Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20080825)

  • Loading branch information...
1 parent faf39f0 commit fb24b67aa04e0c50d414ccb420c69462bcba14e4 moodlerobot committed Aug 25, 2008
Showing with 3 additions and 1 deletion.
  1. +2 −0 install/lang/et_utf8/installer.php
  2. +1 −1 install/lang/ja_utf8/installer.php
@@ -12,6 +12,7 @@
$string['admindirerror']='Valitud administreerimiskataloog on vale';
$string['admindirname']='Administreerimiskataloog';
$string['admindirsetting']='Mõned vähesed veebihostid kasutavad spetsiaalset URL-i, et anda ligipääs juhtpaneelile. Kahjuks läheb see konflikti Moodle administreerimislehe standardse asukohaga. Sa saad seda viga parandada, kui nimetad oma administreerimiskataloogi ümber. Näiteks: <br /> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br /> See teeb administreerimislingid Moodle\'is korda.';
+$string['admindirsettinghead']='Kataloogi admin seadistamine ...';
$string['availablelangs']='Saadaval keelepaketid';
$string['cannotcreatelangdir']='Ei saa luua lang kataloogi';
$string['cannotcreatetempdir']='Ei saa luua temp kataloogi';
@@ -34,6 +35,7 @@
$string['configfilewritten']='config.php on edukalt loodud';
$string['configurationcomplete']='Seadistamine lõpetatud';
$string['configurationcompletehead']='Konfigureerimine lõpetatud';
+$string['configurationcompletesub']='Moodle tegi katse salvestada Sinu seadistuse Moodle juurkataloogis asuvasse faili.';
$string['continue']='Jätka';
$string['curlrecommended']='Fakultatiivse Curl teegi installeerimine on väga soovitatav, millega võimaldatakse Moodle võrgunduse funktsionaalsus.';
$string['customcheck']='Muud kontrollid';
@@ -307,7 +307,7 @@
<p>現在、あなたはPHPバージョン $a を使用しています。</p>
<p>あなたは、PHPをアップグレードするか、新しいバージョンのPHPを使用しているホストに移動する必要があります!</p>';
$string['phpversion'] = 'PHPバージョン';
-$string['phpversionerror'] = 'PHPバージョンは少なくとも 4.3.0 または 5.1.0 をお使いください (5.0.x には既知の多数の問題があります)。'; //TBD with Moodle 2.0 dev (Build: 20080821) (2008081900)
+$string['phpversionerror'] = 'PHPバージョンは少なくとも 4.3.0 または 5.1.0 をお使いください (5.0.x には既知の多数の問題があります)。'; //TBD
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodleには、少なくとも 4.3.0 または 5.1.0 のPHPバージョンが必要です (5.0.x には既知の多数の問題があります)。</p>
<p>現在、バージョン $a が動作しています。</p>
<p>PHPをアップグレードするか、新しいバージョンがインストールされているホストに移動してください!<br/>

0 comments on commit fb24b67

Please sign in to comment.