Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20090514)

  • Loading branch information...
commit fb28188272749f39639b0f56f1f809dc9ada1faf 1 parent 2159765
moodlerobot authored
Showing with 1 addition and 0 deletions.
  1. +1 −0  install/lang/hu_utf8/installer.php
View
1  install/lang/hu_utf8/installer.php
@@ -37,6 +37,7 @@
$string['continue'] = 'Folytatás';
$string['ctyperecommended'] = 'Ajánlatos telepíteni az opcionális ctype PHP-bővítést a portál teljesítményének növelése érdekében, különösen abban az esetben, ha a portál támogatja nem latin nyelvek használatát.';
$string['ctyperequired'] = 'A ctype PHP-bővítést a Moodle előírja a portál teljesítményének növelése és a több nyelvű kompatibilitás érdekében.';
+$string['curlrecommended'] = 'Ajánlatos a választható cURL-könyvtár telepítése a Moodle Networking bekapcsolásához.';
$string['curlrecommended'] = 'Ajánlatos a választható Curl-könyvtár telepítése a Moodle Networking bekapcsolásához.';
$string['curlrequired'] = 'A Moodle most már előírja a cURL PHP-bővítést a Moodle-adattárakkal való kommunikációhoz.';
$string['customcheck'] = 'Egyéb ellenőrzések';
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.