Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
239 lines (122 sloc) 13 KB
## active ##
## NOTE: Demo server is available at https://www-dev.allizom.org/internet-health/web-literacy/
# Used as HTML title of the page
;Web Literacy: Vital to Internet Health
Alfabetizare web: vitală pentru sănătatea internetului
# Used as HTML description of the page
;Web literacy means having the skills to read, write, and participate online. A healthy internet is yours to master.
Alfabetizarea web înseamnă posedarea aptitudinilor de a citi, a scrie și a participa online. Internetul sănătos îți stă la dispoziție pentru a-l stăpâni.
# Used as Page Title
;A healthy Internet means everyone has the skills to thrive
Un internet sănătos înseamnă că oricine posedă aptitudini ca să prospere
;People everywhere should have the knowledge they need to tap into the full power of the Internet – and use it to make their lives and the world better. This means everyone needs to be able to read, write, and participate online.
Oamenii de pretutindeni trebuie să posede cunoștințele de care au nevoie pentru accesarea puterii complete a internetului și să o folosească pentru o viață mai bună și o lume mai bună. Înseamnă că toți trebuie să poată citi, scrie și participa online.
;A healthy Internet is yours to master.
Un internet sănătos îți stă la dispoziție pentru a-l stăpâni.
;Here are three areas where we can make a difference.
Iată trei zone în care putem aduce o schimbare:
;Making Web Literacy Meaningful
Definirea alfabetizării web
;Teaching Web Literacy Effectively
Predarea eficientă a competențelor digitale
;Cultivating Digital Citizenship
Cultivarea cetățeniei digitale
;Making Web literacy meaningful for everyone
Dăm sens alfabetizării web pentru toți
;Web literacy should mean all the skills we need to think, create, and thrive online.
Alfabetizarea web trebuie să însemne toate aptitudinile de care avem nevoie pentru a gândi, a crea și a prospera online.
;Many people hear the term Web literacy and think it means learning to code, or <abbr>STEM</abbr> (science, technology, engineering, math) education. But Web literacy is much broader than that – it should include all the skills to be confident and competent online. To be empowered digital citizens, we all need to know how to navigate, how to share, what information to trust, and most importantly, how to expand the frontiers of our knowledge.
Multe persoane aud termenul de alfabetizare web și cred că înseamnă să învețe să scrie cod sau educație <abbr>STEM</abbr> (știință, tehnologie, inginerie, matematică), dar alfabetizarea web este un termen mult mai larg - trebuie să includă toate aptitudinile care să te facă să ai încredere și să fii competent online. Pentru a da puteri cetățenilor digitali, toți trebuie să știm cum să navigăm, cum să partajăm, în ce informații să avem încredere și, cel mai important, cum să ne extindem frontierele cunoașterii.
;82% of American middle-schoolers assessed couldn’t tell the difference between an ad labeled “sponsored content” and a real news story on a website.
82% dintre școlarii americani din ciclul gimnazial evaluați nu știau să facă diferența dintre o reclamă etichetată drept „conținut sponsorizat” și o narațiune de știri reale prezente pe un site web.
;Source: <a href="%(stanford)s">Stanford University</a>
Sursă: <a href="%(stanford)s">Universitatea Stanford</a>
# This is used as a decorative element in a callout box.
;82%
82% {ok}
;How you can develop meaningful Web literacy
Cum poți dezvolta alfabetizarea web semnificativă
;Learn to spot fake news
Învață să depistezi știrile false
# ifla.org refers to The International Federation of Library Associations and Institutions. Currently the site is available in English, German and Spanish.
;Take a <a href="%(quiz)s">fake news quiz</a>, or <a href="%(primer)s">follow this helpful primer</a> from our friends at the <abbr title="International Federation of Library Associations and Institutions">IFLA</abbr>.
Fă un <a href="%(quiz)s">chestionar de știri false</a> sau <a href="%(primer)s">urmează acest manual util</a> al prietenilor noștri de la <abbr title="International Federation of Library Associations and Institutions">IFLA</abbr>.
;Tinker with X-Ray Goggles
Încearcă X-Ray Goggles
;See and remix the code on your favorite Web pages with <a href="%(goggles)s">this fun Mozilla tool</a>.
