Browse files

new strings from Martina Majorova

  • Loading branch information...
1 parent da32de5 commit fba0c5b99c9d6eca388fdab9e2942fc9acf08ea3 havran committed May 26, 2005
Showing with 88 additions and 0 deletions.
  1. +88 −0 lang/sk/quiz.php
View
88 lang/sk/quiz.php
@@ -4,6 +4,7 @@
$string['acceptederror'] = 'Akceptovaná chyba';
$string['action'] = 'Akcia';
+$string['adaptive'] = 'Adaptívny re¾im';
$string['addcategory'] = 'Prida» kategóriu';
$string['addingquestions'] = 'V tejto èasti stránky si vediete databázu va¹ich otázok. Aby bolo otázky mo¾né udr¾a» usporiadané a aby mohli by» pou¾ité v µubovoµnom teste vo Va¹om kurze, alebo dokonca aj inými kurzami, ak sa rozhodnete publikova» ich, sú ulo¾ené v kategóriách.<br /><br />
Keï vyberiete alebo vytvoríte kategóriu otázok, budete môc» tvori» alebo meni» otázky. Mô¾ete vybra» ktorúkoµvek z týchto otázok a prida» ju do Vá¹ho testu na ostatných èastiach tejto stránky.';
@@ -34,12 +35,14 @@
$string['aon'] = 'Formát AON';
$string['attempt'] = 'Pokus $a';
$string['attemptduration'] = 'Pou¾itý èas ';
+$string['attemptedon'] = 'Test sa pokúsil robi» u¾ívateµ dòa';
$string['attemptfirst'] = 'Prvý pokus';
$string['attemptincomplete'] = 'Pokus u¾ívateµa $a nie je e¹te ukonèený';
$string['attemptlast'] = 'Posledný pokus';
$string['attemptquiznow'] = 'Pokúsi» sa urobi» test teraz';
$string['attempts'] = 'Pokusy';
$string['attemptsallowed'] = 'Povolený poèet pokusov';
+$string['attemptselection'] = 'Vyberte, ktoré pokusy sa majú analyzova» u u¾ívateµa:';
$string['attemptsexist'] = 'Tento test sa u¾ u¾ívatelia pokúsili urobi»';
$string['attemptsunlimited'] = 'Neobmedzené pokusy';
$string['back'] = 'Spä» na náhµad otázky';
@@ -66,9 +69,15 @@
$string['choosedatasetproperties'] = 'Vybra» mo¾nosti nastavenia dát';
$string['close'] = 'Zavrie» okno';
$string['closepreview'] = 'Zavrie» náhµad';
+$string['closereview'] = 'Ukonèi» revíziu';
+$string['completedon'] = 'Ukonèené dòa';
+$string['confirmclose'] = 'Práve sa chystáte ukonèi» tento pokus. Ak ho teraz ukonèíte, u¾ nebudete ma» mo¾nos» zmeni» svoje odpovede. ';
+$string['confirmserverdelete'] = 'Ste si istý, ¾e chcete odstráni» server <b>$a</b> zo zoznamu?';
$string['confirmstartattempt'] = 'Tento test je èasovo obmedzený. Naozaj sa ho chcete pokúsi» urobi» teraz?';
+$string['continueattemptquiz'] = 'Pokraèova» v poslednom pokuse';
$string['copyingfrom'] = 'Vytvára sa kópia otázky \'$a\'';
$string['copyingquestion'] = 'Kopíruje sa otázka';
+$string['correct'] = 'Správny';
$string['correctanswer'] = 'Správna odpoveï';
$string['correctanswerformula'] = 'Zobrazenie správnej odpovede';
$string['correctanswerlength'] = 'Významné èísla';
@@ -101,6 +110,7 @@
$string['displayoptions'] = 'Nastavenia zobrazenia';
$string['download'] = 'Klikni pre nahratie súboru s exportovanou kategóriou';
$string['downloadextra'] = '(súbory sú tie¾ ulo¾ené v súboroch kurzu v adresári /quiz)';
