Skip to content
Browse files

Translation updates for Moodle 1.2

  • Loading branch information...
1 parent 423e19f commit fe79f7d2fedbfa995578761be1718542d408b629 adamtpaw committed Mar 26, 2004
Showing with 19 additions and 7 deletions.
  1. +2 −1 lang/pl/admin.php
  2. +2 −1 lang/pl/editor.php
  3. +2 −1 lang/pl/error.php
  4. +3 −2 lang/pl/lesson.php
  5. +8 −1 lang/pl/moodle.php
  6. +2 −1 lang/pl/workshop.php
View
3 lang/pl/admin.php
@@ -1,8 +1,9 @@
<?PHP // $Id$
- // admin.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // admin.php - created with Moodle 1.2.1 beta (2004032200)
$string['cachetext'] = 'Permanentny cache tekstu';
+$string['filteruploadedfiles'] = 'Filtruj pliki';
$string['upgradelogs'] = 'Dla uzyskania pełnej funkcjonalności, stare dzienniki powinny zostać uaktualnione. <a href=\"$a\">Więcej informacji</a>';
$string['upgradelogsinfo'] = 'Aby móc przeglądać stare dzienniki musisz dokonać aktualizacji tych dzienników. W zależności od konfiguracji twojej strony internetowej proces ten może potrwać parę godzin i mocno wpłynąć na wydajność bazy danych. Jednakże gdy rozpoczniesz już proces aktualizacji poczekaj aż on się skończy (nie zamykaj okna przeglądarki). Strona będzie działała poprawnie dla innych użytkowników.<br /><br />Czy chcesz teraz dokonać aktualizacji dzienników?';
$string['upgradinglogs'] = 'Uaktualnianie dzienników';
View
3 lang/pl/editor.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // editor.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // editor.php - created with Moodle 1.2.1 beta (2004032200)
$string['about'] = 'O tym edytorze';
@@ -73,6 +73,7 @@
$string['preview'] = 'Podgl±d';
$string['properties'] = 'W³a¶ciwo¶ci';
$string['redo'] = 'Powtórz swoje ostatnie dzia³anie';
+$string['removelink'] = 'Usuñ link';
$string['rename'] = 'Zmieñ nazwê';
$string['right'] = 'Prawo';
$string['rows'] = 'Rowki';
View
3 lang/pl/error.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // error.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // error.php - created with Moodle 1.2.1 beta (2004032200)
$string['coursegroupunknown'] = 'Nie okre¶lono kursu dla grupy $a';
@@ -10,6 +10,7 @@
$string['invalidfieldname'] = '\"$a\" nie jest dozwolon± nazw±.';
$string['missingfield'] = 'Brakuje pola \"$a\" .';
$string['modulerequirementsnotmet'] = 'Modu³ \"$a->modulename\" ($a->moduleversion) nie zosta³ poprawnie zainstalowany. Zainstaluj nowsz± wersjê Moodle! Aktualnie u¿ywasz wersji $a->currentmoodle, a potrzebujesz $a->requiremoodle).';
+$string['notavailable'] = 'Nie jest to w tej chwili dostêpne';
$string['restricteduser'] = 'Twoje konto \"$a\" nie daje Tobie uprawnieñ do wykonania tej operacji.';
$string['unknowncourse'] = 'Kurs o nazwie \"$a\" nie istnieje.';
$string['usernotaddederror'] = 'Nieznany b³±d - u¿ytkownik \"$a\" nie zosta³ dodany.';
View
5 lang/pl/lesson.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // lesson.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // lesson.php - created with Moodle 1.2.1 beta (2004032200)
$string['actionaftercorrectanswer'] = 'Reakcja po poprawnej odpowiedzi';
@@ -30,10 +30,10 @@
$string['maximumnumberofattempts'] = 'Maksymalna liczba prób';
$string['modulename'] = 'Lekcja';
$string['modulenameplural'] = 'Lekcje';
-$string['morethanoneanswer'] = 'Wiêcej ni¿ jedna odpowied¼';
$string['movepagehere'] = 'Przesuñ stronê tutaj';
$string['moving'] = 'Przesuwanie strony: $a';
$string['movingtonextpage'] = 'Do nastêpnej strony';
+$string['multianswer'] = 'Wiele odpowiedzi';
$string['multipleanswer'] = 'Wielokrotne odpowiedzi';
$string['nextpage'] = 'Nastêpna strona';
$string['noanswer'] = 'Brak odpowiedzi';
@@ -52,6 +52,7 @@
$string['pleasecheckoneormoreanswers'] = 'Sprawd¼ jedn± lub wiêcej odpowiedzi';
$string['pleaseenteryouranswerinthebox'] = 'Proszê wpisz swoj± odpowied¼';
$string['pleasematchtheabovepairs'] = 'Po³±cz powy¿sze pary';
+$string['questionoption'] = 'Opcja pytania';
$string['questiontype'] = 'Typ pytania';
$string['response'] = 'Informacja zwrotna';
$string['sanitycheckfailed'] = 'Ta próba zosta³a usuniêta!';
View
9 lang/pl/moodle.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.2.1 beta (2004032200)
$string['action'] = 'Akcja';
@@ -68,6 +68,7 @@
$string['alphabet'] = 'A,Ą,B,C,Ć,D,E,Ę,F,G,H,I,J,K,L,Ł,M,N,Ń,O,Ó,P,Q,R,S,Ś,T,U,V,W,X,Y,Z,Ź,Ż';
$string['alphanumerical'] = 'Może zawierać wyłącznie litery alfabetu i cyfry.';
$string['alreadyconfirmed'] = 'Rejestracja została już potwierdzona';
+$string['always'] = 'Zawsze';
$string['answer'] = 'Odpowiedz';
$string['areyousuretorestorethis'] = 'Czy jesteś pewny, że chcesz to odtworzyć?';
