Skip to content
Browse files

typo

  • Loading branch information...
1 parent 00e651d commit ff45c1f62b4c191a65904e199bca4b836a607b96 koenr committed
Showing with 3 additions and 3 deletions.
  1. +1 −1 lang/nl/help/quiz/multianswer.html
  2. +2 −2 lang/nl/quiz.php
View
2 lang/nl/help/quiz/multianswer.html
@@ -12,7 +12,7 @@
<form>
<center>
<textarea rows=15 cols=60 wrap=virtual>
-Dit is een vraag die bestaat uit wat tekst met het antwoord op deze plaats ingebed {1:MULTICHOICE:Fout antwoord#Feedback voor dit fout antwooord~Nog een fout antwoord#Feedback voor het andere fout antwoord~=Juist antwoord#Feedback voor het juiste antwoord~%50%Antwoord dat de helft van de punten oplevert#Feedback voor het half juiste antwoord} en onmiddellijk daarna krijg je deze Kort Antwoordvraag {1:SHORTANSWER:Fout antwoord#Feedback voor dit fout antwoord~=Juist antwoord#Feedback voor het juiste antwoord~%50%Antwoord op de helft van de punten#Feedback voor het halfjuiste antwoord} en uiteindelijk krijgen we een kommagetal {2:NUMERICAL:=23.8:0.1#Feedback voor het juiste antwoord~23.8~%50%N/A#Feedback voor een antwoord op de helft van de punten voor een antwoord dat in de buurt komt van het juiste antwoord}.
+Dit is een vraag die bestaat uit wat tekst met het antwoord op deze plaats ingebed {1:MULTICHOICE:Fout antwoord#Feedback voor dit fout antwoord~Nog een fout antwoord#Feedback voor het andere fout antwoord~=Juist antwoord#Feedback voor het juiste antwoord~%50%Antwoord dat de helft van de punten oplevert#Feedback voor het half juiste antwoord} en onmiddellijk daarna krijg je deze Kort Antwoordvraag {1:SHORTANSWER:Fout antwoord#Feedback voor dit fout antwoord~=Juist antwoord#Feedback voor het juiste antwoord~%50%Antwoord op de helft van de punten#Feedback voor het halfjuiste antwoord} en uiteindelijk krijgen we een kommagetal {2:NUMERICAL:=23.8:0.1#Feedback voor het juiste antwoord~23.8~%50%N/A#Feedback voor een antwoord op de helft van de punten voor een antwoord dat in de buurt komt van het juiste antwoord}.
Merk op dat addressen zoals www.moodle.org en smileys :-) normaal werken:
a) Hoe goed is dit? {:MULTICHOICE:=Ja#Juist~Nee#We verschillen van mening}
View
4 lang/nl/quiz.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.2.1 beta (2004032200)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.3 development (2004040500)
$string['acceptederror'] = 'Geaccepteerde fout';
@@ -63,7 +63,7 @@
$string['eachattemptbuildsonthelast'] = 'Elke poging bouwt voort op de vorige';
$string['editcategories'] = 'Bewerk de categorieën ';
$string['editingdescription'] = 'Een beschrijving bewerken';
-$string['editingmatch'] = 'Een kKoppelvraag bewerken';
+$string['editingmatch'] = 'Een koppelvraag bewerken';
$string['editingmultianswer'] = 'Ingebedde antwoorden (Cloze) bewerken';
$string['editingmultichoice'] = 'Een meerkeuzevraag bewerken';
$string['editingnumerical'] = 'Een numerieke vraag bewerken';

0 comments on commit ff45c1f

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.