+$string['duplicateresponse'] = 'Vá¹ odoslaný test na vyhodnotenie bol ignorovaný, preto¾e ste u¾ predtým zaslali rovnaké odpovede. ';
$string['eachattemptbuildsonthelast'] = 'Ka¾dý pokus je postavený na minulom';
$string['editcategories'] = 'Upravi» kategórie';
$string['editcategory'] = 'Upravi» kategóriu';
@@ -116,13 +126,19 @@
$string['editingquiz'] = 'Zapisovanie testu';
$string['editingrandom'] = 'Editova» náhodnú otázku';
$string['editingrandomsamatch'] = 'Editova» náhodnú otázku s krátkou odpoveïou';
+$string['editingrqp'] = '$a: otázka sa upravuje';
$string['editingshortanswer'] = 'Zapisovanie otázky s krátkou odpoveïou';
$string['editingtruefalse'] = 'Zapisovanie áno/nie otázky';
$string['editquestions'] = 'Upravi» otázky';
+$string['editquiz'] = 'Upravi» test';
+$string['errornotnumbers'] = 'Chyba - odpoveï musí by» èíselného typu';
$string['errorsdetected'] = '$a chyba(chyby) nájdené';
$string['event1'] = 'Automatické ulo¾enie';
$string['event2'] = 'Ulo¾i»';
+$string['event3'] = 'Oznámkova»';
+$string['event5'] = 'Overi»';
$string['event6'] = 'Zatvori»';
+$string['examview'] = 'Náhµad skú¹ky';
$string['existingcategory1'] = 'písmeno z u¾ existujúcej sady písmen, ktoré sa pou¾ívajú aj v iných otázkach v tejto kategórii';
$string['existingcategory2'] = 'súbor z u¾ existujúcej sady súborov, ktoré sa pou¾ívajú aj v iných otázkach v tejto kategórii';
$string['existingcategory3'] = 'link z u¾ existujúcej sady linkov, ktoré sa pou¾ívajú aj v iných otázkach v tejto kategórii';
@@ -134,9 +150,11 @@
$string['feedback'] = 'Spätná väzba';
$string['file'] = 'Súbor';
$string['fileformat'] = 'Formát súboru';
+$string['fillcorrect'] = 'Vyplòte správne';
$string['filloutoneanswer'] = 'Musíte vyplni» aspoò jednu mo¾nú odpoveï. Nevyplnené odpovede nebudú pou¾ité.';
$string['filloutthreequestions'] = 'Musíte vyplni» aspoò tri otázky. Nevyplnené otázky nebudú pou¾ité.';
$string['fillouttwochoices'] = 'Musíte uvies» aspoò dve mo¾nosti. Nevyplnené mo¾nosti nebudú pou¾ité.';
+$string['finishattempt'] = 'Odosla» v¹etko a ukonèi»';
$string['forceregeneration'] = 'obnova nastavení';
$string['fractionsaddwrong'] = 'Kladné známky, ktoré ste uviedli nemajú súèet 100%%
@@ -160,6 +178,12 @@
$string['gradeaverage'] = 'Priemerná známka';
$string['gradehighest'] = 'Najvy¹¹ia známka';
$string['grademethod'] = 'Metóda známkovania';
+$string['gradingdetails'] = 'Známky za odoslaný test:
+$a->raw/$a->max.';
+$string['gradingdetailsadjustment'] = 'S predo¹lými trestnými bodmi je výsledok
+<strong>$a->cur/$a->max</strong>.';
+$string['gradingdetailspenalty'] = 'Za odoslaný test ste vám bolo pridelených $a trestných bodov.';
+$string['gradingdetailszeropenalty'] = 'Za odoslaný test Vám nebol pridelený ¾iaden trestný bod.';
$string['guestsno'] = 'Prepáète, hostia si nemô¾u prezera» alebo skú¹a» testy';
$string['hotpot'] = 'Formát Hot Potatoes';
$string['illegalformulasyntax'] = 'Nesprávna syntax vzorca zaèínajúca s \'$a\' ';
@@ -168,22 +192,34 @@
$string['importmax10error'] = 'Vyskytla sa chyba v otázke. Nemô¾e¹ ma» viac ako desa» odpovedí.';
