Permalink
Browse files

filling in missing strings

  • Loading branch information...
1 parent 1450ceb commit ffad1679978bd490e43a849be20f5e71cc709fb4 koenr committed Jun 11, 2005
Showing with 10 additions and 0 deletions.
  1. +6 −0 lang/nl/auth.php
  2. +4 −0 lang/nl/quiz.php
View
@@ -42,6 +42,8 @@
$string['auth_fcuserid'] = 'Gebruikers-ID voor FirstClass account met het privilege \'Subadministrator\'.';
$string['auth_fieldlock'] = 'Blokkeer waarde';
$string['auth_fieldlock_expl'] = '<p><b>Blokkeer waarde:</b>Indien ingeschakeld zal Moodle verhinderen dat gebruikers en beheerders dit veld rechtstreeks kunnen bewerken. Gebruik deze optie als je deze gegevens in het externe autentificatiesysteem wil bewaren.</p>';
+$string['auth_fieldlocks'] = 'Blokkeer gebruikersvelden';
+$string['auth_fieldlocks_help'] = '<p>Je kunt gegevensvelden van de gebruikers blokkeren. Dit is nuttig voor sites waar het beheer van de gegevens van de gebruikers manueel of door de \'Upload gebruikers\'-functie gebeurt. Als je door Moodle vereiste velden blokkeert, zorg er dan voor dat je die gegevens voorziet wanneer je gebruikers aanmaakt of de accounts zullen onbruikbaar zijn.</p><p>Overweeg om de blokkeermodus in te stellen op \'Niet geblokkeerd als leeg\' om dit probleem te voorkomen.</p>';
$string['auth_imapdescription'] = 'Deze methode gebruikt een IMAP-server om te controleren of een bepaalde gebruikersnaam en een bepaald wachtwoord geldig zijn.';
$string['auth_imaphost'] = 'Het adres van de IMAP-server. Gebruik een IP-adres, geen DNS-naam. ';
$string['auth_imapport'] = 'Het nummer van de poort van de IMAP-server. Meestal is dit 143 of 993.';
@@ -119,13 +121,17 @@
$string['changepassword'] = 'URL voor het veranderen van het wachtwoord';
$string['changepasswordhelp'] = 'Hier kun je een locatie aangeven waar gebruikers hun gebruikersnaam/wachtwoord kunnen terugkrijgen als ze deze vergeten zijn. Dit zal aan de gebruikers worden gegeven als een knop op de inlogpagina en op hun gebruikerspagina. Als je dit leeg laat zal de knop niet verschijnen.';
$string['chooseauthmethod'] = 'Kies een methode van authenticatie:';
+$string['createchangepassword'] = 'Maak aan indien ontbreekt - verplicht wijzigen';
+$string['createpassword'] = 'Maak aan indien ontbreekt';
$string['forcechangepassword'] = 'Verplicht het wijzigen van het wachtwoord';
$string['forcechangepassword_help'] = 'Verplicht gebruikers om hun wachtwoord te wijzigen bij hun volgende aanmelding bij Moodle';
$string['forcechangepasswordfirst_help'] = 'Verplicht gebruikers om hun wachtwoord te wijzigen bij hun volgende aanmelding bij Moodle.';
$string['guestloginbutton'] = 'Knop om in te loggen als gast';
+$string['infilefield'] = 'Veld vereist in bestand';
$string['instructions'] = 'Instructies';
$string['locked'] = 'Geblokkeerd';
$string['md5'] = 'MD5-encryptie';
+$string['passwordhandling'] = 'Behandeling van het wachtwoordveld';
$string['plaintext'] = 'Platte tekst';
$string['showguestlogin'] = 'Je kunt de om in te loggen als gast verbergen of laten zien op de inlogpagina.';
$string['stdchangepassword'] = 'Gebruik de standaardpagina om het wachtwoord te wijzigen';
View
@@ -281,6 +281,7 @@
$string['percentcorrect'] = 'Percentage juist';
$string['pleaseclose'] = 'Je vraag is verwerkt. Je mag dit venster nu sluiten.';
$string['popup'] = 'Toon de test in een \"veilig\" venster';
+$string['popupnotice'] = 'Leerlingen zien de test in een veilig venster';
$string['preview'] = 'Controleer test';
$string['previewquestion'] = 'Weergave van een vraag testen';
$string['previewquiz'] = 'Voorbeeld van de test';
@@ -320,6 +321,9 @@
$string['regrade'] = 'Herbereken alle pogingen';
$string['regradecomplete'] = 'Alle pogingen zijn herberekend';
$string['regradecount'] = '$a->changed van de $a->attempt cijfers zijn gewijzigd ';
+$string['regradedisplayexplanation'] = 'Pogingen die wijzigen tijdens het herberekenen van de cijfers worden als links getoond in het venster voor herberekening van de vragen';
+$string['regradingquestion'] = '\"$a\" aan het herberekenen';
+$string['regradingquiz'] = 'Test \"$a\" aan het herberekenen';
$string['relative'] = 'Relatief';
$string['remove'] = 'Verwijder';
$string['rename'] = 'Hernoem';

0 comments on commit ffad167

Please sign in to comment.