Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Branch: gh-pages
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

44 lines (42 sloc) 2.71 KB
<div class="container-fluid">
<div class="row-fluid">
<div class='span4'>
<div class='well' style="padding: 15px 0;">
<h3 style='padding-left:20px;'><i class="icon-leaf"></i>&nbsp;本系概况</h3>
<hr>
<ul class="nav nav-list">
<li class="active"><a href="?page=describe"><i class="icon-th-list"></i>&nbsp;本系简介</a></li>
<li><a href="?page=describe"><i class="icon-th-list"></i>&nbsp;师资队伍</a></li>
<li><a href="?page=describe"><i class="icon-th-list"></i>&nbsp;管理机构</a></li>
<li><a href="?page=describe"><i class="icon-th-list"></i>&nbsp;规章制度 </a></li>
<li><a href="?page=describe"><i class="icon-th-list"></i>&nbsp;专业简介 </a></li>
</ul>
</div>
</div>
<div class='span8'>
<ul class="breadcrumb" style="box-shadow:2px 4px 1px;">
当前位置:
<li>
<a href="./index.html">首页</a> <span class="divider">/</span>
</li>
<li>
<a href="./index.html?page=describe">本系概况</a> <span class="divider">/</span>
</li>
<li class="active">本系简介</li>
</ul>
<div class="well" style="padding: 35px;">
<h1>计算机科学系概况</h1>
<hr>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
惠州学院计算机学科始建于1986年,1990年开设专科层次的电子与微机应用专业。2000年申报了计算机科学与技术专业,2004年计算机科学与技术专业获得了学士学位授予权。2004年7月计算机科学系成立,现设有计算机科学与技术、网络工程和软件工程3个本科专业,以及计算机教育专科专业,在校全日制学生843人,其中本科学生737人,专科学生106人。
<br/>
<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;计算机科学系现有专任教师31人,其中教授1人、副教授8人、讲师18人,专任教师中博士3人、硕士20人,硕士以上的比例为74.2%。他们教学经验丰富,专心教学、科研工作,在嵌入式技术、计算机控制技术、图像处理技术、软件开发与管理、数据库应用系统等领域具有一定的实力。
<br/>
<br/>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;计算机科学系拥有计算机组成原理及微机接口、操作系统、网络工程、数字逻辑与数字系统、嵌入式系统、软件工程、多媒体技术、计算机应用技术创新等8个实验室,实验室使用面积1200平方米,拥有各类计算机设备650余台,实验仪器设备价值330多万元,为实验教学和科学研究工作提供了良好的实验环境。
</p>
<hr/>
</div>
</div>
</div>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.