$string['importminerror'] = 'Vyskytla sa chyba v otázke. Nedostatok odpovedí pre tento typ otázky.';
$string['importquestions'] = 'Import otázok zo súboru';
+$string['incorrect'] = 'Nesprávny';
$string['indivresp'] = 'Odpovede jednotlivých u¾ívateµov na ka¾dú otázku';
+$string['info'] = 'Informácia';
$string['introduction'] = 'Úvod';
+$string['invalidsource'] = 'Tento zdroj nie je akceptovaný ako platný.';
+$string['invalidsourcetype'] = 'Neplatný typ zdroja.';
$string['itemanal'] = 'Analýza odpovedí na otázky';
$string['itemdefinition'] = 'Definícia ';
+$string['itemsource'] = 'Zdroj polo¾ky';
+$string['itemsourceformat'] = 'Formát zdroja polo¾ky';
+$string['itemtypes'] = 'Typy otázok, ktoré nie sú definované';
$string['keptcategory1'] = 'písmeno z tej istej kategórie je mo¾né znovu pou¾i» pri nastavovaní písmen ako predtým';
$string['keptcategory2'] = 'súbor z tej istej kategórie je mo¾né znovu pou¾i» pri nastavovaní súborov ako predtým';
$string['keptcategory3'] = 'link z tej istej kategórie je mo¾né znovu pou¾i» pri nastavovaní linkov ako predtým';
$string['keptlocal1'] = 'písmeno z tej istej osobnej sady otázok ako predtým';
$string['keptlocal2'] = 'súbor z tej istej osobnej sady otázok ako predtým';
$string['keptlocal3'] = 'link z tej istej osobnej sady otázok ako predtým';
+$string['lastanswer'] = 'Va¹a posledná odpoveï bola';
$string['learnwise'] = 'Formát inteligentného uèenia';
$string['link'] = 'Link';
$string['listitems'] = 'Zoznam otázok testu';
$string['literal'] = 'Písmeno';
$string['loguniform'] = 'èíslice, zo v¹eobecných záznamov distribúcie';
+$string['lowmarkslimit'] = 'Neanalyzujte toto, ak je skóre men¹ie ako:';
$string['makecopy'] = 'Ulo¾ ako novú otázku';
+$string['managetypes'] = 'Spravova» typy otázok a serverov';
+$string['mark'] = 'Odosla»';
+$string['markall'] = 'Odosla» stránku';
$string['marks'] = 'Známky';
$string['match'] = 'Zodpovedajúci';
$string['matchanswer'] = 'Zodpovedajúca odpoveï';
@@ -192,6 +228,7 @@
$string['minutes'] = 'Minúty';
$string['missinganswer'] = 'Veµmi málo :ODPOVEÏ, :Lx, :Rx odpovede na otázku v riadku $a. Musíte definova» aspoò dve mo¾né odpovede';
$string['missingcorrectanswer'] = 'Musíte oznaèi» správnu odpoveï';
+$string['missingitemtypename'] = 'Chýba názov';
$string['missingname'] = 'Chýba názov otázky';
$string['missingquestion'] = 'Chýba oznaèenie otázky po riadku $a';
$string['missingquestiontext'] = 'Chýba text otázky';
@@ -203,6 +240,7 @@
$string['multichoice'] = 'Viaceré mo¾nosti';
$string['multiplier'] = 'Násobiteµ';
$string['name'] = 'Meno';
+$string['newattemptfail'] = 'Chyba: Nebolo mo¾né zaèa» nový pokus v tomto teste';
$string['newcategory1'] = 'písmeno z novej sady písmen, ktoré sa tie¾ bude môc» pou¾íva» aj v iných otázkach v tejto kategórii';
$string['newcategory2'] = 'súbor z novej sady súborov, ktorý sa tie¾ bude môc» pou¾íva» aj v iných otázkach v tejto kategórii';
