Permalink
Browse files

new nn strings from Thormod

  • Loading branch information...
1 parent 6e8070f commit ffa445898672d02bdaca34bde029ebfb60705fac koenr committed Mar 10, 2006
View
@@ -0,0 +1,16 @@
+Omsetting til Moodle v. 1.5.2
+
+6. februar 2006
+
+Fjerna ein del bokm�lsrestar i moodle.php
+Endra "klasse" til "kurs"
+Generell spr�kvask
+
+9.november 2005:
+
+Omsettinga inneheld ogs� spr�kpakke for modular som ikkje er med i standardutg�va av Moodle, t.d. flash-card og matching.
+
+Ho er langt ifr� ferdig, men eg arbeider med saken.
+
+Tormod Aagaard
+thormodr@start.no
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // activitynames.php - created with Moodle 1.5.2 (2005060220)
+
+
+$string['filtername'] = 'Autolenking til namn på aktivitetar';
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,17 @@
+<?PHP // $Id$
+ // admin.php - created with Moodle 1.5.2 (2005060220)
+
+
+$string['cachetext'] = 'Levetid for tekst i kortminne';
+$string['calendarsettings'] = 'Kalender';
+$string['configvariables'] = 'Innstillingar';
+$string['edithelpdocs'] = 'Rediger hjelpedokument';
+$string['editstrings'] = 'Rediger strengar';
+$string['filteruploadedfiles'] = 'Filtrer opplasta filer';
+$string['helpcalendarsettings'] = 'Innstillingar for klokkeslett og dato.';
+$string['helpsitemaintenance'] = 'For oppgradering og vedlikehald';
+$string['sitemaintenancemode'] = 'Vedlikehaldsmodus';
+$string['upgradelogs'] = 'For full funksjonalitet må de gamle loggene oppgraderes. <a href=\"$a\">Mer informasjon</a>';
+$string['upgradinglogs'] = 'Oppgraderer logger';
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,54 @@
+<?php
+
+
+$string['allowresubmit'] = 'Tillat ny innlevering';
+$string['assignmentdetails'] = 'Oppgavedetaljer';
+$string['assignmentmail'] = '$a->teacher har sendt en tilbakemelding på din
+innlevering \'$a->assignment\'. Du kan se tilbakemeldingen her: $a->url
+
+Du kan se tilbakemeldingen her:
+
+$a->url';
+$string['assignmentmailhtml'] = '$a->teacher har sendt en tilbakemelding på din
+innlevering \'<i>$a->assignment</i>\'<br /><br />
+Du kan se tilbakemeldingen <a href=\"$a->url\">her:</a>.';
+$string['assignmentname'] = 'Oppgavenavn';
+$string['assignmenttype'] = 'Oppgavetype';
+$string['configmaxbytes'] = 'Standard maksimum oppgavestørrelse for alle oppgavene på sidene (overordnet kursenes grenser og andre lokale innstillinger)';
+$string['description'] = 'Selve oppgaveteksten';
+$string['duedate'] = 'Innleveringsfrist';
+$string['duedateno'] = 'Ingen innleveringsfrist';
+$string['early'] = '$a før fristen';
+$string['existingfiledeleted'] = 'Eksisterende fil er slettet: $a';
+$string['failedupdatefeedback'] = 'Kunne ikke oppdatere tilbakemelding for levering til $a';
+$string['feedback'] = 'Tilbakemelding';
+$string['feedbackupdated'] = 'Tilbakemelding oppdatert for $a personer';
+$string['late'] = '$a for sent';
+$string['maximumgrade'] = 'Maks karakter/poeng';
+$string['maximumsize'] = 'Maks filstørrelse';
+$string['modulename'] = 'Oppgave';
+$string['modulenameplural'] = 'Oppgaver';
+$string['newsubmissions'] = 'Leverte oppgaver';
+$string['notgradedyet'] = 'Ikke satt karakter enda';
+$string['notsubmittedyet'] = 'Ikke levert enda';
+$string['overwritewarning'] = 'Advarsel: Laster du opp på nytt vil du OVERSKRIVE din leverte oppgave';
