Permalink
Browse files

Re-adding Workshop help files by Daniel Miksik - now should be XHTML …

…clean (according to my Firefox

HTML Tidy).
 • Loading branch information...
1 parent a49a133 commit fb8fac491a1e7ba742aaba7de376f414623be62c mudrd8mz committed Jun 29, 2005
Showing with 969 additions and 0 deletions.
 1. +16 −0 lang/cs/help/workshop/addingacomment.html
 2. +108 −0 lang/cs/help/workshop/analysisofassessments.html
 3. +11 −0 lang/cs/help/workshop/anonymous.html
 4. +15 −0 lang/cs/help/workshop/assessmentofexamples.html
 5. +23 −0 lang/cs/help/workshop/assignmenttype.html
 6. +30 −0 lang/cs/help/workshop/breakdownoffinalgrade.html
 7. +62 −0 lang/cs/help/workshop/calculatingfinalgrade.html
 8. +8 −0 lang/cs/help/workshop/editingacomment.html
 9. +83 −0 lang/cs/help/workshop/elements.html
 10. +27 −0 lang/cs/help/workshop/finalgrades.html
 11. +40 −0 lang/cs/help/workshop/grading.html
 12. +29 −0 lang/cs/help/workshop/gradingassessments.html
 13. +82 −0 lang/cs/help/workshop/gradingstrategy.html
 14. +16 −0 lang/cs/help/workshop/gradingsubmissions.html
 15. +16 −0 lang/cs/help/workshop/includeself.html
 16. +14 −0 lang/cs/help/workshop/includeteachersgrade.html
 17. +11 −0 lang/cs/help/workshop/leaguetable.html
 18. +161 −0 lang/cs/help/workshop/managing.html
 19. +9 −0 lang/cs/help/workshop/mods.html
 20. +14 −0 lang/cs/help/workshop/nassessmentsofstudentsubmissions.html
 21. +15 −0 lang/cs/help/workshop/nassessmentsofteachersexamples.html
 22. +23 −0 lang/cs/help/workshop/nelements.html
 23. +20 −0 lang/cs/help/workshop/overallocation.html
 24. +27 −0 lang/cs/help/workshop/resubmit.html
 25. +16 −0 lang/cs/help/workshop/selfassessment.html
 26. +16 −0 lang/cs/help/workshop/showinggrades.html
 27. +12 −0 lang/cs/help/workshop/specimen.html
 28. +31 −0 lang/cs/help/workshop/submissionofexamples.html
 29. +13 −0 lang/cs/help/workshop/ungradedassessments_student.html
 30. +21 −0 lang/cs/help/workshop/ungradedassessments_teacher.html
@@ -0,0 +1,16 @@
+<p align="center"><b>Přidání komentáře</b></p>
+<p>Komentáře lze k hodnocení přidat je-li třeba:</p>
+<ol>
+<li>dodatečně vysvětlit či objasnit hodnocení (studentem, který
+danou práci hodnotil);</li>
+<li>vznést dotaz ohledně vyjádření obsažených v hodnocení
+(studentem, jehož práce je hodnocena);</li>
+<li>pokusit se vyřešit obtíže, jež mohly vyvstat v průběhu diskuse
+o hodnocení (učitelem);</li>
+
+</ol>
+<p>Cílem komentářů je pokusit se buď dosáhnout shody ohledně tohoto
+hodnocení, nebo přimět hodnotícího, aby své hodnocení upravil. Tato
+diskuse by měla proběhnout vhodným způsobem.</p>
+<p>Pokud je práce přehodnocena, jsou staré komentáře vyřazeny a s
+novým hodnocením nejsou ukázány.</p>
@@ -0,0 +1,108 @@
+<p align="center"><b>Analýza hodnocení</b></p>
+
+<p>Tato analýza nahlíží na hodnocení provedená na ukázkách, stejně
+tak jako na ta provedená během fáze hodnocení úkolu spolužáky.
