Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
306 lines (159 sloc) 14.5 KB
## active ##
## health-decentralization-link ##
## iot_interoperable_quote ##
## NOTE: Demo server is available at https://www-dev.allizom.org/internet-health/decentralization/
# Used as HTML title of the page
;Decentralization: Vital to Internet Health
Descentralizare: vitală pentru sănătatea internetului
# Used as HTML description of the page
;A decentralized internet, owned by all of us, is where net neutrality, interoperability, competition, and local contribution thrive.
Un internet descentralizat, deținut de noi toți, este acolo unde prosperă neutralitatea internetului, interoperabilitatea, concurența și contribuțiile locale.
# Used as Page Title
;A healthy Internet is created and owned by us all
Un internet sănătos este creat și deținut de noi toți
;The Internet owes much of its success to openness: its open, shared structure has made it easy for everyone to build, surf, and thrive on it. But a few big companies are closing in, closing doors, and creating walled gardens that concentrate their ownership and control of the Web. Together, we can fight to make sure no one limits our Internet access, experience, or creation.
Internetul datorează mare parte din succes deschiderii sale: structura deschisă și partajată a permis tuturor să construiască, să navigheze și să prospere. Dar câteva companii mari se închid în ele, își închid ușile către ceilalți și creează „grădini cu ziduri înalte” care le concentrează titlurile de proprietate și controlul asupra webului. Împreună, putem lupta pentru a ne asigura că nimeni nu ne limitează accesul la internet, experiența online sau posibilitățile creatoare.
;A healthy Internet belongs to you.
Un internet sănătos îți aparține.
;Here are four areas where we can make a difference.
Iată patru zone în care putem aduce o schimbare:
;Net Neutrality
Neutralitatea internetului
;Interoperability
Interoperabilitate
;Competition and Choice
Concurență și ofertă diversificată
;Local Contribution
Contribuții locale
;Decentralization means Net Neutrality
Descentralizare înseamnă neutralitatea internetului
;No one should be able to restrict our access to the Web for their own gain.
Nimeni nu ar trebui să poată să ne restricționeze accesul la web în beneficiul lor.
;We rely on network providers – telcos and cable companies – for access to the Internet. Which puts them in a position to restrict that access for their own business objectives, favoring their own products, blocking sites or brands, or charging different prices and offering different speeds depending on content type. Net neutrality prohibits network providers from discriminating based on content, so everyone has equal access.
Depindem de furnizorii de rețea - companii de telefonie și cablu - pentru accesul la internet, ceea ce îi plasează într-o poziție din care pot restricționa acest acces în beneficiul obiectivelor lor comerciale, favorizându-și propriile produse, blocând site-uri sau branduri ori percepând tarife diferite și oferind viteze diferite în funcție de tipul conținutului. Neutralitatea internetului interzice furnizorilor de rețea să discrimineze în baza conținutului, astfel încât toți să aibă un acces egal.
;As of December 2016, 47 countries currently have laws in place to protect Net Neutrality.
Din luna decembrie 2016, 47 de țări au instituit legi pentru protejarea neutralității internetului.
;Source: <a href="%(accessnow)s">Access Now</a>
Sursă: <a href="%(accessnow)s">Access Now</a>
# String obsolete. Do NOT remove
;Source: <a href="%(wwwf)s">Access Now</a>, 2015
Sursă: <a href="%(wwwf)s">Access Now</a>, 2015
# This is used as a decorative element in a callout box.
;47
47 {ok}
;How you can support net neutrality
Cum poți susține neutralitatea internetului
;Keep speaking up
Exprimă-ți opiniile
;The fight for net neutrality continues all over the world. The rules that have been adopted in the US and Europe need to be defended and enforced. Reach out to your government official wherever you live, and express your support.
Lupta pentru neutralitatea internetului continuă peste tot în lume. Regulile adoptate în S.U.A. și Europa trebuie apărate și aplicate. Adresează-te autorităților publice, indiferent unde locuiești, și exprimă-ți suportul.
;How Mozilla is supporting net neutrality
Cum susține Mozilla neutralitatea internetului
;Advocating policy change
Pledează pentru schimbarea politicilor
;Working directly with legislative bodies to craft policy frameworks for and meaningful enforcement of net neutrality in the <a href="%(usa)s">United States</a>, <a href="%(europe)s">Europe</a>, <a href="%(india)s">India</a>, and all over the world.
Lucrăm direct cu organele legislative în scopul conceperii de politici-cadru pentru și în sensul aplicării semnificative a neutralității internetului în <a href="%(usa)s">Statele Unite</a>, <a href="%(europe)s">Europa</a>, <a href="%(india)s">India</a>și peste tot în lume.
