Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20061209)

  • Loading branch information...
1 parent 3bdb864 commit ff1f958c13a2633d77800e60f25cd1d12e68770d moodler committed Dec 9, 2006
Showing with 2 additions and 1 deletion.
  1. +2 −1 install/lang/tl_utf8/installer.php
@@ -88,7 +88,7 @@
$string['downloadlanguagenotneeded'] = 'Maaari mong ipagpatuloy ang proseso ng pagluluklok sa pamamagitan ng umiiral na pakete ng wika, na \"$a\".';
$string['downloadlanguagesub'] = 'May opsiyon ka ngayon na maglusong ng pakete ng wika at ipagpatuloy ang proseso ng pagluluklok sa
wikang ito.<br /><br />Kung hindi mo mailusong ang pakete ng wika, ang proseso ng pagluluklok ay magpapatuloy sa Ingles.(Kapag tapos na ang proseso ng pagluluklok, magkakaroon ka ng pagkakataon na maglusong at magluklok ng iba pang pakete ng wika.)';
-$string['environmenterrortodo'] = 'Kailangan mo munang lutasin ang lahat ng suliraning pangkapaligiran (mga error) bago mo maituloy ang pagluklok ng bersiyon ng Moodle na ito.';
+$string['environmenterrortodo'] = 'Kailangan mo munang lutasin ang lahat ng suliraning pangkapaligiran (mga error) na natuklasan sa itaas bago mo maituloy ang pagluklok ng bersiyon ng Moodle na ito!';
$string['environmenthead'] = 'Sinusuri ang kapaligiran mo...';
$string['environmentrecommendinstall'] = 'ay iminumungkahing maluklok/mabuhay';
$string['environmentrecommendversion'] = 'ang bersiyon $a->needed ay iminumungkahi at ang pinatatakbo mo ay $a->current';
@@ -170,6 +170,7 @@
$string['status'] = 'Katayuan';
$string['thischarset'] = 'UTF-8';
$string['thislanguage'] = 'Tagalog';
+$string['unicoderecommended'] = 'Iminumungkahi ang pag-imbak ng lahat ng datos mo sa Unicode (UTF-8). Ang bagong luklok ay dapat may mga datosan na ang umiiral na set ng karakter ay Unicode. Kung ginagawa mong bago ang iniluklok mo, dapat mong isakatuparan ang proseso ng pagsalin sa UTF-8 (tingnan ang pahinang pang-Admin).';
$string['user'] = 'Tagagamit';
$string['welcomep10'] = '$a->installername ($a->installerversion)';
$string['welcomep20'] = 'Nakikita mo ang pahinang ito dahil matagumpay mong nailuklok at napagana ang paketeng <strong>$a->packname $a->packversion</strong> sa iyong kompyuter. Maligayang bati!';

0 comments on commit ff1f958

Please sign in to comment.