+Pokouší se vybrat lepší hodnocení z tohoto společného vkladu
+hodnocení učitelů a žáků. Tato "dobrá" hodnocení jsou poté použita
+při výpočtu konečného počtu bodů.</p>
+
+<p>Tuto analýzu je možné nejlépe provést pokud jsou k dispozici
+hodnocení učitele. Tato hodnocení mohou sloužit jako měřítko, s
+nímž mohou být srovnávána hodnocení studentů. Učitel <b>nemusí</b>
+hodnotit každou ukázku a každý odevzdaný úkol, avšak aby analýza
+byla smysluplná, je lepší mít více hodnocení od učitele než
+průměrný počet hodnocení provedených každým studentem. A čím více
+je hodnocení provedených učitelem, tím více může učitel výsledkům
+analýzy důvěřovat.</p>
+<p>Analýza se obvykle provádí několikrát, pokaždé se přitom jedno
+nebo více nastavení změní. Analýza je kontrolována třemi
+nastaveními, která se objevují nahoře na stránce.</p>
+
+<ol>
+<li>Vložení hodnocení učitele nastavuje vážení dané hodnocením
+učitele ve srovnání s hodnoceními studenty v průběhu analýzy chyb.
+Pokud učitel chce, aby jeho vlastní bodovací strategie převládala
+způsobu, jakým bodují odevzdané úkoly studenti, pak by měl být
+učitel hodnotitelem s nejmenší průměrnou chybou v"Tabulce Chyb".
+Pokud učitel v seznamu není na prvním místě, tak se počet vložených
+hodnocení učitele zvyšuje, dokud učitel nemá nejnižší průměrnou
+chybu. Toto poté značí, že učitelova hodnocení převládají, a
+studenti, kteří bodují stejně jako učitel, jsou v seznamu rovněž
+uvedeni v horní části Tabulky chyb. Studenti uvedení v seznamu v
+dolní části tabulky bodují způsobem, který se nesrovnává s
+hodnoceními učitele (ani s hodnoceními těch, kteří se nacházejí v
+horní části tabulky). Čím více hodnocení učitele je k dispozici,
+tím je pravděpodobnější, že toto nastavení nebude muset být použito
+k tomu, aby učitele dotlačilo do horní části tabulky. Všimněte si,
+že toto nastavení <b>není</b> váženým faktorem hodnocení učitele
+použitých při výpočtu konečného počtu bodů. V tomto výpočtu mají
+hodnocení učitele stejnou váhu jako hodnocení studenty. Pokud je
+tak například studentův odevzdaný úkol obodován 41 % učitelem a 45
+% a 55 % spolužáky, je konečný počet bodů udělený odevzdanému úkolu
+(41% + 45% + 55%) / 3, tedy 47%.</li>
+
+<li>Váha pro bodování hodnocení se používá při výpočtu konečného
+počtu bodů. Jednoduchý vzorec se používá pro výpočet "Bodovacího
+výkonu". Jedná se o poměr "dobrých"studenta. Jedná se o poměr
+"dobrých" hodnocení, které student provedl a maximálního počtu jemu
+přístupných hodnocení. Tak když například úkol žádá, aby studenti
+provedli 3 hodnocení ukázkového odevzdaného úkolu a 5 hodnocení
+(úkolů) svých spolužáků a student provede 7 hodnocení a 1 z nich je
+z analýzy vypuštěno (viz níže), tak je jeho bodovací výkon (7 -
+1)/8, tedy 75%. Konečný počet bodů za úkol je vážená kombinace
+tohoto bodovacího výkonu a počtu bodů uděleného jeho odevzdanému
+úkolu (popř. nejvyššího počtu bodů, pokud odevzdal více než jeden
+úkol). Body za odevzdaný úkol mají vždy váhu 1. Nastavení této
+volby například na 0,5, tedy znamená to, že se tyto dva body sečtou
+v poměru 0,5:1 tj. 33% bodovacího výkonu a 66% počtu bodů z
+odevzdaného úkolu.</li>
+
+<li>Procento hodnocení, které se vypustí určuje počet hodnocení,
+která se při výpočtu konečného počtu bodů vyloučí. Tento počet je
+možné nastavit jedním ze dvou způsobů.
