Permalink
Browse files

translated by Koen Roggemans

  • Loading branch information...
1 parent ce7c86e commit ffac5de76e9b89bb72dfb8163ca8b98550b2ceee koenr committed Oct 23, 2003
Showing with 93 additions and 0 deletions.
  1. +93 −0 lang/nl/glossary.php
View
93 lang/nl/glossary.php
@@ -0,0 +1,93 @@
+<?PHP // $Id$
+ // glossary.php - created with Moodle 1.2 development (2003102200)
+
+
+$string['addcomment'] = "Voeg commentaar toe";
+$string['addentry'] = "Voeg een item toe";
+$string['allcategories'] = "Alle categorieën";
+$string['allentries'] = "Alles";
+$string['allowcomments'] = "Commentaar toevoegen toelaten";
+$string['allowduplicatedentries'] = "Woord meerdere keren invoegen toelaten";
+$string['alphabet'] = "A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z";
+$string['answer'] = "Antwoord";
+$string['approve'] = "Goedkeuren";
+$string['areyousuredelete'] = "Wil je dit woord echt verwijderen ?";
+$string['areyousuredeletecomment'] = "Wil je deze commentaar echt verwijderen ?";
+$string['ascending'] = "(oplopend)";
+$string['attachment'] = "Bijlage";
+$string['back'] = "Terug";
+$string['casesensitive'] = "Dit woord is<br>hoofdlettergevoelig";
+$string['categories'] = "Categorieën";
+$string['category'] = "Categorie";
+$string['categorydeleted'] = "Categorie verwijderd";
+$string['categoryview'] = "Blader in categorieën";
+$string['comment'] = "Commentaar";
+$string['commentdeleted'] = "De commentaar is verwijderd.";
+$string['comments'] = "Commentaren";
+$string['commentson'] = "Commentaar op";
+$string['commentupdated'] = "De commentaar is bijgewerkt";
+$string['concept'] = "Concept";
+$string['concepts'] = "Concepten";
+$string['dateview'] = "Blader op datum";
+$string['defaultapproval'] = "Standaardinstelling goedkeuring";
+$string['definition'] = "Definitie";
+$string['definitions'] = "Definities";
+$string['deleteentry'] = "Verwijder woord";
+$string['deletingcomment'] = "Verwijder commentaar";
+$string['deletingnoneemptycategory'] = "Door deze categorie te verwijderen zullen de woorden die ze bevat niet verdwijnen - ze zullen als niet-gecategoriseerd gemerkt worden";
+$string['descending'] = "(aflopend)";
+$string['displayformat'] = "Toon opmaak";
+$string['displayformat2'] = "Volledig met auteur";
+$string['displayformat3'] = "Encyclopedie";
+$string['displayformat4'] = "FAQ";
+$string['displayformat5'] = "Volledig zonder auteur";
+$string['displayformatcontinuous'] = "Ononderbroken zonder auteur";
+$string['displayformatdefault'] = "Eenvoudig, stijl woordenboek";
+$string['editcategories'] = "Bewerk categoriën";
+$string['editentry'] = "Bewerk item";
+$string['editingcomment'] = "Bewerk commentaar";
+$string['entries'] = "Items";
+$string['entrieswithoutcategory'] = "Items zonder categorie";
+$string['entry'] = "Item";
+$string['entryalreadyexist'] = "Item bestaat al";
+$string['entryapproved'] = "Dit item is goedgekeurd";
+$string['entrydeleted'] = "Item verwijderd";
+$string['entryexported'] = "Item met succes geëxporteerd";
+$string['entryishidden'] = "(dit item is verborgen)";
+$string['entryusedynalink'] = "Dit item wordt<br>automatisch gelinkt";
+$string['explainall'] = "Toon ALLE items op één pagina";
+$string['explainalphabet'] = "Blader door de woordenlijst met deze index";
+$string['explainspecial'] = "Toon items die niet met een letter beginnen";
+$string['exportedentry'] = "Geëxporteerd item";
+$string['exporttomainglossary'] = "Exporteer naar hoofdwoordenlijst";
+$string['fullmatch'] = "Alleen volledige woorden gebruiken<br><small>(wanneer automatisch gelinkt)</small>";
+$string['glossarytype'] = "Type woordenlijst";
+$string['mainglossary'] = "Hoofdwoordenlijst";
+$string['maxtimehaspassed'] = "Sorry, maar de maximumtijd voor het bewerken van deze commentaar (\$a) is voorbij!";
+$string['modulename'] = "Woordenlijst";
+$string['modulenameplural'] = "Woordenlijsten";
+$string['newglossaryentries'] = "Nieuwe items in de woordenlijst:";
+$string['nocomment'] = "Geen commentaar gevonden";
+$string['nocomments'] = "(geen commentaar gevonden voor dit item)";
+$string['noentries'] = "Geen items gevonden in dit deel";
+$string['noentry'] = "Geen item gevonden";
+$string['notcategorised'] = "Niet gecategoriseerd";
+$string['question'] = "Vraag";
+$string['searchindefinition'] = "Zoek ook in definities";
+$string['secondaryglossary'] = "Secundaire woordenlijst";
+$string['showall'] = "Toon de link 'Alles'";
+$string['showalphabet'] = "Toon alfabet";
+$string['showspecial'] = "Toon link 'Speciale tekens'";
+$string['sortbycreation'] = "Op datum van aanmaken";
+$string['sortbylastupdate'] = "Op datum van laatste wijziging";
+$string['sortchronogically'] = "Sorteer chronologisch";
+$string['special'] = "Speciale tekens";
+$string['standardview'] = "Blader alfabetisch";
+$string['studentcanpost'] = "Leerlingen kunnen items toevoegen";
+$string['usedynalink'] = "Link de items uit de woordenlijst automatisch";
+$string['waitingapproval'] = "Nog goedkeuren";
+$string['warningstudentcapost'] = "(Alleen van toepassing als de woordenlijst niet de hoofdwoordenlijst is)";
+$string['writtenby'] = "door";
+$string['youarenottheauthor'] = "Je bent niet de auteur van deze commentaar, dus mag je hem niet wijzigen.";
+
+?>

0 comments on commit ffac5de

Please sign in to comment.