+$string['saveallfeedback'] = 'Lagre og send all(e) tilbakemelding(er)';
+$string['submissionfeedback'] = 'Tilbakemelding';
+$string['submissions'] = 'Leveringer';
+$string['submitassignment'] = 'Lever din oppgave med nettskjemaet nedenfor';
+$string['submitted'] = 'Levert';
+$string['typeoffline'] = 'Frakoplet aktivitet (Oppgaven skal IKKE leveres over nett med Moodle)';
+$string['typeuploadsingle'] = 'Last opp (kopiere) en fil til Moodle';
+$string['uploadbadname'] = 'Filnavnet inneholdt ugyldige tegn og filen kunne derfor ikke lastes opp';
+$string['uploadedfiles'] = 'Opplastede filer';
+$string['uploaderror'] = 'En feil oppstod ved lagring av filen på serveren';
+$string['uploadfailnoupdate'] = 'Filen ble lastet opp uten problemer, men vi kunne ikke oppdatere din levering!';
+$string['uploadfiletoobig'] = 'Beklager, filen er for stor (grensen er $a byte)';
+$string['uploadnofilefound'] = 'Ingen fil ble levert - er du sikker på at du valgte en å laste opp, eller er filen for stor?';
+$string['uploadnotregistered'] = '\'$a\' ble lastet opp riktig men leveringen kunne ikke registreres!';
+$string['uploadsuccess'] = 'Lastet opp \'$a\' uten problemer';
+$string['viewfeedback'] = 'Vis karakterer og tilbakemeldinger';
+$string['viewsubmissions'] = 'Vis $a leverte oppgaver';
+$string['yoursubmission'] = 'Din levering';
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,64 @@
+<?php
+
+$string['absentlong'] = 'Fraværende';
+$string['absentshort'] = 'F';
+$string['addingmultiple'] = 'Legger til flere lister over tilstedeværelse...';
+$string['addmultiple'] = 'Leggtil flere lister over tilstedeværelse';
+$string['allmodulename'] = 'Alle lister over tilstedeværelse';
+$string['auto'] = 'automatisk';
+$string['autoattend'] = 'Registrer tilstedeværelse automatisk, basert på loggingen av brukerens aktivitet';
+$string['autoattendmulti'] = 'Registrer tilstedeværelse automatisk for alle lister, basert på loggingen av brukerens aktivitet';
+$string['autoattendshort'] = 'Automatisk fra logg';
+$string['choosedays'] = 'Hvilke ukedager vil du føre tilstedeværelse for?';
+$string['dayofroll'] = 'Hvilken dato vil du føre tilstedeværelse for?';
+$string['defaultautoattend'] = 'Vil du som standardvalg føre tilstedeværelse basert på loggingen av brukerens aktivitet?';
+$string['defaultdynamicsection'] = 'Vil du som standardvalg flytte listene over tilstedeværelse til rett uke?';
+$string['defaultgrade'] = 'Vil du som standardvalg gjøre det mulig å vurdere listene over tilstedeværelse?';
+$string['defaulthoursinclass'] = 'Hvor mange timer skal det som standardvalg være i listene over tilstedeværelse?';
+$string['defaultmaxgrade'] = 'Hva skal standardvalget for maksimum karakter for full tilstedeværelse være?';
+$string['defaultstudentstatus'] = 'Standardvalget for elevens status på nye lister over tilstedeværelse';
+$string['downloadexcelfull'] = 'Last ned komplett oversikt (Excel)';
+$string['downloadexceltotals'] = 'Last ned forenklet oversikt (Excel)';
+$string['downloadtextfull'] = 'Last ned rapport i fulltekst';
+$string['downloadtexttotals'] = 'Last ned sammendrag av rapporten som tekst';
+$string['dynamicsection'] = 'Bestem uke for tilstedeværelse (med utgångspunkt fra denne dato)';
+$string['dynamicsectionmulti'] = 'Plasser automatisk listene i sine respektive ukeseksjoner';