+<ul>
+<li>Způsobem, jakými se vypočítává Bodovací Výkon, by každý student
+mohl, pokud by zhodnotil veškerou jemu přidělenou práci, dosáhnout
+plných známek (pro tuto položku), pokud se žádná hodnocení
+nevypustí. Pokud chce učitel mít průměrnější počet bodů, pak by
+nastavení této volby na 30% vyústilo v průměrný Bodovací Výkon
+přibližně 70% (opět pokud by studenti obodovali všechna jim
+přístupná hodnocení).</li>
+<li>Eventuálně může být počet hodnocení, která se vypustí, nastaven
+takovým způsobem, že zbývající "dobrá" vyústí v to, že Průměrné
+chyby budou omezeny na přiměřenou hodnotu. Toto jsou procenta
+uvedená ve čtvrtém sloupci Tabulky chyb. Lze se kupříkladu
+domnívat, že všechna hodnocení studentů budou (v průměru) ležet v
+20% rozptylu. Poté se analýza několikrát zopakuje a přitom se počet
+hodnocení vypouštěním upravuje, dokud čísla v tomto sloupci neleží
+v určitém rozmezí.</li>
+</ul>
+</li>
+</ol>
+
+<p>Vedle Tabulky chyb vypisuje analýza body ze všech hodnocení a
+konečný počet bodů udělený studentům. S touto tabulkou je třeba se
+seznámit, a tak se přesvědčit, zda-li jsou výsledky odpovídající.
+Obzvláště pokud je vypuštěno příliš mnoho hodnocení, tak mohou být
+některé odevzdané úkoly neohodnoceny a konečný počet bodů studenta
+bude příliš nízký. Analýza uvádí počet odevzdaných úkolů na začátku
+stránky, a poté rovněž před Bodovací tabulku. Tato dvě čísla by
+měla být stejná. Pokud je jeden či více nezhodnocených odevzdaných
+úkolů, a učitel nechce snížit počet vypuštěných hodnocení, tak by
+tyto odevzdané úkoly měly být zhodnoceny učitelem a analýza by měla
+být zopakována. Je důležité, aby všechny odevzdané úkoly byly v
+konečném stadiu analýzy, tj. když se vypočítává konečný počet bodů,
+zhodnoceny alespoň jednou.</p>
+
+<p>Mezi počtem vypuštěných hodnocení a celkovým konečným počtem
+bodů je rovnováha. Čím více hodnocení se vypustí, tím nižší konečný
+počet bodů pravděpodobně bude. Pokud však špatná hodnocení
+<b>nejsou</b> vypuštěna, tak si studenti mohou stěžovat na kvalitu
+hodnocení, které určují body za jejich práci. Za předpokladu, že je
+dostatek hodnocení učitele, která tak v převládají převládají bez
+přílišného dotlačování, pak se zdá být přiměřené vypustit něco mezi
+15% a 30% hodnocení.</p>
+
+<p>Všimněte si, že analýza zabere značné množství času, protože
+zahrnuje opakovaný proces. Je třeba očekávat zdlouhavá
+zdržování.</p>
@@ -0,0 +1,11 @@
+<p align="center"><b>Anonymní bodování</b></p>
+<p>Úkol hodnocený spolužáky je možné bodovat anonymně. V takovém
+případě nejsou jména (či fotografie) studentů, kteří bodování
+provádí, zobrazeny. K identifikaci jednotlivých prací, které jsou
+bodovány, slouží pouze názvy (souborů) odevzdaných úkolů.</p>
+<p>Pokud úkol hodnocený spolužáky není bodován anonymně, jsou
+jednotlivé práce ukázány se jmény (a jakýmikoliv fotografiemi)
+studentů, kteří práci odevzdali, což může vést ke zkreslení v
+bodování.</p>
+<p>Všimněte si, že pokud jsou učitelovy body ukázány studentům,
+nikdy nejsou ukázány anonymně.</p>
@@ -0,0 +1,15 @@
+<p align="center">
+ <b>Hodnocení učitelových ukázek</b>
+ </p>
+
+ <p>
+ Poté, co učitel odevzdá ukázky, je z učitelova pohledu
+ užitečné tyto ukázky ohodnotit, i kdyby to mělo být pouze
+ částečně. Tato hodnocení jsou pro učitele soukromá, v žádném
+ stádiu během úkolu NEJSOU žákům ukázány. Jsou však užitečné
+ když se učitel podívá na hodnocení ukázek studenty. Když
+ boduje hodnocení studentem, vidí učitel své vlastní hodnocení
+ na začátku stránky a hodnocení stejné práce studentem na
+ konci stránky. "Extra" hodnocení slouží jako zdroj literatury
+ a připomínka klíčových bodů obsažených v ukázce.
