] = '却薈よ卅愾鼠Ъ揄陥疆弛査';
+$string['owncourses'] = '邪藉掾澱从材枚項�厥智打圷劬友宜猴';
+
+?>
View
3 lang/th/block_course_summary.php
@@ -1,7 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // block_course_summary.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // block_course_summary.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
$string['blockname'] = 'à¹×éÍËÒÂèͧ͢ÃÒÂÇÔªÒ';
+$string['siteinfo'] = '¢éÍÁÙÅàÇçºä«µì';
?>
View
16 lang/th/calendar.php
@@ -1,18 +1,15 @@
<?PHP // $Id$
- // calendar.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // calendar.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
-$string['april'] = 'àÁÉÒ¹';
-$string['august'] = 'ÊÔ§ËÒ¤Á';
$string['calendar'] = '»¯Ô·Ô¹';
$string['calendarheading'] = '$a »¯Ô·Ô¹';
$string['clickhide'] = '¤ÅÔ¡à¾×èÍ«è͹';
$string['clickshow'] = '¤ÅÔ¡à¾×èÍáÊ´§';
-$string['confirmeventdelete'] = '¤Ø³á¹èã¨Ã֤зÕè¨Ðź¡Ô¨¡ÃÃÁ¹Õé';
+$string['confirmeventdelete'] = '¤Ø³á¹èã¨ËÃ×Íà»ÅèҤзÕè¨Ðź¡Ô¨¡ÃÃÁ¹Õé';
$string['courseevents'] = 'µÒÃÒ§¡Ô¨¡ÃÃÁ';
$string['dayview'] = 'ÁØÁÁͧÃÒÂÇѹ';
$string['daywithnoevents'] = 'äÁèÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁÇѹ¹Õé';
-$string['december'] = '¸Ñ¹ÇÒ¤Á';
$string['default'] = '¤èÒ·ÕèµÑé§äÇé';
$string['deleteevent'] = 'ź¡Ô¨¡ÃÃÁ';
$string['detailedmonthview'] = 'áÊ´§ÃÒÂÅÐàÍÕ´¢Í§à´×͹';
@@ -43,26 +40,18 @@
$string['explain_maxevents'] = 'Ãкبӹǹ¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÕèÁÒ¡·ÕèÊØ´·Õèµéͧ¡ÒÃáÊ´§ ¶éÒËÒ¡ÃкبӹǹÁÒ¡à¡Ô¹ä»ÍÒ¨·ÓãËéàÊÕ¾×é¹·Õè˹éÒ¨Í';
$string['explain_startwday'] = 'àÅ×Í¡Çѹ·Õèµéͧ¡ÒÃãËéà»ç¹Çѹááã¹ÁØÁÁͧÃÒÂÊÑ»´ÒËì';
$string['explain_timeformat'] = '¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡·Õè¨ÐáÊ´§àÇÅÒà»ç¹áºº 12 ªÑèÇâÁ§ (am/pm) ËÃ×ÍẺ 24 ªÑèÇâÁ§¡çä´é ¶éҤسàÅ×Í¡ \"¤èÒ·ÕèµÑé§äÇé\" àÇÅҨж١áÊ´§µÒÁÀÒÉÒ·Õè¤Ø³ãªéº¹àÇçºä«µì';
-$string['february'] = '¡ØÁÀҾѹ¸ì';
$string['fri'] = 'È.';
$string['friday'] = 'ÈØ¡Ãì';
$string['globalevents'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÑèÇä»';
$string['gotocalendar'] = 'ä»·Õ軯ԷԹ';
$string['groupevents'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÅØèÁ';
$string['hidden'] = '¶Ù¡«è͹';
-$string['january'] = 'Á¡ÃÒ¤Á';
-$string['july'] = '¡Ã¡®Ò¤Á';
-$string['june'] = 'ÁԶعÒ¹';
$string['manyevents'] = '$a ¡Ô¨¡ÃÃÁ';
-$string['march'] = 'ÁÕ¹Ò¤Á';
-$string['may'] = '¾ÄÉÀÒ¤Á';
$string['mon'] = '¨.';
$string['monday'] = '¨Ñ¹·Ãì';
$string['monthlyview'] = '´ÙÃÒÂà´×͹';
$string['newevent'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁãËÁè';
$string['noupcomingevents'] = 'äÁèÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¡ÓÅѧ¨ÐàÃÔèÁ';
-$string['november'] = '¾ÄȨԡÒ¹';
-$string['october'] = 'µØÅÒ¤Á';
$string['oneevent'] = '1 ¡Ô¨¡ÃÃÁ';
$string['pref_lookahead'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¡ÓÅѧ¨ÐàÃÔèÁ ';
$string['pref_maxevents'] = '¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡·ÕèÊØ´¢Í§¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¡ÓÅѧ¨ÐàÃÔèÁ';
@@ -75,7 +64,6 @@
$string['repeatweeksr'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ';
$string['sat'] = 'Ê.';
$string['saturday'] = 'àÊÒÃì';
-$string['september'] = '¡Ñ¹ÂÒ¹';
$string['shown'] = '¶Ù¡áÊ´§';
$string['spanningevents'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢³Ð¹Õé';
$string['sun'] = 'ÍÒ.';
View
11 lang/th/choice.php
@@ -1,16 +1,24 @@
<?PHP // $Id$
- // choice.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // choice.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+$string['allowupdate'] = '͹حҵãËéâ¾ÅÅìÁÕ¡ÒÃÍѾഷ';
