Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
1 parent 9259cb7 commit fc3063690c27930271c071a22c57c6adc7d87ea9 carlesbellver committed Sep 9, 2005
Showing with 29 additions and 4 deletions.
  1. +4 −4 lang/ca/quiz.php
  2. +25 −0 lang/ca/quiz_analysis.php
View
@@ -111,15 +111,15 @@
$string['download'] = 'Feu clic per baixar el fitxer de categoria exportat';
$string['downloadextra'] = '(el fitxer també s\'ha emmagatzemat amb els fitxers del curs en la carpeta /quiz)';
$string['duplicateresponse'] = 'S\'ha ignorat aquesta tramesa perquè ja vau donar anteriorment una resposta equivalent.';
-$string['eachattemptbuildsonthelast'] = 'Cada intent s\'acumula amb l\'anterior';
+$string['eachattemptbuildsonthelast'] = 'Cada intent reprèn l\'anterior';
$string['editcategories'] = 'Edita categories';
$string['editcategory'] = 'Edita categoria';
$string['editcatquestions'] = 'Edita preguntes de la categoria';
$string['editdatasets'] = 'Edita els conjunts de dades';
$string['editingcalculated'] = 'S\'està editant una pregunta calculada';
$string['editingdescription'] = 'S\'està editant una descripció';
$string['editingmatch'] = 'S\'està editant una pregunta d\'aparellar';
-$string['editingmultianswer'] = 'S\'està editant una pregunta de respostes incrustades';
+$string['editingmultianswer'] = 'S\'està editant una pregunta de respostes incrustades (Cloze)';
$string['editingmultichoice'] = 'S\'està editant una pregunta d\'opcions múltiples ';
$string['editingnumerical'] = 'S\'està editant una pregunta numèrica';
$string['editingquestion'] = 'S\'està editant una pregunta';
@@ -219,11 +219,11 @@
$string['missingname'] = 'Falta el títol de la pregunta';
$string['missingquestion'] = 'Falta l\'etiqueta de la pregunta després de la línia $a';
$string['missingquestiontext'] = 'Falta el text de la pregunta';
-$string['missingword'] = 'Format de paraula omesa';
+$string['missingword'] = 'Format Missing Word';
$string['modulename'] = 'Qüestionari';
$string['modulenameplural'] = 'Qüestionaris';
$string['moveto'] = 'Mou a >>';
-$string['multianswer'] = 'Respostes incrustades';
+$string['multianswer'] = 'Respostes incrustades (Cloze)';
$string['multichoice'] = 'Opcions múltiples';
$string['multiplier'] = 'Multiplicador';
$string['name'] = 'Títol';
@@ -0,0 +1,25 @@
+<?PHP // $Id$
+ // quiz_analysis.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
+
+
+$string['analysisoptions'] = 'Opcions d\'anàlisi';
+$string['analysistitle'] = 'Taula d\'anàlisi d\'elements';
+$string['attemptsall'] = 'tots els intents';
+$string['attemptselection'] = 'Intents a analitzar per usuari';
+$string['attemptsfirst'] = 'primer intent';
+$string['attemptshighest'] = 'qualificació més alta';
+$string['attemptslast'] = 'darrer intent';
+$string['downloadooo'] = 'Baixa en format OpenOffice.org';
+$string['facilitytitle'] = '%%Correctes<br />Dificultat';
+$string['lowmarkslimit'] = 'No analitzis si la puntuació és menor que:';
+$string['pagesize'] = 'Preguntes per pàgina:';
+$string['qidtitle'] = 'P.';
+$string['qnametitle'] = 'Títol de la pregunta';
+$string['qtexttitle'] = 'Text de la pregunta';
+$string['qtypetitle'] = 'Tipus';
+$string['reportanalysis'] = 'Informe de l\'anàlisi d\'elements';
+$string['responsestitle'] = 'Text de la resposta';
+$string['rpercenttitle'] = 'R.%%';
+$string['stddevtitle'] = 'DT';
+
+?>

0 comments on commit fc30636

Please sign in to comment.