+ </p>
@@ -0,0 +1,23 @@
+<p align="center">
+ <b>Typ úkolů bodovaných spolužáky</b>
+ </p>
+
+ <p>
+ Existují dva typy úkolů bodovaných spolužáky:
+ </p>
+ <ol>
+ <li>Vloží se pouze odpověď k položkám hodnocení a obecný
+ komentář. Bodování položek hodnocení není na bodovacích
+ stránkách ukázáno. Samotným úkolům není udělen celkový počet
+ bodů. Bodovací výkon studentů je přesto měřen a toto, pouze
+ toto měření přispívá ke konečnému počtu bodů udělených
+ jednotlivým studentům.
+ </li>
+ <li>Zde jsou učitel a spolužáci požádáni, aby poskytli jak
+ odpověď, tak body. Úkoly tak dostanou jak celkový
+ kvantitativní počet bodů, tak také kvalitativní údaje.
+ Konečný počet bodů je studentovi vypočítán z (vážených)
+ příspěvků bodů od učitele, průměrného počtu bodů od spolužáků
+ a studentova bodovacího výkonu.
+ </li>
+ </ol>
@@ -0,0 +1,30 @@
+<p align="center">
+<b>Výpočet konečných bodů</b>
+</p>
+<p>
+Tato tabulka zobrazuje vaše výsledné body a postup jejich výpočtu.
+Konečné hodnocení se sestává ze tří komponentů.
+</p>
+<ol>
+<li>
+Bodové hodnocení odevzdaného úkolu učitelem.
+</li>
+<li>
+Průměrný výsledek bodového hodnocení vašeho úkolu spolužáky.
+</li>
+<li>
+Body za váš výkon ve fázi hodnocení spolužáky. Výkon se hodnotí
+podle a) srovnání rozdílu vašich bodů s průměrem ostatních studentů
+(odchylka), b) srovnání vašich bodů s průměrem bodů získaných od
+vašich spolužáků (spolehlivost, reliabilita), c) úrovně vašich komentářů na
+práce spolužáků, které jste hodnotili. Kvalitu vašich komentářů
+posuzuje učitel. Tyto tři výkonnostní faktory jsou posuzovány v
+poměru 1:2:3. Jinými slovy, komentáře hodnocené učitelem mají
+stejnou váhu jako kategorie odchylka a spolehlivost, dohromady.
+</li>
+</ol>
+<p>
+Tyto tři komponenty mohou být považovány za odpovídající pro tento
+typ úlohy. Váhy významu pro celkový počet bodů jsou zobrazeny v
+menší tabulce.
+</p>
@@ -0,0 +1,62 @@
+<p align="center">
+<b>Sestavení konečného hodnocení</b>
+</p>
+<p>
+Tato tabulka zobrazuje postup výpočtu konečných bodů studentů. Váhy
+pro konečný počet bodů se stávají z pěti součástí.
+</p>
+<ol>
+<li>Bodové hodnocení úkolu učitelem. Tato volba je nepovinná a
+používá se toliko v případě, kdy učitel skutečně hodnotí práci
+studenta. Odevzdá-li student více částí úkolu, započítá se nejlepší
+dosažený výsledek. V tomto případě nejlepší dosažený výsledek
+znamená část úkolu s největší váhou poměrného hodnocení učitele a
+spolužáků.