$string['answered'] = 'µÍºáÅéÇ';
$string['choice'] = 'µÑÇàÅ×Í¡·Õè $a';
+$string['choiceclose'] = '¨¹¡ÃзÑè§';
$string['choicename'] = 'ª×èͧ͢â¾ÅÅì';
+$string['choiceopen'] = 'à»Ô´';
$string['choicetext'] = '¢éͤÇÒÁ';
$string['modulename'] = 'â¾ÅÅì';
$string['modulenameplural'] = 'â¾ÅÅì';
$string['mustchooseone'] = '¤Ø³µéͧµÍº¤Ó¶ÒÁ¡è͹·Ó¡Òúѹ·Ö¡¤èÐ ¢³Ð¹ÕéÂѧäÁèä´éºÑ¹·Ö¡¤ÓµÍº';
$string['notanswered'] = 'ÂѧäÁèä´éµÍº';
+$string['notopenyet'] = '¢ÍÍÀѤèСԨ¡ÃÃÁ¹ÕéÂѧäÁèà»Ô´ãªé§Ò¹¨¹¡ÇèÒ $a';
+$string['privacy'] = 'áÊ´§¼ÅẺÅѺ';
$string['publish'] = 'ÊÒÁÒö´Ù¼ÅÅѾ¸ì¢Í§â¾ÅÅìä´é';
+$string['publishafteranswer'] = 'áÊ´§¼ÅÅѾ¸ìËÅѧ¨Ò¡·Õè¹Ñ¡àÃÕ¹àÅ×Í¡¤ÓµÍº';
+$string['publishafterclose'] = 'áÊ´§¼ÅÅѾ¸ìàÁ×èÍËÁ´àÇÅÒ·Óâ¾ÅÅìáÅéÇ';
+$string['publishalways'] = 'áÊ´§¼ÅÅѾ¸ìµÅÍ´àÇÅÒ';
$string['publishanonymous'] = 'ãËé´Ù¼ÅÅѾ¸ìâ´ÂäÁèÃкت×èͧ͢¼ÙéàÅ×Í¡';
$string['publishnames'] = 'ãËé´Ù¼Å·ÕèáÊ´§·Ñ駪×èÍáÅеÑÇàÅ×Í¡¢Í§¼ÙéàÅ×Í¡';
$string['publishnot'] = 'äÁèãËé´Ù¼ÅÅѾ¸ì';
@@ -18,6 +26,7 @@
$string['responsesto'] = 'µÍº¡ÅѺ $a';
$string['savemychoice'] = 'ºÑ¹·Ö¡¼Å¡ÒÃàÅ×Í¡';
$string['showunanswered'] = 'áÊ´§¤ÍÅÑÁ¹ìÊÓËÃѺ¼ÙéäÁèµÍº¤Ó¶ÒÁ';
+$string['timerestrict'] = 'äÁèãËé·Óâ¾ÅÅì㹪èǧàÇÅÒµèÍ仹Õé';
$string['viewallresponses'] = '´ÙàÊÕ§µÍºÃѺ·Ñé§ËÁ´ $a ¤¹';
?>
View
4 lang/th/editor.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // editor.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
+ // editor.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
$string['about'] = 'à¡ÕèÂǡѺà¤Ã×èͧÁ×Íá¡éä¢';
@@ -47,6 +47,7 @@
$string['justifyright'] = '¨Ñ´ãËéÁÒ·Ò§¢ÇÒ';
$string['layout'] = 'ÃٻẺ';
$string['left'] = '«éÒÂ';
+$string['lefttoright'] = '¨Ò¡«éÒÂ仢ÇÒ';
$string['linkproperties'] = '¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§ÅÔ§¡ì';
$string['linktarget'] = '·ÕèËÁÒÂ';
$string['linktargetblank'] = '˹éÒµèÒ§ãËÁè';
@@ -57,6 +58,7 @@
$string['linktitle'] = 'ËÑÇ¢éÍ';
$string['linkurl'] = 'URL';
$string['middle'] = '¡ÅÒ§';
+$string['minimize'] = 'ÂèÍ¢¹Ò´ editor';
$string['move'] = 'ÂéÒÂ';
$string['normal'] = '»¡µÔ';
$string['notimage'] = 'ä¿Åì·ÕèàÅ×Í¡äÁèãªèä¿ÅìÃÙ»ÀÒ¾ ¡ÃسÒàÅ×Í¡ÃÙ»ÀÒ¾';
View
9 lang/th/enrol_flatfile.php
@@ -0,0 +1,9 @@
+<?PHP // $Id$
+ // enrol_flatfile.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+
+
+$string['enrolname'] = '淇澎 text';
+$string['filelockedmail'] = 'cronscript 淞枋伊颐杜轰颗烀衣柰柿要浴⑼Г爻浯� ($a) ∶爻业们ㄊ秃 Permission ⑼т颗爨咀柰氛杳泻� ㄐ室烈枚藕淇澎囱А盆仪浯殂工醚椐佃弯�';
+$string['filelockedmailsubject'] = '淇澎靡陋阻褪烈×闸橥荚淳乓搐栊';
+
+?>
View
7 lang/th/enrol_internal.php
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // enrol_internal.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+
+
+$string['enrolname'] = '¡ÒÃà¾ÔèÁÊÁÒªÔ¡ÀÒÂã¹';
+
+?>
View
8 lang/th/enrol_paypal.php
@@ -0,0 +1,8 @@
+<?PHP // $Id$
+ // enrol_paypal.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
+
+
+$string['enrolname'] = 'Paypal';
+$string['sendpaymentbutton'] = 'Ê觤èÒŧ·ÐàºÕ¹¼èÒ¹ Paypal';
+
+?>
View
4 lang/th/forum.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
+ // forum.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
$string['addanewdiscussion'] = 'µÑ駡ÃзÙé';
@@ -16,6 +16,7 @@
$string['configlongpost'] = 'â¾Êµìã´¡çµÒÁ·ÕèÂÒÇÁÒ¡¡ÇèÒ¹Õé¨Ð¶×ÍÇèÒÂÒÇ (¡àÇé¹ html)';
$string['configmanydiscussions'] = '¨Ó¹Ç¹¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õèµéͧ¡ÒÃáÊ´§ã¹Ë¹Öè§Ë¹éÒ';
$string['configmaxbytes'] = '¢¹Ò´ä¿ÅìÊÙ§ÊØ´·ÕèÊÒÁÒöṺŧº¹¡ÃзÙéä´é';