+$string['endbeforestart'] = 'Sluttdatoen er før startdatoen';
+$string['endmulti'] = 'Dato for siste liste over tilstedeværelse';
+$string['for'] = 'for';
+$string['friday'] = 'Fre';
+$string['gradevalue'] = 'Aktiver vurdering for denne listen';
+$string['gradevaluemulti'] = 'Aktiver vurdering for disse listene';
+$string['hoursinfullreport'] = 'Maksimum antall timer tilstedeværelse du vil vise på en enkelt side i en rapport';
+$string['maxgradevalue'] = 'Maksimum karakter for full tilstedeværelse';
+$string['modulename'] = 'Tilstedeværelse';
+$string['modulenameplural'] = 'Lister over tilstedeværelse';
+$string['monday'] = 'Man';
+$string['norolls'] = 'Det fins ingen lister over tilstedeværelse i dette kurset';
+$string['notes'] = 'Spesiell informasjon';
+$string['notesfor'] = 'Spesiell informasjon for ';
+$string['noviews'] = 'Dessverre, det fins ingen data om din konto her';
+$string['of'] = 'av';
+$string['pages'] = 'Sider';
+$string['presentlong'] = 'Tilstede';
+$string['presentshort'] = 'T';
+$string['saturday'] = 'Lør';
+$string['startafterend'] = 'Denne startdatoen er etter at kurset er avsluttet';
+$string['startmulti'] = 'Dato for den første listen over tilstedeværelse';
+$string['sunday'] = 'Søn';
+$string['takeroll'] = 'Ta med en liste for denne dagen?';
+$string['tardiesperabsence'] = 'Hvor mange ganger for sent skal regnes som ett tilfelle av fravær?';
+$string['tardylong'] = 'For sent';
+$string['tardyshort'] = 'S';
+$string['thursday'] = 'Tor';
+$string['tuesday'] = 'Tir';
+$string['viewall'] = 'Vis alle lister over tilstedeværelse';
+$string['viewmulti'] = 'Vis rapporten over flere sider';
+$string['viewone'] = 'Vis alle sider i rapporten';
+$string['viewsection'] = 'Vis alle lister over tilstedeværelse fra denne kategorien';
+$string['viewtable'] = 'Vis rapporten som en tabell';
+$string['viewweek'] = 'Vis alle lister over tilstedeværelse fra kalenderuken';
+$string['wednesday'] = 'Ons';
+$string['weekmodulename'] = 'Alle lister over tilstedeværelse den siste uken';
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,64 @@
+<?php
+
+
+$string['auth_dbdescription'] = 'Denne metoden bruker en ekstern database for å kontrollere om et gittt brukernavn og passord er gyldig. Hvis kontoen er ny, kan oplysninger fra andre felter også kopieres inn til Moodle.';
+$string['auth_dbextrafields'] = 'Disse feltene er valgfrie. Du kan velge å forhåndsutfylle noen brukerfelter i Moodle fra <b>den eksterne databasen</b> som du skriver her.<br /> Hvis du ikke skriver noe her, vil standardverdierne bli brukt.<br /> I alle tilfeller vil brukeren være i stand til å endre disse feltene når de er innlogget.';
+$string['auth_dbfieldpass'] = 'Navn på feltet som inneholder passord';
+$string['auth_dbfielduser'] = 'Navn på feltet som inneholder brukernavn';
+$string['auth_dbhost'] = 'Datamaskinen som er vertsmaskon for databaseserveren';
+$string['auth_dbname'] = 'Navnet på selve databasen';
+$string['auth_dbpass'] = 'Passord som passer til brukernavnet ovenfor';
+$string['auth_dbpasstype'] = 'Angi hvilket format passordfeltet bruker. MD5-kryptering er nyttig for å koble til vanlige nettapplikasjoner som PostNuke';
+$string['auth_dbtable'] = 'Navn på tabellen i databasen';
+$string['auth_dbtitle'] = 'Bruk en ekstern database';