Vizualizează și remixează codul de pe paginile web preferate cu <a href="%(goggles)s">această unealtă amuzantă de la Mozilla</a>.
;Join the club
Intră în club
;Join or start <a href="%(clubs)s">your local Mozilla club</a> to learn the Web among your peers.
Intră într-un <a href="%(clubs)s">club local Mozilla</a> sau deschide tu unul ca să învățați despre web împreună.
;How Mozilla is making Web literacy meaningful for everyone
Cum dă Mozilla sens alfabetizării web pentru toți
;Defining the term
Definește termenul
;Collaborating with leaders in the field to create Mozilla’s <a href="%(map)s">Web Literacy Map</a> that provides a clear, practical definition of web literacy.
Colaborăm cu lideri din domeniu pentru a crea <a href="%(map)s">Harta de alfabetizare web</a> Mozilla, care oferă o definiție clară și practică a alfabetizării web.
;Advocating for education policy
Pledează pentru politica de educație
;Working with educations and policymakers to help make Web literacy <a href="%(education)s">as foundational to education as reading and math</a>.
Lucrăm cu sisteme de educație și decidenți în materie de politici pentru a ajuta să facem alfabetizarea web <a href="%(education)s">un element la fel de important în educație precum cititul și matematica</a>.
;Teaching Web literacy effectively
Predarea eficientă a competențelor digitale
;Web literacy should be as foundational to education as reading, writing, and math – and it should be taught everywhere learning happens.
Alfabetizarea web ar trebui să dețină un rol la fel de fundamental în educație precum cititul, scrisul și matematica - și ar trebui predată oriunde au loc activități de predare-învățare.
;Learning Web literacy is like any other essential skill: we learn best by doing. And in the digital world, learning happens not just with teachers in the classroom, but everywhere there’s an Internet connection. We need all kinds of educators to have the knowledge and resources to teach Web literacy the way kids learn it best. And we need to make sure every student grows up not just on the Web, but fluent in the way it works.
Învățarea competențelor web are loc ca pentru orice altă aptitudine esențială: învățăm cel mai bine prin exerciții practice. Și, în lumea digitală, învățarea nu are loc numai cu profesorii în sala de clasă, ci oriunde există o conexiune la internet. Avem nevoie ca toate tipurile de educatori să dețină cunoștințele și resursele de predare a competențelor web într-un mod în care copiii le învață cel mai bine. Și trebuie să ne asigurăm că fiecare elev nu doar crește pe web, ci ajunge și să îi înțeleagă modul de funcționare.
;Increasing the number of young adults with Internet skills is a United Nations Sustainable Development Goal, and the UN now tracks schools with computers and Internet.
Creșterea numărului de adulți tineri care posedă competențe de utilizare a internetului reprezintă un obiectiv de dezvoltare sustenabilă a Statelor Unite și O.N.U. monitorizează acum câte școli au calculatoare și acces la internet.
;Source: <a href="%(itu)s">ITU</a>
Sursa: <a href="%(itu)s">ITU</a>
;How you can teach Web literacy
Cum poți preda competențe web
;Become a Web teacher
Devino profesor de competențe web
;Use <a href="%(activities)s">these activities and instructions</a> to help your kids and your community build strong Web literacy skills.
Folosește <a href="%(activities)s">aceste activități și urmează instrucțiunile</a> pentru a ajuta copiii și comunitatea ta să își dezvolte aptitudini puternice de alfabetizare web.
;Ask for it
Cere-le
;Tell your school – and those of your kids – that Web literacy is essential to education, and should go beyond having computers in the classroom.
Spune școlii tale - și școlii la care merg copiii tăi - că alfabetizarea web este esențială pentru educație și trebuie să meargă dincolo de simpla prezență a calculatoarelor în sala de clasă.
;How Mozilla is teaching Web literacy
Cum ajută Mozilla alfabetizarea web
;Supporting teachers
Sprijină profesorii
;Giving educators of all kinds the <a href="%(activities)s">skills and tools</a> they need to teach Web literacy, including knowledge-sharing efforts like <a href="%(hive)s">Hive Learning Networks</a>.
