Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
262 lines (137 sloc) 13.1 KB
## active ##
## internet_health_subpage_rebrand ##
## NOTE: Demo server is available at https://www-dev.allizom.org/internet-health/privacy-security/
# Used as both main title and HTML meta tag (title)
;A Healthy Internet is Secure and Private
Un internet sănătos este securizat și privat
# HTML meta tag (description)
;The Internet only stays healthy if we trust it as a safe place – to explore, transact, connect, and create.
Internetul se menține sănătos dacă avem încredere că este un loc sigur - pentru explorare, tranzacționare, conectare și creație.
;The Internet only stays healthy if we trust it as a safe place – to explore, transact, connect, and create. Our privacy and security online is under constant threat. But there’s something you can do about it: get informed, protect yourself, and make your voice heard.
Internetul se menține sănătos dacă avem încredere că este un loc sigur - pentru explorare, tranzacționare, conectare și creație. Confidențialitatea datelor și securitatea noastră online sunt amenințate în continuu. Dar poți face ceva în acest sens: informează-te, protejează-te și fă-ți vocea auzită.
;A healthy Internet depends on you.
Un Internet sănătos depinde de tine.
;Here are three areas where we can make a difference.
Iată trei zone în care putem aduce o schimbare:
# This is a navigation link
;User Control
Controlul deținut de utilizator
# This is a navigation link
;Cyber Security
Securitatea cibernetică
# This is a navigation link
;Government Surveillance
Monitorizarea guvernamentală
;User Control: Deciding who can collect your data
Controlul deținut de utilizator: decide cine îți poate colecta datele
;We should all be able to choose – with clarity and confidence – what information we share with what companies, understanding the tradeoffs we’re making when we do.
Toți trebuie să putem alege - cu claritate și convingere - ce informații împărtășim cărei companii, înțelegând compromisurile pe care le facem și când le facem.
;Right now, we all lack meaningful choice online – privacy policies are often miles long and hard to read, we don’t understand what information we’re sharing or when, and opting out is seldom on the menu.
Chiar acum, tuturor ne lipsește opțiunea semnificativă de a alege online - politicile de confidențialitate sunt adesea interminabile și greu de citit, nu înțelegem ce informații furnizăm sau când și refuzul de a le furniza cel mai adesea nici nu există.
;91% of adults agree that consumers have lost control of how personal information is collected and used by companies.
91% dintre adulți sunt de părere că consumatorii au pierdut controlul asupra modului în care companiile colectează și utilizează datele cu caracter personal.
# Pew Research Center is an organization
;Source: <a href="%(pew)s" rel="external">Pew Research Center</a>, May 2015
Sursă: <a href="%(pew)s" rel="external">Centrul de cercetare Pew</a>, mai 2015
# This is used as a decorative element in a callout box.
;91%
91% {ok}
;What you can do about user control
Ce poți face pentru controlul deținut de utilizator
;Control your apps
Controlează-ți aplicațiile
;Make sure your mobile apps access only the info they need. Control your privacy and location settings on <a href="%(ios)s" rel="external">iOS</a> and <a href="%(android)s" rel="external">Android</a>.
Asigură-te că aplicațiile de pe dispozitivele mobile accesează numai informațiile de care au nevoie. Verifică parametrii de confidențialitate a datelor și setările pentru locație pe <a href="%(ios)s" rel="external">iOS</a> și <a href="%(android)s" rel="external">Android</a>.
;Manage your preferences
Gestionează-ți preferințele
;Know your settings. You can manage your profile and preferences for <a href="%(google)s">Google</a>, <a href="%(yahoo)s">Yahoo!</a> and <a href="%(facebook)s">Facebook</a> ads.
Cunoaște-ți setările. Poți gestiona profilul și preferințele pentru publicitatea pe <a href="%(google)s">Google</a>, <a href="%(yahoo)s">Yahoo!</a> și <a href="%(facebook)s">Facebook</a>.
# The string is obsolete. Do not remove.
;Know your settings. You can manage your profile and preferences for <a href="%(google)s">Google</a>, <a href="%(yahoo)s">Yahoo!</a> and <a href="%(facebook)s">Facebook</a> ads, and even <a href="%(acxiom)s">edit data that’s been collected about you by Acxiom</a>, one of the world’s largest marketing data brokers.
