Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20090218)

  • Loading branch information...
1 parent a92a26b commit fb205e7b0b8a8d24aa5ead087b55b9e68766278e moodlerobot committed Feb 17, 2009
Showing with 0 additions and 8 deletions.
  1. +0 −8 install/lang/eu_utf8/installer.php
@@ -16,19 +16,12 @@
Horrela Moodle-ko admin loturak berrezarriko dira.</p>';
$string['bypassed'] = 'Saihestua';
$string['cannotcreatelangdir'] = 'Ezin da hizkuntza-direktorioa sortu';
-$string['cannotcreatelangdir'] = 'Ezin da hizkuntza-direktorioa sortu';
-$string['cannotcreatetempdir'] = 'Ezin da temp direktorioa sortu';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Ezin da temp direktorioa sortu';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Ezin dira osagaiak jaitsi';
-$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Ezin dira osagaiak jaitsi';
-$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Ezin da ZIP fitxategia jaitsi';
$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Ezin da ZIP fitxategia jaitsi';
$string['cannotfindcomponent'] = 'Ezin da osagaia aurkitu';
-$string['cannotfindcomponent'] = 'Ezin da osagaia aurkitu';
$string['cannotsavemd5file'] = 'Ezin da Md5 fitxategia gorde.';
$string['cannotsavezipfile'] = 'Ezin da ZIP fitxategia gorde.';
-$string['cannotsavezipfile'] = 'Ezin da ZIP fitxategia gorde.';
-$string['cannotunzipfile'] = 'Ezin da fitxategia deskonprimatu';
$string['cannotunzipfile'] = 'Ezin da fitxategia deskonprimatu.';
$string['caution'] = 'Kontuz';
$string['check'] = 'Egiaztatu';
@@ -224,7 +217,6 @@
$string['wrongdestpath'] = 'Bide desegokia.';
$string['wrongsourcebase'] = 'URL iturriaren oinarri akastuna.';
$string['wrongzipfilename'] = 'ZIP fitxategiaren izen desegokia.';
-$string['wrongzipfilename'] = 'ZIP fitxategiaren izen desegokia.';
$string['wwwroot'] = 'Web helbidea';
$string['wwwrooterror'] = '\'Web helbidea\' zuzena ez dela dirudi. Ezin izan da Moodle-ren instalazioa aurkitu. Jatorrizko balorea berrezarri da.';
$string['xmlrpcrecommended'] = 'Aukerazko xmlrpc luzapena instalatzea baliagarria da Moodle Sarea funtzionalitaterako.';

0 comments on commit fb205e7

Please sign in to comment.