Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
207 lines (120 sloc) 8.64 KB
## active ##
## android_nightly_copy ##
## firefox_channel_bug1387466 ##
## firefox_title_meta_bug1345338 ##
## firefox_title_meta_bug1357373 ##
## nightly_description_bug1375100 ##
## privacy_201806 ##
## NOTE: url is https://www-demo1.allizom.org/firefox/channel/
# Main page heading. In case the text is too hard to translate, here's an alternative text: "Take the future for a test run."
;Take a browse on the wild side.
Navighează orizonturi neîmblânzite.
;Be among the first to explore future releases of Firefox for desktop, Android and iOS.
Fii printre primii care explorează viitoarele lansări ale Firefox pentru desktop, Android și iOS.
# Used in the navigation menu
;Desktop
Desktop {ok}
# Used in the navigation menu
;Android
Android {ok}
# Used in the navigation menu
;iOS
iOS {ok}
;See something that isn’t working? Let us know.
Ceva nu a funcționat? Anunță-ne.
;File a bug now
Raportează un defect acum
;Tips for filing a bug
Indicii pentru raportarea unui defect
;Take our latest experimental features for a spin and shape the future of Firefox.
Experimentează cu ultimele noastre funcții și ajută la formarea viitorului Firefox.
;Learn more about Test Pilot
Află mai multe despre programul Test Pilot
# HTML page title, on the Android page only.
;Try New Features in a Pre-Release Android Browser | Firefox
Încearcă noile caracteristici într-o versiune preliminară a browserului pentru Android | Firefox
# String is obsolete. Do not remove.
# HTML page title
;Download and test future releases of Firefox for desktop, Android and iOS.
Descarcă și testează viitoare lansări de Firefox pentru desktop, Android și iOS.
# HTML Description, on the Android page only.
;Experience cutting-edge features in a pre-release browser for Android: Firefox Beta and Firefox Nightly. Install now!
Experimentează caracteristicile de ultimă oră într-o versiune preliminară a browserului pentru Android: Firefox Beta şi Firefox Nightly. Instalează acum!
# String is obsolete. Do not remove.
# HTML Description, on the Android page only.
;Experience cutting-edge features in a pre-release browser for Android: Firefox Beta, Firefox Aurora and Firefox Nightly. Install now!
Experimentează caracteristicile de ultimă oră într-o versiune preliminară a browserului pentru Android: Firefox Beta, Firefox Aurora şi Firefox Nightly. Instalează acum!
# String is obsolete. Do not remove.
# HTML Description
;Download and test the latest Firefox for Android features with Aurora, Beta and Nightly builds.
Descarcă și testează ultimele funcții din Firefox pentru Android prin versiunile Aurora, Beta și Nightly.
;Try the latest Android features, before they get released to the rest of the world.
Încearcă ultimele funcții Android înainte de a fi lansate.
;All Languages and Builds
Toate limbile și variantele
;Help determine what features will go into the next Firefox for Android.
Ajută la stabilirea funcțiilor ce vor intra în viitoarea versiune de Firefox pentru Android.
;Firefox Aurora automatically sends feedback to Mozilla.
Firefox Aurora trimite automat feedback la Mozilla.
;Beta is an unstable testing and development platform. By default, Beta sends data to Mozilla — and sometimes our partners — to help us handle problems and try ideas. <a href="%(link)s">Learn what is shared</a>.
Beta este o platformă nestabilă, folosită pentru testare și dezvoltare. Beta trimite în mod implicit date la Mozilla, și uneori la partenerii noștri, pentru a ne ajuta în rezolvarea problemelor și pentru a încerca noi idei. <a href="%(link)s">Află ce informație este împărtășită</a>.
# The string is obsolete. Do not remove.
;Firefox Beta automatically sends feedback to Mozilla.
Firefox Beta trimite automat feedback la Mozilla.
;<a rel="external" href="%(feedback)s">Give us feedback</a> to help us put the final tweaks on performance and functionality in a stable environment.
<a rel="external" href="%(feedback)s">Trimite-me feedback</a> pentru a ne ajuta să facem ultimele reglaje de performanță și funcționalitate într-un mediu stabil.
# HTML page title, on the desktop page only.
;Try New Browser Features in Pre-Release Versions | Firefox
Încearcă noile caracteristici în versiunile preliminare ale browserului | Firefox
# HTML page description, on the desktop page only.
;Experience cutting-edge browser features in pre-release versions: Firefox Developer Edition, Firefox Beta and Firefox Nightly. Download now!
