Permalink
Browse files

corrected a typo

  • Loading branch information...
1 parent c422f82 commit fddab4db5a66e462a6d93a77e17858ff45fbc824 koenr committed Feb 6, 2004
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 lang/nl/help/quiz/mods.html
@@ -2,7 +2,7 @@
<UL>
<P>Deze module laat de docent testen ontwerpen en vaststellen. De test kan multiple choice vragen,
waar/onwaar vragen en vragen met een kort antwoord bevatten. Deze vragen worden bewaard in een
-gecategoriseerd database en ze kunnen hergebruikt worden binnen het vak of zelfs in andere vakken.
+gecategoriseerde database en ze kunnen hergebruikt worden binnen het vak of zelfs in andere vakken.
Testen kunnen ingesteld worden zodat meerdere pogingen mogelijk zijn. Elke poging wordt automatisch
beoordeeld en de docent kan bepalen of het goede antwoord en of er feedback getoond wordt. In deze
module zitten beoordelingsfaciliteiten.</P>

0 comments on commit fddab4d

Please sign in to comment.