Oferim educatorilor tot felul de <a href="%(activities)s">aptitudini și unelte</a> de care au nevoie ca să predea competențe web, inclusiv eforturi de împărtășire a cunoștințelor, precum <a href="%(hive)s">Rețelele de învățare Hive</a>.
;Supporting youth
Susține tineretul
;Creating opportunities and building communities to support youth accessing the Web and <a href="%(learning)s">learning how to use it</a>, like our <a href="%(un_women)s">partnership with UN Women</a> to teach digital skills to girls and women in Africa.
Creăm oportunități și clădim comunități care să susțină accesul tineretului la Web și <a href="%(learning)s">să învețe cum să îl folosească</a>, precum <a href="%(un_women)s">parteneriatul în care am intrat cu UN Women</a> pentru predarea competențelor digitale fetelor și femeilor din Africa.
;Cultivating digital citizenship
Cultivarea cetățeniei digitale
;A fundamental part of Web literacy is understanding the forces that shape our lives online: the companies building our experiences, the politicians crafting and supporting government policies, and the power we hold as digital citizens to create the Internet we want. Having a say in our shared future on the Web means deciding which values are most important to us, and standing up for those values when they are threatened.
O parte fundamentală a alfabetizării web o reprezintă înțelegerea forțelor care ne modelează viața online: companiile care ne construiesc experiențele, politicienii care plăsmuiesc și susțin politicile guvernamentale și puterea pe care o deținem în calitate de cetățeni digitali pentru crearea internetului pe care ni-l dorim. Dreptul la o opinie privind viitorul nostru comun pe web înseamnă să decidem ce valori sunt cele mai importante pentru noi și să luptăm pentru ele când sunt amenințate.
;Indian Citizens sent over 750,000 emails to the Telecom Authority of India in just one week, ultimately influencing their government’s decision to ban discriminatory pricing practices.
Cetățenii indieni au trimis în numai o săptămână peste 750.000 de mesaje e-mail către Autoritatea pentru Telecomunicații din India, influențând, într-un final, decizia guvernului de a interzice politicile discriminatorii de tarifare.
;Source: <a href="%(motherboard)s">Motherboard</a>
Sursă: <a href="%(motherboard)s">Motherboard</a>
# This is used as a decorative element in a callout box. Keep it short.
;750K
750K {ok}
;How you can cultivate your digital citizenship
Cum poți cultiva cetățenia digitală
;Get informed
Fii informat
;Which aspect of your online life matters most to you? <a href="%(privacy)s">Privacy</a>? Net neutrality? <a href="%(inclusion)s">Inclusion</a>? Learn about the issues, and find your own way to take action.
Ce aspect al vieții tale online contează cel mai mult pentru tine? <a href="%(privacy)s">Viața privată</a>? Neutralitatea internetului? <a href="%(inclusion)s">Incluziunea</a>? Află despre aceste aspecte și vezi cum poți acționa.
;How Mozilla is cultivating digital citizenship
Cum cultivă Mozilla cetățenia digitală
;Raising awareness
Crește nivelul de conștientizare
;Creating space for understanding, conversation, and community around what makes a healthy Internet – like the page you’re reading right now, and campaigns such as <a href="%(reform_copyright)s">Reform Copyright</a>.
Creăm spațiu pentru înțelegere, conversație și comunitate în jurul a ceea ce înseamnă un internet sănătos – cum ar fi pagina pe care o citești chiar acum și campanii precum <a href="%(reform_copyright)s">Reformarea drepturilor de reproducere</a>.
;Educating legislators
Educă legiuitorii
;<a href="%(advocating)s">Advocating at the policy level</a> to make sure politicians understand the role that digital citizens play in our society, and adopt policies to empower citizens.
<a href="%(advocating)s">Pledăm la nivel de politici</a> pentru asigurarea că politicienii înțeleg rolul jucat de cetățenii digitali în societatea noastră și adoptă politicile care să dea putere cetățenilor.
;Hungry for more?
Vrei să afli mai multe?
;Read on about Web Literacy in our <a href="%(healthreport)s">Internet Health Report</a>.
Citește despre alfabetizarea web în <a href="%(healthreport)s">Raportul asupra sănătății internetului</a>.