$string['newcategory3'] = 'link z novej sady linkov, ktorý sa tie¾ bude môc» pou¾íva» aj v iných otázkach v tejto kategórii';
@@ -211,29 +249,44 @@
$string['newlocal3'] = 'link z novej sady linkov, ktorý sa bude môc» pou¾íva» iba v tejto otázke';
$string['noanswers'] = 'Neboli vybraté ¾iadne odpovede!';
$string['noattempts'] = 'Nikto sa nepokúsil urobi» tento test';
+$string['noattemptstoshow'] = 'Nie sú ¾iadne pokusy na zobrazenie';
+$string['noconnection'] = 'Momentálne nie je k dispozícii ¾iadne pripojenie k slu¾be na webe, ktoré by dokázalo spracova» a vyhodnoti» túto otázku. Prosím, kontaktujte svojho administrátora.';
$string['nodataset'] = 'niè - nie je to divoká karta';
$string['nominal'] = 'Nominálny';
$string['nomoreattempts'] = 'Nie je povolené viac pokusov';
$string['nopossibledatasets'] = 'Nie je mo¾né nastavova» dáta';
$string['noquestionintext'] = 'Otázka v teste neobsahuje ¾iadne mo¾nosti výberu odpovedí';
$string['noquestions'] = 'Zatiaµ neboli pridané otázky';
+$string['noquestionsfound'] = '®iadna odpoveï';
$string['noresponse'] = '®iadna odpoveï';
$string['noreview'] = 'Nemáte oprávnenie prehliada» tento test';
$string['noreviewuntil'] = 'Nemáte oprávnenie prehliada» tento test do $a';
$string['noscript'] = 'Musíte ma» nain¹talovaný JavaScript, aby ste mohli pokraèova» ïalej!';
+$string['notavailable'] = 'Prepáète, ale tento test nie je dostupný';
+$string['notavailabletostudents'] = 'Poznámka: Tento test nie je momentálne prístupný pre ¹tudentov.';
$string['notenoughanswers'] = 'Tento typ otázky si vy¾aduje aspoò $a otázky';
$string['notenoughsubquestions'] = 'Nebolo definovaných dos» podotázok (mo¾ností).<br />
Chcete sa vráti» a opravi» túto otázku?';
+$string['notimedependentitems'] = 'Polo¾ky, ktoré sú èasovo obmedzené, nie sú podporované v tomto testovom module. Mô¾ete si nastavi» èasový limit pre celý kurz. Chcete si vybra» inú polo¾ku (alebo chcete pracova» s touto polo¾kou)? ';
+$string['numberabbr'] = '#';
$string['numerical'] = 'Poradový';
$string['optional'] = 'voliteµný';
+$string['outof'] = 'z maximálneho poètu bodov';
$string['overdue'] = 'Po uplynutí èasového obmedzenia';
$string['paragraphquestion'] = 'Odstavec Otázka nie je podporovaný na riadku $a. Otázka bude ignorovaná.';
$string['parent'] = 'Rodièovský';
+$string['partiallycorrect'] = 'Èiastoène správny';
$string['passworderror'] = 'Zadané heslo nie je správne';
+$string['penalty'] = 'Trestné body';
+$string['penaltyfactor'] = 'Trestný faktor';
+$string['penaltyscheme'] = 'Pou¾i» trestné body';
$string['percentcorrect'] = 'Správne vyjadrenie percenta';
+$string['pleaseclose'] = 'Va¹a po¾iadavka bola spracovaná. Teraz u¾ mô¾ete zavrie» toto okno.';
$string['popup'] = 'Zobrazi» test v \"bezpeènom\" okne';
$string['preview'] = 'Náhµad';
$string['previewquestion'] = 'Náhµad otázky';
+$string['previewquiz'] = 'Náhµad testu';
+$string['previous'] = 'Predchádzajúci stav';
$string['publish'] = 'Publikova»';
$string['publishedit'] = 'Musíte ma» povolenie na tvorbu kurzu, aby ste mohli pridáva» alebo upravova» otázky v tejto kategórii.';
