Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP

Loading…

Add Slovak translation #1085

Merged
merged 1 commit into from

3 participants

@helix84

No description provided.

@SergioCrisostomo
Collaborator

I vote for adding this also. Thank you @helix84 !
I don't know Slovak, checked it in Google Translate and looks good, but most of all I trust @helix84's generosity and work here.

@anutron ? @arian ?

@anutron
Owner

Ya. Go for it.

@anutron
Owner

Is there any documentation for the lang files? I forget. Also, package.yaml would need an update.

@SergioCrisostomo SergioCrisostomo merged commit 527cdcf into mootools:master
@SergioCrisostomo
Collaborator

@helix84 thank you!

@SergioCrisostomo
Collaborator

@anutron good point! I added the newest files now with d4fb6d8. But that was just the package.yml, where in the Docs should i add that info also?

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Commits on Dec 21, 2011
  1. @helix84

    Add Slovak (sk) translation

    helix84 authored
This page is out of date. Refresh to see the latest.
View
79 Source/Locale/Locale.sk-SK.Date.js
@@ -0,0 +1,79 @@
+/*
+---
+
+name: Locale.sk-SK.Date
+
+description: Date messages for Slovak.
+
+license: MIT-style license
+
+authors:
+ - Ivan Masár
+
+requires:
+ - /Locale
+
+provides: [Locale.sk-SK.Date]
+
+...
+*/
+(function(){
+
+// Slovak language pluralization rules, see http://unicode.org/repos/cldr-tmp/trunk/diff/supplemental/language_plural_rules.html
+// one -> n is 1; 1
+// few -> n in 2..4; 2-4
+// other -> everything else 0, 5-999, 1.31, 2.31, 5.31...
+var pluralize = function (n, one, few, other){
+ if (n == 1) return one;
+ else if (n == 2 || n == 3 || n == 4) return few;
+ else return other;
+};
+
+Locale.define('sk-SK', 'Date', {
+
+ months: ['Január', 'Február', 'Marec', 'Apríl', 'Máj', 'Jún', 'Júl', 'August', 'September', 'Október', 'November', 'December'],
+ months_abbr: ['januára', 'februára', 'marca', 'apríla', 'mája', 'júna', 'júla', 'augusta', 'septembra', 'októbra', 'novembra', 'decembra'],
+ days: ['Nedele', 'Pondelí', 'Úterý', 'Streda', 'Čtvrtek', 'Pátek', 'Sobota'],
+ days_abbr: ['ne', 'po', 'ut', 'st', 'št', 'pi', 'so'],
+
+ // Culture's date order: DD.MM.YYYY
+ dateOrder: ['date', 'month', 'year'],
+ shortDate: '%d.%m.%Y',
+ shortTime: '%H:%M',
+ AM: 'dop.',
+ PM: 'pop.',
+ firstDayOfWeek: 1,
+
+ // Date.Extras
+ ordinal: '.',
+
+ lessThanMinuteAgo: 'pred chvíľou',
+ minuteAgo: 'približne pred minútou',
+ minutesAgo: function(delta){ return 'pred {delta} ' + pluralize(delta, 'minútou', 'minútami', 'minútami'); },
+ hourAgo: 'približne pred hodinou',
+ hoursAgo: function(delta){ return 'pred {delta} ' + pluralize(delta, 'hodinou', 'hodinami', 'hodinami'); },
+ dayAgo: 'pred dňom',
+ daysAgo: function(delta){ return 'pred {delta} ' + pluralize(delta, 'dňom', 'dňami', 'dňami'); },
+ weekAgo: 'pred týždňom',
+ weeksAgo: function(delta){ return 'pred {delta} ' + pluralize(delta, 'týždňom', 'týždňami', 'týždňami'); },
+ monthAgo: 'pred mesiacom',
+ monthsAgo: function(delta){ return 'pred {delta} ' + pluralize(delta, 'mesiacom', 'mesiacmi', 'mesiacmi'); },
+ yearAgo: 'pred rokom',
+ yearsAgo: function(delta){ return 'pred {delta} ' + pluralize(delta, 'rokom', 'rokmi', 'rokmi'); },
