Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
233 lines (118 sloc) 11.7 KB
## active ##
## NOTE: Demo server is available at https://www-dev.allizom.org/internet-health/open-innovation/
# Used as HTML title of the page
;Open Innovation: Vital to Internet Health
Inovația deschisă: vitală pentru sănătatea internetului
# Used as HTML description of the page
;Open Innovation means innovating collectively through shared ideas and open source code.
Inovație deschisă înseamnă inovare colectivă prin idei împărtășite și coduri-sursă deschise.
;A healthy Internet is open for innovation
Un internet sănătos este deschis pentru inovație
;The Internet was built on the promise that any one of us might create the next big thing. But in order to keep creating, imagining, and reinventing our future online, the building blocks of the Web must be open to all. And together, we need to make sure the policies and laws that govern those building blocks are fair and functional.
Internetul a fost construit cu promisiunea că oricare dintre noi poate crea următorul lucru important. Dar pentru a continua să creăm, să ne imaginăm și să ne reinventăm viitorul online, elementele de construcție ale webului trebuie să fie deschise tuturor. Și împreună trebuie să ne asigurăm că politicile și legile care le guvernează sunt echitabile și funcționale.
;A healthy Internet is created by you.
Un internet sănătos este internetul creat de tine.
;Here are three areas where we can make a difference.
Iată trei zone în care putem aduce o schimbare:
;Support Open Source
Susținerea surselor deschise
;Engage in Copyright Reform
Implicarea în reforma drepturilor de reproducere
;Influence Patent Policy
Influențarea politicilor de brevetare
;Open Source: Keeping the building blocks of the Web open for creativity
Sursă deschisă: menținerea elementelor de construcție ale webului deschise pentru creativitate
;Open source should continue to be the heart of the Internet, so we can all see, verify, and contribute to its future.
Sursa deschisă poate continua să fie inima internetului pentru ca toți să putem vedea, verifica și contribui la viitorul lui.
;Open source software – technology built with code that is open for view, use, and modification – is the engine that powers a huge amount of the Internet, from servers to operating systems to the bots that fetch your search results. It’s the infrastructure that makes the Web a truly public resource: transparent, trustworthy, and collaborative, so that anyone with an idea can contribute. But much like our IRL infrastructure, we have to commit the attention and resources to maintain it.
Programele informatice cu sursă deschisă – tehnologie construită cu un cod deschis pentru vizualizare, utilizare și modificare - sunt motorul care antrenează o parte enormă a internetului, de la servere la sisteme de operare, până la roboții care extrag rezultatele căutărilor. Este infrastructura care face webul o resursă cu adevărat publică: transparent, de încredere și colaborativ, astfel încât oricine are o idee poate contribui. Dar, foarte similar infrastructurii noastre IRL, trebuie să le dedicăm atenție și resurse pentru întreținerea lor.
;GitHub, the world’s largest open source community, includes 19 million developers, 100,000 teams, and 52 million repositories for established and developing technologies.
GitHub, cea mai mare comunitate de sursă deschisă la nivel mondial, include 19 milioane de dezvoltatori, 100.000 de echipe și 52 de milioane de depozitare pentru tehnologii consacrate și în dezvoltare.
;Source: <a href="%(github)s">GitHub</a>
Sursă: <a href="%(github)s">GitHub</a>
# This is used as a decorative element in a callout box. Keep it short.
;52M
52M {ok}
;How you can support open source
Cum poți sprijini sursele deschise
;Contribute to a project
Contribuie la un proiect
;Contribute to an existing open source project. Become a <a href="%(contribute)s">Mozillian!</a> Or use <a href="%(open_hatch)s">OpenHatch</a> to match your skillset to a project.
Contribuie la un proiect cu sursă deschisă existent. Devino <a href="%(contribute)s">Mozillian!</a> sau folosește <a href="%(open_hatch)s">OpenHatch</a> pentru corelarea aptitudinilor tale a un proiect.
;Create something new
Creează ceva nou
;Not sure where to start? Try our <a href="%(toolkit)s">Open Innovation Toolkit</a>.
Nu știi de unde să începi? Încearcă <a href="%(toolkit)s">Kitul de unelte pentru inovație deschisă</a>.
;How Mozilla is supporting open source
Cum sprijină Mozilla sursa deschisă
;Contributing to the ecosystem
Contribuie la ecosistem
;Contributing directly to the open source ecosystem through our products, build systems, and back end systems, and fostering community through the <a href="%(mdn)s">Mozilla Developer Network</a>.
Contribuim direct la ecosistemul cu sursă deschisă prin produsele proprii, construim sisteme și sisteme back end și cultivăm o comunitate prin rețeaua <a href="%(mdn)s">Mozilla Developer Network</a>.
;Offering support
Oferă suport
;Establishing <a href="%(moss)s">MOSS</a>, the Mozilla Open Source Support program, to give back to the movement we were born from.
Am instituit <a href="%(moss)s">MOSS</a>, programul Mozilla de suport pentru sursele deschise, ca să ne aducem aportul la mișcarea din care ne-am născut.
;Copyright: Reforming laws for our digital reality
Drepturi de reproducere: reformarea legislației pentru realitatea digitală
;We should all be able to share, reuse and reinterpret the creativity that inspires us on the Internet.
Toți trebuie să putem partaja, reutiliza și reinterpreta creativitatea care ne inspiră pe internet.
;Intellectual Property (IP) rights were designed as a practical solution to advance creativity in all its forms: arts, science, business, and technology. In order for IP to continue sowing seeds for the future of the Web, our laws need to support the speed and spirit of collaboration that defines our digital world.
