Permalink
Browse files

New strings from Ethem Evlice (ethem AT evlice DOT com) <XHTML /> com…

…pliant.
  • Loading branch information...
1 parent e1b184a commit fd0c130a21ba58f61dee48fe361853f5cfb63392 ethem committed Aug 23, 2005
Showing with 11 additions and 6 deletions.
  1. +11 −6 lang/tr/enrol_database.php
View
@@ -1,13 +1,18 @@
<?PHP // $Id$
- // enrol_database.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042300)
+ // enrol_database.php - created with Moodle 1.6 development (2005081700)
$string['dbhost'] = 'Veritabanı sunucusu';
-$string['dbname'] = 'Veritabaný';
-$string['dbpass'] = 'Parola';
-$string['dbtable'] = 'Tablo';
-$string['dbtype'] = 'Sunucu tipi';
-$string['dbuser'] = 'Kullanýcý adý';
+$string['dbname'] = 'Kullanıcılacak veritabanı';
+$string['dbpass'] = 'Sunucuya erişmek için parola';
+$string['dbtable'] = 'Veritabanındaki tablo';
+$string['dbtype'] = 'Sunucu veritabanı tipi';
+$string['dbuser'] = 'Sunucuya erişmek için kullanıcıadı';
+$string['description'] = 'Ders kayıtlarını kontrol etmek için harici veritabanlarını (herhangi bir çeşit) kullanabilirsiniz. Harici veritabanının bir courseID (DersId) ve bir userID (KullaniciID) alanlarını içerdiğini varsayıyoruz. Bunlar yerel kurs ve kullanıcı tablolarınındaki alanlarla karşılaştırılacaktır.';
$string['enrolname'] = 'Harici Veritabanı';
+$string['localcoursefield'] = 'Uzak veritabanındaki alanlarla eşleştirmek için kullandığımız yerel kurs tablosu alan adı (idnumber)';
+$string['localuserfield'] = 'Uzak kayıttaki kullanıcıyı eşleştirmek için kullandığımız yerel kullanıcı tablosu alan adı (idnumber)';
+$string['remotecoursefield'] = 'KursID\'yi bulmak için uzaktaki veritabanında hangi alanı kullanıyoruz';
+$string['remoteuserfield'] = 'KullanıcıID\'yi bulmak için uzaktaki veritabanında hangi alanı kullanıyoruz';
?>

0 comments on commit fd0c130

Please sign in to comment.