Systemutviklingsdepository for kursene IS-200, 201, 202 ved UiA. Gruppe 04
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
slit
.gitignore
LICENSE
README.md

README.md

=======

IS20X

Repository for gruppe 4, IS-202, UiA.

Gruppemedlemmer: Morten Amundsen.jar, Svenn-Roger Sørensen.zip, Vegard Aven Sætre.tar, Anders Skrøder.exe, Oscar Lindberg.dmg, Erlend Kasin.mp3

Hvis du skal laste opp noe, f.eks. noe du selv har jobbet på, sørg for å være på din egen branch før du pusher.

  • Develop branch er for felles arbeid.
  • Master branch er kun til endelig arbeid.

Hvis du ønsker å laste opp til din egen branch med cmd/git bash, MÅ du endre på hvilken branch du bruker. (Dette må gjøres hver gang du åpner git bash). Dette gjøres ved å skrive følgende:

git checkout dittBranchNavn
- f.eks.: git checkout morten

Sjekk deretter at det står følgende i kommandovinduet:

IS20X (dittBranchNavn)

Legg ønsket fil i lokal mappe og skriv følgende i cmd:

- git add .
- git commit -m "Skriv en kommentar inne i hermetegn"
- git push

Hvis noen gjør endringer i develop-branchen må den lokale mappen på din PC synkroniseres på nytt. Skriv:

- git fetch
- git pull

refs/remotes/origin/master refs/remotes/origin/develop