Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

New strings from Ethem Evlice (ethem AT evlice DOT com) <XHTML /> com…

…pliant.
  • Loading branch information...
commit fd0c130a21ba58f61dee48fe361853f5cfb63392 1 parent e1b184a
ethem authored
Showing with 11 additions and 6 deletions.
  1. +11 −6 lang/tr/enrol_database.php
View
17 lang/tr/enrol_database.php
@@ -1,13 +1,18 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_database.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
+ // enrol_database.php - created with Moodle 1.6 development (2005081700)
$string['dbhost'] = 'Veritabanı sunucusu';
-$string['dbname'] = 'Veritabaný';
-$string['dbpass'] = 'Parola';
-$string['dbtable'] = 'Tablo';
-$string['dbtype'] = 'Sunucu tipi';
-$string['dbuser'] = 'Kullanýcý adý';
+$string['dbname'] = 'Kullanıcılacak veritabanı';
+$string['dbpass'] = 'Sunucuya erişmek için parola';
+$string['dbtable'] = 'Veritabanındaki tablo';
+$string['dbtype'] = 'Sunucu veritabanı tipi';
+$string['dbuser'] = 'Sunucuya erişmek için kullanıcıadı';
+$string['description'] = 'Ders kayıtlarını kontrol etmek için harici veritabanlarını (herhangi bir çeşit) kullanabilirsiniz. Harici veritabanının bir courseID (DersId) ve bir userID (KullaniciID) alanlarını içerdiğini varsayıyoruz. Bunlar yerel kurs ve kullanıcı tablolarınındaki alanlarla karşılaştırılacaktır.';
$string['enrolname'] = 'Harici Veritabanı';
+$string['localcoursefield'] = 'Uzak veritabanındaki alanlarla eşleştirmek için kullandığımız yerel kurs tablosu alan adı (idnumber)';
+$string['localuserfield'] = 'Uzak kayıttaki kullanıcıyı eşleştirmek için kullandığımız yerel kullanıcı tablosu alan adı (idnumber)';
+$string['remotecoursefield'] = 'KursID\'yi bulmak için uzaktaki veritabanında hangi alanı kullanıyoruz';
+$string['remoteuserfield'] = 'KullanıcıID\'yi bulmak için uzaktaki veritabanında hangi alanı kullanıyoruz';
?>
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.