Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
253 lines (130 sloc) 12 KB
## active ##
## inclusion-donate-tech ##
## NOTE: Demo server is available at https://www-dev.allizom.org/internet-health/digital-inclusion/
;Digital Inclusion: Vital to Internet Health
Incluziune digitală: vitală pentru sănătatea internetului
;Digital inclusion means promoting diversity, practicing respect, and supporting universal access online.
Incluziunea digitală înseamnă promovarea diversității, practicarea respectului și sprijinirea accesului universal online.
;A Healthy Internet is Inclusive to All
Un internet sănătos îi include pe toți
;The more voices, perspective, languages, and people contributing to the Web, the richer the experience for everyone. But the whole Internet is not yet accessible, welcoming, and safe for all. Together, we have the power to shape the Web, and our world along with it.
Cu cât sunt mai multe voci, perspective, limbi și oameni care contribuie la web, cu atât va fi mai bogată experiența tuturor. Dar nu tot internetul este acum accesibil, primitor și sigur pentru toți. Împreună avem puterea să făurim webul și lumea noastră odată cu el.
;A healthy Internet is open to you.
Un internet sănătos este deschis pentru tine.
;Here are three areas where we can make a difference.
Iată trei zone în care putem aduce o schimbare:
# This is a navigation link
;Promote Diversity
Promovarea diversității
# This is a navigation link
;Practice Respect
Practicarea respectului
# This is a navigation link
;Support Universal Access
Susținerea accesului universal
;Digital Inclusion means promoting diversity
Incluziunea digitală înseamnă promovarea diversității
;For the Internet to fulfill its greatest promise, it must reflect the diversity and experience of all people, everywhere.
Pentru ca internetul să-și îndeplinească cea mai mare promisiune, trebuie să reflecte diversitatea și experiența tuturor, de peste tot în lume.
;As inclusive as the Web can seem, it’s not yet an equal playing field. More than half the world is still without it; emerging economies and marginalized communities are often the last to gain access. Far fewer women are using the Internet than men. And without diversity among its creators, the Web itself will reflect unconscious biases, while personalizing algorithms can reinforce our own.
Pe cât de inclusiv poate părea să fie webul, nu este încă un teren de joc egal. Peste jumătate din lume încă nu are acces la el; economiile emergente și comunitățile marginalizate sunt adesea ultimele care obțin acces la internet. Cu mult mai puține femei folosesc internetul comparativ cu bărbații. Și, fără diversitatea creatorilor, webul în sine va reflecta prejudecăți inconștiente, iar algoritmii de personalizare le pot întări pe ale noastre.
;In nine developing countries, women are still nearly 50% less likely to access the Internet than men.
În nouă țări dezvoltate, femeile prezintă încă o probabilitate de accesare a internetului cu aproape 50 % mai mică decât bărbații.
;Source: <a href="%(wwwf)s">World Wide Web Foundation</a>, 2015
Sursă: <a href="%(wwwf)s">Fundația World Wide Web</a>, 2015
# This is used as a decorative element in a callout box.
;50%
50% {ok}
;How you can promote diversity
Cum poți promova diversitatea
;Create web content
Creează conținut web
;Create your own Web content – like videos, blog posts, GIFs – in your language, local to your area.
Creează conținut web propriu – videoclipuri, posturi pe blog, GIF-uri – în limba ta, pe tematici pertinente pentru regiunea ta.
;Build resources
Construiește resurse
;Support a resource like <a href="%(wiki_support)s">Wikipedia</a> that drastically lowers the barriers to knowledge – or better yet, <a href="%(wiki_contribute)s">help build it</a>. Wikipedia needs more, and more diverse, contributors.
Susține resurse, precum <a href="%(wiki_support)s">Wikipedia</a>, care reduc dramatic barierele de acces la cunoștințe – sau, și mai bine, <a href="%(wiki_contribute)s">ajută la construirea lor</a>. Wikipedia are nevoie de mai mulți colaboratori, cât mai diverși.