+</li>
+<li>Průměrný počet bodů udělených spolužáky. V případě, že student
+odevzdá více částí úkolu, k výpočtu se užije nejlepší dosažený
+výsledek. Hodnocení spolužáky může případně zahrnovat i hodnocení
+učitelem. Hodnocení učitelem zde použijeme pouze v případě, že
+počet hodnocení od spolužáků je nedostatečný. Toto hodnocení
+využijeme i v případě odchylky (obvykle nahoru) nebo nízké
+spolehlivosti. V případě využití učitelova hodnocení, při výpočtu
+průměru postupujeme stejně, jako u spolužáků. V případě využití
+učitelova hodnocení při výpočtu průměru postupujeme stejně, jako u
+spolužáků.
+
+</li>
+<li>Odchylka při hodnocení studenta nám pomůže zjistit, zda jeho
+celkové bodové hodnocení je nad nebo pod průměrem. Odchylka není
+absolutním měřítkem, protože se zakládá na srovnání výsledků
+studenta s průměrem výsledků jeho spolužáků. Této součásti by
+neměla být přidělována vysoká váha.
+</li>
+<li>Měřítko spolehlivosti srovnává celkové hodnocení studenta s
+průměrem bodů získaných od spolužáků. Teoreticky je jejich
+spolehlivost vysoká, tedy pokud studenti dávají vysoká bodová
+ohodnocení za dobré výkony a nízká za špatné.. Jestliže vznikne
+podezření, že studenti nejsou dobrými hodnotiteli, tak by se do
+průměru hodnocení mělo zahrnout hodnocení učitele. Tím by se mělo
+docílit vyšší spolehlivosti.
+</li>
+<li>Průměrný počet bodů, který udělí studentovi učitel za hodnocení
+prací jeho spolužáků. Sem spadá - jak studentovo hodnocení
+vzorových úkolů, tak veškerá hodnocení učitele, uskutečněná během
+hodnotící fáze. Obecně lze říci, že tato součást je nedůležitější
+ve srovnání s odchylkou a spolehlivostí, proto by jí měla být
+přidělena vysoká váha.
+</li>
+<li>Těmto složkám by měla být přidělována váha podle charakteru
+zadání. Například, hodnocení učitele se může přikládat vysoká váha
+u úkolu, kde hodnocení spolužáků hraje vedlejší roli. Když učitel
+ohodnotí pouze několik příspěvků, mohou se takové body ignorovat
+nebo je jim udělena nulová váha. Jestliže je úkol zaměřen především
+na studenty, jako hodnotitele, tak se prvním dvěma komponentům
+přiděluje nulová váha a o konečném počtu bodů rozhodují pouze
+schopnosti studentů, co by arbitrů.
+</li>
+<li>Mějte na paměti, že celkové bodové hodnocení se studentům
+zobrazí až v konečné fázi úkolu. Až je učitel spokojen s celkovým
+bodováním, může ho zpřístupnit studentům.
+</li>
+</ol>
@@ -0,0 +1,8 @@
+<p align="center">
+<b>Úprava komentáře</b>
+</p>
+<p>
+Stejně jako v ostatních položkách je povoleno krátké časové období,
+během kterého je možné text komentářů pozměnit. Před uplynutím
+tohoto období není komentář u hodnocení ukázán.
+</p>
@@ -0,0 +1,83 @@
+<p align="center">
+<b>Položky hodnocení</b>
+</p>
+<p>
+V zájmu jednoduššího bodování by měl mít úkol Workshopu vyhovující
+počet "položek hodnocení". Každá položka by měla pokrývat určitou
+část úkolu. Úkol mívá obvykle 5 až 15 položek pro bodování a
+komentáře v závislosti na rozsahu a složitosti úkolu. Je možné
+vytvořit spolužáky hodnocený úkol obsahující pouze jedinou položku,
+který má podobnou hodnotící strategii jako běžný úkol Moodlu.
+</p>
+<p>
+Typ položek je závislý na bodovací strategii úkolu.