+$string['configreplytouser'] = '㹡óշÕè¿ÍÃÑèÁ·Ó¡ÒÃÊè§àÁÅÅìÍ͡仵éͧ¡ÒÃãËéÃкت×èͼÙéÊè§à»ç¹ÍÕàÁŢͧÊÁÒªÔ¡ËÃ×ÍäÁè ¶Ö§áÁéÊÁÒªÔ¡¨Ð·Ó¡Òëè͹ÍÕàÁŢͧµ¹àͧäÇé¡çµÒÁ';
$string['configshortpost'] = 'â¾Êµìã´¡çµÒÁ·ÕèÂÒǵèÓ¡ÇèÒ¹Õé¨Ð¶×ÍÇèÒÊÑé¹ (¡àÇé¹ html)';
$string['couldnotadd'] = 'äÁèÊÒÁÒö à¾ÔèÁâ¾Êµì¢Í§¤Ø³ä´é ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´';
$string['couldnotdeleteratings'] = '¢ÍÍÀÑÂäÁèÊÒÁÒöźä´é à¾ÃÒÐÇèÒÁÕ¤¹ãËé¤Ðá¹¹àÃÕºÃéÍÂáÅéÇ ';
@@ -102,6 +103,7 @@
$string['processingdigest'] = '»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃÊè§ÍÕàÁÅÊÓËÃѺ $a';
$string['processingpost'] = '¡ÓÅѧ´Óà¹Ô¹¡ÒÃâ¾Êµì $a';
$string['prune'] = 'á¡';
+$string['prunedpost'] = '¡ÃзÙéãËÁèÊÃéÒ§¢Ö鹨ҡâ¾Êµì´Ñ§¡ÅèÒÇ';
$string['pruneheading'] = 'á¡â¾Êµìâ´ÂÍѵâ¹ÁѵÔáÅéÇ·Ó¡ÒÃÂéÒÂä»Âѧ¡ÃзÙéãËÁè';
$string['rate'] = 'ãËé¤Ðá¹¹';
$string['rating'] = '¤Ðá¹¹';
View
40 lang/th/moodle.php
@@ -1,9 +1,9 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
$string['action'] = 'µéͧ¡Ò÷Ó..';
-$string['active'] = 'ãªé§Ò¹';
+$string['active'] = '¡ÒÃãªé§Ò¹';
$string['activities'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ·Ñé§ËÁ´';
$string['activity'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ';
$string['activityclipboard'] = '¡ÓÅѧÂéÒ¡Ԩ¡ÃÃÁ¹Õé : <b>$a</b>';
@@ -40,6 +40,7 @@
$string['adminhelpconfigvariables'] = 'µÑ駤èÒµÑÇá»Ã·ÕèÁռŵèÍ¡Ò÷ӧҹ¢Í§àÇçºä«µì';
$string['adminhelpcourses'] = 'ÃкØÃÒÂÇÔªÒáÅлÃÐàÀ·áÅéÇÁͺËÁÒ¼ÙéÃѺ¼Ô´ªÍº';
$string['adminhelpedituser'] = 'browse ÃÒª×èÍÊÁÒªÔ¡áÅÐá¡é䢢ͧã¤Ã¡çä´é';
+$string['adminhelpenrolments'] = 'àÅ×Í¡ÇԸդǺ¤ØÁ¡ÒÃÃѺÊÁÒªÔ¡à¢éÒàÃÕ¹ ãªéÇԸդǺ¤ØÁ¨Ò¡ÀÒÂã¹ËÃ×͹͡ moodle';
$string['adminhelplanguage'] = 'ÊÓËÃѺµÃǨÊͺáÅÐá¡éä¢ÀÒÉһѨ¨ØºÑ¹';
$string['adminhelplogs'] = '´ÙºÑ¹·Ö¡¡Ô¨¡ÃÃÁ·Ñé§ËÁ´º¹àÇçºä«µì';
$string['adminhelpmanageblocks'] = '¨Ñ´¡ÒúÅçͤáÅеÑ駤èÒ';
@@ -97,7 +98,7 @@
$string['backuplogdetailed'] = 'ºÑ¹·Ö¡ÃÒÂÅÐàÍÕ´¡ÒÃÊÓÃͧ¢éÍÁÙÅ';
$string['backuploglaststatus'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃÊÓÃͧ¢éÍÁÙŤÃÑé§ÅèÒÊØ´';
$string['backuplogshelp'] = 'àÅ×Í¡¢é͹ÕéËÒ¡µéͧ¡ÒÃà¾ÔèÁ¢éÍÁÙÅ¡ÒÃãªé§Ò¹¢Í§áµèÅÐÃÒÂÇÔªÒŧ㹡ÒÃÊÓÃͧ¢éÍÁÙÅÍѵâ¹ÁѵÔ';
-$string['backupnameformat'] = '%%»Õ%%à´×͹%%Çѹ-%%ªÑèÇâÁ§%%¹Ò·Õ';
+$string['backupnameformat'] = ' %%Y%%m%%d-%%H%%M';
$string['backupnoneusersinfo'] = 'ËÁÒÂà˵Ø: ¤Ø³àÅ×Í¡·Õè¨ÐäÁè·Ó¡ÒÃÊÓÃͧ¢éÍÁÙŢͧÊÁÒªÔ¡ ´Ñ§¹Ñé¹âÁ´ÙÅÊÓÃͧ¢éÍÁÙŨÐÍÂÙèã¹âËÁ´ \"äÁèºÑ¹·Ö¡¢éÍÁÙÅÊÁÒªÔ¡\" ÍÂèÒ§äáçµÒÁ âÁ´ÙÅ \"Ẻ½Ö¡ËÑ´\" áÅÐ \"ÊÑÁÁ¹Ò\" äÁèÊÒÁÒöãªéâËÁ´´Ñ§¡ÅèÒǹÕéä´é';
$string['backuporiginalname'] = 'ª×èͧ͢¢éÍÁÙÅÊÓÃͧ';
$string['backupsavetohelp'] = 'ãÊèª×èÍá¿éÁ»ÅÒ·ҧ·Õè¤Ø³µéͧ¡ÒÃà¡çºä¿Åì¢éÍÁÙÅÊÓÃͧ';
@@ -139,6 +140,7 @@
$string['comparelanguage'] = 'à»ÃÕºà·ÕºáÅÐá¡éä¢ÀÒÉһѨ¨ØºÑ¹';
$string['complete'] = 'àÊÃç¨ÊÔé¹';
$string['configallowunenroll'] = '¶éÒàÅ×Í¡ \"ãªè\" ¹Ñ¡àÃÕ¹ÊÒÁÒöÍÍ¡¨Ò¡¡ÒÃÇÔªÒ·ÕèàÃÕ¹ä´éàͧàÁ×èÍäËÃè¡çä´é áµè¶éÒàÅ×Í¡ \"äÁè\" ੾ÒÐÍÒ¨ÒÃÂì ËÃ×ͼÙé´ÙáÅÃкºà·èÒ¹Ñ鹨֧ÊÒÁÒö·Óä´é';
+$string['configautologinguests'] = 'ãËéºØ¤¤Å·ÑèÇä»ÅçÍ¡ÍÔ¹à¢éÒä»ã¹ÃÒÂÇÔªÒ·Õè͹حҵãËéºØ¤¤Å·ÑèÇä»à¢éÒÈÖ¡ÉÒÍѵâ¹ÁѵÔËÃ×ÍäÁè';
$string['configcachetext'] = '¤èÒ·ÕèµÑ駹Õé¨ÐÁÕ»ÃÐ⪹ìÊÓËÃѺàÇçºä«µì¢¹Ò´ãË­èËÃ×ÍàÇ纷Õèãªé¿ÔÅàµÍÃìà¾ÃÒÐÇèÒÊÓà¹Ò¢Í§¢éͤÇÒÁ¨Ð¶Ù¡à¡çºàÍÒäÇé㹪èǧàÇÅÒ·ÕèÃкØàÍÒäÇé ËÒ¡ÃкؤèÒ¹ÕéäÇéµèÓÍÒ¨¨Ð·ÓãËéàÇ纪éÒŧàÅ硹éÍÂáµè¶éÒµÑ駤èÒäÇéÊÙ§à¡Ô¹ä»¨Ð·ÓãËéãªéàÇÅҹҹ㹡ÒÃÃÕà¿Ãª';
$string['configcountry'] = '¶éÒËÒ¡¤Ø³à«ç·»ÃÐà·Èã¹Êèǹ¹Õé »ÃÐà·È´Ñ§¡ÅèÒǨÐà»ç¹ default ÊÓËÃѺ ÊÁÒªÔ¡ãËÁè ¶éÒµéͧ¡ÒÃãËéÊÒÁÒªÔ¡àÅ×Í¡»ÃÐà·È ãËé·Ôé§ÇèÒ§äÇé';
$string['configdebug'] = '¶éÒËÒ¡¤Ø³à»Ô´ãªéÊèǹ¹Õé àÁ×èÍÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´¢Í§ â¤é´ PHP ¨ÐÁÕ¡ÒÃáÊ´§¼Å¢éͼԴ¾ÅÒ´ãËé·ÃÒº ÁÕ»ÃÐ⪹ìÊÓËÃѺ¹Ñ¡¾Ñ²¹Òâ»Ãá¡ÃÁ';