;How Mozilla is promoting diversity
Cum promovează Mozilla diversitatea
;Advancing accessibility
Avansează accesibilitatea
;Advancing web accessibility standards, and making Firefox inclusive through efforts like our <a href="%(web_a11y)s">Accessibility</a> team.
Avansăm standardele de accesibilitate web și facem Firefox inclusiv prin eforturi precum echipa de <a href="%(web_a11y)s">Accesibilitate</a>.
;Building digital skills
Dezvoltă aptitudini digitale
;<a href="%(un_women)s">Partnering with UN Women</a> to help women in Africa and across the globe build key digital skills.
<a href="%(un_women)s">Am intrat într-un parteneriat cu UN Women</a> pentru a ajuta femeile din Africa și din toate colțurile lumii să își dezvolte aptitudini digitale fundamentale.
;Digital Inclusion means practicing respect
Incluziunea digitală înseamnă practicarea respectului
;We should all have the ability to participate fully on the Internet, without threat to our reputations, our confidence, or our safety.
Toți trebuie să avem capacitatea de a participa pe deplin la internet, fără amenințarea reputației noastre, a încrederii în sine sau a siguranței.
;We’ve all seen our share of nasty comments sections. At times, the Web can feel like a very unfriendly place – particularly for women, minorities, and members of marginalized communities. By discouraging people from getting online, cyberbullying and cyber violence threaten not just individuals, but the Internet itself.
Toți am avut parte de comentarii malițioase. Uneori, webul poate părea un loc foarte neprietenos - mai ales pentru femei, minorități și membrii comunităților marginalizate. Prin descurajarea intrării pe internet, intimidarea cibernetică și violența cibernetică nu amenință numai persoanele fizice, ci și internetul în sine.
;73% of Internet users have seen someone harassed online and 40% have personally experienced it.
73% dintre utilizatorii de internet au fost martori la hărțuire online și 40% i-au căzut victime.
;Source: <a href="%(pew)s">Pew Research</a>, 2014
Sursă: <a href="%(pew)s">Pew Research</a>, 2014
# This is used as a decorative element in a callout box.
;73%
73% {ok}
;How you can practice respect
Cum poți încuraja respectul
;Report bullying
Raportează intimidările
;If you see cyber violence and bullying online, <a href="%(report)s">record it and report it</a>.
Dacă observi violențe și intimidări online, <a href="%(report)s">înregistrează-le și raportează-le</a>.
;Talk about respect
Discută despre respect
;<a href="%(kids)s">Talk to your kids</a> about cyberbullying, and <a href="%(teachers)s">encourage their teachers to do the same</a>.
<a href="%(kids)s">Vorbește-le copiilor</a> despre intimidarea online și <a href="%(teachers)s">încurajează-i și pe profesorii lor să le vorbească pe această temă</a>.
;How Mozilla is practicing respect
Cum practică Mozilla respectul
;Supporting tools for safety
Unelte de suport pentru siguranță
;Supporting the <a href="%(coral)s">Coral Project</a>, which works to improve how journalists and communities engage on news websites, including tools like <a href="%(talk)s">Talk</a>, that aims to create smarter, safer comments sections.
Susținem <a href="%(coral)s">proiectul Coral</a>, care lucrează pentru îmbunătățirea modului în care interacționează jurnaliștii și comunitățile pe site-urile web de știri, inclusiv unelte precum <a href="%(talk)s">Talk</a>, care au scopul de a crea secțiuni mai inteligente și mai sigure de comentarii.
;Empowering individuals
Conferă putere persoanelor fizice
;Creating open curricula that empowers people to create safe spaces online, like the <a href="%(teaching)s">Teaching Kit: Combating Cyber Violence Against Women and Girls</a>.
Creăm planuri de învățământ deschise care dau oamenilor puterea de a face spații online sigure, precum <a href="%(teaching)s">Kitul de predare: Combaterea violenței cibernetice împotriva femeilor și a fetelor</a>.
