Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
214 lines (115 sloc) 8.53 KB
## active ##
## remove_fastblock_1499589 ##
## tp_tour_firefox_201601 ##
## tp_tour_firefox_201602 ##
## tp_tour_firefox_201809 ##
## NOTE: demo server available at https://www-dev.allizom.org/firefox/65.0/content-blocking/start/
## NOTE: demo server variable 2: https://www-dev.allizom.org/firefox/65.0/content-blocking/start/?variation=2
## NOTE: see testing instructions here https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1511420#c7
;When you see the shield, Firefox is blocking parts of the page that can track you online.
Cando vexa o escudo, Firefox está bloqueando algunhas partes da páxina que poden seguir a súa navegación.
# String is obsolete, do not remove
;When you see the shield, Firefox is blocking parts of the page that can slow your browsing or track you online.
Cando vexa o escudo, Firefox está bloqueando algunhas partes da páxina que poderían demorar ou seguir a súa navegación.
;If content blocking prevents you from using a site you trust, select “Turn off Blocking Temporarily.”
If content blocking prevents you from using a site you trust, select “Turn off Blocking Temporarily.”
# String is obsolete. Do not remove.
;If content blocking prevents you from using a site you trust, you can select “Disable Blocking Temporarily” in this panel.
Se o bloqueo de contido evita que use un sitio no que confía, pode seleccionar a opción «Desactivar o bloqueo temporalmente» neste panel.
;If content blocking prevents you from using a site you trust, select “Turn off Blocking for This Site.”
If content blocking prevents you from using a site you trust, select “Turn off Blocking for This Site.”
# String is obsolete. Do not remove.
;If content blocking prevents you from using a site you trust, you can select “Disable Blocking For This Site” in this panel.
Se o bloqueo de contido evita que use un sitio no que confía, pode seleccionar a opción «Desactivar o bloqueo para este sitio» neste panel.
;How Tracking Protection works
Como funciona a protección contra o seguimento
;When you see the shield, Firefox is blocking some parts of the page that could track your browsing activity.
Cando vexa o escudo, Firefox está bloqueando algunhas partes da páxina que poderían seguir a súa actividade de navegación.
;It’s easy to turn off Tracking Protection for the website you’re on. Just select “Disable Blocking Temporarily.”
É fácil desactivar a protección contra o seguimento para o sitio web que está visitando. Só ten que seleccionar a opción «Desactivar o bloqueo temporalmente».
;It’s easy to turn off Tracking Protection for the website you’re on. Just select “Disable Blocking For This Site.”
É fácil desactivar a protección contra o seguimento para o sitio web que está visitando. Só ten que seleccionar a opción «Desactivar o bloqueo para este sitio».
;It’s easy to turn on Tracking Protection for the website you’re on by clicking “Enable Blocking For This Site.”
Para activar a protección contra o seguimento para o sitio web que está visitando prema en "Activar o bloqueo para este sitio".
;1 of 3
1 de 3
;Next
Seguinte
;Differences to expect
Diferencias que pode atopar
;Some page areas may be missing, because they could allow third parties to track you across different websites.
Pode que non se amosen algunhas partes da páxina, debido a que estas permiten que terceiros o sigan en diferentes sitios web.
;2 of 3
2 de 3
;Want to make changes?
Quere realizar algún cambio?
;It’s easy to turn off Tracking Protection for the website you’re on by clicking “Disable For This Session.”
Para desactivar a protección contra o seguimento para o sitio web que está visitando prema en "Desactivar para esta sesión".
;It’s easy to turn off Tracking Protection for the website you’re on by clicking “Disable For This Site.”
Para desactivar a protección contra o seguimento para o sitio web que está visitando prema en "Desactivar para este sitio".
;It’s easy to turn off Tracking Protection for the website you’re on by clicking “Disable protection for this site.”
Para desactivar a protección contra o seguimento para o sitio web que está visitando prema en "Desactivar a protección para este sitio".
# Obsolete string (do not remove)
;It’s easy to turn off Tracking Protection for the website you’re on by clicking “Disable protection for this session.”