@@ -168,6 +170,7 @@
$string['configlongtimenosee'] = '¶éҹѡàÃÕ¹äÁèä´éÅçÍ¡ÍÔ¹à»ç¹àÇÅÒ¹Ò¹ Ãкº¨Ð·Ó¡ÒõѴª×è͹ѡàÃÕ¹ÍÍ¡¨Ò¡ÃÒÂÇÔªÒ·ÕèàÃÕ¹â´ÂÍѵâ¹ÁÑµÔ ';
$string['configmaxbytes'] = 'Ãкآ¹Ò´ä¿Åì·ÕèãË­è·ÕèÊØ´·ÕèÊÒÁÒö¨ÐÍѾâËÅ´¢Ö鹺¹àÇçºä«µìä´é ¤èÒ¹Õé¨Ð¶Ù¡¡Ó˹´äÇéáÅéÇâ´Âà«ÔÃì¿àÇÍÃì à»ç¹¡ÒõÑ駤èҢͧ PHP upload_max_filesize áÅÐ Apache LimitRequestBody áµè¤Ø³¡çÊÒÁÒö¨ÐÃкآ¹Ò´ä¿Åìä´éµÃҺ㴷ÕèäÁèà¡Ô¹¤èÒ·ÕèµÑé§äÇé¡è͹áÅéÇ';
$string['configmaxeditingtime'] = 'ã¹Êèǹ¹Õéà»ç¹¡ÒÃÃÐºØ àÇÅÒ·ÕèãËéÊÁÒªÔ¡ á¡éä¢éâ¾Êµì¢Í§µ¹ º¹¡Ãдҹ ÃÒ§ҹ¤ÇÒÁ¡éÒÇ˹éÒ feedback ÊèǹãË­èáÅéÇ »ÃÐÁÒ³ÊÒÁÊÔº¹Ò·Õ ¡ÓÅѧ¾Í´Õ';
+$string['confignoreplyaddress'] = '㹺ҧ¤ÃÑé§Ãкº¨Ð·Ó¡ÒÃÊè§ÍÕàÁÅ㹰ҹТͧÊÁÒªÔ¡ àªè¹ 㹡óÕâ¾Êµì㹡ÃдҹàÊÇ¹Ò ÍÕàÁÅ·Õè¤Ø³ÃкØäÇéã¹Ë¹éÒ»ÃÐÇѵÔÊèǹµÑǨйÓÁÒãªé㹪èͧ From áµè¶éÒÊÁÒªÔ¡äÁèµéͧ¡ÒÃãËéã¤ÃàËç¹ÍÕàÁÅãËéµÑ駤èÒäÁèáÊ´§ÍÕàÁÅ ¼ÙéÃѺ¨ÐäÁèÊÒÁÒöµÍºàÁÅì¶Ö§ÊÁÒªÔ¡ä´éâ´ÂµÃ§';
$string['configopentogoogle'] = '¶éÒËÒ¡àÅ×Í¡ãªéµÑÇàÅ×Í¡¹Õé Google ¨ÐÊÒÁÒöà¢éÒÁÒÂѧàÇçºä«µì¢Í§¤Ø³ã¹°Ò¹ÐºØ¤¤Å·ÑèÇä» ¼Ùé·Õèà¢éÒÁÒàÇçºä«µì¢Í§¤Ø³¼èÒ¹·Ò§ Google ¡ç¨ÐÁÕ¡ÒÃÅçÍ¡ÍԹ㹰ҹкؤ¤Å·ÑèÇä»â´ÂÍѵâ¹ÁѵÔ';
$string['configproxyhost'] = '¶éÒ <B>server</B> ¨Óà»ç¹µéͧãªé PROXY 㹡ÒÃà¢éÒÍÔ¹à·ÍÃìà¹çµ ãËéÃÐºØ proxy host áÅÐ port ã¹Êèǹ¹Õé';
$string['configsecureforms'] = '¡ÒáÓ˹´ÃдѺ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ㹡ÒÃÃѺ¢éÍÁÙŨҡÊÁÒªÔ¡ ·Ñ駹ÕéÍÒ¨¡èÍãËéÊÁÒªÔ¡ºÒ§¤¹·ÕèµÔ´µÑé§Ãкºä¿ÃìÇÍÅäÁèÊÒÁÒöãªé§Ò¹ä´é';
@@ -187,12 +190,14 @@
$string['confirmed'] = 'Â×¹Âѹ¡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹áÅéÇ';
$string['confirmednot'] = '¡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹¢Í§¤Ø³ÂѧäÁèä´éÃѺ¡ÒÃÂ×¹Âѹ';
$string['continue'] = '¢Ñé¹µèÍä»';
+$string['continuetocourse'] = '¤ÅÔ¡·Õè¹Õèà¾×èÍà¢éÒä»ÂѧÃÒÂÇԪҢͧ¤Ø³';
$string['cookiesenabled'] = 'àÇ纺ÃÒÇà«ÍÃì·Õè¤Ø³ãªéµéͧ͹حҵãËéÃѺ cookies ';
$string['copy'] = 'ÊÓà¹Ò';
$string['copyingcoursefiles'] = '·ÓÊÓà¹Òä¿Åì¢Í§áµèÅÐÃÒÂÇÔªÒ';
$string['copyinguserfiles'] = '·ÓÊÓà¹Òä¿Åì¢Í§ÊÁÒªÔ¡';
$string['copyingzipfile'] = '·ÓÊÓà¹Ò zip ä¿Åì';
$string['copyrightnotice'] = 'ÅÔ¢ÊÔ·¸Ôì';
+$string['cost'] = 'ÃÒ¤Ò';
$string['country'] = '»ÃÐà·È';
$string['course'] = 'ÃÒÂÇÔªÒ';
$string['courseavailable'] = '¹Ñ¡àÃÕ¹ÊÒÁÒöà¢éÒÈÖ¡ÉÒÃÒÂÇÔªÒ¹Õéä´é';
@@ -351,13 +356,16 @@
$string['enrolmentkeyfrom'] = 'ÃÒÂÇÔªÒ¹Õé µéͧ¡Òà \'ÃËÑʼèÒ¹\' <BR>
¤Ø³¤ÇÃä´éÃѺÃËÑʼèÒ¹¨Ò¡ $a';
$string['enrolmentkeyhint'] = 'ÃËÑÊäÁè¶Ù¡µéͧ¡ÃسҵÃǨÊͺ<BR>
-(ãºé ¢Ö鹵鹴éÇ \'$a\')';
+( ¢Ö鹵鹴éÇ \'$a\')';
+$string['enrolmentnew'] = '¹Ñ¡àÃÕ¹ãËÁèã¹ $a';
+$string['enrolmentnointernal'] = 'äÁèÊÒÁÒöà¾ÔèÁ¹Ñ¡àÃÕ¹à¢éÒä»ã¹ÃÒÂÇÔªÒä´é';
+$string['enrolments'] = 'ÊÁѤÃà¢éÒàÃÕ¹';
$string['entercourse'] = '¤ÅÔ¡·Õè¹Õèà¾×èÍà¢éÒÊÙ躷àÃÕ¹';
$string['enteremailaddress'] = 'ãÊèÍÕàÁŢͧ¤Ø³à¾×èÍ·Ó¡Òà reset ÃËÑÊ áÅÐÃкº¨ÐÊè§ÃËÑÊãËÁèãËé¤Ø³ ';
$string['error'] = 'ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´';
$string['errortoomanylogins'] = '¢ÍÍÀѤèÐ ¤Ø³ÅçÍ¡ÍÔ¹à¡Ô¹¨Ó¹Ç¹¤ÃÑ駷ÕèÃкºµÑé§äÇé ¡ÃسһԴ browser áÅéÇà»Ô´ãËÁè';
$string['errorwhenconfirming'] = 'ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´ ¶éҤسÁÒ·Õè¹Õèâ´Â¡ÒäÅÔê¡·ÕèÍÕàÁÅ¡ÃسҵÃǨÊͺÇèÒ ª×èÍÍÕàÁŹÑ鹶١µéͧäÁèµÔ´à¤Ã×èͧËÁÒÂá»Å¡»ÅÍÁÍ×è¹ÍÂÙè ¤Ø³ÊÒÁÒö¡êÍ»»Õéª×èÍÍÕàÁŹÑé¹ÁÒá»Ðä´éà¾×èͤÇÒÁ¶Ù¡µéͧ';
-$string['executeat'] = '´Óà¹Ô¹¡ÒÃàÁ×èÍ';
+$string['executeat'] = '´Óà¹Ô¹¡ÒÃàÇÅÒ';
$string['existing'] = 'ÁÕÍÂÙè';
$string['existingadmins'] = '¼Ùé´ÙáÅ·ÕèÁÕÍÂÙè';
$string['existingcourse'] = 'ÃÒÂÇÔªÒ·ÕèÁÕÍÂÙè';
@@ -671,7 +679,7 @@
$string['numweeks'] = '$a ÊÑ»´ÒËì';
$string['numwords'] = '$a ¤Ó';
$string['numyears'] = '$a »Õ';
