Permalink
Browse files

Mes ajudes: help/cost.html help/authchange.html

  • Loading branch information...
1 parent e6bacdc commit fb2fccc034e5ec4e9020e6c13df87498f83b0579 carlesbellver committed Dec 22, 2005
Showing with 16 additions and 0 deletions.
  1. +7 −0 lang/ca/help/authchange.html
  2. +9 −0 lang/ca/help/cost.html
@@ -0,0 +1,7 @@
+<p align="center"><b>Canviar el mètode d'autenticació</b></p>
+
+<p>Aquest menú us permet canviar el mètode d'autenticació per a aquest usuari concret.</p>
+
+<p>Si us plau teniu en compte que això depèn molt fortament dels mètodes d'autenticació configurats en el vostre lloc i dels paràmetres que estigueu utilitzant amb aquests mètodes.</p>
+
+<p>Un canvi erroni aquí podria impedir que aquesta persona entri al lloc o fins i tot podria suprimir completament el seu compte, així que utilitzeu aquesta opció només si sabeu el que esteu fent.</p>
View
@@ -0,0 +1,9 @@
+<p align="center"><b>Cost del curs</b></p>
+
+<p>Si el lloc ha estat configurat per utilitzar un mètode d'inscripció que requereix pagament (com ara el mòdul Paypal), podeu introduir aquí el cost del curs sense símbol de moneda (la moneda es configura en el mòdul d'inscripció). Per exemple: 19,95.</p>
+
+<p>Si el camp de cost és buit, l'opció de pagament no es presenta al usuari i la interfície retrocedeix a altres mètodes d'inscripció (com ara claus o inscripcions manuals).</p>
+
+<p>Si el camp de cost NO és buit, als estudiants que intentin inscriure's se'ls oferirà l'opció de fer un pagament per entrar.</p>
+
+<p>Si A MÉS A MÉS introduïu una clau d'inscripció en els paràmetres del curs, els estudiants també tindran l'opció d'inscriure's utilitzant una clau. Això és útil si teniu alhora estudiants que han de pagar i estudiants que no han de pagar.</p>

0 comments on commit fb2fccc

Please sign in to comment.