Drepturile de proprietate intelectuală (PI) au fost concepute ca soluție practică pentru avansul creativității în toate formele sale: arte, știință, afaceri și tehnologie. Pentru ca PI să continue plantarea semințelor pentru viitorul webului, legile trebuie să susțină viteza și spiritul de colaborare care ne definesc lumea digitală.
;There are now an estimated 1 billion Creative Commons-licensed works online that encourage reuse, including texts, photos, and music.
Există acum online circa 1 miliard de lucrări sub licență Creative Commons care încurajează reutilizarea, inclusiv texte, fotografii și muzică.
;Source: <a href="%(cc)s">Creative Commons</a>, 2015
Sursă: <a href="%(cc)s">Creative Commons</a>, 2015
# This is used as a decorative element in a callout box. Keep it short.
;1B
1B {ok}
;How you can engage in copyright reform
Cum te poți implica în reforma drepturilor de reproducere
;Keep the pressure on
Menține presiunea
;Protests against SOPA/PIPA in the US and ACTA in Europe led to the shelving of laws that may have hindered open innovation. EU citizens: the <a href="%(single_market)s">Digital Single Market</a> could produce good or bad new copyright law. <a href="%(change)s">Join us</a> and others in the fight!
Protestele împotriva SOPA/PIPA din SUA și cele împotriva ACTA din Europa au condus la abandonarea legilor care ar fi putut împiedica inovația deschisă. Cetățeni UE: <a href="%(single_market)s">Piața digitală unică</a> poate produce o legislație nouă, bună sau rea, privind drepturile de reproducere. <a href="%(change)s">Alătură-te nouă</a> și celorlalți în această luptă!
;Get creative
Devino creativ
;Keep making memes, posting links, and getting creative on the Web with <a href="%(attribution)s">respectful attribution</a>.
Continuă să faci meme-uri, să postezi linkuri și să fii creativ pe web cu <a href="%(attribution)s">atribuire respectuoasă</a>.
;How Mozilla is engaged in copyright reform
Cum este Mozilla angajată în reforma drepturilor de reproducere
;Standing up for reform
Se luptă pentru reformă
;Making the case for copyright reform in <a href="%(europe)s">Europe</a>.
Apărăm reforma drepturilor de reproducere în <a href="%(europe)s">Europa</a>.
;Advocating for protections
Militează pentru protecții
;Advocating for clear protections for <a href="%(internet_users)s">Internet users</a>, <a href="%(creators)s">creators</a>, and <a href="%(intermediaries)s">intermediaries</a> with the U.S. Copyright Office.
Milităm pentru protecții clare date <a href="%(internet_users)s">utilizatorilor de internet</a>, <a href="%(creators)s">creatorilor</a> și <a href="%(intermediaries)s">intermediarilor</a> înaintea Oficiului SUA pentru Drepturi de Reproducere.
;Patents: Building a system that encourages innovation
Brevete: construirea unui sistem care încurajează inovația
;Our patent system should work with and for open innovation, not against it.
Sistemul nostru de brevetare trebuie să funcționeze cu și pentru inovația deschisă, nu împotriva ei.
;Patents were designed to create incentive for innovation. But the patent system and software development don’t always get along so well. Software patents are often written so broadly that they’re open to misinterpretation, and exclusive rights can far outlive the shelf life of the software itself. All of which creates obstacles and uncertainty for innovators, and leaves the door open for patent trolls and endless litigation.
Brevetele sunt concepute să creeze stimulente pentru inovație. Dar sistemul de brevetare și dezvoltarea de programe informatice nu se împacă întotdeauna chiar atât de bine. Brevetele de programe informatice sunt adesea formulate în termeni atât de largi încât sunt pasibile de interpretare necorespunzătoare și drepturile exclusive pot supraviețui mult după durata de viață a raft a programului în sine. Toate acestea creează obstacole și incertitudine pentru inovatori și lasă ușa deschisă „trolilor” de brevete și litigiilor interminabile.
;High Tech patents are the subject of more disputes than all other patents combined.
Brevetele de tehnologie înaltă fac obiectul mai multor litigii decât toate celelalte brevete la un loc.
;Source: <a href="%(patents)s">Unified Patents</a>, 2016
Sursă: <a href="%(patents)s">Unified Patents</a>, 2016
;How you can influence patent policy
Cum poți influența politica de brevetare
;Use open source software
Folosește programe cu sursă deschisă
;Look for open source alternatives to the products you use every day. You can find options <a href="%(alt_1)s">here</a> and <a href="%(alt_2)s">here</a>.
Caută alternative cu sursă deschisă la produsele pe care le folosești în fiecare zi. Poți găsi opțiuni <a href="%(alt_1)s">aici</a> și <a href="%(alt_2)s">aici</a>.
;How Mozilla is influencing patent policy
Cum influențează Mozilla politica de brevetare
;Advocating for change
Militează pentru schimbare
;Advocating for change in the <a href="%(court)s">US Supreme Court</a>.
Milităm pentru schimbare la <a href="%(court)s">Curtea Supremă SUA</a>.
;Keeping our patents open
Își menține brevetele deschise
;Offering everyone a royalty-free non-exclusive license to all of Mozilla’s patents under the <a href="%(patent_license)s">Mozilla Open Software Patent License Agreement</a>.
Oferim oricui o licență neexclusivă, fără redevențe pentru toate brevetele Mozilla în temeiul <a href="%(patent_license)s">Acordului Mozilla de licență pentru brevete de programe informatice cu sursă deschisă</a>.
;Hungry for more?
Vrei să afli mai multe?
;Read on about Open Innovation in our <a href="%(healthreport)s">Internet Health Report</a>.
Citește despre inovația deschisă în <a href="%(healthreport)s">Raportul asupra sănătății internetului</a>.