Cunoaște-ți setările. Poți gestiona profilul și preferințele pentru anunțurile de pe <a href="%(google)s">Google</a>, <a href="%(yahoo)s">Yahoo!</a> și <a href="%(facebook)s">Facebook</a> și chiar poți <a href="%(acxiom)s">edita datele colectate despre tine de către Acxiom</a>, unul dintre cei mai mari brokeri de date pentru marketing la nivel mondial.
;What Mozilla is doing about user control
Ce face Mozilla pentru controlul deținut de utilizator
;Writing our own policy
Elaborează politici proprii
;Writing <a href="%(privacy)s">our own privacy policy</a> in clear, understandable language.
Ne scriem <a href="%(privacy)s">politica proprie de confidențialitate</a> într-un limbaj clar, ușor de înțeles.
;Creating supportive products
Creează produse de suport
;Walking the talk with our own products, with features like the Forget Button, and <a href="%(focus)s">Firefox Focus</a>, our private browser for iOS.
Punem în practică ideile pentru care pledăm chiar la interiorul propriilor produse, prin funcționalități precum butonul de uitare și <a href="%(focus)s">Firefox Focus</a>, browserul nostru privat pentru iOS.
;Educating the industry
Educă industria
;Encouraging and educating the industry about <a href="%(leandata)s">lean data practices</a>.
Încurajăm și educăm industria asupra <a href="%(leandata)s">practicilor de date minime</a>.
;Cyber Security: Locking down your sensitive information
Securitate cibernetică: Securizarea informațiilor tale sensibile
;We should all have the ability to protect our online identity.
Toți ar trebui să avem abilitatea de a ne proteja identitatea online.
;At this point, it feels like we’ve all been victims of a cyberattack somewhere, somehow. Data breaches can lay bare the passwords of millions of people, often going undiscovered for years. Which means your identity may be at risk of theft without you even knowing it.
În acest stadiu, pare că toți am fost victimele unui atac cibernetic undeva, cumva. Breșele de securitate a datelor pot dezvălui parolele a milioane de oameni și adesea rămân nedescoperite ani la rând, ceea ce înseamnă că identitatea îți poate fi supusă riscului de furt fără să știi.
;Breaches affected hundreds of millions of accounts in 2013-2016. In December 2016, the biggest breach in history was reported: 1 billion accounts.
Breșele de securitate a datelor au afectat sute de milioane de conturi în anii 2013-2016. În decembrie 2016 a fost raportată cea mai mare din istorie: 1 miliard de conturi.
;Source: Wikipedia, <a href="%(wiki)s" rel="external">List of data breaches</a>, 2013-2016
Sursă: Wikipedia, <a href="%(wiki)s" rel="external">Listă cu breșe de securitate a datelor</a>, 2013-2016
# This is an abbreviation for the number "1 billion" used as decoration in a callout box. Make it short.
;1B
1B {ok}
;What you can do about cyber security
Ce poți face pentru securitatea cibernetică
;Choose strong passwords
Alege parole puternice
;<a href="%(strongpass)s" rel="external">Choose strong, unique pins and passwords</a>, and use a <a href="%(passmanager)s" rel="external">password manager</a>. (Note: we haven’t tried them all – see what works for you.)
<a href="%(strongpass)s" rel="external">Alege coduri PIN și parole puternice și unice</a> și folosește un <a href="%(passmanager)s" rel="external">manager de parole</a>. (Obs: nu le-am încercat pe toate – vezi ce merge pentru tine.)
;Use 2-factor authentication
Folosește autentificarea în 2 pași
;An extra step goes a long way. For the best protection, take advantage of <a href="%(twofactor)s" rel="external">2-factor authentication</a> wherever it’s offered.
Un efort în plus face diferența. Pentru cea mai bună protecție, profită de <a href="%(twofactor)s" rel="external">autentificarea în 2 pași</a> ori de câte ori ți se oferă.
;What Mozilla is doing about cyber security
Ce face Mozilla pentru securitatea cibernetică
;Supporting encryption
Sprijină criptarea
;Educating about the value of <a href="%(codemoji)s" rel="external">encryption</a>, and advocating for its <a href="%(letsencrypt)s" rel="external">universal adoption</a>.
Educăm industria asupra valorii <a href="%(codemoji)s" rel="external">criptării</a> și pledăm pentru <a href="%(letsencrypt)s" rel="external">adoptarea ei universală</a>.