+$string['auth_dbtype'] = 'Typen database (Se <a href="\../lib/adodb/readme.htm#drivers"\>ADOdb documentation</a> for detaljer)';
+$string['auth_dbuser'] = 'Brukernavn med lesetilgang til databasen';
+$string['auth_emaildescription'] = 'E-postbekreftelse er standard autentiseringsmetode. Når brukerne registrerer seg og velger brukernavn og passord, vil en e-post om bekreftelse bli sendt til brukerens e-postadresse. Denne e-posten inneholder en sikker link til en side der brukeren kan bekrefte registreringen. Fremtidige innlogginger kontrolleres kun ved sammenligning av brukernavn og tilhørende passord som ligger i Moodle-databasen.';
+$string['auth_emailtitle'] = 'E-postbasert autentisering';
+$string['auth_imapdescription'] = 'Denne metoden bruker en IMAP-server for å sjekke om et gitt brukernevn og passord er gyldig.';
+$string['auth_imaphost'] = 'IMAP-serveradressen. Bruk IP-nummeret, ikke DNS-navn.';
+$string['auth_imapport'] = 'IMAP-serverens portnummer. Vanligvis er dette 143 eller 993.';
+$string['auth_imaptitle'] = 'Bruk en IMAP-server';
+$string['auth_imaptype'] = 'Typen IMAP-server. IMAP-servere kan ha forskjellige typer autentisering og kompatibilitet.';
+$string['auth_ldap_bind_dn'] = 'Hvis du vil bruke bind-user for å søke blant brukere skal det angis her. (Noe som f.eks. \'cn=ldapuser,ou=public,o=org\')';
+$string['auth_ldap_bind_pw'] = 'Passord for bind-user';
+$string['auth_ldap_contexts'] = 'Innholdsliste over hvor brukerne er. Del ulike sammenhenger med \';\'. (F.eks. \'ou=users,o=org; ou=others,o=org\')';
+$string['auth_ldap_create_context'] = 'Hvis du lar brukere registrere seg med e-postbekreftelse, spesifiser sammenhengen de registreres. Dette må være ulikt andre brukere for å forhindre sikkerhetsproblemer. Du trenger ikke å legge denne sammenhengen til variabelen ldap_context, Moodle vil automatisk søke etter brukere fra denne sammenhengen.';
+$string['auth_ldap_creators'] = 'Liste over grupper der medlemmene tillates å opprette nye kurssider. Separer flere grupper med \';\'. (Vanligvis f.eks. \'cn=teachers,ou=staff,o=myorg\')';
+$string['auth_ldap_host_url'] = 'Angi LDAP-vert i URL-form, f.eks. \'ldap://ldap.myorg.com/\' eller \'ldaps://ldap.myorg.com/\'';
+$string['auth_ldap_memberattribute'] = 'Spesifiser atributt for medlemmer i en gruppe, f.eks. \'medlem\'';
+$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Sett verdi &lt;&gt; 0 hvis du vil søke etter brukere fra underemner.';
+$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Oppdater brukerinfo (fornavn, etternavn, adresse...) fra LDAP til Moodle. Se /auth/ldap/attr_mappings.php for informasjon';
+$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'Atributten for å navngi og søke etter brukere (vanligvis \'cn\').';
+$string['auth_ldapdescription'] = 'Denne metoden krever godkjenning opp mot en ekstern LDAP-server. Hvis det gitte brukernavnet/passordet er gyldig oppretter Moodle en ny bruger i databasen. Denne modulen kan lese brugerinfo fra LDAP og forhåndsutfylle ønskede felter i Moodle. For senere innlogging blir kun brukernavn og passord kontrollert.';
+$string['auth_ldapextrafields'] = 'Disse feltene er valgfrie. Du kan velge å forhåndsutfylle noen brukerfelter i Moodle på forhånd fra <b>LDAP-felterne</b> som du spesifiserer her. <br />Hvis du ikke skriver noe her, vil det ikke overføres noe fra LDAP og standardene i Moodle vil bli brukt i stedet.<br />Uansett vil brukeren være i stand til å endre disse feltene etter at de har logget inn.';
