Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
85 lines (42 sloc) 5.62 KB
## active ##
## NOTE: demo page at https://www-dev.allizom.org/foundation/leadership-network/
;The Mozilla Leadership Network
Rețeaua Mozilla Leadership
;Connecting Leaders
Conectarea liderilor
;The Mozilla Leadership Network is a global network of diverse leaders - from the young activist teaching web literacy to her community, to the executive leading a global organization - who will ensure the next wave of access, inclusion and opportunity online.
Mozilla Leadership Network este o rețea globală de lideri diverși - de la activiști tineri care predau competențe digitale în comunitatea lor până la directori generali în fruntea unor organizații globale - care vor asigura valul următor de acces, incluziune și oportunitate online.
;Leaders in this network will take action together to:
Liderii din această rețea vor lua împreună măsuri pentru:
;Shape and spread the open internet agenda;
Elaborarea și diseminarea agendei pentru un internet deschis;
;Model ‘open’ values and practices in institutions, products and policies around the world.
Modelarea valorilor și a practicilor „deschise” în instituții, produse și politici peste tot în lume.
;How we work
Cum lucrăm
;The Mozilla Leadership Network accomplishes its work through thematic ‘hubs,’ communities of people with diverse expertise, who are helping others build the capacity to advance the open Internet in their field or topic of interest.
Rețeaua Mozilla Leadership își desfășoară activitatea prin centre tematice, comunități de oameni care posedă competențe diverse, care îi ajută pe alții să își dezvolte capacitatea de avansare a internetului deschis în domeniile lor de activitate sau ca subiect de interes.
;Our current hubs include:
Centrele noastre actuale includ:
;<a href="%(url_learning)s">Learning.</a> Educators and librarians committed to transforming learning in our digital age.
<a href="%(url_learning)s">Învățământ.</a> Educatori și bibliotecari dedicați transformării modului de predare-învățare în era noastră digitală.
;<a href="%(url_science)s">Science.</a> Researchers and data scientists committed to making research and practice more open.
<a href="%(url_science)s">Știință.</a> Cercetători și analiști de date dedicați pentru a face cercetarea și practica mai deschise.
;<a href="%(url_advocacy)s">Internet Policy & Advocacy.</a> Individuals and organizations focused on advancing open Internet issues.
<a href="%(url_advocacy)s">Pledoaria pentru și politica internetului.</a> Persoane fizice și organizații focalizate pe avansul soluționării aspectelor legate de internetul deschis.
;<a href="%(url_women)s">Women & Web Literacy.</a> Community organizers and senior leaders creating opportunities for women and girls to develop web literacy skills.
<a href="%(url_women)s">Femeile și alfabetizarea web.</a> Organizatori de comunități și lideri experimentați care creează oportunități pentru ca femeile și fetele să își dezvolte aptitudinile de utilizare a webului.
;<a href="%(url_iot)s">Internet of Things.</a> Hackers and designers creating provocative prototypes for what an open Internet of Things could and should be.
<a href="%(url_iot)s">Internetul de lucruri.</a> Hackeri și designeri care creează prototipuri provocatoare pentru ce ar putea și ce ar trebui să fie un internet deschis de lucruri.
;Our Initiatives
Inițiativele noastre
;The Mozilla Leadership Network pursues our goals through five key initiatives, which are reflected in each hub:
Rețeaua Mozilla Leadership ne urmărește obiectivele prin cinci inițiative-cheie, care se reflectă în fiecare hub:
;<em>Curricula & Training.</em> We provide free and open curricula and training programs to help leaders develop the skills they need to ensure the next wave of access, inclusion and opportunity online. Example: <a href="%(url_weblit_module)s">Web Literacy Training Module</a>
<em>Planuri de învățământ și instructaje.</em> Asigurăm planuri de învățământ și programe de instructaj libere și deschise pentru a ajuta liderii să dezvolte aptitudinile de care au nevoie pentru asigurarea valului următor de acces, incluziune și oportunitate online. Exemplu: <a href="%(url_weblit_module)s">Modul de instructaj pentru alfabetizare web</a>
;<em>Partnerships.</em> We initiate and grow partnerships that enable Mozilla, our community and our allies to maximize their impact. Example: <a href="%(url_gigabit)s">Gigabit Community Fund</a>
<em>Parteneriate.</em> Inițiem și cultivăm parteneriate care permit Mozilla, comunității noastre și aliaților noștri să își valorifice la maxim impactul. Exemplu: <a href="%(url_gigabit)s">Fondul comunității Gigabit</a>
;<em>Convening.</em> We bring members of the Mozilla Leadership Network together, to learn from one another, exchange ideas and join forces. Example: <a href="%(url_mozFest)s">MozFest</a>
<em>Întruniri.</em> Aducem laolaltă membrii rețelei Mozilla Leadership ca să învețe unii de la alții, să facă schimb de idei și să-și unească forțele. Exemplu: <a href="%(url_mozFest)s">MozFest</a>
;<em>Membership.</em> Members join because they share Mozilla’s vision, and stay because of the strong, diverse community and unique professional development opportunities the network provides. Example: <a href="%(url_fellowships)s">Fellowships</a>
<em>Apartenență.</em> Membrii ni se alătură pentru că împărtășesc viziunea Mozilla și rămân cu noi datorită comunității puternice și diverse și mulțumită oportunităților unice de dezvoltare profesională pe care le oferă rețeaua. Exemplu: <a href="%(url_fellowships)s">Burse de studii</a>