-$string['ok'] = 'µ¡Å§';
+$string['ok'] = 'àÃÕºÃéÍÂ';
$string['opentoguests'] = 'ãËéºØ¤¤Å·ÑèÇä»à¢éÒªÁ';
$string['optional'] = 'ãÊèËÃ×ÍäÁè¡çä´é';
$string['order'] = 'µÒÁÅӴѺ';
@@ -688,6 +696,10 @@
$string['passwordsent'] = 'Êè§ÃËÑÊàÃÕºÃéÍÂáÅéÇ';
$string['passwordsenttext'] = ' <P>ÍÕàÁÅÊè§ä»ãËé¤Ø³áÅéÇ·Õè $a->email. <P><B>¡ÃسÒàªç¤ÍÕàÁÅà¾×èÍàªç¤ÃËÑÊãËÁè</B>
<P>ËÒµéͧ¡ÒÃà»ÅÕè¹ÃËÑÊ <A HREF=$a->link>ãËé¤ÅÔ¡·ÕèÅÔ§¡ì¹Õé<</A>.';
+$string['paymentinstant'] = 'ãªé»ØèÁ¢éÒ§ÅèÒ§¹Õéà¾×èÍ·Ó¡ÒèèÒ¤èÒÊÁѤÃà¢éÒàÃÕ¹áÅÐà¢éÒàÃÕ¹';
+$string['paymentrequired'] = '¤Ø³µéͧ¨èÒ¤èÒÊÁѤÃà¢éÒàÃÕ¹ã¹ÃÒÂÇÔªÒ¹Õé';
+$string['paymentsorry'] = '¢Íº¤Ø³·ÕèÊÁѤÃà¢éÒàÃÕ¹¤èÐ áµèÃкºÂѧäÁèä´éÃѺ¤èÒÊÁѤÃã¹¢³Ð¹Õé ¤Ø³ÂѧäÁèÊÒÁÒöà¢éÒä»ÈÖ¡ÉÒã¹ÇÔªÒ \"$a->fullname\" ä´éã¹¢³Ð¹Õé ¡ÃسÒÃÍÊÑ¡¤ÃÙèáÅéÇ·Ó¡ÒÃà¢éÒÁÒÂѧÃÒÂÇÔªÒ¹ÕéãËÁè ¶éÒËÒ¡¤Ø³ÂѧÁջѭËÒ¡ÃسÒá¨é§ $a->teacher ËÃ×ͼÙé´ÙáÅÃкºãËé·ÃÒº';
+$string['paymentthanks'] = '¢Íº¤Ø³ÊÓËÃѺ¤èÒÊÁѤÃà¢éÒàÃÕ¹¤èÐ ¢³Ð¹Õé¤Ø³à»ç¹¹Ñ¡àÃÕ¹ã¹ÃÒÂÇÔªÒ:<br />\"$a\"';
$string['people'] = 'ÊÁÒªÔ¡';
$string['personalprofile'] = '»ÃÐÇѵÔÊÁÒªÔ¡';
$string['phone'] = 'â·ÃÈѾ·ì';
@@ -733,6 +745,7 @@
$string['renamefileto'] = 'à»ÅÕ蹪×èͨҡ <b>$a</b> à»ç¹ ';
$string['required'] = 'µéͧ¡ÒÃ';
$string['requireskey'] = 'ÃÒÂÇÔªÒ¹ÕéµéͧãªéÃËÑʼèÒ¹';
+$string['requirespayment'] = 'µéͧàÊÕ¤èÒÊÁѤÃà¢éÒàÃÕ¹ÃÒÂÇÔªÒ¹Õé';
$string['resortcoursesbyname'] = 'àÃÕ§ÅӴѺµÒÁª×èÍÃÒÂÇÔªÒ';
$string['resources'] = 'à¹×éÍËÒ ';
$string['restore'] = '¡Ùé¤×¹';
@@ -754,8 +767,8 @@
$string['scalescustomno'] = 'ÂѧäÁèÁÕ¡ÒÃà¾ÔèÁÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´àͧ';
$string['scalesstandard'] = 'ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´Áҵðҹ';
$string['scalestip'] = 'à¾×èÍ·Õè¨ÐÊÃéÒ§¡ÒÃÇÑ´ã¹áºº¢Í§¤Ø³ ãËéãªéÅÔ§¡ìÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´¨Ò¡µÑÇàÅ×Í¡¢Í§ÃÒ¡ÒÃËÅÑ¡¢Í§ÃÒÂÇÔªÒ';
-$string['schedule'] = 'µÒÃÒ§';
-$string['scheduledbackupstatus'] = 'ʶҹТͧµÒÃÒ§¡ÒÃÊÓÃͧ¢éÍÁÙÅ';
+$string['schedule'] = 'µÑé§àÇÅÒ';
+$string['scheduledbackupstatus'] = 'ʶҹСÒõÑé§àÇÅÒà¾×èÍÊÓÃͧ¢éÍÁÙÅ';
$string['search'] = '¤é¹ËÒ';
$string['searchagain'] = '¤é¹ÍÕ¡¤ÃÑé§';
$string['searchcourses'] = '¤é¹ËÒÃÒÂÇÔªÒ';
@@ -794,12 +807,13 @@
$string['sitelogs'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃãªé§Ò¹àÇçºä«µì';
$string['sitenews'] = '¢èÒÇáÅлÃСÒÈ';
$string['sites'] = 'àÇçºä«µì';
+$string['sitesection'] = 'ÃÇÁËÑÇ¢éͧ͢áµèÅÐÊèǹ';
$string['sitesettings'] = '¡ÒõÑ駤èҢͧàÇçºä«µì';
$string['size'] = '¢¹Ò´';
-$string['sizeb'] = '亵ì';
-$string['sizegb'] = '¡Ô¡Ð亵ì';
-$string['sizekb'] = '¡ÔâÅ亵ì';
-$string['sizemb'] = 'àÁ¡Ð亵ì';
+$string['sizeb'] = ' 亵ì';
+$string['sizegb'] = ' ¡Ô¡Ð亵ì';
+$string['sizekb'] = ' ¡ÔâÅ亵ì';
+$string['sizemb'] = ' àÁ¡Ð亵ì';
$string['socialheadline'] = '¡ÃдҹàÊǹÒËÑÇ¢éÍÅèÒÊØ´';
$string['someallowguest'] = 'ºØ¤¤Å·ÑèÇä»ÊÒÁÒöà¢éÒªÁä´é੾ÒÐÃÒÂÇÔªÒ·ÕèÁÕ ÊÑ­Åѡɳì˹éÒ¤¹µÔ´ÍÂÙè ¹Ñ蹤×Í Í¹Ø­ÒµãËéºØ¤¤Å·ÑèÇä»à¢éÒÈÖ¡ÉÒä´é ¹Í¡¹Ñé¹ ÊÓËÃѺ·èÒ¹·Õèà»ç¹ÊÁÒªÔ¡à·èÒ¹Ñé¹';
$string['someerrorswerefound'] = '¢éÍÁÙźҧÍÂèÒ§ËÒÂä» ´ÙÃÒÂÅÐàÍÕ´¢éÒ§ÅèÒ§';
@@ -832,7 +846,7 @@
$string['textediting'] = '㹡ÒÃá¡é䢢éͤÇÒÁ';
$string['texteditor'] = 'ãªé standard web forms';
$string['textformat'] = 'ÃٻẺ plain text';
-$string['thanks'] = '¢Íº¤Ø³';
+$string['thanks'] = '¢Íº¤Ø³¤èÐ';
$string['theme'] = 'ÃٻẺàÇçº';
$string['themes'] = 'ÃٻẺàÇçº';
$string['themesaved'] = 'ºÑ¹·Ö¡ÃٻẺàÇçºáÅéÇ';
View
12 lang/th/quiz.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
$string['acceptederror'] = '¤ÅÒ´à¤Å×è͹ä´é..';
@@ -75,6 +75,10 @@