;Building community
Construiește comunitatea
;Fostering a global community of passionate Internet users who share our vision.
Cultivăm o comunitate globală de utilizatori entuziaști de internet care ne împărtășesc viziunea.
;Decentralization means Interoperability
Descentralizare înseamnă interoperabilitate
;The Web should remain open and interoperable, so we can keep our experience consistent, transparent, and full of possibility.
Webul trebuie să rămână deschis și interoperabil pentru a ne păstra experiența constantă, transparentă și bogată în posibilități.
;Interoperability is a big word with a simple result: your Web experience is basically the same across browsers, hardware, and operating systems because it was designed that way – and built with the open standards to support it. Open standards also allow anyone to invent new ways to make your Web experience better. But interoperability is losing ground to closed systems – and we’re losing transparency, participation, and innovation along with it.
Interoperabilitatea este un cuvânt mare cu un rezultat simplu: experiența web este, la bază, aceeași pe toate browserele, echipamentele fizice și sistemele de operare, pentru că așa a fost proiectată și construită - cu standarde deschise care să o susțină. De asemenea, standardele deschise permit oricui să inventeze moduri noi de îmbunătățire a experienței web. Dar interoperabilitatea pierde teren în fața sistemelor închise - și, odată cu ea, pierdem transparență, participare și inovație.
;Nearly half the economic potential of the Internet of Things relies on its systems being interoperable.
Aproape jumătate din potențialul economic al internetului de lucruri se bazează pe interoperabilitatea sistemelor.
;Source: <a href="%(mckinsey)s">McKinsey</a>, 2015
Sursă: <a href="%(mckinsey)s">McKinsey</a>, 2015
;50%
50% {ok}
# OBSOLETE, do not remove
;73% of Internet users have seen someone harassed online and 40% have personally experienced it.
73% dintre utilizatorii de internet au fost martori la hărțuire online și 40% i-au căzut victime.
# OBSOLETE, do not remove
;Source: <a href="%(pew)s">Pew Research</a>, 2014
Sursă: <a href="%(pew)s">Pew Research</a>, 2014
# This is used as a decorative element in a callout box.
# OBSOLETE, do not remove
;73%
73% {ok}
;How you can support interoperability
Cum poți susține interoperabilitatea
;Go independent
Fii independent
;Innovation can still come from anywhere – especially if we support it. Try out apps and products from companies you don’t already know.
Inovația încă mai poate veni de oriunde – mai ales dacă o susținem. Încearcă aplicații și produse de la companii pe care nu le știi deja.
;How Mozilla is supporting interoperability
Cum susține Mozilla interoperabilitatea
;Setting the standards
Stabilește standardele
;Working with and even leading open standards bodies, like <a href="%(ietf)s">IETF</a> and <a href="%(w3c)s">W3C</a>.
Lucrăm cu și chiar conducem organisme de standarde deschise, precum <a href="%(ietf)s">IETF</a> și <a href="%(w3c)s">W3C</a>.
;Walking the talk
Pledează prin exemplu
;Building interoperability into our own products, and empowering web developers through initiatives like the <a href="%(mdn)s">Mozilla Developer Network</a>.
Implementăm principiul interoperabilității în produsele noastre și promovăm dezvoltatorii web prin inițiative precum rețeaua Mozilla de dezvoltatori - <a href="%(mdn)s">Mozilla Developer Network</a>.
;Decentralization means Competition and Choice
Descentralizare înseamnă concurență și ofertă diversificată
;The Internet should continue to foster healthy competition among companies, opportunity for entrepreneurs, and meaningful choices for users.
Internetul trebuie să continue să cultive concurența sănătoasă între companii, oportunități pentru antreprenori și oferte semnificative pentru utilizatori.
;A personalized Internet is an exciting prospect. But more and more, that means opting into a single company’s ecosystem – which streamlines your experience right now, but may seriously limit your choices in the future. Competitors will be reduced to those few companies who can offer the whole enchilada, thus consolidating the power of existing tech giants and making it much harder for entrepreneurs to disrupt the market with great ideas.
Un internet personalizat este o perspectivă interesantă, dar, din ce în ce mai mult, înseamnă optarea pentru ecosistemul unei singure companii - care îți eficientizează experiența acum, dar îți poate limita sever opțiunile în viitor. Concurența se va reduce la câteva companii care pot oferi servicii complete, consolidând astfel puterea giganților tehnologici existenți și făcând mult mai dificilă perturbarea pieței de către antreprenori cu idei grozave.