$string['areyousuretorestorethisinfo'] = ' W dalszej części tego procesu będziesz miał możliwość dodania tej kopii zapasowej do istniejącego kursu lub utworzenia zupełnie nowego kursu';
@@ -131,7 +132,9 @@
$string['configcachetext'] = 'Dla większych stron lub stron, które używają filtrów ustawienie tego parametru może poprawić szybkość działania strony. Kopia tekstu będzie zapisana w pamięci przez czas określony w tym parametrze. Zbyt mała wartość może spowolnić działanie systemu. Z kolei, zbyt duża wartość, może oznaczać, że zbyt długo trzeba będzie czekać na odświeżenie tekstu (n.p. z nowymi linkami).';
$string['configcountry'] = 'Jeżeli ustawisz tutaj kraj, wówczas ten kraj będzie domyślny dla nowych użytkowników. Jeżeli chcesz wymusić, aby użytkownicy wybierali kraj samodzielnie zostaw to pole niewypełnione.';
$string['configdebug'] = 'Jeśli włączysz tą funkcję to podniesiony zostanie poziom raportowania błędów PHP, dzięki czemu więcej ostrzeżeń będzie drukowanych. Ta opcja przydatna jest tylko dla programistów.';
+$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Jeśli korzystasz z uwierzytelnienia emailowego, jest to okres przez który przyjmowane będą odpowiedzi od użytkowników. Po tym okresie, stare i niepotwierdzone konta zostaną usunięte';
$string['configerrorlevel'] = 'Wybierz ilość ostrzeżeń z PHP, która a być wyświetlana. Zwykle najlepszym wyborem jest Normalna';
+$string['configfilteruploadedfiles'] = 'Włączenie tej opcji spowoduje przefiltrowanie wszystkich plików HTML i plików tekstowych przed ich wyświetleniem.';
$string['configforcelogin'] = 'Normalnie pierwsza strona i opis kursu (ale nie kursy) mogą być przeglądane przez wszystkich bez logowania się. Wybierz ten parametr jeśli chcesz zmusić użytkowników do logowania się zanim będą mogli cokolwiek zobaczyć.';
$string['configframename'] = 'Jeżeli osadzasz platformę Moodle wewnątrz ramki WWW, wpisz tutaj nazwę ramki. W przeciwnym przypadku pozostaw wartość \'_top\'';
$string['configfullnamedisplay'] = 'Parametr ten określa jak będą wyświetlane imiona i nazwiska. ';
@@ -165,6 +168,7 @@
$string['configvariables'] = 'Konfiguruj zmienne';
$string['configwarning'] = ' Bądź ostrożny podczas modyfikowania tych ustawień - nieprawidłowe wartości mogą powodować problemy';
$string['configzip'] = 'Wskaż miejsce gdzie znajduje się Twój program zip (jest to polecenie opcjonalne i dotyczy tylko systemu Unix). Jeżeli lokalizacja zostanie podana, program ten będzie stosowany do tworzenia na serwerze archiwów zip. Jeżeli nic tutaj nie wpiszesz, Moodle zastosuje do tego celu procedury wewnętrzne.';
+$string['confirm'] = 'Potwierdź';
$string['confirmed'] = 'Twoja rejestracja została potwierdzona';
$string['confirmednot'] = 'Twoja rejestracja nie została jeszcze potwierdzona!';
$string['continue'] = 'Kontynuuj';
@@ -378,6 +382,7 @@
$string['groupmodeforce'] = 'Wymuś rodzaj grup';
$string['groupmy'] = 'Moja grupa';
$string['groupnonmembers'] = 'Ludzie nie w mojej grupie';
+$string['groupnotamember'] = 'Niestety nie jesteś przypisany do tej grupy';
$string['grouprandomassign'] = 'Losowo przypisz wszystkich do grup';
$string['groupremove'] = 'Usuń zaznaczoną grupę';
$string['groupremovemembers'] = 'Usuń zaznaczonych członków';
@@ -793,11 +798,13 @@
$string['uploadthisfile'] = 'Prześlij ten plik';
$string['uploadusers'] = 'Prześlij użytkowników';
$string['user'] = 'Użytkownik';
+$string['userconfirmed'] = '$a został potwierdzony';
$string['userdeleted'] = 'To konto użytkownika zostało usunięta';
$string['userdescription'] = 'Opis';
$string['userfiles'] = 'Pliki użytkowników';
$string['username'] = 'Nazwa użytkownika';
$string['usernameexists'] = 'Ta nazwa użytkownika już istnieje, wybierz inną.';
+$string['usernotconfirmed'] = '$a nie został potwierdzony';
$string['userprofilefor'] = 'Profil użytkownika dla $a';
$string['users'] = 'Użytkownicy';
$string['usersnew'] = 'Nowi użytkownicy';
View
3 lang/pl/workshop.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // workshop.php - created with Moodle 1.2 development (2004021201)
+ // workshop.php - created with Moodle 1.2.1 beta (2004032200)
$string['absent'] = 'Nieobecny';
@@ -220,6 +220,7 @@
$string['weightforgradingofassessments'] = 'Waga Oceny ocen wspó³uczestników';
$string['weightforpeerassessments'] = 'Waga oceny wystawionej przez wspó³uczestników';
$string['weightforreliability'] = 'Waga rzetelno¶ci';
+$string['weightforteacherassessments'] = 'Waga oceny nauczyciela';
$string['weights'] = 'Wagi';
$string['weightsusedforfinalgrade'] = 'Wagi wykorzystane do obliczenia oceny koñcowej';
$string['weightsusedforsubmissions'] = 'Wagi wykorzystane przy przes³anych pracach';

0 comments on commit fe79f7d

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.