ගැමුණු ලිබ්රේ අකුරු මුහුණත / Gamunu Libre - A new interpretation to FM Gamunu font
Python Shell HTML
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
features
scripts
sources
.gitignore
AUTHORS.txt
BRIEF.md
CONTRIBUTORS.md
DESCRIPTION.en_us.html
FONTLOG.md
GlyphOrderAndAliasDB
OFL.txt
README.md
TRADEMARKS.md
Vagrantfile
_config.yml
build.py
gfbuild-s.py

README.md

ගැමුණු ලිබ්රේ අකුරු මුහුණත / Gamunu Libre Font

සිංහල අකුරු ඉතා රවුම් හැඩ ගනී. ඒවායෙහි කෙළින් ඉරි සහිත ස්වභාවය ඉතා අඩු ය. හැම ඉරක්ම කුමන හෝ වක්‍ර ස්වභාවයක් සහිත ය. පැරණි පුස්කොළවල ලියා ඇති සිංහල අකුරු පවා මනා රවුම් ලක්ෂණ පළ කරයි.එෆ් එම් ගැමුණු’ මෝස්තරය මීට හාත්පසින්ම වෙනස් ය. එය තනිකරම හතරැස් හැඩ සහිත අකුරු මෝස්තරයකි. බිංදුව පවා හතරැස් ය. කිසිදු රවුම් අකුරක් එහි නැත. ගැමුණු ලිබ්රේ අකුරු මුහුණත එෆ් එම් ගැමුණු මුහුණතේ යුනිකේත අනුකූල නිදහස් හා නොමිලේ ලබාදෙන නිකුතුවයි. මෙය නව web font තාක්ෂණය හරහා ඕනෑම වෙබ් අඩවියක හෝ යෙදුමක භාවිතා කරන්නට හැකි ලෙස සකස් කර ඇති අතර, නව පහ අන්තර 6 කින් (ExtraLight, Light, Regular, Medium, SemiBold, Bold, ExtraBold) සමන්විතය. මෙය ගැමුණු සඳහාම නිර්මාණය වන ලතින් හෝඩියේ අක්ෂරද සමග එළිදැක්වා ඇත.

Gemunu Libre is the Unicode compliant version of the popular Sinhala typeface ‘FM Gemunu’ by Pushpananda Ekanayake. With its squarish, but smooth design, Gemunu Libre has a distinctive personality among all the other Sinhala typefaces that are currently in use.

Gemunu Libre has improved in many ways than its former design (FM Gemunu) in the Unicode adaptation process; acquiring more breathing space, bigger counters and uniformity in curves. The character set was completely redrawn to suit the usage on web and screen. Gemunu Libre comes in 7 weights from Extra Light to Extra Bold. Each weight contains the complete Sinhala script and a matching Latin character set designed by Sol Matas.

The project was funded by Google Fonts project and led by Mooniak, a collaborative collective of designers based in Colombo Sri Lanka with the cooperation of Mr. Pushpananda Ekanayake, the designer of the FM Gemunu font and Sol Matas as the Latin designer.For Mooniak, Kosala Senvirathne, Pathum Egodawatta and Ayantha Randika contributed to the project in consulting, managing and Opentype engineering.

Mooniak welcomes new contributions, expansion to Tamil, suggestions and improvements. Please see the github repository for pending updates and further development plans, pending updates. See the web specimen page here. See /documentation for notes information on the development of the project.

See the web specimen page here. See /documentation for notes information on the development of the project. Report any issues or bugs in issues.

Repository Structure

This repo is the active devleopment repo of the project. So files move here and the sometimes. See live testing page to see work in progress.

 • See Releases to Download released clean font versions, sources and specimens at the relase point.

 • /tests/fonts contains draft fonts which are dirty, generated for design testing.

 • /sources/ contains dirty and incomplete .ufo files which opens in all major font editors. These files are generated in intervals in between development. See Releases for clean sources.

 • /sources/sfd contains source .sfd files which opens in FontForge. These files are under active developemnt. There might be some FontForge revision files around too.

 • See /documentation for screenshots, corrospondance and testing documents.

How To Build

If you want your way around fonts and terminal, you can use our build system to fonts.To generate fonts we use a virtual enviromant created with Vagrant. See WeliPilla for more info.

Once you have Welipilla set up, do the following..

 • Run Vagrant box, this will take a few minuits to set up the build enviroment.
$vagrant up
 • SSH into vagrant box.(Use putty on Windows)
$vagrant ssh
 • Run builder script to build OTF fonts.
$cd /vagrant/scripts && sh builder.sh
 • Run gf-builder script to build Google fonts compatible TTF fonts.
$cd /vagrant/scripts && sh gfbuilder.sh

Credits

See FONTLOG.md for details on contributions.

 • Pushpanada Ekanayake (@pushpananda)
 • Sol Matas (@solmatas)
 • Kosala Senevirathne (@kosalaya) of mooniak
 • Ayantha Randika (@paarandika) of mooniak
 • Pathum Egodawatta (@pathumego) of mooniak

License

Gemunu Libre is released under the SIL Open Font License

For information on what you're allowed to change or modify, consult the OFL.txt and OFL-FAQ.txt files. The OFL-FAQ also gives a very general rationale and various recommendations regarding why you would want to contribute to the project or make your own version of the font.