Permalink
Browse files

Konuk erisimi

  • Loading branch information...
1 parent d0c73b0 commit fe184e18193d621d29f4fcea6a173f96139904b0 ethem committed Jul 26, 2005
Showing with 25 additions and 0 deletions.
  1. +25 −0 lang/tr/help/guestaccess.html
@@ -0,0 +1,25 @@
+<p align="center"><b>Konuk Erişimi</b></p>
+
+<p>"Konuk" kullanıcıların kursunuza erişimine izin vereceğiniz
+ seçenek mevcuttur.</p>
+
+<p>Giriş ekranında "Konuk olarak giriş" butonu kullanılarak
+ giriş yapılabilir.</p>
+
+<p>Konuk kullanıcıların "sadece-okuyabilir" hakkı vardır. Yani,
+ gerçek öğrenciler için hazırladığınız etkinliklere katılamazlar
+ ve forumlara mesaj bırakamazlar.</p>
+
+<p>Bu, meslektaşlarınızın yaptığınız işe göz atmalarına veya
+ öğrencilerin dersinize kaydolmaya karar vermeden önce
+ dersi incelemesine olanak sağlar.</p>
+
+<p>Not: Konuk erişimi için "kayıt anahtarlı" ve "kayıt anahtarsız"
+ olmak üzere iki seçenek mevcuttur. Kayıt anahtarı olan konukların
+ girmesine izin veri seçerseniz, kullanıcıdan dersinize her giriş
+ yaptığında şu anki kayıt anahtarı istenecektir. (Normal öğrenciler
+ kayıt anahtarını sadece bir kez girerler ve bir daha kayıt
+ anahtarı sorulmaz). Bu seçenek konuk kullanıcıları engellemenize
+ olanak sağlar. Kayıt anahtarı olmayan konuklara izin veri seçerseniz
+ kullanıcılar dersinize direkt erişirler.</p>
+

0 comments on commit fe184e1

Please sign in to comment.