Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
ikony
Plik_edycja_okienko.java
README.markdown
polecenie

README.markdown

#Edytor Tekstu# Oto maly edytor tekstu plików txt.
Program może:

edytować i tworzyć nowe pliki txt
edytować i tworzyć nowe pliki txt2 ( w których zapisany jest kolor rodzaj i wielkość czcionki oraz kolor tła.)
Ma opcje zmiany koloru i rodzaju czcionki i koloru tła. Dodatkowo ładne i intuicyjne przyciski.

Jego kod jest bardzo prosty miłej zabawy z jego edycją.

pzdr .:M1L05Z:.