;In most EU member countries, Google controls more than 90 percent of the search market. In some countries, it controls as much as 97%.
În cele mai multe țări membre U.E., Google controlează peste 90 la sută din piața de căutare. În unele țări, și până la 97 %.
;Source: <a href="%(atlantic)s">The Atlantic</a>, 2015
Sursă: <a href="%(atlantic)s">The Atlantic</a>, 2015
# This is used as a decorative element in a callout box.
;97%
97% {ok}
;How you can influence competition and choice
Cum poți influența concurența și oferta diversificată
;Know the tradeoffs
Cunoaște compromisurile
;Make sure you understand the tradeoffs of that seamless online experience before you opt into a single ecosystem. Support the companies and services that best reflect your needs – and your values.
Asigură-te că înțelegi compromisurile unei asemenea experiențe online integrate înainte să optezi pentru un singur ecosistem. Susține companiile și serviciile care îți reflectă cel mai bine nevoile și mai ales valorile.
;How Mozilla is influencing competition and choice
Cum influențează Mozilla concurența și oferta diversificată
;Opposing gatekeeper power
Se opune puterii deținute de apărătorii „porților închise”
;<a href="%(netpolicy)s">Advocating</a> for net neutrality, copyright reform, and other issues all over the world.
<a href="%(netpolicy)s">Milităm</a> pentru neutralitatea internetului, reforma legislației privind drepturile de reproducere și alte aspecte la nivel global.
;Championing openness
Apără deschiderea
;Building with <a href="%(standards)s">open standards</a> and open source in our own products, and <a href="%(mpl)s">supporting openness</a> at every opportunity.
Ne construim produsele cu <a href="%(standards)s">standarde deschise</a> și sursă deschisă și <a href="%(mpl)s">susținem deschiderea</a> cu orice ocazie.
;Decentralization means Local Contribution
Descentralizare înseamnă contribuție locală
;We should all be able to contribute to the Web, so it reflects and serves all of its users.
Toți trebuie să putem să ne aducem contribuția la web, astfel încât să reflecte și să deservească toți utilizatorii.
;Today 3 billion people all over the world use the Internet to learn, work, play, and connect. But not everyone is able to contribute to it equally. Which means the Web doesn’t reflect the full diversity of its users, doesn’t work as well for some people as others, and can even marginalize certain communities and individuals.
Astăzi, 3 miliarde de oameni din toate colțurile lumii folosesc internetul ca să învețe, să lucreze, să se joace și să comunice, dar nu oricine poate contribui la el în mod egal, ceea ce înseamnă că webul nu reflectă pe deplin diversitatea utilizatorilor, nu funcționează la fel de bine pentru toți și poate chiar marginaliza anumite comunități și persoane.
;Chinese, Spanish, Arabic and Portuguese speaking internet users make up 37.5% of the total online population, but only 11% of the Web is in their language.
Internauții vorbitori de chineză, spaniolă, arabă și portugheză reprezintă 37,5% din totalul populației online, dar numai 11% din web este disponibil în limba lor.
;Source: <a href="%(wikipedia)s">Wikipedia</a>
Sursa: <a href="%(wikipedia)s">Wikipedia</a>
# This is used as a decorative element in a callout box.
;37.5%
37,5%
;How you can support local contribution
Cum poți sprijini contribuțiile locale
;Start making
Începe să creezi
;Try your hand at creating Web content you care about, in your language. <a href="%(thimble)s">Thimble</a> is a great way to start.
Încearcă să creezi conținut web de care ești interesat, în limba ta. <a href="%(thimble)s">Thimble</a> este un punct bun de plecare.
;How Mozilla is supporting local contribution
Cum sprijină Mozilla contribuția locală
;Teaching makers
Formează creatorii
;Providing the <a href="%(tools)s">tools</a> and <a href="%(teaching)s">teaching</a> to foster the next generation of Web creators.
Oferim <a href="%(tools)s">unelte</a> și <a href="%(teaching)s">formare</a> pentru a cultiva generația următoare de creatori web.
;Teaching localization
Formează localizatorii
;Providing the <a href="%(l10n)s">blueprint for localization</a>, so Web content can be made relevant for people in different languages and locales.
Oferim <a href="%(l10n)s">planul de execuție pentru localizare</a>, astfel încât conținutul web să fie pertinent pentru oameni din țări diferite, care vorbesc limbi diferite.
;Hungry for more?
Vrei să afli mai multe?
;Read on about Decentralization in our <a href="%(healthreport)s">Internet Health Report</a>.
Citește despre descentralizare în <a href="%(healthreport)s">Raportul asupra sănătății internetului</a>.