$string['qti'] = 'Formát IMS QTI';
@@ -272,39 +325,64 @@
$string['relative'] = 'Relatívny';
$string['remove'] = 'Odstráni»';
$string['rename'] = 'Premenova»';
+$string['renderingserverconnectfailed'] = 'Server $a nedokázal spracova» RQP po¾iadavku. Skontrolujte, èi je URL adresa zadaná správne.';
+$string['repaginate'] = 'Znovu zadefinova» poèet otázok na stránke: $a';
$string['replace'] = 'Nahradi»';
$string['replacementoptions'] = 'Nahradi» v';
$string['report'] = 'Zápisy';
+$string['reportanalysis'] = 'Analýza polo¾ky';
$string['reportfullstat'] = 'Detailná ¹tatistika';
$string['reportmulti_percent'] = 'Viacpercentuálna hodnota';
$string['reportmulti_q_x_student'] = 'Mo¾nos» výberu viacerými ¹tudentmi';
$string['reportmulti_resp'] = 'Odpovede individuálnych u¾ívateµov';
$string['reportoverview'] = 'Celkový prehµad';
$string['reportregrade'] = 'Preznámkova» pokusy';
+$string['reports'] = 'Správy';
$string['reportsimplestat'] = 'Jednoduchá ¹tatistika';
$string['requirepassword'] = 'Vy¾aduje sa heslo';
$string['requirepasswordmessage'] = 'Aby ste sa mohli otestova» týmto kurzom, musíte vedie» heslo do testu';
$string['requiresubnet'] = 'Vy¾aduje sa adresa siete';
+$string['response'] = 'Odpoveï';
+$string['responses'] = 'Odpovede';
$string['reuseifpossible'] = 'znovu pou¾i» predtým odstránené';
$string['review'] = 'Prehµad';
$string['reviewafter'] = 'Povoli» prehµad aj po uzatvorení testu';
$string['reviewalways'] = 'Povoli» prehµad kedykoµvek';
$string['reviewbefore'] = 'Povoli» prehµad pokým je test otvorený';
+$string['reviewclosed'] = 'Po tom, ako sa uzatvorí test';
+$string['reviewimmediately'] = 'Hneï po pokuse';
$string['reviewnever'] = 'Nikdy nepovoli» prehµad';
+$string['reviewofattempt'] = 'Rrevízia pokusu $a';
+$string['reviewopen'] = 'Neskôr, keï je test stále otvorený';
+$string['reviewoptions'] = '©tudenti majú mo¾nos» revízie';
+$string['reviewresponse'] = 'Zhodnoti» odpoveï';
+$string['rqp'] = 'Nedostupná otázka';
+$string['rqps'] = 'Nedostupné otázky';
$string['save'] = 'Ulo¾i»';
$string['saveandedit'] = 'Ulo¾i» odpovede a upravi» otázky';
$string['savegrades'] = 'Ulo¾i» známky';
$string['savemyanswers'] = 'Ulo¾i» moje odpovede';
+$string['savenosubmit'] = 'Ulo¾i» bez odoslania';
$string['savequiz'] = 'Ulo¾i» tento celý test';
$string['score'] = 'Hrubé skóre';
+$string['scores'] = 'Skóre';
$string['select'] = 'Vybra»';
$string['selectall'] = 'Vybra» v¹etko';
$string['selectcategoryabove'] = 'Vybra» kategóriu z uvedených';
$string['selectedattempts'] = 'Vybra» pokusy...';
$string['selectnone'] = 'Odznaèi» v¹etky';
+$string['serveradded'] = 'Pridaný server';
+$string['serveridentifier'] = 'Identifikátor';
+$string['serverinfo'] = 'Informácie o serveri';
+$string['serverinuse'] = 'Server, ktorý sa chystáte odstráni», je tým najnov¹ím $a a nachádzajú sa tu otázky, ktoré nebudú fungova», ak ho odstránite.';
+$string['servers'] = 'Servery';
+$string['serverurl'] = 'URL servera';