$string['editingtruefalse'] = '¡ÓÅѧá¡éä¢ ¤Ó¶ÒÁẺ ¶Ù¡/¼Ô´';
$string['editquestions'] = 'á¡é䢤ӶÒÁ';
$string['errorsdetected'] = '¾º $a ¢éͼԴ¾ÅÒ´';
+$string['exportfilename'] = 'Ẻ·´Êͺ';
+$string['exportname'] = 'ª×èÍä¿Åì';
+$string['exportnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
+$string['exportquestions'] = 'Êè§ÍÍ¡¤Ó¶ÒÁà»ç¹ä¿Åì';
$string['false'] = '¼Ô´';
$string['feedback'] = 'Feedback';
$string['fileformat'] = 'ÃٻẺä¿Åì';
@@ -127,8 +131,10 @@
$string['notenoughsubquestions'] = '¢éÍÁÙÅà¡ÕèÂǡѺ¤Ó¶ÒÁÂèÍÂæ ÂѧäÁèÊÁºÙÃ³ì ¤Ø³µéͧ¡ÒáÅѺä»á¡éä¢ËÃ×ÍäÁè';
$string['numerical'] = 'Ẻ⨷ÂìµÑÇàÅ¢';
$string['paragraphquestion'] = '¤Ó¶ÒÁÂèÍ˹éҴѧ¡ÅèÒǺÃ÷Ѵ·Õè $a äÁè¶Ù¡µéͧ Ãкº¨ÐäÁè¹Ó¤Ó¶ÒÁ¹ÕéÁÒãªé';
+$string['passworderror'] = 'ãÊèÃËÑʼèÒ¹¼Ô´¤èÐ';
$string['percentcorrect'] = 'à»ÍÃìà«ç¹µì·Õè¶Ù¡';
$string['publish'] = 'ãªé¤Ó¶ÒÁÃèÇÁ¡Ñº¤¹Í×è¹';
+$string['publishedit'] = '¤Ø³µéͧä´éÃѺ͹حҵ㹡ÒÃà¼Âá¾Ãè¡è͹¤èÐ ¨Ö§¨ÐÊÒÁÒöà¾ÔèÁËÃ×Íá¡é䢤ӶÒÁã¹»ÃÐàÀ·´Ñ§¡ÅèÒÇä´é';
$string['qti'] = 'ÃٻẺ IMS QTI ';
$string['question'] = '¤Ó¶ÒÁ';
$string['questioninuse'] = '¡ÓÅѧãªé¤Ó¶ÒÁ \'$a\' ';
@@ -164,6 +170,9 @@
$string['reportoverview'] = 'ÀÒ¾ÃÇÁ';
$string['reportregrade'] = 'ãËé¤Ðá¹¹ãËÁè';
$string['reportsimplestat'] = 'ʶԵÔÍÂèÒ§§èÒÂ';
+$string['requirepassword'] = 'µéͧãÊèÃËÑʼèÒ¹';
+$string['requirepasswordmessage'] = '¤Ø³µéͧÁÕÃËÑʼèҹ㹡Ò÷ÓẺ·´Êͺ¹Õé';
+$string['requiresubnet'] = 'µéͧÁÕ·ÕèÍÂÙèà¹çµàÇÔÃì¡';
$string['review'] = 'Review';
$string['save'] = 'ºÑ¹·Ö¡';
$string['savegrades'] = 'ºÑ¹·Ö¡¤Ðá¹¹';
@@ -179,6 +188,7 @@
$string['showfeedback'] = 'µéͧ¡ÒÃãËéáÊ´§ feedback ËÅѧµÍº¤Ó¶ÒÁËÃ×ÍäÁè';
$string['shuffleanswers'] = 'ÊÅѺ¤ÓµÍº';
$string['shufflequestions'] = 'ÊÅѺ¤Ó¶ÒÁ';
+$string['subneterror'] = '¢ÍÍÀѤèРẺ·´Êͺ¹Õé¶Ù¡ÅçÍ¡àÍÒäÇéÊÒÁÒö·Óä´éÀÒÂã¹·ÕèµÑ駷ÕèÃкØäÇéà·èÒ¹Ñé¹ ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì¢Í§¤Ø³ÍÂÙèã¹¾×é¹·Õè¹Í¡à˹×ͨҡࢵ·ÕèÃкØàÍÒäÇé';
$string['time'] = 'àÇÅÒ';
$string['timecompleted'] = '·ÓàÊÃç¨àÁ×èÍ';
$string['timeleft'] = 'àËÅ×ÍàÇÅÒ';
View
17 lang/th/scorm.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // scorm.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
+ // scorm.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
$string['autocontinue'] = 'à´Ô¹Ë¹éÒÍѵâ¹ÁѵÔ';
@@ -8,6 +8,13 @@
$string['browsemode'] = 'Browse Mode';
$string['chooseapacket'] = 'àÅ×Í¡ËÃ×ÍÍѾഷ SCORM á¾ç¤à¡¨';
$string['completed'] = 'ÊÁºÙóì';
+$string['configframesize'] = '¤èÒ¹Õéà»ç¹¢¹Ò´¢Í§à¿ÃÁ´éÒ¹º¹ (¾Ô¡à«Å) à»ç¹·ÕèÊÓËÃѺ navigation ã¹¢³Ð·Õè¡ÓÅѧãªéᾡࡨ scorm';
+$string['configpopup'] = '¤Ø³µéͧ¡ÒáÒÃãËéáÊ´§ scorm ᾡࡨã¹Ë¹éÒ»éͺÍѾà»ç¹¤èÒ·ÕèµÑé§äÇéËÃ×ÍäÁè';
+$string['configpopupheight'] = '¤ÇÒÁÊÙ§¢Í§Ë¹éÒµèÒ§»éÍ»ÍѾ';
+$string['configpopupresizable'] = 'µéͧ¡ÒÃãËé˹éÒµèÒ§»éÍ»ÍѾà»ÅÕè¹¢¹Ò´ä´éËÃ×ÍäÁè';
+$string['configpopupscrollbars'] = 'µéͧ¡ÒÃãËé˹éÒµèÒ§»éÍ»ÍѾʡÃÍÅä´éËÃ×ÍäÁè';
+$string['configpopupstatus'] = 'µéͧ¡ÒÃãËé˹éÒµèÒ§»éÍ»ÍѾáÊ´§á¶ºÊ¶Ò¹ÐËÃ×ÍäÁè';
+$string['configpopupwidth'] = '¤ÇÒÁ¡ÇéÒ§¢Í§Ë¹éÒµèÒ§»éÍ»ÍѾ';
$string['coursepacket'] = 'á¾ç¤à¡¨¢Í§ÃÒÂÇÔªÒ';
$string['coursestruct'] = 'â¤Ã§ÊÃéÒ§ÃÒÂÇÔªÒ';
$string['datadir'] = 'ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´ : äÁèÊÒÁÒöÊÃéÒ§ä´àä·ÍÃÕè¢éÍÁÙÅä´é';
@@ -17,6 +24,13 @@
$string['mode'] = 'âËÁ´';
$string['modulename'] = 'Scorm';
$string['modulenameplural'] = 'Scorms';
+$string['newheight'] = '¤ÇÒÁÊÙ§·ÕèµÑé§äÇé(¾Ô¡à«Å)';
+$string['newresizable'] = '˹éÒ¨ÍÊÒÁÒöà»ÅÕè¹¢¹Ò´ä´é';
+$string['newscrollbars'] = '˹éÒ¨ÍÊÒÁÒöʡÃÍÅä´é';
+$string['newstatus'] = 'áÊ´§á¶ºÊ¶Ò¹Ð';