Para desactivar a protección contra o seguimento para o sitio web que está visitando prema en "Desactivar a protección para esta sesión".
;It’s easy to turn on Tracking Protection for the website you’re on by clicking “Enable protection.”
Para activar a protección contra o seguimento para o sitio web que está visitando prema en "Activar protección".
;3 of 3
3 de 3
;Got it!
Entendín!
;Firefox Tracking Protection
Protección contra o seguimento en Firefox
;Tracking Protection
Protección contra o seguimento
;Private Browsing with Tracking Protection
Navegación privada con protección contra o seguimento
# Link points to https://support.mozilla.org/kb/tracking-protection-pbm
;Want to turn off this feature? <a href="%s">Visit Privacy Preferences</a>
Quere desactivar esta característica? <a href="%s">Consulte as preferencias sobre privacidade</a>
;Thanks for learning about Tracking Protection.
Grazas por informarse sobre a protección contra o seguimento.
;Thanks for learning about the new Private Browsing with Tracking Protection.
Grazas por informarse sobre a nova navegación privada con protección contra o seguimento.
# Link points to https://support.mozilla.org/en-US/kb/content-blocking/
;<a rel="external" href="%s">Learn more</a> about how it works.
<a rel="external" href="%s">Learn more</a> about how it works.
# String is obsolete. Do not remove.
;Learn more about how it works by visiting the <a rel="external" href="%s">FAQ page</a>.
Máis información sobre como funciona visitando a <a rel="external" href="%s">páxina de preguntas habituais (FAQ)</a>.
;Firefox Content Blocking
Bloqueo de contido de Firefox
;New in Firefox: Content Blocking
Novo en Firefox: bloqueo de contido
;Turn off blocking for trusted sites
Desactivar o bloqueo para os sitios de confianza
;To restore content blocking for a site, select “Turn on Blocking for This Site.“
To restore content blocking for a site, select “Turn on Blocking for This Site.“
# String is obsolete. Do not remove.
;To restore content blocking for a site, select “Enable Blocking For This Site“ in the Control Center panel.
Para restaurar o bloqueo de contido para un sitio, seleccione a opción «Activar bloqueo para este sitio» no panel do centro de control.
;Content Blocking
Bloqueo de contido
;Content blocking can keep parts of pages or entire pages from loading.
O bloqueo de contido pode impedir que se carguen algunhas partes das páxinas (incluso páxinas enteiras).
# String is obsolete, do not remove
;Content blocking can help pages load faster, but it can also keep parts of pages or entire pages from loading.
O bloqueo de contido pode acelerar a carga das páxinas, pero tamén pode impedir que se carguen algunhas partes das páxinas (incluso páxinas enteiras).
;Thanks for learning about Content Blocking.
Grazas por informarse sobre o bloqueo de contido.
;Restart tour
Reiniciar visita guiada
;Restart Tour
Reiniciar visita guiada
;The privacy benefits of Tracking Protection are now just one part of content blocking. When you see the shield, content blocking is on.
A protección contra o seguimento é só un dos beneficios do bloqueo de contido para protexer a súa privacidade. Cando vexa o escudo, o bloqueo de contido está activado.
;If content blocking prevents you from using a site you trust, you can select “Disable Blocking Temporarily“ in this panel.
Se o bloqueo de contido evita que use un sitio no que confía, pode seleccionar a opción «Desactivar o bloqueo temporalmente» neste panel.
;If content blocking prevents you from using a site you trust, you can select “Disable Blocking For This Site“ in this panel.
Se o bloqueo de contido evita que use un sitio no que confía, pode seleccionar a opción «Desactivar o bloqueo para este sitio» neste panel.
# HTML page title
;Choose the independent browser
Escolla o navegador independente
# HTML page description
;Firefox is non-profit, non-corporate, non-compromised. Choosing Firefox isn’t just choosing a browser. It’s a vote for personal freedom.
Firefox é un navegador sen fins de lucro, non corporativo e non dependente. Escoller Firefox non é só escoller un navegador. É un voto para a liberdade persoal.
You can’t perform that action at this time.