;Digital Inclusion means supporting universal access to the whole Internet
Incluziune digitală înseamnă susținerea accesului universal la tot internetul
;We should all have affordable, high-quality, unrestricted access to the whole Web, so the whole world can benefit.
Toți trebuie să dispunem de un acces nerestricționat, de înaltă calitate și la prețuri acceptabile la tot webul, astfel încât să fie benefic pentru lumea întreagă.
;To participate online, you have to be able to get online. Programs have emerged that offer free or subsidized Internet access, but it is often slow or restricted, creating a ‘poor Internet for poor people.’ At its most extreme, governments worldwide are turning off all or parts of the Internet to serve their own agendas, which can threaten human rights and even the health of the global economy.
Pentru a participa online, trebuie să poți intra online. Au apărut programe care oferă acces gratuit sau subvenționat la internet, dar este cel mai adesea lent sau restricționat, creând „un internet sărac pentru oameni săraci”. În cele mai extreme cazuri, guvernele de la nivel mondial taie tot sau părți din internet în serviciul propriilor lor agende, ceea ce poate amenința drepturile omului și chiar sănătatea economiei globale.
;In 2016, there were 51 intentional Internet shutdowns in 18 countries.
În anul 2016 au avut loc 51 de închideri intenționate ale internetului în 18 țări.
;Source: <a href="%(accessnow)s">AccessNow</a>, 2016
Sursă: <a href="%(accessnow)s">AccessNow</a>, 2016
# This is used as a decorative element in a callout box.
;51
51 {ok}
;How you can support universal access
Cum poți susține accesul universal
;Donate your tech
Donează echipamente
;Donate your old computers, laptops, and phones to non-profits that refurbish and redistribute them to underserved communities.
Donează calculatoare vechi, laptopuri și telefoane organizațiilor nonprofit care le recondiționează și le redistribuie în comunitățile defavorizate.
# String is obsolete. Do NOT remove.
;Donate your old computers, laptops, and phones to non-profits like <a href="%(reconnect)s">Reconnect</a>, <a href="%(strut)s">Students Recycling Used Technology</a>, or <a href="%(interconnection)s">Interconnection</a>, who refurbish and redistribute them to underserved communities.
Donează calculatoare vechi, laptopuri și telefoane unor organizații nonprofit precum <a href="%(reconnect)s">Reconnect</a>, <a href="%(strut)s">Students Recycling Used Technology</a> sau <a href="%(interconnection)s">Interconnection</a>, care le recondiționează și le redistribuie în comunitățile defavorizate.
;Advocate for openness
Militează pentru deschidere
;Tell your representatives that open and affordable access to the Internet should be a policy priority.
Spune-le reprezentanților tăi că accesul deschis și la prețuri acceptabile la internet trebuie să fie o prioritate politică.
;How Mozilla is supporting universal access
Cum susține Mozilla accesul universal
;Advocating for neutrality
Militează pentru neutralitate
;Championing <a href="%(neutrality)s">net neutrality</a>, so that everyone has access to the same Internet.
Apărăm <a href="%(neutrality)s">neutralitatea internetului</a> astfel încât fiecare să aibă acces la același internet.
;Connecting the unconnected
Îi conectează pe cei neconectați
;Sponsoring the <a href="%(equalrating)s">Equal Rating Innovation Challenge</a> to find novel solutions for connecting the unconnected to the full, open Internet.
Sponsorizăm <a href="%(equalrating)s">Equal Rating Innovation Challenge</a> pentru a identifica soluții noi de conectare a celor neconectați la internetul complet și deschis.
;Hungry for more?
Vrei să afli mai multe?
;Read on about Digital Inclusion in our <a href="%(healthreport)s">Internet Health Report</a>.
Citește despre incluziunea digitală în <a href="%(healthreport)s">Raportul asupra sănătății internetului</a>.