$string['shortanswer'] = 'Krátka odpoveï';
$string['show'] = 'Ukáza»';
+$string['showall'] = 'Znázorni» v¹etky otázky na stránke';
+$string['showbreaks'] = 'Znázorni» zlomy na stránke';
$string['showcorrectanswer'] = 'V spätnej väzbe zobrazi» správne odpovede?';
+$string['showdetailedmarks'] = 'Znázorni» detaily známok';
$string['showfeedback'] = 'Po zodpovedaní uká¾te spätnú väzbu?';
$string['showhidden'] = 'Ukáza» aj staré otázky';
$string['shownoattempts'] = 'Ukáza» ¹tudentov bez pokusov';
@@ -313,13 +391,17 @@
$string['shufflequestions'] = 'Zamie¹a» odpovede';
$string['significantfigures'] = 's $a';
$string['significantfiguresformat'] = 'významné èísla';
+$string['startagain'] = 'Zaèa» znovu';
+$string['startedon'] = 'Test bol zaèatý ';
$string['subneterror'] = 'Prepáète, ale tento kurz bol uzamknutý a je mo¾né do neho vstúpi» iba z urèitých lokalít. Vá¹ poèítaè je jeden z tých, ktoré nemajú povolenie vstupu do testu.';
+$string['subnetnotice'] = 'Tento test bol uzamknutý a je prístupný iba z niektorých miest. Vá¹ poèítaè bohu¾iaµ medzi ne nepatrí. Ako uèiteµ máte mo¾nos» prehliadnu» si èokoµvek.';
$string['substitutedby'] = 'bude nahradené ';
$string['time'] = 'Èas';
$string['timecompleted'] = 'Èas vypr¹al';
$string['timeleft'] = 'Èas zostávajúci do ukonèenia testu';
$string['timelimit'] = 'Èasový limit';
$string['timelimitexeeded'] = 'Prepáète, ale èas u¾ vypr¹al!';
+$string['timestr'] = '%%H:%%M:%%S on %%d/%%m/%%y';
$string['timesup'] = 'Èas vypr¹al!';
$string['timetaken'] = 'Strávený èas';
$string['tolerance'] = 'Tolerancia';
@@ -329,17 +411,23 @@
$string['true'] = 'Áno';
$string['truefalse'] = 'Áno/Nie';
$string['type'] = 'Typ';
+$string['unfinished'] = 'otvorený';
$string['uniform'] = 'desatinné èísla, zo v¹eobecných záznamov distribúcie';
$string['unit'] = 'Jednotka';
$string['unknowntype'] = 'Typ otázky nie je podporovaný na riadku $a. Otázka bude ignorovaná';
$string['unsupportedformulafunction'] = 'Funkcia $a nie je podporovaná';
+$string['upgradesure'] = '<div style=\"color: red;\">Tento testový modul èaká rozsiahla zmena testových tabuliek a táto aktualizácia e¹te nebola úspe¹ne otestovaná. Odporúèame Vám, aby ste si zazálohovali databázové tabuµky predtým, ako budete pokraèova».</div>';
+$string['url'] = 'URL';
+$string['validate'] = 'Overi»';
$string['viewallanswers'] = 'Zobrazi» $a celých testov';
$string['viewallreports'] = 'Prezrie» zápisy $a pokusov';
$string['warningsdetected'] = '$a nájdených upozornení';
$string['webct'] = 'Formát WebCT';
$string['wildcard'] = 'Divoká karta';
+$string['withselected'] = 'So zvolenými';
$string['withsummary'] = 'so súhrnnou ¹tatistikou';
$string['wronggrade'] = 'Nesprávna známka (po riadku $a): ';
+$string['wronguse'] = 'Nemô¾ete pou¾íva» túto stránku len tak';
$string['xhtml'] = 'XHTML formát';
$string['xml'] = 'Moodle XML formát';
$string['xmltypeunsupported'] = 'Otázka typu $a nie je podporovaná XML importom';

0 comments on commit fba0c5b

Please sign in to comment.