Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
obrazki
PapierNozyceKamien.java
PapierNozyceKamien_okienko.java
README.markdown

README.markdown

#Gra Papier Nożyce Kamień# Oto moja wersja Gry Papier-Nożyce-Kamień
W tym repozytorium znadziesz dwie wersje wersja Terminal-owa oraz bardzo ładna Okienkowa.
Funkcje gry:

Można ustalić do ilu wygranych chce się grać
Możne powtórzyć gre i zmienić ograniczenie do ilu wygranych bedzię toczona gra
Możliwość ustalenia nazwy użytkownika

Jego kod jest bardzo prosty miłej zabawy z jego edycją.

pzdr .:M1L05Z:.