+$string['auth_ldaptitle'] = 'Bruk en LDAP-server';
+$string['auth_manualdescription'] = 'Denne metoden fjerner alle muligheter for brukere til å registrere seg på egenhånd. Alle kontoene må lages manuelt av administrator.';
+$string['auth_manualtitle'] = 'Bare manuelle kontoer';
+$string['auth_multiplehosts'] = 'Flere verter kan spesifiseres (f.eks. vert1.no;vert2.no;vert3.no)';
+$string['auth_nntpdescription'] = 'Denne metoden bruker en NNTP-server for å kontrollere om gitte brukernavn og passord er gyldige.';
+$string['auth_nntphost'] = 'NNTP-serveradressen. Bruk IP-nummeret, ikke DNS-navn.';
+$string['auth_nntpport'] = 'Serverport (119 er den vanligste)';
+$string['auth_nntptitle'] = 'Bruk en NNTP-server';
+$string['auth_nonedescription'] = 'Brukerne lage gyldige brukerkontoer med det samme og logge inn, uten godkjennelse opp mot en ekstern server og uten bekreftelse via e-post. Vær forsiktig med å bruke denne muligheten - tenk på sikkerhets- og administrasjonsproblemer dette kan medføre!';
+$string['auth_nonetitle'] = 'Ingen autentisering';
+$string['auth_pop3description'] = 'Denne metoden bruker en POP3-server for å kontrollere om gitte brukernavn og passord er gyldige.';
+$string['auth_pop3host'] = 'POP3-serveradressen. Bruk IP-nummeret, ikke DNS-navn.';
+$string['auth_pop3port'] = 'Serverport (110 er vanligst)';
+$string['auth_pop3title'] = 'Bruk en POP3-server';
+$string['auth_pop3type'] = 'Servertype. Hvis serveren din bruker sikkerhet med sertifikater, velg pop3cert.';
+$string['auth_user_create'] = 'Slå på brukerinnmelding';
+$string['auth_user_creation'] = 'Nye (anonyme) brukere kan opprette brukerkontoer med kilden til den eksterne autentiseringen og bekrefte via e-post. Hvis du slår på denne må du også huske på å konfigurere spesielle innstillinger for oppretting av brukere.';
+$string['auth_usernameexists'] = 'Noen har allerede valgt dette brukernavnet. Vennligst prøv et annet.';
+$string['authenticationoptions'] = 'Valgmuligheter autentisering';
+$string['authinstructions'] = 'Her kan du komme med informasjon til dine brukere om hvordan de skal lage sitt eget brukernavn og passord. Teksten du skriver her vil bli vist på login-siden. Hvis du ikke skriver noe her vil det ikke vises noe på login-siden.';
+$string['changepassword'] = 'URL for å endre passord';
+$string['changepasswordhelp'] = 'Her kan du angi et sted der dine brukere kan finne eller endre deres brukernavn og passord hvis de har glemt det. Brukerne vil få vist en knapp på login-siden. Hvis du ikke skriver noe her, vil knappen ikke vises.';
+$string['chooseauthmethod'] = 'Velg en autentiseringsmetode:';
+$string['guestloginbutton'] = 'Logg inn-knapp for gjester';
+$string['instructions'] = 'Instruksjoner';
+$string['md5'] = 'MD5-kryptering';
+$string['plaintext'] = 'Ren tekst';
+$string['showguestlogin'] = 'Du kan skjule eller vise logg inn-knappen for gjester på innloggingssiden.';
+
+?>
@@ -0,0 +1,10 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_course_list.php - created with Moodle 1.5.2 (2005060220)
+
+
+$string['allcourses'] = 'Administatorar kan sjå alle klassane';
+$string['blockname'] = 'Liste over klassar';