+</p>
+<p>
+
+<b>Nebodováno.</b> Tyto položky jsou pouhým popisem úkolu a je
+povinností hodnotitele komentovat všechny jejich aspekty. Stejně
+jako u jiných bodovacích strategií je i zde prostor pro obecné
+komentáře.
+</p>
+<p>
+<b>Kumulativní bodování</b> Tyto položky mají tři následující
+vlastnosti:
+</p>
+<ol>
+<li>POPIS položky hodnocení, který by měl jasně říkat, jakou část
+úkolu položka hodnotí. Pokud je hodnocení kvalitativní, je vhodné
+detailněji popsat, jaký výsledek bude považován za výtečný,
+průměrný a slabý.
+</li>
+<li>ŠKÁLU položky hodnocení. K dispozici je několik předem
+připravených škál - od jednoduchých škál typu Ano/Ne, přes
+vícebodové škály až k plné procentuální škále. Každá položka má
+vlastní škálu, kterou byste měli vybrat tak, aby dobře vystihovala
+předpokládaný počet variací položky. Pozor: Použitá škála nemá vliv
+na důležitost položky ve výpočtu konečného bodování. Dvoubodová
+škála bude mít stejný "vliv" na výsledky jako stobodová škála,
+pokud je všem položkám hodnocení přiřazena stejná váha.
+</li>
+<li>VÁHU položky hodnocení. Položky mají při výpočtu celkového
+počtu bodů za úkol standardně nastavenou stejnou váhu. Výchozí stav
+můžete změnit, když důležitějším položkám přiřadíte váhu vyšší než
+jedna a méně důležitým přiřadíte váhu nižší. Změna váhy se
+<b>neprojeví</b> na maximálním počtu bodů, tato hodnota je pevně
+nastavena v parametru Maximální počet bodů #@peer assignment@#.
+Váhy můžete nastavit i na zápornou hodnotu, to je ale pouze
+experimentální vlastnost.
+
+</li>
+</ol>
+<p>
+<b>Bodování podle množství chyb.</b> Položky za normálních
+okolností popisují určité prvky, které se musí v úkolu vyskytovat.
+Hodnocení probíhá na základě přítomnosti nebo nepřítomnosti těchto
+prvků. Učitel musí vytvořit tabulku s předepsaným hodnocením pro
+všechny možné případy - všechny prvky jsou přítomny, jeden chybí,
+dva chybí, atd. Pokud jsou některé prvky důležitější než ostatní,
+můžete jim přiřadit vyšší váhu. Prvkům s malou důležitostí můžete
+přiřadit nižší váhu. Celkový "počet chyb" je váženým součtem
+nepřítomných prvků. Hodnotitel má ale vždycky možnost předepsané
+hodnocení lehce upravit.
+</p>
+<p>
+<b>Bodování pomocí kritéria.</b> Položky budou tvořit sadu
+hodnotících výroků, kterými můžete ohodnotit úkol. Výroky mohou být
+kumulativní nebo navzájem nezávislé. Hodnotitel se musí rozhodnout,
+který výrok nejlépe vystihuje hodnocenou práci. Učitel rovněž musí
+každému výroku přiřadit určitý počet bodů - počty bodů by za
+normálních okolností měly být odstupňovány. Hodnotitel může
+navrhovaný počet bodů v malém rozsahu ovlivnit.
+</p>
+<p>
+<b>Bodování pomocí rubriky.</b> Podobá se bodování pomocí kritéria,
+až na to, že zde je více kritérií. Počet kritérií je možné nastavit
+v parametrech úkolu. Každé kritérium může obsahovat až pět
+hodnotících výroků. V rámci jednoho úkolu, se může počet výroků u
+jednotlivých kritérií lišit. Při tvorbě kritéria můžete jednodušše
+ponechat určitý počet výroků od konce prázdných. Takto je možné
+vytvořit kritéria se dvěma, třemi až pěti výroky. Kritériím můžete
+přiřadit váhu. Jednotlivé výroky jsou bodovány 0, 1, 2 až 4.
+Hodnocení úkolu je potom váženým součtem těchto bodů.
+</p>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit fb8fac4

Please sign in to comment.