;Educating the industry about <a href="%(leandata)s">lean data practices</a>.
Educăm industria asupra <a href="%(leandata)s">practicilor de date minime</a>.
;Government Surveillance: Keeping prying eyes and ears out of your business
Supraveghere guvernamentală: Ținerea ochilor iscoditori și a urechilor atente departe de treburile tale
;We should all have the freedom to be ourselves — online and off – without surveillance, judgment and imposed societal bias.
Toți trebuie să avem libertatea de a fi noi înșine — online și offline – fără să fim supravegheați, judecați și fără să ni se impună prejudecăți sociale.
;You wouldn’t want the government following your every move in real life – there’s no reason they should be shadowing you on the Internet. The Edward Snowden disclosures showed that even democracies can and do take liberties with your privacy.
Nu ai vrea ca guvernul să îți urmărească orice mișcare în viața reală - nu există niciun motiv să te urmărească pe internet. Divulgările făcute de Edward Snowden au demonstrat că până și democrațiile pot avea, și chiar își permit, anumite libertăți în privința vieții tale private.
;Just four in 10 (38%) of internet users trust that their activities on the internet are not being monitored.
Doar patru din 10 (38%) utilizatori de internet au încredere că activitățile lor pe internet nu sunt monitorizate.
# Centre for International Governance Innovation is an organization.
;Source: <a href="%(cigi)s" rel="external"><abbr title="Centre for International Governance Innovation">CIGI</abbr>-Ipsos, 2016</a>
Sursă: <a href="%(cigi)s" rel="external"><abbr title="Centre for International Governance Innovation">CIGI</abbr>-Ipsos, 2016</a>
# This is used as a decorative element in a callout box.
;38%
38% {ok}
;What you can do about government surveillance
Ce poți face în legătură cu monitorizarea guvernamentală
;Encrypt your data
Criptează-ți datele
;Choose apps that keep your conversations encrypted. <a href="%(encryptedapps)s" rel="external">Here’s a list</a>.
Alege aplicații care îți păstrează conversațiile criptate. <a href="%(encryptedapps)s" rel="external">Ai aici o listă</a>.
;<a href="%(strongpass)s" rel="external"> Choose strong, unique pins and passwords</a>, and use a <a href="%(passmanager)s" rel="external">password manager</a>. (Note: we haven’t tried all the options on these lists – see what works for you.)
<a href="%(strongpass)s" rel="external"> Alege coduri PIN și parole puternice și unice</a> și folosește un <a href="%(passmanager)s" rel="external">manager de parole</a>. (Obs: nu am încercat toate opțiunile din aceste liste – vezi ce merge pentru tine.)
;What Mozilla is doing about government surveillance
Ce face Mozilla în legătură cu monitorizarea guvernamentală
;Advocating for reform
Pledează pentru reformă
;Recommending <a href="%(reform)s" rel="external">reform at the policy level</a> to improve government disclosure of security vulnerabilities.
Recomandăm <a href="%(reform)s" rel="external">reforma la nivel de politici</a> pentru îmbunătățirea divulgării de către guverne a vulnerabilităților de securitate.
;Calling on lawmakers
Face apel la legiuitori
# 'USA Freedom Act': Feel free to replace it with a local or regional equivalent proposal.
;Calling on lawmakers all over the globe to rein in mass surveillance, and <a href="%(usafreedom)s" rel="external">helping to pass the USA Freedom Act</a>.
Facem apel la toate legislaturile de pe glob să țină în frâu supravegherea în masă și <a href="%(usafreedom)s" rel="external">ne aducem aportul la adoptarea Legii pentru libertate în S.U.A.</a>.
;Partnering with educators
Intră în parteneriate cu educatorii
;Cohosting <a href="%(standford)s" rel="external">talks with Stanford’s Center for Internet and Society</a> about government hacking.
Suntem co-moderatori <a href="%(standford)s" rel="external">de discuții, împreună cu Centrul Stanford pentru internet și societate</a>, despre hackingul practicat de guverne.
;Hungry for more?
Vrei să afli mai multe?
;Keep reading about Privacy and Security in our <a href="%(healthreport)s">Internet Health Report</a>.
Citește mai multe despre confidențialitatea datelor cu caracter personal și securitate în <a href="%(healthreport)s">Raportul asupra sănătății internetului</a>.