Experimentează caracteristicile de ultimă oră într-o versiune preliminară a browserului: Firefox Developer Edition, Firefox Beta şi Firefox Nightly. Descarcă acum!
# String is obsolete. Do not remove.
# HTML page description
;Download and test the latest Firefox for desktop features with Developer Edition, Beta and Nightly builds.
Descarcă și testează cele mai noi funcții din Firefox pentru desktop cu edițiile Developer, Beta și Nightly.
;Test about-to-be-released features in the most stable pre-release build.
Testează funcțiile gata să fie lansate în versiunea preliminară.
;All Languages and Platforms
Toate limbile și platformele
# String is obsolete. Do not remove.
;All Languages and Builds (incl. Win 64)
Toate limbile și variantele (inclusiv Win 64)
;Build, test, scale and more with the only browser built just for developers.
Construiește, testează și scalează mai mult cu browserul construit în special pentru dezvoltatori.
;Developer Edition is an unstable testing and development platform. By default, Developer Edition sends data to Mozilla — and sometimes our partners — to help us handle problems and try ideas. <a href="%(link)s">Learn what is shared</a>.
Developer Edition este o platformă nestabilă, folosită pentru testare și dezvoltare. Developer Edition trimite în mod implicit date la Moilla, și uneori la partenrii noștri, pentru a ne ajuta în rezolvarea problemelor și pentru a încerca lucruri noi idei. <a href="%(link)s">Află ce informații sunt împărtășite</a>.
# The string is obsolete. Do not remove.
;Firefox Developer Edition automatically sends feedback to Mozilla.
Firefox Developer Edition trimite automat feedback la Mozilla.
;Check out new Android features in their earliest stages. Enjoy at your own risk.
Încearcă noile funcții din Android din versiunea în dezvoltare. Bucură-te de ele, dar pe riscul tău.
;Get a sneak peek at our next generation web browser, and help us make it the best browser it can be: try Firefox Nightly.
Aruncă o privire la următoarea generație a browserului nostru și ajută-ne să facem cel mai bun browser posibil: încearcă Firefox Nightly.
# String is obsolete. Do NOT remove.
;Test brand new features daily (or… nightly). Enjoy at your own risk.
Testează cele mai noi funcții în fiecare zi (sau noapte). Bucură-te de ele, dar pe riscul tău.
;Nightly is an unstable testing and development platform. By default, Nightly sends data to Mozilla — and sometimes our partners — to help us handle problems and try ideas. <a href="%(link)s">Learn what is shared</a>.
Nightly este o platformă nestabilă, folosită pentru testare și dezvoltare. Nightly trimite în mod implicit date la Moilla, și uneori la partenerii noștri, pentru a ne ajuta în rezolvarea problemelor și pentru a încerca noi idei. <a href="%(link)s">Află ce informații sunt împărtășite</a>.
# The string is obsolete. Do not remove.
;Firefox Nightly automatically sends feedback to Mozilla.
Firefox Nightly trimite feedback automat la Mozilla.
;Nightly Blog
Blogul Nightly
# HTML page title, on the iOS page only.
;Try New Features in a Pre-Release iOS Browser | Firefox
Încearcă noile caracteristici în versiunile preliminare ale browserului pentru iOS | Firefox
# HTML page description, on the iOS page only.
# Don't translate TestFlight
;Experience cutting-edge features in a pre-release browser for iOS via Apple’s TestFlight program. Install now!
Experimentează caracteristicile de ultimă oră într-o versiune preliminară a browserului pentru iOS prin intermediul programului TestFlight al Apple. Instalează acum!
# String is obsolete. Do not remove.
# HTML page description
# Don't translate TestFlight
;Test beta versions of Firefox for iOS via Apple’s TestFlight program and help make our mobile browser for iPhone, iPad and iPod touch even better.
Testează versiunile de Firefox pentru iOS prin programul TestFlight de la Apple și ajută-ne să facem browserul nostru pentru iPhone, iPad și iPod și mai bun.
# Don't translate TestFlight
;Test beta versions of Firefox for iOS via Apple’s TestFlight program.
Testează versiunile beta de Firefox pentru iOS prin programul TestFlight de la Apple.
;Sign up now
Înregistrează-te acum