+$string['newwidth'] = '¤ÇÒÁ¡ÇéÒ§·ÕèµÑé§äÇé (¾Ô¡à«Å)';
+$string['newwindow'] = '˹éÒµèÒ§ãËÁè';
+$string['newwindowopen'] = 'áÊ´§á¾¡à¡¨ scorm ã¹Ë¹éÒµèÒ§»éÍ»ÍѾ';
$string['next'] = 'µèÍä»';
$string['nomanifest'] = 'äÁ辺ÊÔ觷Õèµéͧ¡ÒÃáÊ´§';
$string['noreports'] = 'äÁèÁÕÃÒ§ҹáÊ´§';
@@ -28,6 +42,7 @@
$string['regular'] = 'Regular Manifest';
$string['report'] = 'ÃÒ§ҹ';
$string['review'] = 'ÃÕÇÔÇ';
+$string['scoes'] = '¤Ðá¹¹';
$string['score'] = '¤Ðá¹¹';
$string['trackingloose'] = '¤Óàµ×͹ ¢éÍÁÙŢͧᾤࡨ SCORM ÍÒ¨¨ÐÍÒ¨ä´é';
$string['validateascorm'] = 'Validate a SCORM package';
View
56 lang/th/wiki.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // wiki.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
+ // wiki.php - created with Moodle 1.4 development (2004070800)
$string['action'] = 'µéͧ¡Ò÷Ó..';
@@ -13,6 +13,7 @@
$string['binnoimg'] = 'äÁèÊÒÁÒöãªéÃٻẺ¹Õéä´é¤èÐ';
$string['browse'] = 'Browse';
$string['canceledit'] = '¡àÅÔ¡';
+$string['cannotchangepage'] = '¤Ø³äÁèÊÒÁÒöà»ÅÕè¹á»Å§Ë¹éÒ¹Õéä´é¤èÐ';
$string['changes'] = 'à»ÅÕè¹á»Å§ $a áËè§';
$string['changesfield'] = 'ÍÂÙè㹪èǧàÇÅÒ¡ÕèªÑèÇâÁ§¨Ò¡·Õèà»ÅÕè¹á»Å§¤ÃÑé§ÅèÒÊØ´';
$string['changesfielderror'] = '¡ÃسÒãÊè¨Ó¹Ç¹ªÑèÇâÁ§·Õè¶Ù¡µéͧ';
@@ -31,8 +32,10 @@
$string['deleteversions'] = 'źàÇÍÃìªÑè¹ÅèÒÊØ´¡ÕèÍѹ¤Ð';
$string['deleteversionserror'] = '¡ÃسÒãÊèµÑÇàÅ¢àÇÍÃìªÑè¹ãËé¶Ù¡µéͧ';
$string['diff'] = '¢éÍᵡµèÒ§';
+$string['differences'] = '¢éÍᵡµèÒ§ÃÐËÇèÒ§àÇÍÃìªÑè¹ $a->new_ver áÅÐ $a->old_ver ¢Í§ $a->pagename.';
$string['disabledpage'] = '˹éÒ¹ÕéÂѧäÁèãËéºÃÔ¡ÒäèÐ';
$string['doesnotexist'] = 'ÂѧäÁèÁÕ¡ÒÃÊÃéҧ˹éÒ¹Õé¤èÐ ¡ÃسҤÅÔ¡·Õè»ØèÁá¡é䢶éÒËÒ¡¤Ø³µéͧ¡ÒÃÊÃéÒ§Áѹ';
+$string['downloadaszip'] = '´ÒǹìâËÅ´ä´é';
$string['downloadtimes'] = '´ÒǹìâËÅ´ $a ¤ÃÑé§';
$string['dwnlnofiles'] = 'ÂѧäÁ辺ä¿Åì·ÕèÍѾâËÅ´';
$string['dwnlsection'] = 'ÊèǹÊÓËÃѺ´ÒǹìâËÅ´';
@@ -40,16 +43,19 @@
$string['editform2'] = 'à¢Õ¹ÃÐÇѧ˹è͹ФРà¾ÃÒÐÇèÒ¢éÍà¢Õ¹·Ø¡ÍÂèÒ§¨ÐÁÕ¡Òúѹ·Ö¡àÍÒäÇéËÁ´';
$string['editthispage'] = 'á¡éä¢Ë¹éÒ¹Õé';
$string['emptypage'] = '˹éÒà»ÅèÒ';
-$string['errorbinandtxt'] = 'Flag error: Page of type BIN and TXT';
-$string['errorhtml'] = 'Page of type HTML';
-$string['errornotype'] = 'Flag error: Neither BIN nor TXT';
+$string['errorbinandtxt'] = 'ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´: ˹éÒ¹ÕéÍÂÙèã¹»ÃÐàÀ· BIN áÅÐ TXT';
+$string['errorhtml'] = '˹éÒ¹ÕéÍÂÙèã¹»ÃÐàÀ· HTML';
+$string['errornotype'] = 'ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´ äÁèãªè·Ñé§ BIN áÅÐ TXT';
$string['errororreason'] = 'ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´ ËÃ×ÍÁÕà˵ؼÅ';
-$string['errorroandwr'] = 'Flag error: Page is Writeable and Read only';
+$string['errorroandwr'] = 'ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´ ˹éÒ¹ÕéÊÒÁÒöá¡éä¢áÅÐÍèÒ¹ä´éà·èÒ¹Ñé¹';
$string['errorsize'] = '˹éÒ¹ÕéÁÕ¢¹Ò´ãË­è¡ÇèÒ 64k';
$string['errversionsave'] = '¢ÍÍÀѤèÐ ã¹ÃÐËÇèÒ§·Õè¤Ø³á¡éä¢Ë¹éÒ¹ÕéÍÂÙèÁÕ¤¹Í×è¹·Ó¡Òúѹ·Ö¡àÇÍÃìªÑ蹢ͧ¤Ø³ä»áÅéÇ ¡ÃسҡÅѺä»Ë¹éÒ·ÕèáÅéÇà¾×èÍ·Ó¡Òúѹ·Ö¡ÊÔ觷Õè¤Ø³·Ó¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§àÍÒäÇéŧ㹤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ쨡¹Ñé¹ãËéÃÕâËŴ˹éÒ¹ÕéáÅéÇá·Ã¡¢éͤÇÒÁŧä»ãËÁè¤èÐ';
$string['ewikiacceptbinary'] = '͹حҵãËéãªé亹ÒÃÕä¿Åì';
$string['ewikiprinttitle'] = '¾ÔÁ¾ìËÑÇ¢éÍ㹷ء˹éҢͧ Wiki';
$string['export'] = 'Êè§ÍÍ¡';
+$string['exportformats'] = 'ÃٻẺ¡ÒÃÊè§ÍÍ¡';
+$string['exportsuccessful'] = 'Êè§ÍÍ¡ä´éÊÓàÃç¨';
+$string['exportto'] = 'Êè§ÍÍ¡ä»Âѧ';
$string['fetchback'] = 'Fetch-back';
$string['file'] = 'ä¿Åì';
$string['filedownload'] = 'ä¿Åì´ÒǹìâËÅ´';