+
+ lessThanMinuteUntil: 'o chvíľu',
+ minuteUntil: 'približne o minútu',
+ minutesUntil: function(delta){ return 'o {delta} ' + pluralize(delta, 'minútu', 'minúty', 'minúty'); },
+ hourUntil: 'približne o hodinu',
+ hoursUntil: function(delta){ return 'o {delta} ' + pluralize(delta, 'hodinu', 'hodiny', 'hodín'); },
+ dayUntil: 'o deň',
+ daysUntil: function(delta){ return 'o {delta} ' + pluralize(delta, 'deň', 'dni', 'dní'); },
+ weekUntil: 'o týždeň',
+ weeksUntil: function(delta){ return 'o {delta} ' + pluralize(delta, 'týždeň', 'týždne', 'týždňov'); },
+ monthUntil: 'o mesiac',
+ monthsUntil: function(delta){ return 'o {delta} ' + pluralize(delta, 'mesiac', 'mesiace', 'mesiacov'); },
+ yearUntil: 'o rok',
+ yearsUntil: function(delta){ return 'o {delta} ' + pluralize(delta, 'rok', 'roky', 'rokov'); }
+});
+
+})();
View
55 Source/Locale/Locale.sk-SK.Form.Validator.js
@@ -0,0 +1,55 @@
+/*
+---
+
+name: Locale.sk-SK.Form.Validator
+
+description: Form Validator messages for Czech.
+
+license: MIT-style license
+
+authors:
+ - Ivan Masár
+
+requires:
+ - /Locale
+
+provides: [Locale.sk-SK.Form.Validator]
+
+...
+*/
+
+Locale.define('sk-SK', 'FormValidator', {
+
+ required: 'Táto položka je povinná.',
+ minLength: 'Zadajte prosím aspoň {minLength} znakov (momentálne {length} znakov).',
+ maxLength: 'Zadajte prosím menej ako {maxLength} znakov (momentálne {length} znakov).',
+ integer: 'Zadajte prosím celé číslo. Desetinné čísla (napr. 1.25) nie sú povolené.',
+ numeric: 'Zadajte len číselné hodnoty (t.j. „1“ alebo „1.1“ alebo „-1“ alebo „-1.1“).',
+ digits: 'Zadajte prosím len čísla a interpunkčné znamienka (napríklad telefónne číslo s pomlčkami albo bodkami je povolené).',
+ alpha: 'Zadajte prosím len písmená (a-z). Medzery alebo iné znaky nie sú povolené.',
+ alphanum: 'Zadajte prosím len písmená (a-z) alebo číslice (0-9). Medzery alebo iné znaky nie sú povolené.',
+ dateSuchAs: 'Zadajte prosím platný dátum v tvare {date}',
+ dateInFormatMDY: 'Zadajte prosím platný datum v tvare MM / DD / RRRR (t.j. „12/31/1999“)',
+ email: 'Zadajte prosím platnú emailovú adresu. Napríklad „fred@domain.com“.',
+ url: 'Zadajte prosím platnoú adresu URL v tvare http://www.example.com.',
+ currencyDollar: 'Zadajte prosím platnú čiastku. Napríklad $100.00.',
+ oneRequired: 'Zadajte prosím aspoň jednu hodnotu z týchto položiek.',
+ errorPrefix: 'Chyba: ',
+ warningPrefix: 'Upozornenie: ',
+
+ // Form.Validator.Extras
+ noSpace: 'V tejto položle nie sú povolené medzery',
+ reqChkByNode: 'Nie sú vybrané žiadne položky.',
+ requiredChk: 'Táto položka je povinná.',
+ reqChkByName: 'Prosím vyberte {label}.',
+ match: 'Táto položka sa musí zhodovať s položkou {matchName}',
+ startDate: 'dátum začiatku',
+ endDate: 'dátum ukončenia',
+ currendDate: 'aktuálny dátum',
+ afterDate: 'Dátum by mal býť rovnaký alebo väčší ako {label}.',
+ beforeDate: 'Dátum by mal byť rovnaký alebo menší ako {label}.',
+ startMonth: 'Vyberte počiatočný mesiac.',
+ sameMonth: 'Tieto dva dátumy musia býť v rovnakom mesiaci - zmeňte jeden z nich.',
+ creditcard: 'Zadané číslo kreditnej karty je neplatné. Prosím, opravte ho. Bolo zadaných {length} číslic.'
+
+});
Something went wrong with that request. Please try again.