Skip to content
Browse files

typo

  • Loading branch information...
1 parent 026e897 commit fe2df55677690061402999e5984adbecc59b1cf7 koenr committed Sep 22, 2004
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 lang/nl/help/quiz/questiontypes.html
View
2 lang/nl/help/quiz/questiontypes.html
@@ -69,7 +69,7 @@
<p align=right><a href="help.php?file=description.html&module=quiz">Meer informatie over beschrijving</a></p>
</UL>
-<P><B>Berekens</B></P>
+<P><B>Berekend</B></P>
<UL>
<P>Berekende vragen geven je een manier om numerieke vragen te stellen door het gebruik van jokertekens die vervangen worden door individuele waarden wanneer de test afgenomen wordt.
</P>

0 comments on commit fe2df55

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.