@@ -69,8 +75,10 @@
$string['hits'] = '$a ¤ÃÑé§';
$string['howtooperate'] = 'ÇÔ¸Õ¡ÒÃãªé§Ò¹';
$string['howtowiki'] = 'ÇÔ¸Õ¡ÒÃãªé§Ò¹ wiki';
+$string['html'] = 'ÃٻẺ HTML';
$string['htmlmode'] = 'âËÁ´ Html';
$string['htmlonly'] = 'html à·èÒ¹Ñé¹';
+$string['index'] = '´Ñª¹Õ';
$string['infoaboutpage'] = '¢éÍÁÙÅà¡ÕèÂǡѺ˹éÒ¹Õé';
$string['initialcontent'] = 'àÅ×͡˹éÒáá';
$string['invalidroot'] = '¤Ø³äÁèä´éÃѺ͹حҵãËéà¢éÒä»Âѧ˹éÒã¹ÊØ´ä´éà¾ÃÒЩйÑé¹ ¨Ö§äÁèÊÒÁÒöÊÃéÒ§¼Ñ§àÇçºä«µìä´é';
@@ -82,6 +90,7 @@
$string['listall'] = 'ÃÒ¡Ò÷Ñé§ËÁ´';
$string['listcandidates'] = 'List candidates';
$string['meta'] = 'Meta data';
+$string['moduledirectory'] = 'ä´àä·ÍÃÕèâÁ´ÙÅ';
$string['modulename'] = 'Wiki';
$string['modulenameplural'] = 'Wikis';
$string['mostoftenchangedpages'] = '˹éÒ·Õèà»ÅÕ蹺èÍ·ÕèÊØ´';
@@ -101,6 +110,7 @@
$string['orphanedpage'] = 'Orphaned page';
$string['orphanedpages'] = 'Orphaned pages';
$string['otherwikis'] = 'Wiki Í×è¹';
+$string['ownerunknown'] = 'äÁè·ÃÒº¤èÒ';
$string['pageactions'] = 'Page actions';
$string['pageindex'] = 'ÊÒúҭ¢Í§Ë¹éÒ';
$string['pageinfo'] = '¢éÍÁÙŢͧ˹éÒ';
@@ -109,7 +119,8 @@
$string['pageslinkingto'] = '˹éÒ·Õèµéͧ¡ÒÃÅÔ§¡ìÁÒÂѧ˹éÒ¹Õé';
$string['pagesremoved'] = 'ź˹éÒ';
$string['pagesreverted'] = 'à»ÅÕ蹡ÅѺ';
-$string['pagesstripped'] = 'Pages stripped.';
+$string['pagesstripped'] = 'ź˹éÒ¹ÕéáÅéÇ';
+$string['plaintext'] = 'µÑÇ˹ѧÊ×͸ÃÃÁ´Ò';
$string['preview'] = '´ÙµÑÇÍÂèÒ§';
$string['readonly'] = '˹éÒ¹ÕéÍèÒ¹ä´éÍÂèÒ§à´ÕÂÇ á¡éä¢äÁèä´é';
$string['refs'] = 'ÍéÒ§ÍÔ§';
@@ -130,5 +141,38 @@
$string['sitemap'] = '¼Ñ§àÇçºä«µì';
$string['smfor'] = '¼Ñ§àÇçºä«µìÊÓËÃѺ';
$string['status'] = 'ʶҹÐ';
+$string['strippagecheck'] = 'á¹èã¨ËÃ×Íà»ÅèҤзÕèµéͧ¡ÒÃźàÇÍÃìªÑè¹à¡èÒÍÍ¡¨Ò¡Ë¹éÒ¹Õé';
+$string['strippages'] = 'ź˹éÒÍÍ¡';
+$string['studentadminoptions'] = '¡ÒÃãËéÊÔ·¸Ô¡ÒèѴ¡Òà wiki ¡Ñº¹Ñ¡àÃÕ¹';
+$string['submit'] = '揤';
+$string['thanksforcontribution'] = '¢Íº¤Ø³ÊÓËÃѺ¢éÍÁÙÅ·Õè¤Ø³à¾ÔèÁà¢éÒÁÒ¤èÐ';
+$string['thispageisntlinkedfromanywhereelse'] = 'äÁèä´éÅÔ§¡ì˹éÒ¹ÕéÁÒ¨Ò¡·ÕèÍ×è¹';
+$string['updatedpages'] = 'ÍѾഷ˹éÒ¹ÕéáÅéÇ';
+$string['uplerror'] = '¢ÍÍÀѤèÐÁջѭËÒã¹ÃÐËÇèÒ§¡ÒÃÍѾâËÅ´';
+$string['uplinsect'] = 'ÍѾâËÅ´ä»Âѧ';
+$string['uplnewnam'] = 'ºÑ¹·Ö¡ã¹ª×èÍÍ×è¹';
+$string['upload0'] = 'ãªé¿ÍÃìÁ¹Õé㹡ÒÃÍѾâËÅ´ä¿Åìŧ㹠wiki';
+$string['uploadedon'] = 'ÍѾâËÅ´àÁ×èͧ';
+$string['uploadpicturebutton'] = 'ÍѾâËÅ´';
+$string['uplok'] = 'ÍѾâËÅ´ä¿Åì¶Ù¡µéͧ';
+$string['version'] = 'àÇÍÃìªÑè¹';
+$string['versionrangetoobig'] = '¤Ø³äÁèÊÒÁÒöź·Ø¡àÇÍÃìªÑè¹ÍÍ¡¨Ò¡Ë¹éÒ¹Õé ¤ÇÃàËÅ×ÍàÇÍÃìªÑè¹ÅèÒÊØ´äÇé';
+$string['versions'] = 'àÇÍÃìªÑè¹';
+$string['versionstodelete'] = 'àÇÍÃìªÑè¹·Õèµéͧ¡ÒÃź';
+$string['viewpage'] = '¨Ó¹Ç¹Ë¹éÒ·Õèà¢éÒªÁ';
+$string['viewsmfor'] = '´Ùá¼¹¼Ñ§àÇçºä«µì';
+$string['wantedpages'] = '˹éÒ·Õèµéͧ¡ÒÃ';
+$string['wikidefaultpagename'] = '´Ñª¹Õé Wiki';
+$string['wikiexport'] = 'Êè§Í͡˹éÒ¹Õé';
+$string['wikiexportcomment'] = '¤Ø³ÊÒÁÒö·Ó¡ÒõÑ駤èÒä¿Åì·Õèµéͧ¡ÒÃÊè§ÍÍ¡ä´é¨Ò¡Ë¹éÒ¹Õé';
+$string['wikilinkoptions'] = 'µÑÇàÅ×Í¡¢Í§ Wiki ÅÔ§¡ìÍѵâ¹ÁѵÔ';
+$string['wikilinks'] = 'ÅÔ§¡ì Wiki';
+$string['wikiname'] = 'ª×èÍ˹éÒ';
+$string['wikistartederror'] = 'ÁÕ¢éÍÁÙÅ Wiki ¹ÕéáÅéÇ äÁèÊÒÁÒöà»ÅÕè¹á»Å§ä´é¤èÐ';
+$string['wikitype'] = '»ÃÐàÀ·';
+$string['wikiusage'] = '¡ÒÃãªé wiki';
+$string['withbinaries'] = 'ÃÇÁÊÒúҭ亹ÒÃÕ';
+$string['withvirtualpages'] = 'ÃÇÁÅÔ§¡ì wiki';
+$string['wrongversionrange'] = '$a äÁèÍÂÙè㹪èǧ·Õè¶Ù¡µéͧ';
?>

0 comments on commit fb17c11

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.