+$string['configadminview'] = 'Kva skal administratoren sjå i blokka med liste over klassane?';
+$string['owncourses'] = 'Administratoren ser berre sine eigne klassar';
+
+?>
@@ -0,0 +1,8 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_course_summary.php - created with Moodle 1.5.2 (2005060220)
+
+
+$string['coursesummary'] = 'Kort om klassen';
+$string['pagedescription'] = 'Om nettstaden';
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,11 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_html.php - created with Moodle 1.5.2 (2005060220)
+
+
+$string['configcontent'] = 'Innhald';
+$string['configtitle'] = 'Tittel på blokka';
+$string['html'] = 'HTML';
+$string['leaveblanktohide'] = 'Hald denne blank for å skjule tittelen';
+$string['newhtmlblock'] = 'Ny HTML-blokk';
+
+?>
@@ -0,0 +1,9 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_online_users.php - created with Moodle 1.5.2 (2005060220)
+
+
+$string['blockname'] = 'Kven er på nett?';
+$string['configtimetosee'] = 'Kor mange minutt utan aktiviet før ein skal rekna brukaren som fråkobla?';
+$string['periodnminutes'] = 'Dei siste $a minutta';
+
+?>
@@ -0,0 +1,28 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_quiz_results.php - created with Moodle 1.5.2 (2005060220)
+
+
+$string['bestgrade'] = 'Høgaste karakter:';
+$string['bestgrades'] = 'Dei $a høgaste karakterane:';
+$string['bestgroupgrade'] = 'Gruppa med det høgaste snittet:';
+$string['bestgroupgrades'] = 'Dei $a gruppane med det høgaste snittet:';
+$string['config_format_absolute'] = 'Absolutte tal';
+$string['config_format_fraction'] = 'Fraksjonar';
+$string['config_format_percentage'] = 'Prosent';
+$string['config_grade_format'] = 'Vis karakterar som:';
+$string['config_no_quizzes_in_course'] = 'Denne klassen har ingen kvissaktivitetar. Du må leggje til minst ein kviss for å kunne bruke denne blokka riktig.';
+$string['config_select_quiz'] = 'Kva for kviss skal denne blokka vise resultata til?';
+$string['config_show_best'] = 'Kor mange av dei høgaste karakterane skal visast (0 for å slå av denne funskjonen)?';
+$string['config_show_worst'] = 'Kor mange av dei lågaste karakterane skal visast (0 for å slå av denne funskjonen)?';
+$string['config_use_groups'] = 'Vis grupper i staden for studentar(berre viss kvissen støtter grupper)?';
+$string['configuredtoshownothing'] = 'Innstillingane for denne blokka tillet ikkje å vise resultatar. Du vil kanskje endre innstillingane eller skjule blokka.';
+$string['error_emptyquizid'] = 'Det er ein feil med denne blokka no: Du må velje kva for kviss denne blokka skal vise resultata til.';
+$string['error_emptyquizrecord'] = 'Det er ein feil med denne blokka no: Den valde kvissen ser ikkje ut til å finnast i databasen.';
+$string['error_nogroupsexist'] = 'Det er ein feil med denne blokka no: Ho er satt til å vise karakterar i gruppemodus, men det er ingen definerte grupper.';
+$string['formaltitle'] = 'Kvissresultat';
+$string['worstgrade'] = 'Den lågaste karakteren:';
+$string['worstgrades'] = 'Dei $a lågaste karakterane:';
+$string['worstgroupgrade'] = 'Gruppa med det lågaste snittet:';
+$string['worstgroupgrades'] = 'Dei $a gruppane med det lågaste snittet:';
+
+?>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit ffa4458

Please sign in to comment.